Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів icon

Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів
Скачати 75.74 Kb.
НазваМетод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів
Дата конвертації18.06.2013
Розмір75.74 Kb.
ТипДокументиМетод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів.

Л. Ландау


МСьогодні у випуску:Методи визначення та класифікація податкових ризиків


Зворотний зв’язок:


Свої зауваження та запитання надcилайте за електронною

адресою:


ngoldetska@sta.gov.ua

^

Видається щомісячно
етоди визначення та класифікація податкових ризиків


Ризик породжується об’єктивно існуючими невизначеністю, конфліктністю, нестачею інформації на момент оцінювання, прийняття управлінських рішень, неоднозначністю прогнозів, змінами як в оточуючому середовищі, так і в самій системі, еволюційно-трансформаційними процесами, нестачею часу для наукового обґрунтування значень економічних і фінансових показників та підтримки прийняття відповідних рішень.

Виходячи з узагальненого визначення, під поняттям „ризик” розуміється ступінь потенційної можливості для суб'єкта понести фінансові або інші втрати внаслідок негативних відхилень від очікуваних результатів, що ґрунтуються на чинних нормах права та враховуються суб'єктом при прийнятті рішень.

Під податковим ризиком слід розуміти теоретичну ймовірність того, що внаслідок певних дій платника податку певні платежі до бюджету можуть надійти не в повному обсязі або несвоєчасно.

Статтею 14.1.221 Податкового кодексу України визначено поняття „ризик”: „ймовірність недекларування (неповного декларування) платником податків податкових зобов'язань, невиконання платником податків іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби”.

Для виявлення ризикових суб’єктів у податковій практиці використовуються індикатори ризиків певні критерії (ознаки), що вказують на наявність або можливість негативного перебігу подій.

Групування переліків індикаторів проводиться відповідно до визначених груп ризиків:

 • індикатори випадкових ризиків;

 • індикатори оптимізації оподаткування;

 • індикатори ухилення від оподаткування.

Індикатори ризиків визначаються структурними підрозділами органів ДПС в процесі адміністрування податків та постійно актуалізуються. Порядок формування переліків (шаблонів) індикаторів ризиків, їх затвердження та використання визначається державною податковою службою.

Вага індикаторів, як правило, визначається з урахуванням ступеня ризику, щодо якого визначено ці індикатори. Порядок розрахунку ваги індикаторів визначається державною податковою службою.

Для визначення ризиків використовуються такі методи:

 • метод історичного аналізу, що полягає у визначенні схожості ситуації, схеми або документа, за якими визначається ризик, з тими, що спостерігалися, використовувалися або готувалися раніше;

 • метод аналогій, який базується на використанні досвіду та напрацювань, набутих іншими державними органами України або податковими органами інших країн в аналогічних (схожих) ситуаціях;

 • аналітичний метод, який передбачає використання таких технологій, як моделювання, аналіз за схемою „причина-наслідок” та інші;

 • метод „зворотного аналізу”, який полягає у вивченні виявлених на практиці фактів невідповідності податкових стягнень їх прогнозованим розмірам і встановленні причин та зовнішніх ознак цих відхилень, які у подальшому буде можливо використовувати для виявлення ризиків на ранніх стадіях адміністрування;

 • індивідуальне опитування, тобто проведення опитувань, у тому числі анонімних, учасників або потенційних учасників процесу, щодо якого визначаються ризики.

Що стосується останніх наукових досліджень у цій галузі, податкові ризики прийнято поділяти на податковий ризик держави та податковий ризик платника.

Податковий ризик держави − це економічна категорія, яка характеризує невизначеність кінцевого результату діяльності щодо забезпечення надходжень коштів до бюджетів усіх рівнів, державних цільових фондів, унаслідок можливого впливу (дії) на нього низки об’єктивних та/або суб’єктивних факторів, неефективного адміністрування податків та порушень податкового законодавства. Податковий ризик держави є складним ризиком, тобто таким, що включає інші ризики, зокрема ризики, управління якими зі сторони органів ДПС України повністю або частково неможливе. Це природно-кліматичні ризики (стихійні лиха) та політико-економічні ризики (зміна або реорганізація політичної або економічної систем).

Ризики держави як суб'єкта у сфері оподаткування можливо умовно розподілити на два типи:

 • ризики недобору, у випадку реалізації яких обсяги надходжень до бюджетів не досягатимуть прогнозованих розмірів;

 • ризики надвитратності, у випадку реалізації яких витрати на забезпечення прогнозованих розмірів надходжень до бюджетів за окремими видами податків (зборів) перевищуватимуть економічно доцільні.

До ризиків, управління якими з боку органів ДПС України можливе, відносять ризики порушення податкового законодавства, операційні та організаційно-управлінські ризики.

Ризик порушення податкового законодавства може розглядатися за двома аспектами:

 • ризик порушення податкового законодавства платниками податків;

 • ризик порушення податкового законодавства державними службовцями.

Ризик порушення податкового законодавства платниками податків характеризується можливістю (ймовірністю) ненавмисного або навмисного порушення суб’єктом господарювання чинного законодавства, в результаті чого можливі втрати надходжень до бюджету, виражені в грошовій формі.

Ризик порушення податкового законодавства державними службовцями характеризується можливістю (ймовірністю) зловживань та корупційних дій з боку працівників державних відомств, в результаті чого можливі втрати надходжень до бюджету, виражені в грошовій формі.

Ризик порушення податкового законодавства платниками податків, державними службовцями інших відомств, природно-кліматичні та соціально-політичні ризики належать до зовнішніх ризиків адміністрування податків. До внутрішніх ризиків належать операційні та організаційно-управлінські ризики.

Операційні ризики адміністрування податків характеризуються невизначеністю кінцевого результату здійснення операційних процесів, завданням яких є забезпечення надходження коштів до бюджетів та державних цільових фондів, унаслідок можливого впливу (дії) на них об’єктивних та/або суб’єктивних факторів, неефективного управління та порушень податкового законодавства.

Організаційно-управлінські ризики адміністрування податків характеризуються можливістю (ймовірністю) впровадження неефективної організаційної структури органів та підрозділів ДПС України, системи прийняття управлінських рішень, планування, цілепокладання, прогнозування, що у свою чергу впливає на невизначеність результатів діяльності операційних процесів адміністрування податків.

Податковий ризик платника податків належить до різновиду підприємницьких ризиків. Чинниками його можуть бути: зміна податкової політики, у результаті чого може збільшитися податковий тиск, і відповідно, збільшиться податкове зобов’язання; можливість донарахувань і платежів та штрафів за ненавмисне порушення суб’єктом господарювання чинного законодавства; помилки та недоліки при плануванні, проектуванні та організації бізнесу.

У межах зазначених типів визначаються такі групи ризиків та факторів (причин) їх виникнення, а саме: випадкові ризики, ризики оптимізації оподаткування, ризики ухилення від оподаткування та процедурні ризики.

До ризиків недобору належать випадкові ризики, ризики оптимізації оподаткування та ризики ухилення від оподаткування, які можна представити таким чином.

I група − випадкові ризики, які можуть реалізуватися без свідомого бажання реального або потенційного платника податків уникнути оподаткування та зумовлюються факторами:

 • необізнаності платника;

 • ненавмисної помилки платника.

Ризики І групи (випадкові ризики) є ризиками низького ступеня, оскільки не є системними, можуть бути легко нівельовані (виправлені, усунені) та не спричиняють значних втрат бюджету.


II група − ризики оптимізації оподаткування, які зумовлюються усвідомленим намаганням реального або потенційного платника мінімалізувати рівень сплати податків, уникаючи прямих порушень норм чинного податкового та іншого законодавства, та зумовлюються факторами:

 • недосконалості законодавчого забезпечення процесів адміністрування податків;

 • недосконалості нормативного забезпечення процесів адміністрування податків.

III група − ризики ухилення від оподаткування, які визначаються усвідомленим намаганням реального або потенційного платника мінімалізувати рівень сплати податків або уникнути оподаткування шляхом порушення чи невиконання вимог чинного податкового та іншого законодавства.

Ризики ІІ групи (ризики оптимізації оподаткування) та ІІІ групи (ризики ухилення від оподаткування) є ризиками високого ступеня, оскільки визначаються усвідомленим намаганням платника уникнути оподаткування, складно піддаються визначенню, кваліфікуванню, документуванню та виправленню (уникненню, усуненню), спричиняють значні втрати державного бюджету.

До ризиків надвитратності належать процедурні ризики, які зумовлюються чинним (запропонованим) регламентом процедур адміністрування податків та/або вимагають використання при цьому неадекватно великих людських чи матеріальних ресурсів.

Процедурні ризики є ризиками середнього ступеня, оскільки можуть бути виправлені (уникнені, усунені) шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правової бази або визначених процедур.

Для уникнення (усунення) кожного визначеного ризику на підставі стандартного переліку розробляється та впроваджується конкретизований перелік заходів. Конкретизований перелік заходів має надавати відповіді на три запитання: хто? що? коли?

Застосування стратегії управління ризиками дозволяє перевести процес управління на якісно новий рівень, дозволяє перейти від боротьби з проблемами сьогодення до свідомого управління майбутніми перевагами, допомагає сформувати бажаний сценарій розгортання подій шляхом відповідного спрямування ресурсів на пріоритетні напрями діяльності.

Найважливішою і конче необхідною умовою успішного застосування процедур управління ризиками в діяльності поряд з усвідомленням основних концептуальних понять та принципів організації роботи з ризиками є відповідний спосіб мислення, відданість загальній справі, здатність на основі усвідомлення змісту поточних завдань та їх відповідності місії та стратегічним цілям організації своєчасно помітити перешкоди на шляху реалізації та мати сміливість проявити ініціативу щодо ініціювання їх усунення. Наслідком є нова якість корпоративного спілкування, нові стандарти стосунків між усіма учасниками процесу адміністрування податків як всередині державної податкової служби, так і з іншими зацікавленими учасниками процесу адміністрування податків.

Схожі:

Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів iconІнформації про стан роботи на контрольованому об’єкті Методи збирання інформації Метод перевірки документації Метод спостереження Метод бесіди Метод аналізу Метод самооаналізу
Контрольно аналітична діяльність знвр з питань профільного навчання та профорієнтації
Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів iconДокументи
1. /Метод.реком.Ч.2/Змст Ч.2.doc
2. /Метод.реком.Ч.2/Методичн_...

Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів iconДокументи
1. /МЕТОД РЕКОМЕНД 2012/_нклюз осв_та.doc
2. /МЕТОД...

Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів iconМетод проектів ( проектні технології )
Цей метод виникає ще в 20 – 30 рр. XX ст як метод застосування теоретичних знань на практиці. В. Сухомлинський проект душі дитини....
Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів iconДокументи
1. /Метод.реком.__ етап/Chymia II etap.doc
2. /Метод.реком.__...

Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів iconМетод сортировки метод вставок, класс строка символов

Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів iconДокументи
1. /Метод.реком.__ етап ХАНО/Chymia II etap.doc
2. /Метод.реком.__...

Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів iconРенесанс. Відродження в італії мета
Метод навчання: інтерактивний метод «Мікрофон», пояснювально-ілюстра­тивний, пошуковий
Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів iconМетод гудіння вулика метод “Експрес-спитування”
Опиши. Порівняй. З’ясуй зв’язки. Проаналізуй. Місце використання. Корисно чи шкідливо
Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод дослідження приведе до нових, ще більш цінних відкриттів iconМетод саморегуляції в умовах стресу
Релаксація – це метод, з допомогою якого можна частково або повністю позбутися фізичного чи психічного напруження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи