Критерії визначення якості освіти в днз icon

Критерії визначення якості освіти в днз
Скачати 77.94 Kb.
НазваКритерії визначення якості освіти в днз
Дата конвертації15.12.2012
Розмір77.94 Kb.
ТипДокументи

Критерії визначення якості освіти в ДНЗ


Визначення критеріїв якості дошкільної освіти дуже важлива проблема, особливо в даний час, коли немає єдиних підходів у теоретиків та практиків в галузі дошкільної освіти. Це обумовлюється цілою низкою об'єктивних та суб'єктивних причин. Критерії якості дошкільної освіти можна визначити на основі чинних програм та нормативних документів з дошкільної освіти.

У сучасній теорії та практиці дошкільної освіти відсутні єдині параметри оцінки якості дошкільної освіти. Науковці вважають, що вона має бути полікритеріальною та характеризуватися через сукупність таких груп критеріїв: якість умов (матеріальних, фінансових, психологічних, які створені в ДНЗ для забезпечення нормальної життєдіяльності кожної дитини, стабільного функціонування колективу), якість освітнього процесу (що проявляється в співпраці педагогів, дітей та їхніх батьків у досягненні цілей у їхньому навчанні, вихованні та розвитку, у плануванні та організації різних видів дитячої діяльності з урахуванням інтересів та потреб дітей; характеру взаємодії педагогів і дітей як партнерів у цій діяльності) та якість результатів освіти, які є взаємопов’язаними між собою, якість професіоналізму вихователів та керівників дошкільних закладів.

^ До критеріїв оцінки результатів дошкільної освіти, що засвідчують її якість, традиційно відносять: показники особистісного росту випускника ДНЗ, серед яких виокремлюють сформованість базових якостей особистості та обсяг засвоєної в межах освітньої програми навчальної інформації; вмотивованість поведінки; дотепність та допитливість, загальний рівень підготовленості до навчання в школі. При цьому класики дошкільної освіти підкреслюють, що змістом освіти для дошкільнят повинна стати ампліфікація розвитку, тобто максимально повне проживання та розширення можливостей самого дошкільного дитинства. Ці критерії задано таким чином: розвиток пізнавальної активності; розвиток мислення; розвиток комунікативних здібностей; розвиток символічних здібностей (уяви та гри).

При цьому результативність розвитку дитини дошкільного віку оцінюється за наявності таких ключових компетенцій як: соціальна, комунікативна, діяльнісна, здоров’язберігаюча, інформаційна.

Важливими є критерії оцінки діяльності педагога, що характеризують: вплив педагога на розвиток кожної дитини (своєчасність появи новоутворень у дітей групи, позитивні зміни в розвитку дитини за рік, захищеність дітей у присутності педагога, бажання відвідувати садок); характер особистісно-орієнтованої взаємодії вихователя з дітьми; професійні смислові установки; володіння педагогічними технологіями; здатність створити розвивальне середовище щодо особистісного розвитку дитини . Висновок про вплив педагога на розвиток кожної дитини робиться на підставі вивчення динаміки формування життєвої компетентності вихованця, спостережень за дитиною в різних видах діяльності: під час гри і спілкування, у предметно-практичній діяльності) спілкування з батьками дитини.

На думку Б. Любимова головними критеріями сформованості компетентності педагога є: емпатійність, здатність до переживання;повага до дітей, потреба віддавати їм своє серце;справжня інтелігентність, духовна культура, бажання працювати з іншими, здатність знайти застосування своїм силам та брати участь у колективній педагогічній творчості; високий професіоналізм, інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, готовність до створення нових цінностей та прийняття творчих рішень;фізичне та психічне здоров'я, професійна працездатність.

Характер особистісно-орієнтованої взаємодії вихователя з дітьми. Здатність визначати індивідуальні особливості дітей, відстеження динаміки розвитку дитини, вміння оцінювати дитину як особистість. Здатність визначати програму особистісного розвитку кожної дитини (систему цінностей,інтереси,самооцінка,воля,соціальніпочуття,активність,творчість, індивідуальність, самостійність ).


Вплив педагога на розвиток кожної дитини. Уміння створювати умови та ситуації для розвитку базових показників у дитини дошкільного віку: розвиток пізнавальної активності, розвиток мислення, розвиток комунікативних здібностей, розвиток символічних здібностей(уяви та гри). Своєчасність появи цих новоутворень у дітей групи. Захищеність дітей у присутності педагога та бажання відвідувати дитячий садок.

Професійні смислові установки. Наявність чіткої педагогічної позиції, здатність її сформувати, обґрунтувати, відстояти готовність бути порадником та заступником для дітей.

Володіння педагогічними технологіями. Здатність обирати технології у відповідності до завдань розвитку дітей, здатність визначати їх ефективність у розвитку дітей своєї групи, здатність до творчого використання технологій, врахування стану та можливостей дітей. Аналіз та прогнозування педагогічного процесу. Авторські доробки та напрацювання, власні ідеї.

Організація розвивального середовища. Має чіткі уявлення про наповнюваність та розвивальний ефект середовища для дітей своєї групи. Постійно оновлює та збагачує розвивальне середовище, проявляє творчість у збагаченні розвивального середовища. Об’єктивно оцінює розвивальний ефект середовища.

В контексті сучасних уявлень про мету освіти як розвиток компетентностей дитини (тобто готовності до вирішення нових завдань і дій в ситуації невизначеності) на наш погляд, при визначенні критеріїв результативності дошкільної освіти необхідно орієнтуватися саме на досягнення дітей в розвитку здібностей , для яких дошкільне дитинство є сензитивним періодом, дані характеристики є одночасно актуальними для дошкільнят і такими, що готують дитину до включення в нове шкільне життя. Крім того показником благополучності дитини є її емоційний стан, який відображається в рівні тривожності та ініціативності, фізичного здоров’я.


^ Критерії розвитку дитини дошкільника-є показниками результативності дошкільної освіти та якості педагогічного процесу.

Мислення як критерій психічного розвитку дошкільників. Під мисленням розуміється вирішення завдань різного типу. ^ Вибір мислення як одного із основних орієнтирів розвитку дошкільняти скасовує уявлення про необхідність переважання репродуктивної діяльності в дошкільному віці. Дослідження та педагогічний досвід показують, що здатність віднайти проблему, ставити завдання, планувати свої дії, оцінювати свою вмілість чи неумілість та знаходити точне, а інколи і нетрадиційне рішення доступне дітям дошкільного віку. Важливо відмітити ,що власне і розвиток творчого мислення лежить в зоні найближчого розвитку дітей дошкільного віку. Для вирішення цих завдань вихователям необхідно включати в діяльність із дітьми різноманітні образні засоби – різного типу наочні моделі, дитяче творче проектування, експериментування, виконання логічних вправ та завдань. Цей критерій включено до оцінки якості педагогічного процесу в ДНЗ, такі завдання повинні вирішуватись вихователем дошкільної групи у його безпосередній щоденній роботі з дітьми.

^ Комунікативні здібності як критерій розвитку дошкільників Комунікативні здібності дозволяють дитині вирішувати різні завдання, які виникають у спілкуванні: подолання егоцентризму, розрізняти комунікативні ситуації та правила дій в них; адекватно поводитись в ситуації спілкування з іншими. В сучасній дошкільній освіті розвиток комунікативної сфери відбувається спонтанно і не є предметом спеціального формування та професійних пріоритетів вихователів ДНЗ. В той же час саме становлення певних форм спілкування («кооперативно-змагального» з однолітками та «контекстного» з дорослими) є необхідною передумовою готовності до школи(О.Кравцова).

^ Символічні здібності (уява, гра) в розвитку дитини. Символічні здібності є найважливішою сферою розвитку суб’єктності дитини і забезпечують їй можливість символічного вираження реальності, її проживання. Недооцінка ігрової діяльності в сучасній дошкільній освіті проявляється в постійному використанні ігрового часу за рахунок розширення часу занять, а з іншого нерозумінням складності самого феномену гри. В результаті гра розвивається спонтанно і як правило не досягає повноцінних розгорнутих форм. Дуже часто відображається лише в планах (формально),а не в реальному устрої життя дітей в групі ДНЗ.

^ Пізнавальна активність дитини як критерій розвитку. Пізнавальна активність - допитливість дитини, її відкритість новому, готовність пізнавати світ-один із найбільш важко вимірюваних і при тому дуже важливих критеріїв. Якщо пізнання нового не пов’язується для дитини з досвідом позитивних емоцій, то вона без готовності зустріне шкільне навчання, яким би розвиненим не був її інтелект. Вихователям необхідно постійно включати технології розвитку допитливості та включення в дитини в ситуації пізнання оточуючого.

Критерії якості дошкільної освіти лише тоді стануть реальними орієнтирами для навчання та виховання дітей, коли вони будуть переведені в показники і включені в реальну систему оцінки якості роботи і освітнього закладу і конкретного педагога ,стануть підставою для прийняття управлінських рішень .

Здійснення освітнього процесу оцінка роботи педагогічного колективу, за такими критеріями та показниками, що відповідають гуманістичній, особистісно-орієнтованій парадигмі освіти.

^ Адекватність педагогічних зусиль процесам життєдіяльності дітей. Цей критерій, дав змогу оцінити, як відбувається збереження пріоритетів охорони життя, зміцнення психічного й фізичного здоров’я дошкільнят, забезпечення їхнього своєчасного та повноцінного фізичного розвитку; виконання освітніх цілей, виходячи з індивідуальних особливостей дитини, стану її здоров’я, раціональна організація життєдіяльності дітей; узгодженість дій між педагогом та дітьми. Адекватність педагогічних зусиль виявляється в наданні дитині права вибору змісту та засобів у спільній діяльності з вихователем, що забезпечує отримання максимально можливих результатів та особистісного зростання вихованця.

Відсутність ціннісного ставлення до дітей, намагання попри все досягти результату спричинює перевантаження та перевтому, що впливає на стан їхнього здоров’я та негативно відбивається на загальній результативності роботи закладу. Часто, на жаль, генетична програма дитини – темперамент, її стан, бажання не збігаються з педагогічною програмою, запропонованою педагогом. Завдання педагога – мінімізувати цей розрив. На першому плані у вихователя мають бути процеси життєдіяльності малюка, а не виконання поставленої мети попри все, будь-якою ціною. Цьому сприяє розширення поля інноваційних упроваджень, дотримання раціональних тимчасових параметрів виконання певних дій у педагогічному колективі.

^ Відповідність особистісних та навчальних досягнень дитини Державному стандарту дошкільної освіти, що виявляється через такі показники, як позитивна динаміка особистісного зростання, прояви соціальної впевненості.

Найбільш традиційним для сучасних способів оцінки якості дошкільної освіти є показники якості освітніх умов. Саме показники якості освітніх умов є предметом атестації дошкільних закладів. На жаль оцінювання закладу дошкільної освіти за показниками розвитку дітей проводиться в практиці зовсім недостатньо та несистемно.( Чому?)

Головні критерії оцінки ефективності дошкільної освіти показники особистісного зростання дитини: чим адекватніше, ефективніше та різноманітніше розв'язує дитина доступні вікові навчальні та життєві проблеми, тим вища оцінка роботи дошкільного закладу(О. Кононко).Схожі:

Критерії визначення якості освіти в днз iconУкраїнський центр оцінювання якості освіти харківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Вас, що Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти у вересні місяці 2010 року проведено анкетування першокурсників...
Критерії визначення якості освіти в днз iconУдк 378. 11 Ганна Полякова показники якості освіти та освітнього середовища вищого навчального закладу в контексті компетентнісного підходу
У роботі розглядаються підходи до визначення якості освіти; сутності, змісту та структури освітнього середовища. Розкривається система...
Критерії визначення якості освіти в днз iconМіндоходів визначило Критерії зразкового платника
Міністерством доходів і зборів України розроблено Критерії визначення зразкових платників податків та Програму їх підтримки. Відповідний...
Критерії визначення якості освіти в днз iconКритерії оцінки діяльності дошкільних навчальних закладів днз
Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку
Критерії визначення якості освіти в днз iconНаказ №296 Про організацію проведення моніторингових досліджень якості освіти у 2011/2012 2013/2014 навчальних роках
З метою підвищення якості загальної середньої та дошкільної освіти, оцінювання її результативності, визначення ефективності управлінських...
Критерії визначення якості освіти в днз iconІдентифікація якості оліф цимбал л., 5 курс, тзф, кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
Стаття містить результати досліджень щодо ідентифікації оліф, зокрема, оліф натуральних. Проаналізовано вимоги до якості оліф, розроблено...
Критерії визначення якості освіти в днз iconНаказ № Про стан управлінської діяльності щодо забезпечення якості літературної освіти у нвк «сзш І-ІІІ ступенів ім. Івана Севери-днз» с. Віжомля та нвк «сзш І-ІІ ступенів-днз» с. Поріччя
Нвк «сзш І-ІІІ ступенів ім. Івана Севери-днз» с. Віжомля (директор Пацеляк Я. С., заступник директора з навчально-виховної роботи...
Критерії визначення якості освіти в днз iconКритерії оцінювання якості системи регіональної освіти Легенда: к
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів приміщеннями, необхідними для виконання навчальних планів і програм
Критерії визначення якості освіти в днз iconОцінка якості та визначення засобів запобігання фальсифікації паштетів печінкових северинов д., 5 курс тзф кнтеу спеціальність «Експертиза товарів та послуг»
Оцінка якості та визначення засобів запобігання фальсифікації паштетів печінкових
Критерії визначення якості освіти в днз iconГ. Ф. Москалик критерії якості впровадження допрофесійної підготовки
У більшості вітчизняних закладів освіти виробилися системи, традиції, накопичився багаторічний досвід підготовки фахівців нової (ринкової)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи