Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при icon

Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при
Скачати 179.51 Kb.
НазваПоложення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при
Дата конвертації24.03.2013
Розмір179.51 Kb.
ТипПоложення

Погоджено Затверджено

Начальник ГУ Держтехногенбезпеки Рішення Громадської ради

у Львівській області ГУ Держтехногенбезпеки

полковник служби ЦЗ у Львівській області Протокол № 2

В.В.Греков від 19 червня 2012 року

19 червня 2012 року Голова Громадської ради


Ю.К. Дроздов


ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки

у Львівській області


Положення про Громадську раду при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області (далі - Положення) сформовано відповідно до Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Концепції дієвої Громадської ради при Міністерстві надзвичайних ситуацій України та визначає статус, мету, основні завдання, функції, права, обов'язки, членство та порядок його набуття. організаційно-правову основу ефективної діяльності Громадської ради при ГУ Державній інспекції техногенної безпеки у Львівській області.

1. Загальні положення

І.1 Громадська рада при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативноорадчим органом, утвореним для співпраці з ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області на засадах доброго партнерства з метою забезпечення дієвої участі громадян у справах з питань, що належать до компетенції ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області.


1.2. Громадська рада діє на підставі цього Положення за принципом верховенства людини, її любові, розуму, свободи, прав, обов’язків, відповідальності, безпеки, відповідно до якого людина є найвищою цінністю, а держава забезпечує її життєдіяльність за засадою: дозволено все, що не заборонено законом і не суперечить моралі громадського суспільства задля забезпечення свободи, прав та інтересів кожного, якщо при цьому не порушуються свобода, права та інтереси інших.

Положення про Громадську раду, а також зміни та доповнення до нього погоджуються з ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівський області та затверджуються Порядок організації роботи Громадської ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської ради (далі – Регламент), який затверджується на її засіданні.


1.3. У своїй діяльності Громадська рада застосовує Конституцію та закони України, укази Президента України та постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції України та законів України, акти Кабінету Міністрів України, накази та розпорядження Держтехногенбезпеки України а також це Положення.


ІІ. Мета та основні завдання Громадської ради


2.1. Метою Громадської ради є забезпечення дієвої участі громадян у формуванні та реалізації державної політики з питань пожежної та техногенної безпеки та цивільного захисту шляхом ефективної та результативної співпраці з ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області та громадськістю для втілення в Україні принципу верховенства людини, розбудови громадянського суспільства та правової держави, забезпечення свободи, прав та інтересів людини і громадянина.


2.2. Для досягнення обумовленої мети Громадська рада реалізує такі основні завдання:

1) забезпечення умов для дієвої реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2) створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні;

3) здійснення впливового громадського контролю за діяльністю ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області;

4) сприяння врахуванню ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області потреб людей та громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

5) налагодження системного публічного діалогу та ефективної взаємодії ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області з громадськістю на засадах доброго партнерства;

6) організація якісної взаємодії з громадськими радами при інших органах виконавчої влади;

7) формування громадянської культури людини, родини, громади, суспільства, держави.


ІІІ. Функції Громадської ради


3.1. Громадська рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до взятих на себе завдань:

1) розробляє та подає ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області пропозиції до щорічного плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства;

2) формує та подає ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

3) готує та подає ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

4) розробляє та подає ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області обов'язкові для розгляду пропозиції щодо удосконалення ії роботи;

5) проводить відповідно до законодавства громадську антикорупційну експертизу діяльності ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області, документів, подій, ситуацій тощо;

6) здійснює постійний громадський контроль за врахуванням ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції тощо;

7) бере участь у формування та здійсненні державної регуляторної політики;

8) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області у рубриці «Громадська рада» та в інший прийнятний спосіб;

9) збирає, узагальнює та подає ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, що мають важливе суспільне значення;

10) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі з питань безпеки людини та захисту від надзвичайних ситуацій тощо;

11) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

3.2. Громадська рада вчиняє інші дії та проводить заходи, що не заборонені законом і не суперечать моралі громадянського суспільства, задля досягнення мети Громадської ради та виконання взятих на себе завдань.


^ IV. Права та обов’язки Громадської ради


4.1. Громадська рада має право:

1) приймати рішення про припинення членства в Громадській раді відповідно до Положення та Регламенту;

2) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, президію, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо);

3) залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців і громадян;

4) організовувати та проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом, тренінги та інші заходи;

5) отримувати в установленому порядку від ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області, інших органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

6) отримувати від ГУ Державної інспекції техногенної безпеки України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, інші документи;

7) вчиняти інші дії та проводити заходи, що не заборонені законом і не суперечать моралі громадського суспільства, для забезпечення діяльності Громадської ради.


4.2. Громадська рада зобов’язана якнайкраще забезпечити конституційне право громадян на дієву участь в управлінні державними справами через ефективну та результативну співпрацю з ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області у сфері їі компетенції.


^ V. Статус, права та обов’язки члена Громадської ради


5.1. Член Громадської ради працює в ній на громадських засадах.

5.2. Член Громадської ради має право:

1) обирати та бути обраним до будь-якого керівного та робочого органу, що утворюється Громадською радою, та припиняти членство в ній;

2) звертатися до членів Громадської ради за науковою, методологічною, методичною, консультативною, організаційною та іншою діловою допомогою для забезпечення ефективної участі в її діяльності;

3) звертатися із запитами до керівництва Громадської ради та її робочих органів щодо питань, пов'язаних із їх діяльністю, й отримувати відповідь не пізніше 30 діб з дати звернення;

4) знайомитися з протоколами засідань Громадської ради;

5) оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської ради від її керівництва та робочих органів;

6) на доступ в установленому порядку до приміщень, у яких розміщено ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області та його підрозділів;

7) вчиняти інші дії, що не заборонені законом і не суперечать моралі громадського суспільства, для забезпечення діяльності Громадської ради.


5.3. Член Громадської ради зобов’язаний:

1) мати активну творчу громадянську позицію та ефективно брати участь у діяльності Громадської ради;

2) ініціювати, розробляти та впроваджувати силами інституту громадянського суспільства, що його делегував, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Громадської ради;

3) бути присутнім на всіх засіданнях Громадської ради, не запізнюватися на них і не пропускати їх без поважних причин;

4) узгоджувати з керівництвом, секретаріатом, засіданням Громадської ради свої дії, що вчиняються від імені Ради, та отримувати від керівництва та засідань повноваження на виконання зазначених дій;

5) добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської ради та доручення її Голови і керівних органів;

6) сприяти формуванню позитивного іміджу Громадської ради, проводити активну пропаганду Громадської ради та інформувати громадськість щодо її діяльності, можливостей, досягнень тощо;

7) у разі отримання інформації, що належить до компетенції Громадської ради, у тому числі щодо можливих порушень законодавства чи подій, що можуть викликати великий суспільний резонанс, – негайно повідомити про це Голову Громадської ради у письмовій формі;

8) дотримуватися ділового етикету під час роботи в Громадській раді;

9) утримуватися від дій, які можуть спричинити шкоду Громадській раді;

10) сприяти налагодженню комунікацій між Громадською радою та ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобами масової інформації, інститутами громадянського суспільства тощо.


5.4. Член Громадської ради або її робочого органу не може виступати від імені Громадської ради або робочого органу, не отримавши на це відповідних повноважень.


^ VI. Склад Громадської ради


6.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).


6.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно виявили бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.


6.3. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, що виявили намір брати участь у роботі Громадської ради.


6.4. ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.


6.5. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки з дня проведення установчих зборів.


6.6. Для формування нового складу Громадської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради.

6.7. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.


6.8. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі із зазначенням мети і завдань членства у Громадській раді, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, засвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства (обов’язково контактна електронна адреса та телефони; додаткова інформація: досвід проведення громадянських експертиз, моніторингів тощо, мотивація бути членом Громадської ради при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки України, можливий напрямок роботи в Громадській раді);

завірені копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, наказ, витяг із книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, який здійснює легалізацію тощо);

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (особливий акцент – на діяльність у сфері компетенції ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області);

інші документи за рішенням ініціативної групи.


6.9. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.


6.10. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області до проведення установчих зборів.


6.11. Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області та в інший прийнятний спосіб.


VII. Членство в Громадській раді


7.1. Членство в Громадській раді є індивідуальним.


7.2. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

1) систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях або запізнення на них без поважних причин (більше ніж два рази);

2) повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді без делегування іншого представника;

3) скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

4) неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

5) подання членом Громадської ради відповідної заяви про припинення його діяльності в Громадській раді.


7.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради з поважних причин, член Громадської ради може письмово викласти власну думку щодо питань порядку денного, яка на засіданні оголошується секретарем Громадської ради та фіксується в протоколі.


^ VIII. Керівні органи Громадської ради


8.1. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має заступника, якій обирається з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження Голови Громадської ради та його заступника можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення ним членства у Громадській раді, а також виникнення інших підстав, які не дають йому можливості виконувати свої обов’язки.


8.2. Голова Громадської ради:

1) організовує діяльність Громадської ради;

2) вносить пропозиції щодо створення робочих органів Громадської ради;

3) скликає та організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради та Правління;

4) головує на засіданнях Громадської ради;

5) підписує від імені Громадської ради документи, схвалені чи затверджені Громадською радою;

6) представляє Громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо;

7) може брати участь у засіданнях Колегії ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області;

8) вчиняє інші дії, що не заборонені законом і не суперечать моралі громадянського суспільства, задля досягнення мети Громадської ради.


8.3. Заступник Голови Громадської ради:

1) забезпечує, координує та контролює виконання плану роботи відповідного напрямку діяльності Громадської ради;

2) розглядає питання, що належать до його компетенції;

3) вносить пропозиції щодо створення робочих органів Громадської ради;

4) організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідного напрямку діяльності Громадської ради;

5) спільно з Головою та іншими відповідальними особами Громадської ради готує в робочому порядку чергові питання до порядку денного;

6) вчиняє інші дії, узгоджені з Головою Громадської ради, відповідно до завдань, що покладені на нього Громадською радою;

7) за відсутності Голови організовує діяльність Громадської ради.


^ IX. Робочі органи Громадської ради


9.1. За рішенням Громадської ради обирається секретар, який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Громадської ради.


9.2. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області.


9.3. Забезпечення Громадської ради приміщенням, оргтехнікою та засобами зв'язку, створення умов для їі роботи здійснює ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області.


9.5. Громадською радою створюються постійні та тимчасові робочі органи (президія, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо).


9.6. Керівником постійного або тимчасового робочого органу (президія, комітет, комісія, експертна та робоча група тощо) обирається член Громадської ради, який входить до складу цього постійного чи тимчасового робочого органу, шляхом голосування членами постійного або тимчасового робочого органу.


9.7. До складу постійних і тимчасових органів Громадської ради можуть включатись заінтересовані особи, які не є членами Громадської ради, з правом дорадчого голосу.

Обмежень щодо участі члена Громадської ради в діяльності декількох постійних чи тимчасових робочих органів немає.


^ X. Організаційні засади діяльності Громадської ради


10.1. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і напрямів роботи.


10.2. Основною формою роботи Громадської ради є чергові засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя. З метою продуктивності та впливовості роботи Громадської ради, її засідання проводяться шляхом письмового провадження.


10.3. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.


10.4. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини складу її членів.


10.5. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.


10.6. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області.

Відсутність уповноваженого представника ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області на засіданні Громадської ради не перешкоджає проведенню засідання Громадської ради.


10.7. За запрошенням Голови та керівників постійних робочих органів Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші заінтересовані особи з правом дорадчого голосу.


10.8. Рішення Громадської ради, постійних і тимчасових робочих органів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.


10.9. Рішення Громадської ради приймаються з кожного питання порядку денного і оформлюються протоколом.

Протокол кожного засідання Громадської ради складає секретар Ради. Протокол підписує Голова та секретар Громадської ради.


10.10. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області.


10.11. Рішення ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради, громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області та в інший прийнятний спосіб.


Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.


10.12. Громадська рада інформує ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку у рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про робочі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу тощо.


10.13. Офіційні звернення Громадської ради оформлюються на бланку Громадської ради та підписуються її Головою.


10.14. Забезпечення умовами для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області.


^ XI. Прикінцеві положення


Внесення змін і доповнень до цього Положення затверджується рішенням більшості на засіданнях членів Громадської ради з наступним погодженням ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області.


СХВАЛЕНО

Рішення Робочої групи з підготовки

проектів документів Громадської

ради при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області

Протокол № 2 від 19 червня

2012 року

Голова Робочої групи


__________________ Ю.К.ДроздовСхожі:

Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при iconПоложення про громадську раду при кіцманській районній державній адміністрації
У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та Законами України, указами Президента України, постановами Верховної...
Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при iconПоложення про Громадську раду при Білогірській районній державній адміністрації
Вр ) та законами України, указами Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (...
Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при iconПоложення про громадську раду при Близнюківській районній державній адміністрації
Вр ) та законами України, указами Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (...
Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при iconПоложення про Громадську Раду при Городенківській райдержадміністрації
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,...
Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при iconПоложення про громадську раду при Краснокутській районній державній адміністрації
У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної...
Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при iconРішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент
Львівській області (далі – Положення) та затверджений рішенням засідання Громадської ради при гу державної інспекції техногенної...
Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при iconПоложення про Громадську раду при Львівській обласній державній адміністрації Розділ I. Загальні положення
Громадська рада при Львівській обласній державній адміністрації (далі – Львівська облдержадміністрація) є постійно чинним колегіальним...
Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при iconПоложення про громадську раду при органах виконавчої влади
...
Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при iconПоложення про громадську раду при Олександрівській районній державній адміністрації
Голова Олександрівської районної державної адміністрації В. Авксеньтєв
Положення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при iconПоложення про громадську раду при Валківській районній державній адміністрації
Затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації 03. 04. 2013 №75
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи