Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення icon

Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення
Скачати 78.85 Kb.
НазваПоложення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення
Дата конвертації29.06.2013
Розмір78.85 Kb.
ТипПоложення
ПОГОДЖЕНО

____Міський голова м. Львова____

(посада керівника органу виконавчої влади)

________________________________


____________ __А.І.Садовий______

(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.


СХВАЛЕНО

на засіданні Громадської ради з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова________________


Протокол від _________ 20___ р. № 1


Голова Громадської ради

____________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова


Львів-2011

Розділ I.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Громадська рада з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні політики підтримки та розвитку підприємництва на території м. Львова.

1.2 Основною метою створення і діяльності Громадської ради є:

- сприяння врахуванню Львівською міською радою громадської думки під час формування і реалізації заходів з підтримки та розвитку підприємництва;

- здійснення громадського контролю за діяльністю структурних підрозділів Львівської міської ради в сфері регуляторної політики;

- сприяння виконавчим органам Львівської міської ради у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань регуляторної діяльності;

- здійснення моніторингу підготовки, прийняття та регуляторного впливу нормативно-правових актів Львівської міської ради та її виконавчого комітету;

- вивчення та аналіз практики застосування вимог чинного законодавства, що регулюють сферу підприємницької діяльності, виявлення причин, які гальмують її розвиток, та внесення пропозицій щодо вдосконалення відповідної нормативно-правової бази;

1.3 У своїй діяльності Громадська рада керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Львівської міської ради, цим Положенням.

1.4 Члени Громадської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

1.5 Це положення розроблено відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням «Типового положення про Громадську раду», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», чинного законодавства України.

1.6. Положення про Громадську раду погоджується міським головою міста Львова, після чого схвалюється на засіданні Громадської ради.


Розділ IІ.

^ ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1 Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію міста Львова.

2.2 Основні завдання Ради:

   1. створення правових, економічних та організаційних умов для розвитку підприємницької діяльності;

   2. сприяння у формуванні дієвих механізмів взаємодії виконавчих органів Львівської міської ради і суб’єктів господарювання – підприємницьких структур;

   1. координація діяльності підприємців та захист їх прав на підставі чинного законодавства;

   2. представництво інтересів підприємців на засіданнях виконавчого комітету міської ради та пленарних засіданнях міської ради м. Львова;

   3. формування пропозицій до стратегічного плану економічного розвитку м. Львова, Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова, Програми підвищення конкурентоспроможності, інших програм та планів щодо економічного розвитку міста.

   4. налагодження суспільного діалогу щодо актуальних питань економічного розвитку міста;

   5. розгляд пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності щодо підготовки, скасування, внесення змін до регуляторних актів Львівської міської ради та виконавчого комітету з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;

   6. усунення перешкод для розвитку підприємництва;

   7. подання пропозицій щодо ініціювання Львівською міською радою та Львівською обласною державною адміністрацією звернень з питань змін до законодавства України в сфері господарської діяльності;

   8. організація проведення громадського моніторингу діяльності регуляторних органів;

   9. розробка пропозицій та заходів щодо формування міської інфраструктури підтримки розвитку підприємництва, у тому числі інформаційно-консалтингових структур, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

   10. участь в розробці заходів та програм щодо сприяння розвитку підприємництва та здійснення контролю за ефективністю використання бюджетних коштів, передбачених для їх виконання;

   11. моніторинг виконання регіональних програм розвитку підприємництва;

   12. формування пропозицій і координація розробки Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові та здійснення контролю за її виконанням;

   13. реалізація на місцевому рівні державної політики з питань розвитку та формування системи фінансово-кредитної підтримки підприємництва, відображених у Законах України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ «Про державну підтримку малого підприємництва» і від 21.12.2000 р. № 2157-ІІІ «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»;

   14. формування пропозицій щодо створення системи підготовки кадрів для підприємницької діяльності;

   15. розвиток взаємовигідних зв’язків підприємців м. Львова з діловими колами міст, що входять в Асоціацію міст України;

   16. підготовка та подання Львівській міській раді пропозиції щодо організації консультацій із громадськістю з питань розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики;

   17. здійснення громадського контролю за врахуванням Львівською міською радою пропозицій та зауважень громадськості;

   18. інформування громадськості про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Львівської міської ради та в інший прийнятний спосіб;

   19. збір, узагальнення та подання Львівській міській раді інформації про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе значення для сфери підприємництва на території міста;

   20. організація публічних заходів для обговорення актуальних питань підтримки розвитку підприємництва у місті Львові;

   21. підготовка та оприлюднення звітності про виконання статутних і планових завдань .  1. Громадська рада має право:

   1. одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Львівської міської ради інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради відповідно до її повноважень;

   2. подавати до Львівської міської ради та її виконавчого комітету пропозиції щодо підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду, внесення змін та доповнень;

   3. запрошувати до вирішення питань Ради спеціалістів виконавчих органів Львівської міської ради, контролюючих та інспектуючих органів, інших спеціалістів та незалежних експертів;

   4. заслуховувати на засіданнях Ради інформацію про роботу структурних підрозділів Львівської міської ради в сфері підтримки підприємництва та регуляторної діяльності;

   5. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію/правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо);

   6. запрошувати на засідання ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

   7. організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи та інші комунікативні заходи з питань підприємництва;

   8. отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Львівської міської ради проекти регуляторних актів;

   9. брати участь у розробці цільових програм, проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку підприємництва у м.Львові;

   10. взаємодіяти із органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах;

   11. направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Львівською міською радою, її структурними підрозділами;

   12. ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод підприємців;

   13. розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

   14. розглядати інші питання, що впливають на розвиток підприємництва та здійснення регуляторної діяльності.

2.4 Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду структурними підрозділами Львівської міської ради.

2.5 Строк повноважень складу Громадської ради – до закінчення строку повноважень міського голови, при якому створена Рада.

2.6 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.


Розділ IІІ.

Формування^ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1 До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських організацій, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців, та інших підприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України на території м.Львова (далі – інститутів громадянського суспільства).

3.2 Склад Громадської ради формується на установчих зборах за участю представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3 До складу Ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів Громадської ради визначається учасниками установчих зборів. Членство в Раді є індивідуальним.


Розділ IV

^ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ


4.1 Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який приймається на одному з перших засідань Громадської ради.

4.2 Проект Регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів Львівської міської ради, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

4.3 Зміни до Положення про Громадську раду ухвалюються простою більшістю голосів від складу Громадської ради та погоджуються з міським головою м. Львова.

Схожі:

Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення iconРозпорядження Валківського міського голови від 21 січня 2011 року №04 положення про Раду підприємців при міському голові Загальні положення Рада підприємців при міському голові
Рада є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою здійснення координаційних заходів, пов’язаних із проведенням консультацій...
Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення iconВитяг з протоколу засідання правління ігс від 2011 року № м. Львів
Про участь представника організації в установчих зборах з обрання Громадської ради з питань розвитку підприємництва при міському...
Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення iconОголошення про установчі збори по створенню Громадської ради з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова. Дата проведення: 30 березня 2011 року Місце проведення
Місце проведення: 79008, м. Львів, пл. Ринок,1, каб. 202 (велика сесійна зала Львівської міської ради)
Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення iconБланк інституту громадянського суспільства
Громадської ради з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова піп представника (назва інституту громадянського...
Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення iconПоложення про Громадську раду при Львівській обласній державній адміністрації Розділ I. Загальні положення
Громадська рада при Львівській обласній державній адміністрації (далі – Львівська облдержадміністрація) є постійно чинним колегіальним...
Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення iconРозпорядження від 21 січня 2011 року №04 Про створення Ради підприємців при міському голові
Створити Раду підприємців при міському голові у наступному складі, а саме: Голова Ради: Гордієнко Людмила Григорівна
Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення iconПоложення про Громадську раду при Білогірській районній державній адміністрації
Вр ) та законами України, указами Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (...
Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення iconПоложення про громадську раду при Близнюківській районній державній адміністрації
Вр ) та законами України, указами Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (...
Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення iconПоложення про Громадську Раду при Городенківській райдержадміністрації
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,...
Положення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення iconПоложення про громадську раду при кіцманській районній державній адміністрації
У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та Законами України, указами Президента України, постановами Верховної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи