Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у icon

Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у
НазваПоложення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у
Сторінка2/3
Дата конвертації07.01.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипПоложення
1   2   3

^ 5. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ


5.1. Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією після закінчення навчання на певному освітньо-
кваліфікаційному рівні або його етапах з метою встановлення фактич-
ноі відповідності рівня освітньо-професійної підготовки студента вимо-
гам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

5.2. Державна атестація студента відбувається у формі скпадання
ним державного екзамену або (і) захисту дипломної (кваліфікаційної)
роботи (проекту). Форми та терміни державної атестації визначаються
робочим навчальним планом.

5.3. Державна екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретич-
ну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освїтньо-кваліфїкаційного рівня, видання державного
документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо
поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців.

5.4. Державний екзамен скпадається за індивідуальними завданнями, як комплексна перевірка рівня знань та умінь студента, які він
повинен продемонструвати для підтвердження відповідності набутих
ним компетенцій нормативним вимогам. Програма державного екзаме-
ну розробляється випусковою кафедрою, розглядається Науково-методичною радою навчально-наукового інституту і затверджується його директором.

Державний екзамен проводиться у письмово-усній формі. У разі скпадання декїлькох державних екзаменів інтервал між ними повинен становити не менше від п'яти календарних днів.

5.5. Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) виконуються на завершальному етапі навчання певного освітньо-квалїфікаційного рівня і передбачають:

 • систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх пїд час виконання конкрет-
  них наукових, технічних, економічних виробничих та інших завдань;

 • розвиток навичок самостїйної роботи й овоподіння методикою
  дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).

Студенту надається право вибрати тему дипломного проекту
(роботи), визначену випусковою кафедрою або запропонувати свою з
обг'рунтуванням доцільності Уї розроблення.

5.6. Захист дипломних проектів (робіт) здійснюється як в
Університеті, так і на підприємствах, в установах та органїзаціях, для
яких тематика проектів (робіт), поданих для захисту, має науково-
-теоретичний або практичний інтерес

Зэсідання державної екзаменаційної комісії' із захисту дипломних
проектів (робіт) мають відкритий (публічний) характер На засідання
можуть запрошуватись представники роботодавців, професори і викладачі інших навчальних закладів, працівники науково-дослідних інститутів тощо.
На захисті дипломних проектів (робіт), як правило, повинні бути

присутні їхні керівники.

5.7. До скпадання державних екзаменів та до захисту дипломних

(кваліфікаційних) робіт (проектів) допускаються студенти, які виконали

навчальний план.

Допуск студентів до скпадання державних екзаменів та захисту

дипломних проектів (робіт) оформляється наказом.

5.8. Для розкриття змісту дипломного проекту (роботи) студенту
надається не більше ніж 20 хвилин Після доповіді студент відповідає
на запитання членів державної екзаменаційної комісії. Питання можуть
стосуватися як теми виконаного проекту (роботи), так і мати загальний
характер у межах змісту навчальних дисциплін (модулів) спеціальності
й спеціалізацїї. 3 дозволу голови державної комісп питання можугь
ставити всі присутні на захисті. Далі оголошується зміст відгуку керів-
ника та рецензії. Піспя відповіді студента на зауваження, викладені у

відгуках та рецензії, захист закінчується.

5.9. Рішення державної комісії про оцінювання ступеня досягнення
кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки студентів, виявленого
під час складання екзаменів або захисту проекту (роботи), а також про
присвоєння студентам кваліфікації та видавання дипломів (загального
зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні державної
комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів
комісії, які брали участь у її засіданнї. За однакової кількості голосів голос голови є вирішальним.

5.10. Захист дипломних проектів (робіт) оцінюється за шкалою ЕСТS та переводиться у національну шкалу і 100-бальну шкалу занижнім значенням цієї шкали.


5.11. Результати захисту дипломних проекпв (робіт), а також

складання державних екзаменів оголошуються у цей самий день після
оформлення протоколів засідання державної комісії.

У протоколі записуються оцінки, одержані на державних екзаме-
нах або під час захисту дипломного проекту (роботи), виставлені в
національній шкалі та шкалі ЕСТS; запитання, поставлені студентовк
особливі думки членів державної комісії; вказується здобутий освітній
рівень (кваліфікація), який надано, рекомендації про подальші акаде-
мічні права випускника і видання диплома (звичайного зразка або з
відзнакою).

5 12 Повторне складання (перескпадання) державного екзамену і
захист дипломного проекту (роботи) з метою підвищення оцінки не

ДОЗВОЛЯєТЬСЯ

5.13. Студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав

державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми

підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідний
освітньо-кваліфікаційний рівень (кваліфікація), видається державний
документ про вищу освіту (кваліфікацію).

514. Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" за
національною шкалою та оцінку "А" за шкалою ЕСТS не менше ніж з
75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань,
передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та
індивідуальних завдань — оцінки "добре" за національною шкалою та
В,С за шкалою ЕСТS, склав державні екзамени з оцінками "відмінно" за
нацюнальною шкалою та А за шкалою ЕСТS, захистив дипломний
проект (роботу) з оцінкою "відмінно" за національною шкалою та А за
шкалою ЕСТS, а також проявив себе в науковій (творчій) роботі, що
підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової
комісії), видається документ про вищу освіту (кваліфікацію) з відзнакою.


Додатковою вимогою для отримання диплома з відзнакою випуск-
никами освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр" є наявність
диплома з відзнакою освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

5.15. Студент, який під час складання державного екзамену або
захисту дипломного проекту (роботи) отримав незадовільну оцінку
(FХ, F за шкалою ЕСТS), відраховується з Університету з правом повторної державної атестації. Йому видається академічна довідка
встановленого зразка.

Повторна державна атестація особи здїйснюється на компенса-
ційній основі за винятком випадкїв, коли вона була не атестована з
поважних обставин, підтверджених документально.

Якщо захист дипломного проекту (роботи) визнається незадовіль-
ним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний
захист той самий проект (роботу) з доопрацюеанням, чи він зобов'язаний
опрацювати нову тему, визначену відповїдною кафедрою.

5.16. Якщо студент не з'явився на засідання державної екзамена-
ційної комісії для скпадання екзаменів або захисту дипломного проекту
(роботи), то у протоколі комісії відзначається, що він не атестований у
зв'язку з неявкою на засідання комісії.

5.17. Студент, який не скпав державного екзамену, не захистив
дипломний проект (роботу) або не атестований, допускається до
повторного складання державних екзаменів чи захисту дипломного
проекту (роботи) один раз протягом трьох років після закінчення вищого навчального закпаду.
Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени, для осіб, які не скпали ці екзамени, визначається ОПП та навчапьним планом, які дїяли у рік закінчення студентом теоретичного навчання.

Такому студенту після скпадання ним державного екзамену або
захисту дипломного проекту (роботи) з позитивною оцінкою у

національній шкалі у додаток до диплома вносяться дисциппіни згідно з
ОПП та навчальним планом, які діяли у рїк закінчення студентом

теоретичного навчання.

^ 6. УМОВИ НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОІ ВІДПУСТКИ, ЗАЛИШЕННЯ
ДЛЯ ПОВТОРНОГО НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ
ТА ВІДРАХУВАННЯ ЗА АКАДЕМІЧНУ НЕУСПІШНІСТЬ6.1. Академічна відпустка надається студенту у зв'язку із хворо-
бою, якщо він не має академічних заборгованостей, на підставі його

заяви та висновку ЛКК студентської поліклініки Університету.

6.2. Студенти можуть перервати навчання в Університеті у зв'язку
з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за
станом здоров'я, у зв'язку з призовом на строкову віиськову службу,

навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних

держав тощо) за умови їхнього документального підтвердження. Таким
особам надається академічна відпустка.

6.3. Студент, який не виконав навчального плану з поважних причин
(тривапі і часті захворювання — понад один місяць за семестр, скпадні
сімейні обставини, зокрема, у зв'язку з необхідністю догляду за членами
сім'ї тощо), не має підстав для отримання академічної відпустки та не

має незадовільних оцінок за результатами семестрового контролю,
може бути залишений на повторне навчання на цьому самому курсі за умови документального підтвердження поважних причин.

6.4. Студент першого курсу ОКР "бакалавр" не має права на повторне навчання на цьому самому курсі.

6.5. Студент другого та старших курсів, який має академічну
заборгованість, може буги залишений на повторне навчання на цьому
самому курсі тіпьки за власним бажанням і на компенсаційній основі у
межах місць ліцензованого обсягу за умови зарахування протягом
навчального року більш ніж 30 кредитів з навчальних дисциплін
імодулів), передбачених його індивідуальним навчальним планом.

6.6. При повторному навчанні перезараховуються кредити з модулів, з яких студент одержав оцінки А,В,С та D за шкалою ЕСТS.

6.7. Студент може бути відрахований з Університету:

 • за власним бажанням;

 • у зв'язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;
  за порушення умов договору про навчання (для студентів, які
  навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб);

 • за академічну неуспішність, якщо він:

  • за результатами семестрового контролю отримав оцінку "незадо-
   вільно", набравши менше ніж 26 балів (оцінка F у шкалі ЕСТS) з
   трьох і більше модулів,

  • отримав під час скпадання академічної заборгованості на комісії
   оцінку "незадовільно", набравши менше ніж 50 балів (оцінки FХ або
   F у шкалі ЕСТS);

  • після завершення терміну роботи комісп має академічні заборго-
   ваності з трьох і більше модулів;

 • за невиконання навчального плану, якщо він не виконав у межах

 • встановленого йому граничного терміну індивідуальний навчальний
  план, не атестований або отримав оцінку "незадовільно" за

 • результатами державної атестації;

 • за порушення правил внутрішнього розпорядку Університету;

 • в інших випадках, передбачених законами

6.8. Відрахування студентів за порушення правил внутрішнього

розпорядку погоджується з профспілковою організацією студентів

6.9. Студенту, який відрахований з вищого навчального закпаду,

видається академічна довідка встановленого зразка та орипнал до-

кумента про повну загальну середню освіту.

6.10. Студентам, яким присвоєно освітньо-кваліфікаційні рівні (мо-
лодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст), видаються оригінапи відповід-

них документів.

До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки, що підписана керівником вищого навчального закладу та засвід-
чена гербовою печаткою, індивідуальний навчальний план студента (залікова книжка), засвідчений печаткою декана, студентський квиток, навчальна картка студента.

6.11. До академічної довідки вносяться відомості про зараховані
навчальні дисципліни (модулі) — обсяг у кредитах та оцінки за націонапь-
ною шкалою та шкалою ЕСТS окремо за кожний семестр Навчальні
дисципліни (модулі), з яких студент одержав незадовільні оцінки, до

академічної довідки не вносяться.

Студентам, які вибули з першого курсу вищого навчального закладу і не мають зарахованих навчальних дисциплін (модулів), видається академічна довідка з відповідним записом.

6.12. Поновлення осіб до складу студентів здійснюється приимапь-

ною комісією вищого навчального закпаду, як правило, під час канікул
Наказ про поновлення до скпаду студентів видається на підставі
позитивного рішення приймальної комісії та за умови ліквідації особою академічної різниці в навчальних планах.


Перелік документів та терміни єхнього подання до приймальної комісії, а також терміни ліквідації академічної різниці в навчальних планах встановлює приймальна комісія за поданням керівника навчально-
наукового інституту або Інституту дистанційного навчання.

6.13. Особа, яка навчалася за кошти державного бюджету та була
відрахована з причин, не пов'язаних з академічною неуспішністю,
невиконанням навчального плану та порушенням правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, користується пріоритетним правом під
час поновлення на місце, що фінансується за рахунок коштів держав-
ного бюджету, за умови його наявності.

У разі відсутності вакантного місця державного замовлення вище
згадана особа, а також будь-яка інша особа, яка бажає продовжити
навчання, може бути поновлена до скпаду студентів з оплатою навчання
за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, вдомств,
підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності
вакантних місць ліцензованого обсягу.

Будь-яка особа може претендувати на поновлення на вакантне місце державного замовлення на конкурсній основі.

6.14. Поновлення студентів на перший курс ОКР "бакалавр" не здійснюється.

6.15. Ректор Університету має право поновити на другий курс
студента, який був відрахований з першого курсу, якщо його академічна
заборгованість становить не більше від трьох навчапьних дисциплін
(модулів), передбачених індивідуальним навчальним планом та за

умови ії ліквідації до початку навчання на другому курсі

6.16. Перезарахування результатів раніше скпадених студентом модулів (навчальних дисциплін) згідно з індивідуальним навчальним планом здійснюється деканом навчально-наукового інституту, за умови
ідентичності їхніх назв, обсягу та форм підсумкового контролю. Спірні питання щодо перезарахування результатів екзаменів та заліків
вирішує завідувач відповідної кафедри, порівнявши навчальні програми цих модулів.

6.17. Переведення студентів, які навчаються за ОКР "бакалавр", з одного напряму підготовки на інший або з однієї форми навчання на іншу дозволяється за умови ідентичності предметів, з яких складались
вступні випробування, а також якщо академічна різниця навчальних
планів не перевищує 10 кредитів ЕСТS.

6.18. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-квалі-
фікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр", з однієї спеціальності на іншу не допускається

6.19 Переведення студентів, які навчаються за ОКР "бакалавр" на
базі повної загальної середньої освіти, на навчання за скороченим терміном на базі ОКР "молодший спеціаліст" не дозволяється.

6.20. Переведення студентів здійснюється під час канікул з ураху-
ванням форми навчання

6.21. Студенту, який поновлений в Університеті, видається інди-
в~дуальний навчальний план (залікова книжка) з проставленими (перезарахованими) модулями (навчальними дисциплінами) з відповідними
оцінками (за нацюнальною шкалою та шкалою ЕСТS), одержаними в іншому навчальному закладі.

Перезарахування модулів здійснює декан інституту.

6.22. До особової справи студента (переведеного з іншого вищого

навчального закладу або поновленого) вкпадаються. витяг з наказу про

зарахування, заява, академічна довїдка.

6.23. Особи, які мають документ про освіту закордонного зразка і
бажають перевестися, поновитися або одержати другу вищу освіту в
Університеті, повинні звернутися в Комісію з нострифікацїї Департа-
менту міжнародних зв'язків МОН для отримання документа, що під тверджує освіту, одержану за кордоном.

6.24. Порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, надання студентам академічної відпустки та залишення на повторне навчання регламентується відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.


^ 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ


Випадки, не передбачені цим Положенням, особливі обставини та
ситуації на підставі заяви студента та обгрунтованого подання декана
розглядає та вирішує Ректор або призначений ним відповідний
проректор. Рішення Ректора є остаточним.


ДОДАТКИ

Додаток 1

^ ОЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ


Академічна мобільність студента — це можливість послідовного
навчання студента у різних ВНЗ, отримання додаткових можливостей
поглиблення своїх знань, умінь, накопичення кредитів, одержання
доступу до визнаних освїтнїх ї наукових центрів. Документи Болонського
процесу передбачають два види академічної мобільності студентів-
"вертикальну" та "горизонтальну". Пїд вертикальною мобільністю розу-
мїють повне навчання студента за певним освітньо-кваліфікаційним
рівнем у національному чи закордонному БНЗ, під горизонтальною-
-навчання там протягом певного обмеженого часу (семестр, рік)

^ Атестація студента з модуля — оцінювання викладачем знань та
умінь студента з модуля, яке закінчується виставленням семестрової
оцінки за національною шкалою.

Вибіркові модулі — це модулї, які студент вибирає за власним
бажанням ї які після внесення до індивідуального навчального плану
стають обов'язковими для вивчення, а також модулі, які студент хоче
вивчити додатково, понад обсяги, встановлені навчальними планами і
програмами. За бажанням студента їх перелік може бути включении до

додатка до диплома.

Державна атестація — це підсумковий контроль за результатами
навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні, що здійснюється у
формі державного екзамену або захисту дипломних проектів (робіт) з

метою оцінювання рівня знань та вмінь студента, які він повинен
продемонструвати, для підтвердження відповідностї набутих ним

компетенцій нормативним вимогам.

^ Державна екзаменаційна комісія — тимчасовий орган у
навчальному закпадї третього і четвертого рївнів акредитації, який
створюється для організації та проведення державної атестації.

Державний екзамен — це форма підсумкової оцінки засвоєння

студентами теоретичного та практичного матеріалу, що здійснюється як
контрольний захід.

^ Дипломний проект (робота) — це індивідуапьне завдання науково-

дослщницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке
студент виконує самостійно на завершапьному етапі фахової підготовки.

диференційований залік — форма семестрового контролю, яка

полягає у пщведенні підсумку виконання студентом курсових проекгів
(робіт), проходження практики, засвоєння ним навчального матеріалу навчальної дисципліни тощо.


Підведення підсумку засвоєння студентом навчального матеріалу модуля здійснюється виключно на підставі результатів виконання
індивідуапьних завдань (розрахункових, графічних тощо), виконання та
захисту лабораторних робіт і залікового контролю, передбачених
робочою програмою модуля.

Екзамен — форма оцінювання знань та умінь студента, набутих ним під час вивчення навчальної дисципліни, на підставі результатів поточного та екзаменаційного контролів.


^ Екзаменаційна оцінка (ЕО) — це кількість балів у 100-бальній

шкалі, отриманих студентом на екзамені за результатами поточного та
екзаменаційного контролів.

^ Екзаменаційний контроль (ЕК) — оцінювання результатів вивчення студентом теоретичного навчального матеріапу навчальної дисциппіни.

ЕСТЗ (Еurореап Сrеdіt Тrаnsfеr аnd Ассumulating System)—
Європейська кредитно-трансферна та накопичувальна система. Ця
система орієнтована на студента для накопичення і трансферу кредитів
на засадах прозорості результатів навчання і навчального процесу, а
також сприяння мобільності студентів. Трансфер кредитів гарантується відповідними угодами між університетами, що скеровують та приймають на навчання, та самим студентом.

^ Заліковий контроль (ЗК) — це форма контрольного заходу для дисциплін, з яких передбачений диференц|йований залік.

Залікова оцінка (30) — це кількість балів у 1ОО-бальній шкалі, отриманих студентом за результатами диференційованого заліку.

^ Засоби оцінювання знань та вмінь — набір завдань (тестів),
проектів та робіт, які використовують для прийняття рішення щодо рівня
засвоєння студентом змістових модулів або модуля загалом. Засоби
оцінювання застосовуються навчальним закладом для формального
визначення рівня оволодіння студентом необхідними для зарахування кредитів компетенціями, а також можуть використовуватися студентом
для самооцінювання та самоконтролю.

^ Змістовий модуль (ЗМ) — логічно завершена частина навчальноі

дисципшни, яка виноситься на модульний контроль і засвоєння якоїдає
змогу студенту здобуги одну або декілька компетенцій.

Індивідуальне завдання — форма організації навчального
процесу, яка передбачає виконання завдань студентом самостійно під
керівництвом викладача і має на меті поглиблення, узагальнення та

закріплення знань, які він отримав у ходs навчання, а також застосування
цих знань на практиці. Рекомендується запровадження комплексних індивідуальних завдань із залученням до їхнього виконання декількох
студентів для формування навиків групової роботи та набуття досвіду комплексного виконання завдань.

Компетенції — знання та вміння студента, що характеризують його
здатність розуміти, виконувати, відображати та пізнавати те, що вима-
гається освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця після
закінчення вивчення навчального матеріалу окремого модуля або
навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.

^ Конкурсна оцінка (КО) — це оцінка, яка складається з суми конкурсної рейтингової оцінки (КРО) особи у 100-бальній шкалі та кількості додаткових балів (ДБ) за наукові й навчальні досягнення:

КО = КРО+ ДБ,


де ДБ визначається зпдно з додатком 3. Максимальна кількість
додаткових балів, які враховуються у конкурсній оцінці, не може
перевищувати 5 балів.

^ Контрольний захід (КЗ) — оцінювання результатів вивчення
студентом логічно самостійного блока навчальної інформацїі, який
забезпечує досягнення чітко визначених результатів навчання.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу
^ (КМСОНП) —
це модель організації навчального процесу, яка Грунту-
ється на ЕСТЯ. Вона передбачає використання модульних технологій навчання, кредитного виміру навчального навантаження студента,
забезпечення прозорості результатів навчання, можливості накопи-
чення та перезарахування кредитів з метою сприяння його академічній
мобільності.

Кредит — умовна одиниця вимірювання ("вартість") обсягу роботи, необхідного середньому студенту для оволодіння компетенціями, визначеними освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

^ Критерії оцінювання знань та вмінь — система вимог (опис та кількісний вимір) до рівня знань та вмінь студента, які він повинен продемонструвати для підтвердження набутих ним компетенцій.
Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального матеріалу модуля, а також критерії оцінювання якості дипломних та курсових проектів (робіт) наведено в додатку 2.

Модуль поіменована, цілісна, чітко структурована та у певний
спосіб документована змістова скпадова програми підготовки фахівця,
яка повинна бути засвоєна студентом за допомогою реалізації різних
форм навчального процесу (аудиторні заняття, практика, курсовии проект
(робота), дипломний проект (робота), самостійна робота, контрольні
заходи) і забезпечує здобуття ним відповідних компетенцій. Модуль-
- це навчальна дисципліна, практика, курсовий проект (робота), диплом-
ний проект (робота) тощо. Модуль обов'язково передбачає поточний і
підсумковий контролі (екзамен, диференційований залік, залік). Зазви-
чай модуль є змістовою складовою ОПП, але може бути і незалежною
від цієї програми навчальною одиницею (наприклад, навчальна
дисципліна, яку студент хоче вивчити додатково, понад обсяги,
встановлені навчальними планами і програмами).

^ Модульний контроль (МК) — оцінювання результатів навчання
студента із вивчення навчального матеріалу змістового модуля за
результатами поточного контролю та контрольного заходу.

^ Модульна оцінка (МО) — сума балів, одержаних студентом за
результатами контрольного заходу та поточного контролю з певного
змістового мсдуля.

Навчальна дисципліна — це один або декілька змістових модулів,
об'єднаних за змістом освіти будь-якої галузі діяльності або сукупності
галузей діяльності, з визначенням необхідного рівня сформованості
певноі сукупності знань та умінь, передбачених для засвоєння сту-

дентом

Навчальний план — це нормативний документ, що регламентує
навчання студентів за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем і
розробляється відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
фахівця та структурно-логічної схеми, визначає графік навчального
процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних
дисциплін, види навчальних занять та їхній обсяг, форми контролю.

^ Організація навчального процесу — це система організаційних, дидактичних та методичних заходів, спрямованих на реалізацію освітньо-професїйної програми підготовки фахівців.

^ Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) — це інтегрова-
на характеристика, яка являє собою сукупність вимог до фахівця чи
професіонала, виражених у формі компетенцій, які він повинен набути
пїд час навчання на певному освітньо-кваліфікацїйному рівні, гцо
відображають його готовність самост|йно застосовувати знання, уміння
та особисті якості для виконання сукупності певних видів професійної дїяльностї та розв'язання комплексу узагальнених задач.

^ Освїтньо-професійна програма (ОПП) — це узгоджений набір
модулів, засвоєння яких необхідне для успішного закінчення навчання
на певному освітньо-квапіфікаційному рівні. ОПП формується на
підставі освітньо-кваліфікацїйної характеристики і визначає норматив-
ний термін навчання за певним напрямом або спеціальністю відпо-
відного освітньо-кваліфїкаційного рівня, встановлює вимоги до змісту,
обсягу та рівня освіти й професійної пїдготовки фах|вця

^ Оцінка рейтингова семестрова (семестрова рейтингова
оцінка) — Орсj —
це індивідуальний показник успішності студента.
тобто інтегральна числова оцінка його знань та вмінь за окремий (ієй) семестр.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують за семестровими
оцінками з модулів із урахуванням вагового коефіцїєнта кожного модуля
за формулою:

де т — кільюсть модулів j-му семестрі; — кількість кредитів з i-го
модуля у j-му семестрі; ,
— семестрова оцінка з і-го модуля у 100-бальнїй шкалі j-му семестрі; — кількість


кредитів за j-й семестр з т модулів індивідуального навчального плану студента.

1   2   3Схожі:

Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПоложення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу львів 2008 тимчасове положення про оцінювання знань
Лозинський О. Ю., д-р техн наук, професор, директор Інституту енергетики та систем керування, голова комісії Вченої ради Університету...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПоложення про визначення рейтингу команд, спортсменів та тренерів з пішохідного туризму
Положення про порядок визначення рейтингу команд, спортсменів та тренерів з пішохідного туризму (далі Положення) визначає мету, головні...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconДеякі аспекти оцінювання навчальних досягнень студентів
У контексті сучасної парадигми освіти висвітлено підходи до процесу визначення якості знань особистості, охарактеризовано зарубіжні...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПоложення про оцінювання знань студентів львів 2009 положення про оцінювання знань студентів укладачі: Ситник Н. С. перший проректор Легка В. М. керівник нмв пастушенко О.І. методист нмв
Це положення розроблено з метою удосконалення чинної в лдфа системи контролю якості знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconЗ кримінального процесу харків 2007 Загальні положення
«Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців». Специфічними вихідними положеннями...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconІнструкція про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу
За змістом необхідно оцінювати рівень сформованості вмінь та навичок, що визначені в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені...
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПостанова виконкому Федерації спортивного туризму України Протокол №35, п.№2
Про Положення про порядок визначення рейтингу команд, спортсменів та тренерів з техніки пішохідного туризму
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconУмови участі у рейтингу
Основні етапи проведення Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2012»
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студент1в у кредитно-модульній систем1організац11 навчального процесу оцiнювання знань та визначення рейтингу студентів у iconПро визначення рейтингу команд, туристів-спортсменів та тренерів з видів спортивного туризму у 2013 році мета та завдання

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи