Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент icon

Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент
Скачати 239.39 Kb.
НазваРішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент
Дата конвертації24.03.2013
Розмір239.39 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Громадської ради

при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області

Протокол № 2 від 19 червня

2012 року

Голова Громадської ради


__________________Ю.К. ДроздовРЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при ГУ Державної інспекції техногенної

безпеки у Львівській області


1. Загальні положення


1.1. Регламент Громадської ради при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області (далі – Регламент) – це розроблений на основі Положення про Громадську раду при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області (далі – Положення) та затверджений рішенням засідання Громадської ради при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області (далі – Громадська рада) документ, що врегульовує організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради та її робочих органів.

1.2. Громадська рада діє на підставі Положення та цього Регламенту за принципом верховенства права, верховенства людини, її любові, розуму, свободи, обов’язків, відповідальності, безпеки, відповідно до якого людина є найвищою цінністю, а держава забезпечує її життєдіяльність за засадою: дозволено все, що не заборонено законом і не суперечить моралі громадянського суспільства задля забезпечення свободи, прав та інтересів кожного, якщо при цьому не порушуються свобода, права та інтереси інших.

У своїй діяльності Громадська рада застосовує законодавство України, зокрема: Конституцію, закони, міжнародні договори України та прецедентну практику Європейського суду з прав людини.

1.3. Діяльність Громадської ради та її робочих органів є публічною: відкритою та прозорою.

1.4. Метою Громадської ради є забезпечення дієвої участі громадян у формуванні та реалізації державної політики з питань пожежної та техногенної безпеки та цивільного захисту шляхом ефективної та результативної співпраці з ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області (далі – ГУ Держтехногенбезпеки) та громадськістю на засадах доброго партнерства зі втілення в Україні принципу верховенства людини, розбудови громадянського суспільства та правової держави, забезпечення свободи, прав та інтересів людини і громадянина.

1.5. Свої основні завдання та функції Громадська рада здійснює за принципом верховенства людини.


^ 2. Планування роботи


2.1. Громадська рада, з метою виконання своїх завдань та функцій, розробляє План дій на календарний рік і квартальні Плани дій.

2.2. Формування Плану дій на календарний рік і квартальних Планів дій Громадської ради здійснюється її Секретаріатом на підставі пропозицій, що надійшли від членів Громадської ради, з урахуванням планів роботи ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області.

2.3. План дій новообраної Громадської ради на рік затверджуються Громадською радою на одному зі своїх перших засідань.

2.4. Плани дій на квартал готуються з урахуванням Плану дій на календарний рік і затверджуються Головою Громадської ради.

2.5. Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням відповідних нормативних актів Кабінету Міністрів України.

2.6. План дій Громадської ради передбачає наведені нижче заходи:

2.6.1. Чергові засідання Громадської ради;

2.6.2. Засідання постійних робочих органів Громадської ради;

2.6.3. Проведення громадської експертизи діяльності ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області;

2.6.4. Організація заходів у межах проведення ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області консультацій з громадськістю;

2.6.5. Забезпечення інформування ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, громадськості про діяльність Громадської ради;

2.6.6. Інші заходи, в межах повноважень Громадської ради.

2.7. План дій Громадської ради на наступний рік затверджуються не пізніше ніж за 10 днів до закінчення поточного року. У разі створення Громадської ради після початку року, План дій Громадської ради на поточний рік ухвалюється протягом місяця з моменту її утворення.

2.8. План дій Громадської ради на квартал затверджується не пізніше ніж за десять днів до закінчення поточного кварталу.

2.9. Члени Громадської ради подають заступнику Голови Громадської ради свої пропозиції для включення до Плану дій Громадської ради на наступний рік не пізніше ніж за три тижні до закінчення поточного року.

2.10. Затверджений Громадською радою План дій на наступний рік і затверджені Головою Громадської ради квартальні Плани дій, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області у рубриці «Громадська рада».

2.11. Плани дій Громадської ради можуть доповнюватися протягом року з ініціативи її членів. Всі зміни до Плану дій на календарний рік затверджуються на засіданні Громадської ради та оприлюднюються.


^ 3. Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради


3.1. Основною формою роботи Громадської ради є чергові засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя. З метою продуктивності та впливовості роботи Громадської ради, її засідання проводяться шляхом письмового провадження.

3.2. Чергові засідання Громадської ради скликаються Головою ради, а в разі його відсутності –заступником Голови Громадської ради (далі –заступник Голови) .

3.3. Рішення Громадської ради про дату, час, місце проведення чергового засідання приймається в кінці попереднього засідання, про що інформується ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області.

3.4. Проект порядку денного засідання формується Головою Громадської ради відповідно до планів роботи Громадської ради, з урахуванням пропозицій членів Громадської ради.

Такі пропозиції оформляються письмово за підписом ініціатора із зазначенням назв питань, пояснювальної записки окремо до кожного питання (обґрунтування причин їх розгляду), доповідачів, проекти рішень з цих питань.

3.5.Секретар Громадської ради спільно з представником ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області або надсилання відповідного повідомлення електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання.

3.6. Позачергові засідання Громадської ради з визначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку Головою ради або не менше ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Обґрунтовані та вмотивовані пропозиції про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються Голові Громадської ради.

Рішення про скликання позачергового засідання Громадської ради приймається протягом трьох днів з дати отримання відповідної письмової пропозиції та проводиться не пізніше ніж у десятиденний строк з означеної дати.

У випадку неможливості задоволення пропозиції щодо скликання позачергового засідання Головою ради (хвороба, відрядження, відсутність з інших причин), цю пропозицію задовольняє заступник Голови ради Інформація про скликання позачергового засідання доводиться до членів Громадської ради та громадськості в порядку, визначеному цим Регламентом як для чергових засідань.

3.7. Засідання Громадської ради проводяться публічно.

Право вирішального голосу на засіданні мають лише члени Громадської ради, які зареєструвались для участі у засіданні. Інші учасники засідання мають право дорадчого голосу.

На запрошення Голови Громадської ради, заступника Голови, в засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради, з правом дорадчого голосу.

3.8. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. У випадку відсутності кворуму протягом 7 днів має бути скликане позачергове засідання Громадської ради з тим же порядком денним.

Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

3.9. На початку засідання Громадської ради обговорюється та затверджується порядок денний, проект якого пропонується Головою Громадської ради.

У разі, якщо від учасників засідання до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу. Після прийняття проекту порядку денного за основу, окремо голосуються всі зауваження та пропозиції до нього, після чого проект виноситься на голосування для затвердження його в цілому.

3.10. По кожному з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення.

3.11. Проекти рішень Громадської ради готуються її робочими органами.

3.12. Всі проекти пропозицій та рішень обов’язково складаються з:

3.12.1. вступної частини із зазначенням:

3.12.1.1. імені або найменування ініціатора пропозиції або рішення;

3.12.1.2. назви та предмета пропозиції або регулювання рішення;

3.12.2. описової частини із зазначенням:

3.12.2.1. права, обов’язку, інтересу, потреби, проблеми, питання та визначення шляху його забезпечення

3.12.2.2. причини, наслідку та причино-наслідкового зв'язку пропозиції або регулювання рішення;

3.12.3. резолютивної частини із зазначенням:

предмету і змісту чітко визначеної дії, механізму її вчинення, імені або найменування виконавця та відповідального за ефективність виконання, терміну виконання.

3.13. Всі проекти рішень мають бути подані Голові Громадської ради через секретаря не пізніше ніж за 2 дні до засідання Громадської ради.

Отримані проекти рішень мають бути доведені до відома кожного члена Громадської ради шляхом розміщення на офіційному веб-сайті ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області в рубриці «Громадська рада» та надсиланням відповідної інформації електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за день до початку засідання Громадської ради.

3.14. Головує на засіданні Голова Громадської ради, а в разі його відсутності –заступник Голови.

3.15. Тривалість засідання Громадської ради встановлюється його регламентом, але не повинна перевищувати 2 годин без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена головуючим на засіданні за пропозицією членів Громадської ради. За рішенням Громадської ради тривалість засідання може бути подовжена не більше ніж на 1 годину.

3.16. Учасники засідання можуть установлювати ліміт часу на розгляд кожного питання. Зокрема, для доповіді відводиться до 15 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, виступів – до 5 хвилин, запитань – до 2 хвилин, відповідей – до 2 хвилин, заключного слова – 5 хвилин. Загальна тривалість розгляду питання – до 40 хвилин, якщо інше не буде встановлено членами Громадської ради на засіданні.

3.17. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник засідання може внести пропозицію про припинення обговорення питання. В цьому разі головуючий інформує присутніх про кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить пропозицію про припинення обговорення на голосування.

3.18. Під час обговорення проекту рішення або питання порядку денного член Громадської ради, який бажає висловити думку або поставити запитання, піднімає руку, після чого головуючий на засіданні чітко називає прізвище, ім'я, по батькові члена Громадської ради та запрошує його до слова або виступу.

3.19. Виступ учасника засідання з одного й того ж питання більше двох разів не допускається.

3.20. Рішення Громадської ради ухвалюється у такій послідовності:

3.20.1. ухвалення рішення за основу;

3.20.2. надання пропозицій та зауважень учасників засідання ради до проекту рішення, ухваленого за основу;

3.20.3. розгляд пропозицій та зауважень учасників засідань Громадської ради до проекту рішення, ухваленого за основу;

3.20.4. ухвалення проекту рішення в цілому, з урахуванням поправок та пропозицій.

3.21. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні (з урахуванням пункту 10.4 Положення про Громадську раду при ГУ Держтехногенбезпеки). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Право вирішального голосу на засіданні мають лише члени Громадської ради, які зареєструвались для участі у ньому. Інші учасники засідання мають право дорадчого голосу.

Підрахунок голосів при голосуванні організовується секретарем, якщо перед початком голосування Громадською радою не прийнято іншого рішення (обрання лічильної комісії).

У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обов’язково обирається лічильна комісія в кількості 3 осіб відкритим голосуванням. За бажанням учасників засідання обрання членів лічильної комісії може проводитися списком або індивідуально. В останньому випадку обраними вважаються члени Громадської ради, які набрали найбільшу кількість голосів.

У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, кого з них слід вважати обраним, учасники засідання можуть прийняти рішення про проведення повторного голосування по кожній з указаних кандидатур.

Результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії, який підписується головою, секретарем і членом лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід’ємною складовою протоколу засідання.

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

Рішення Громадської ради підписуються головою Громадської ради та секретарем засідання.

3.22. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може Голова Громадської ради.

3.23. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде протокол засідання, оформляє його та подає на підпис Голові Громадської ради.

3.24. У протоколі засідання чітко та достовірно відображаються всі істотні події, обставини та факти в тій послідовності, в якій вони мали місце в засіданні.

3.25. Протокол засідання має містити:

3.25.1. місце, дату та час проведення засідання;

3.25.2. порядок денний;

3.25.3. список присутніх учасників засідання на підставі реєстраційного списку;

3.25.4. питання, які були поставлені на голосування;

3.25.5. прийняті рішення;

3.25.6. кількісні підсумки голосування з кожного питання.

У разі прийняття рішення членами Громадської ради шляхом опитування за допомогою електронної пошти, про це зазначається в протоколі.

Належно оформлений протокол зберігається у секретаря.

Протокол засідання Громадської ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області не пізніше 5 днів з моменту підписання.

3.26. Процедура ухвалення рішень шляхом консультацій передбачає надіслання членам Громадської ради повідомлення про проведення консультацій, проектів рішень та бюлетенів для опитування за допомогою електронної пошти.

3.27. Організація та контроль за повідомленням всіх членів Громадської ради про проведення консультацій та отримання ними бюлетенів покладається на секретаря.


3.28. Повідомлення про проведення консультацій повинно містити наступні відомості:

3.28.1. питання, винесені на консультацію;

3.28.2. кінцевий термін для надіслання зауважень, відповідно до п. 3.33., та пропозиції до проекту рішення.

3.29. Після сплину визначеного кінцевого терміну Відповідальний секретар узагальнює надіслані зауваження та пропозиції до проекту рішення, готує остаточний варіант рішення та надсилає всім членам Громадської ради разом із бюлетенем для опитування.

3.30. Бюлетень або повідомлення для опитування повинен містити такі відомості:

3.30.1. прізвище, ім’я та по батькові члена Громадської ради;

3.30.2. формулювання кожного питання рішення, винесеного на консультацію;

3.30.3. варіанти відповідей на кожне питання, винесене на консультацію, виражені формулюваннями: «за», «проти» та «утримався»;

3.30.4. місце для підпису членом Громадської ради.

3.31. Одночасно з повідомленням про проведення консультацій або бюлетенем для опитування кожному члену Громадської ради мають бути надіслані матеріали, на підставі яких член Громадської ради приймає рішення з кожного питання, винесеного на консультацію.

3.32. Заповнений бюлетень або відповідь на повідомлення для опитування надсилається до Секретаріату по електронній пошті.

3.33. У випадку проведення консультацій рішення Громадської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували в електронній формі більше половини всіх членів Громадської ради у визначений термін, що не перевищує 10 робочих днів з дати надсилання питання.

3.34. Підрахунок голосів з питань, винесених на консультацію, здійснюється секретарем Громадської ради на підставі отриманих повідомлень або бюлетенів, надісланих членами Громадської ради.

3.35. Повідомлення або бюлетені, надіслані після сплину встановленого кінцевого терміну для їх надіслання, при підрахунку голосів не враховуються.

3.36. При підрахунку враховуються голоси з тих питань, по яких член Громадської ради, який надіслав повідомлення або заповнив бюлетень, відмітив або залишив лише один з можливих варіантів відповіді на опитування-консультацію. Бюлетені для консультацій, заповнені з порушенням вищезазначеної вимоги, або надіслані повідомлення визнаються недійсними, і голоси за викладеними у них питаннями, щодо яких були допущені такі порушення, при підрахунку не враховуються.

3.37. У випадку, якщо повідомлення або бюлетень для консультації містить декілька питань, винесених на опитування, недотримання вищезазначеної вимоги по відношенню до одного або декількох питань не тягне за собою визнання відомостей повідомлення або бюлетеню для опитування недійсним в цілому.

3.38. За результатами консультацій складається протокол про результати консультацій, який підписується Головою Громадської ради та секретарем. Після цього повідомлення з надісланими відомостями або бюлетені для опитування передаються до секретаря на зберігання.

3.39. Протокол про результати консультації є документом, що свідчить про прийняття Громадською радою рішення з питань, винесених на консультацію.

3.40. Інформація про результати консультацій повідомляється членам Громадської ради шляхом електронної розсилки, не пізніше ніж через 5 робочих днів після складання протоколу про результати консультацій.


^ 4. Керівники та керівні органи Громадської ради


4.1. Керівниками Громадської ради (надалі – Керівники) є Голова Громадської ради, Заступник Голови.

4.2. Керівники виконують свої повноваження відповідно до принципу верховенства права, верховенства людини, її свободи, обов’язків, відповідальності, Положення про Громадську раду та цього Регламенту.

4.3. Безпосереднє керівництво Громадською радою здійснюється Головою Громадської ради, в разі його відсутності –Заступником Голови, якій обирається згідно з Положенням.

Голова Громадської ради має право звертатися від імені Громадської ради до ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, інших органів влади, підприємств, установ, організацій та представляти Громадську раду.

4.4. Якщо Голова, Заступник Голови, секретар достроково складає свої повноваження або припиняє повноваження члена Громадської ради, наступний Голова, , Заступник Голови, секретар обирається на черговому засіданні Громадської ради.

У разі припинення повноважень Голови Громадської ради його обов'язки до переобрання нового Голови виконує заступник Голови.

4.5. Обов’язки з контролю за виконанням рішень Громадської ради, її робочих органів та організація їх діяльності, підготовки засідань, порядку денного, ведення та оформлення протоколу зборів, проектів рішень Громадської ради, здійснення організаційного та інформаційного забезпечення діяльності Громадської ради, забезпечення взаємодії діяльності комітетів Громадської ради, організація документообігу, виконання інших розпоряджень, що випливають із рішень Ради покладаються на секретаря Громадської ради.

4.6. Будь-який громадянин або член Громадської ради має право звертатися за необхідною інформацією до Голови Громадської ради,заступника Голови.


^ 5. Організація роботи з документами


5.1. За рішенням Громадської ради обирається секретар, який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Ради.

5.2. Організація діловодства та роботи з розгляду заяв, звернень, пропозицій громадян та членів Громадської ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, проектів нормативних актів, що надходять на експертизу тощо (далі – документів) покладається на секретаря Громадської ради.

5.3. Усі документи приймаються та реєструються секретарем Громадської ради у журналі в день надходження. Документи, подані на особистому прийомі Голові ради, заступнику голови, або членам Громадської ради, також підлягають реєстрації в журналі.

5.4. На вимогу громадянина або представника підприємства, установи, організації, який особисто подав документ до Громадської ради, на першому аркуші копії цього документу проставляється дата та вхідний номер, під яким його зареєстровано.

5.5. Після реєстрації документа секретар Громадської ради передає документ Голові Громадської ради або особі, яка виконує його обов’язки. Виходячи зі змісту документу, Голова Громадської ради надає відповідні доручення.

Строк розгляду та опрацювання документа визначається з урахуванням достатності часу на якісне його опрацювання, необхідності проведення додаткових заходів для його виконання, терміновості вирішення того чи іншого питання або розгляду питання на засіданні Громадської ради тощо.

5.6. Відповідь на звернення оформляється на бланку Громадської ради за підписом її Голови з обов’язковим зазначенням виконавця та передається на реєстрацію до секретаря Громадської ради.

5.7. Уся вихідна документація виготовляється в двох примірниках (дозволяється виготовлення копії з оригіналу), один з яких (копія) підшивається у справу вихідної документації та зберігається разом із вхідними документами у секретаря.

5.8.Секретар Громадської ради надсилає відповідь, висновок адресату.

5.9. Контроль за своєчасним виконанням документів, які надходять до Громадської ради, здійснює секретар Громадської ради у порядку та в межах, визначених цим Регламентом.

5.10. У разі порушення строку виконання документу, секретар повідомляє про це Голові Громадської ради, який приймає відповідне рішення.

5.11. Член Громадської ради має право звернутись до Голови Громадської ради, письмово виклавши суть питання через секретаря Громадської ради, який реєструє вхідний документ і контролює своєчасне надання відповіді. Відповідь надається через секретаря Громадської ради.

5.12. Секретар повідомляє Голову Громадської ради про порушення строків виконання документів і звітує раз на півроку на засіданні Громадській раді про виконавчу дисципліну.


^ 6. Діяльність постійних комітетів Громадської ради


6.1. З метою забезпечення ефективної роботи Громадської ради за відповідними напрямками діяльності, рішенням Громадської ради утворюються її робочі органи – комітети. Кількість комітетів та їх назву визначає Громадська рада шляхом голосування.

6.2. У разі необхідності, кількість комітетів, їх персональний склад або назва можуть бути змінені за рішенням Громадської ради.

6.3. Комітет очолює голова, який обирається шляхом голосування на засіданні Громадської ради та здійснює загальне керівництво комітетом.

Голова комітету:

- здійснює організацію та планування роботи комітету;

- представляє комітет і діє від його імені у відносинах з Громадською радою, при ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями в межах, передбачених Положенням і цим Регламентом;

- веде засідання комітету;

- надає доручення членам Громадської ради, які входять до складу комітету;

- контролює своєчасність та якість виконання членами комітету поставлених завдань;

- здійснює організацію документообігу в комітеті та протокольне оформлення його рішень;

- ініціює утворення спільної робочої групи за участю представників різних комітетів для розгляду, вивчення та вирішення певного питання;

- може залучати до роботи комітету експертів, спеціалістів відповідного напряму діяльності, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо;

- виконує інші функції, які випливають з обов’язків голови комітету.

6.4. Засідання комітетів проводяться у разі потреб. За рішенням голови комітету, засідання комітету можуть проходити в робочому порядку шляхом обміну інформацією в телефонному режимі, листування та за допомогою електронної пошти.

Дату, час, місце проведення засідання комітету визначає його голова.

Формування порядку денного засідання комітету здійснюється за пропозицією голови комітету, членів комітету, Голови Громадської ради або заступника, який координує діяльність відповідного комітету. Члени Громадської ради, які входять до складу інших комітетів також можуть надавати пропозиції до порядку денного та, з дозволу голови комітету, брати участь у засіданні цього комітету з правом дорадчого голосу.

Засідання комітету є правочинним, якщо на ньому присутня більшість від його складу.

6.5. Рішення комітету приймаються шляхом голосування членів комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комітету.

Рішення засідання комітету оформлюється протоколом.

Копія рішення комітету передається секретарю Громадської ради для інформування Голови та членів Громадської ради.

6.6. В разі необхідності голова комітету може мати заступника (далі – заступник голови комітету), який обирається на першому засіданні комітету з числа його членів. Заступник голови комітету виконує функції, покладені на нього головою комітету і, в разі відсутності останнього, забезпечує діяльність комітету.

В разі відсутності на засіданні голови комітету, його обов’язки може виконувати визначений ним член комітету.

6.7. Комітет може мати секретаря, який забезпечує документообіг комітету, готує протоколи, проекти листів, висновків і рішень Громадської ради в межах повноважень комітету, здійснює організаційне забезпечення діяльності комітету та виконує інші доручення його голови.


^ 7. Організація роботи тимчасових комітетів, експертних та ініціативних груп Громадської ради


7.1. Тимчасові комісії, експертні, робочі та ініціативні групи Громадської ради (далі – тимчасові робочі органи) можуть бути створені рішенням Громадської ради в разі необхідності. Тимчасові робочі органи створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради тощо.

Тимчасові робочі органи створюються на строк виконання своїх завдань.

7.2. До складу тимчасових робочих органів можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

До складу тимчасових робочих органів можуть бути включені за їх згодою представники ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, інститутів громадянського суспільства, експерти, фахівці відповідного напряму діяльності тощо.

7.3. Основною формою роботи тимчасових робочих органів є засідання.

7.4. Засідання тимчасових робочих органів проводяться публічно.

7.5. Для забезпечення ефективності роботи, пропозиції членів тимчасового робочого органу з предмету його діяльності мають подаватися в письмовому та електронному вигляді голові робочого органу не пізніше ніж за 3 дні до його засідання та невідкладно поширюються головою тимчасового робочого органу або за його дорученням секретарем серед його членів.

7.6. У випадку, коли рішення на засіданні тимчасового робочого органу не може бути прийнято через відсутність кворуму або з інших причин, його голова має невідкладно організувати проведення консультацій членів тимчасового робочого органу (письмово або електронним голосуванням). Рішення и вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів тимчасового робочого органу.

7.7. На вимогу члена тимчасового робочого органу, чиї пропозиції було відхилено, голова тимчасового робочого органу має подати на розгляд профільному постійно діючому комітету Громадської ради ці пропозиції у вигляді окремої думки разом із пропозиціями, схваленими тимчасовим робочим органом. Член тимчасового робочого органу має також право подати свої пропозиції до профільного постійно діючого комітету Громадської ради у випадку, коли не прийнято жодного рішення з відповідних питань (через відсутність кворуму, через відсутність необхідної кількості голосів тощо).

7.8. Тимчасовий робочий орган очолює голова, який призначається рішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до його складу. Також може бути обраний заступник голови тимчасового робочого органу.

Тимчасовий робочий орган може мати секретаря, який забезпечує його документообіг, готує протоколи, проекти листів, висновків і рішень Громадської ради в межах повноважень робочого органу, здійснює організаційне забезпечення його діяльності та виконує інші доручення голови тимчасового робочого органу.


^ 8. Взаємовідносини Громадської ради з ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області


8.1. Взаємовідносини Громадської ради з ГУ Держтехногенбезпекиу Львівській області здійснюються на постійній партнерській основі.

8.2. Голова ради, , Заступник Голови можуть брати участь у засіданні колегії ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області.

8.3. Громадська рада щороку готує та подає до ГУ Держтехногенбезпеки пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

8.4. Громадська рада може подати до ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській областіпропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачених орієнтовним планом проведення консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради.

8.5. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області про ухвалені Громадською радою рішення.


^ 9. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи

діяльності ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, громадської антикорупційної

експертизи проектів нормативно-правових актів, документів, подій, ситуацій тощо


9.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, документів, подій, ситуацій тощо.

9.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради або її комітетами.

9.3. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи документів, подій, ситуацій тощо ухвалюється Громадською радою або її комітетами виключно на засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради або комітетами.

9.4. Для проведення громадської експертизи діяльності ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, документів, подій, ситуацій тощо рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються (за бажанням) члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства, експерти, фахівці відповідного напряму діяльності тощо.

9.5. Результати проведення громадської експертизи діяльності ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, документів, подій, ситуацій тощо перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.


^ 10. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради


10.1. На офіційному веб-сайті ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області в рубриці «Громадська рада» в обов’язковому порядку розміщується положення про Громадську раду, її регламент, плани роботи, протоколи засідань, рішення, щорічний звіт про діяльність, інформація про склад, керівні органи та керівників Громадської ради.

В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності відповідних можливостей.

10.2. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на її засіданні.

10.3. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з Головою Громадської ради протягом 5 днів з моменту надання такої інформації.

10.4. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну позицію з того чи іншого питання Громадської ради може висловлювати Голова Громадської ради або, за його дорученням, Заступник Голови.

У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.


^ 11. Порядок прийняття до Громадської ради представників інших інститутів громадянського суспільства та проведення заміни члена Громадської ради


11.1. Громадська рада відкрита для прийняття до її складу в період між установчими зборами уповноважених представників інших інститутів громадянського суспільства у порядку, встановленому цим Регламентом, зокрема шляхом рейтингового голосування дійсними членами Ради на її засіданні.

Інститут громадянського суспільства, делегуючи свого уповноваженого представника для прийняття до складу Громадської ради, подає до її секретаря відповідну обґрунтовану та вмотивовану заяву з додатками, зазначеними в пункті 6.8. Положення, у друкованому та електронному вигляді не пізніше ніж за 14 днів до проведення чергового засідання Громадської ради.

11.2. Інститут громадянського суспільства має право замінити кандидатуру свого представника – члена Громадської ради іншим своїм представником, направивши відповідну заяву з обґрунтованим і вмотивованим рішенням керівного органу або керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, та біографічну довідку делегованого представника. Рішення за заявою приймається членами Громадської ради на її засіданні.

11.3. У випадках припинення членства, прийняття нових членів та заміни кандидатури представника інституту громадянського суспільства – члена Громадської ради іншим представником цього ж інституту громадянського суспільства, у період між установчими зборами, зміни до кількісного складу та персонального складу членів Громадської ради вносяться за поданням Голови Громадської ради, на підставі відповідного протоколу засідання Громадської ради. Такі зміни, після їх прийняття, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області та в інший прийнятний спосіб.


^ 12. Заключні положення


12.1. Регламент Громадської ради затверджується Громадською радою на її засіданні простою більшістю голосів. Зміни до Регламенту, оформлені письмово з відповідним обґрунтуванням і вмотивуванням, подаються членами Громадської ради секретарю Громадської ради та виносяться Головою Громадської ради на чергове або позачергове засідання Громадської ради.


СХВАЛЕНО

Рішення Робочої групи з підготовки

проектів документів Громадської

ради при ГУ Державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області

Протокол № 2 від 19 червня

2012 року

Голова Робочої групи


Ю.К ДроздовСхожі:

Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент iconПоложення про Громадську раду при гу державн ої інспекції техногенної безпеки у Львівській області п оложення про Громадську раду при
Міністерстві надзвичайних ситуацій України та визначає статус, мету, основні завдання, функції, права, обов'язки, членство та порядок...
Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент iconГолова Громадської Ради має двох заступників, які обираються в порядку та спосіб, передбачені Положенням про Громадську Раду та цим регламент
Регламент Громадської Ради при Гооденківській райдержадміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання...
Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент iconПротокол засідання Громадської ради від 10 березня 2011 року №2
Регламент громадської ради при Каланчацькій районній державній адміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні...
Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент iconРегламент громадської ради при районній державній адміністрації
Регламент громадської ради при рда (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при...
Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент iconРегламент роботи громадської ради при Сокирянській районній державній адміністрації Загальні положення
Регламент громадської ради при Сокирянській рда (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської...
Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент iconПротокол №1 спільного засідання громадської ради та громадської гуманітарної ради при Білозерській районній державній адміністрації смт Білозерка 15 лютого 2012 року
Присутні: члени громадської ради: Луценко А. Г., Горшкова Т. П., Ковальчук В. В., Кудіна С. В., Ніколайчук Г. А., Підгородецький...
Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент iconПроект Структура Громадської ради президія громадської ради при ода голова, Заступники Голови, керівники Комітетів. Секретаріат громадської ради при ода – Голова Секретаріату та члени секретаріату.
Комітет правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина
Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент iconПротокол №4 засідання Громадської ради при райдержадміністрації
Маринчук Р. М. голова ро всеукраїнського об’єднання «Держава», член Громадської ради
Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент iconПротокол №5 засідання громадської ради при райдержадміністрації
Кадук І. П. директор Білогірського історико-краєзнавчого музею, голова громадської ради
Рішення Громадської ради при гу державної інспекції техногенної безпеки у Львівській області Протокол №2 від 19 червня 2012 року Голова Громадської ради Ю. К. Дроздов регламент iconПротокол №3 засідання громадської ради при Білозерській районній державній адміністрації
Луценко Анатолій Григорович від районної організації Асоціації керівників шкіл Білозерського району, голова громадської ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи