Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки icon

Контрольна робота з дисципліни "Основи економічної теорії" для студентів напряму підготовки
НазваКонтрольна робота з дисципліни "Основи економічної теорії" для студентів напряму підготовки
Сторінка1/4
Дата конвертації14.09.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипКонтрольна робота
  1   2   3   4


Управління освіти і науки

Волинської обласної державної адміністрації

Луцький педагогічний коледж

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

___________________ Є. С. Філіпович

«______» _______________ 20___ року


Методичні вказівки
ТА завдання до виконання


контрольнОЇ робОТИз дисципліни

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ”для студентів напряму підготовки

6.010102 «Початкова освіта»

заочної форми навчання


Луцьк -2012

Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни “Основи економічної теорії” для студентів за галузями знань 0101 «Педагогічна освіта» напрямів підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» і 6.010102 «Початкова освіта»


РОЗРОБНИК: Фаловська І.Д. , к.е.н., старший викладач


 Луцький педагогічний коледж, 2012 рік

 Фаловська І.Д., 2012 рік


Луцький педагогічний коледж

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін
^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Основи економічної теорії”

для студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

заочної форми навчання

Загальні вимоги до контрольної роботи

Студент виконує контрольну роботу, яка складається з теоретичної (двох питань) та тестової частини (10 тестів).

Варіант контрольної теоретичної та тестової частини (10 тестів) роботи обирається за принципом відповідності порядкового номеру студента в списку (у журналі групи).

Обсяг контрольної роботи – 8-10 сторінок формату А-4.

Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування студентом матеріалу певної теми, вміння самостійно осмислити і систематизувати навчальну інформацію, чітко, стисло і логічно викласти матеріал, обґрунтувати власну думку, зробити висновки.

Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але кожне теоретичне питання обов’язково повинно завершуватись висновками, списком використаної літератури. Розв’язки тестів повинні чіткими.

Контрольна робота виконується на основі вивчення студентом основної літератури, список якої подається у завданні, а також потребує залучення додаткової літератури .

Подана методисту заочного відділення контрольна робота рецензується викладачем і повинна бути захищена студентом до іспиту. Під час захисту контрольної роботи студент повинен продемонструвати знання категоріального апарату, розуміння основних теоретичних положень роботи.

*** Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до іспиту не допускаються.

Теоретична частина

ВАРІАНТ 1

1. Ринок праці та особливості його функціонування в Україні.

2. Альтернативні теорії вартості.


ВАРІАНТ 2

1. Проблеми соціального захисту населення в Україні. Соціальна справедливість.

2. Виникнення та сутність грошей.


ВАРІАНТ 3

1. Функції економічної теорії.

2. Функції та види грошей. Еволюція грошей в Україні.


ВАРІАНТ 4

1. Економічна система, її сутність, структура, типи

2. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки.

Інфляційні процеси в Україні.

ВАРІАНТ 5

1. Суспільний поділ праці та технологічний спосіб виробництва

2. Сутність, структура та функції ринку. Проблеми розвитку ринку в Україні.


ВАРІАНТ 6

1. Економічні потреби, їхня суть, структура, закони розвитку.

2. Конкуренція, її суть, форми та методи. Проблема підвищення конкурентоспроможності підприємств і товарів в Україні.

ВАРІАНТ 7

1. Економічні інтереси, їхня суть, структура, суперечності.

2. Позичковий капітал та позичковий процент. Кредитно-банківська система України .

ВАРІАНТ 8

1. Суть, чинники та ознаки глобалізації економіки.

2. Акціонерні товариства. Проблеми їх розвитку в Україні.


ВАРІАНТ 9

1. Власність, її сутність, класифікація і місце в економічній системі

2. Суть та основні елементи ринкової інфраструктури. Проблеми формування в Україні.


ВАРІАНТ 10

1. Сутність і структура суспільного виробництва.

2. Економічні функції держави. Державний сектор економіки України.

ВАРІАНТ 11

1. Еволюція грошових систем та види грошей. Грошова система України.

2. Ефективність виробництва, її сутність, економічні і соціальні показники.


ВАРІАНТ 12

1. Прибуток та теорії прибутку.

2. Виробництво та його основні фактори. Проблема ефективності виробництва в Україні


ВАРІАНТ 13

1. Форми організації суспільного виробництва : натуральне і товарне.

2. Аграрні відносини, їхній зміст та особливості. Проблеми розвитку аграрних відносин в Україні.


ВАРІАНТ 14

1. Малі підприємства, суть, значення та проблеми розвитку в Україні.

2. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення.


ВАРІАНТ 15

1. Товарне виробництво : суть, умови виникнення, закони функціонування.

2. Форми господарювання у сільському господарстві України та зарубіжних країн.


ВАРІАНТ 16

1. Товар та його властивості.

2. Агропромислова інтеграція та агропромисловий комплекс. Проблеми розвитку АПК в Україні.


ВАРІАНТ 17

1. Заробітна плата, її форми та системи. Номінальна та реальна заробітна

плата.

2. Монополії в економіці України та національне антимонопольне законодавство.


ВАРІАНТ 18

1. Підприємництво в Україні : суть, основні ознаки та організаційно-правові форми.

2. Сутність та види доходів населення. Диференціація доходів.


ВАРІАНТ 19

1. Підприємство: суть, основні ознаки та класифікація. Проблеми функціонування в Україні.

2. Сутність і види економічного відтворення.


ВАРІАНТ 20

1. Капітал, його суть та структура. Первісне нагромадження капіталу.

2. Безробіття: суть, види, наслідки. Проблеми безробіття в Україні.

ВАРІАНТ 21

1. Витрати виробництва та собівартість. Проблеми зниження собівартості в Україні.

2. Економічне зростання та циклічність економічного розвитку.

ВАРІАНТ 22

1. Сутність капіталу. Його кругооборот та оборот.

2. Сучасний стан економічної безпеки в Україні.


ВАРІАНТ 23

1. Оборот капіталу підприємства. Амортизація і відтворення основного

капіталу.

2. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробника в Україні та світі.


ВАРІАНТ 24

1. Торговельний капітал та його еволюція за сучасних умов.

2. Проблеми поєднання державного регулювання та ринкової саморегуляції в Україні та світі.


ВАРІАНТ 25

1. Роль держави в ринковій економіці.

2. Малі підприємства в Україні: суть, значення, проблеми розвитку.


ВАРІАНТ 26

1. Суспільний продукт і його форми.

2. Роздержавлення та приватизація власності: суть, мета, шляхи проведення, наслідки. Особливості роздержавлення та приватизації в Україні.


ВАРІАНТ 27

1. Державний сектор економіки й державне підприємництво в Україні та

світі.

2. Монополії: суть, причини виникнення, види.


ВАРІАНТ 28

1. Роздержавлення та приватизація власності: суть, мета, шляхи проведення, наслідки (Досвід країн світу).

2. Предмет економічної теорії та еволюція його визначення.


ВАРІАНТ 29

1 Людський потенціал економіки України та економічне зростання

2. Методи пізнання економічних процесів та явищ

ВАРІАНТ 30

1 Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов.

2. Проблеми становлення і розвитку ринку в Україні.

  1   2   3   4Схожі:

Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки iconПрограма з дисципліни «Сучасні економічні теорії» на 2010 2011 навчальний рік для студентів спеціальності
Курс «Сучасні економічні теорії» тісно пов’язаний із фундаментальними економічними дисциплінами навчального плану і передбачає попереднє...
Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки iconЛабораторна робота 6 Тема. Основи економічної кібернетики. Основи теорії систем. Управління в економічних системах. Основи теорії інформації
Мета роботи: закріплення теоретичного матеріалу з теорії систем та теорії інформації
Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки iconОснови етнополітології (шифр і назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 030104 політологія
Розробники: кандидат політичних наук, асистентка кафедри теорії та історії політичної науки Сорокопуд О. Є
Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки iconКонтрольна робота з дисципліни "організація виробництва" для студентів спеціальності 03060101 "Організація виробництва"
Обгрунтувати поняття землі, як основи матеріального виробництва в сільському господарстві
Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
Політологічні теорії держави. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки,...
Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки icon«Основи наратології»
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Fundamentals of Cognitive Narratology”/ “Основи когнітивної наратології” передбачає...
Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки icon«Основи наукових досліджень»
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни психологія реклами в змі напряму підготовки: 030201 "Журналістика" для спеціальності «Журналістика» факультету журналістики
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030301 “Журналістика”: Львів, 2010
Контрольна робота з дисципліни \"Основи економічної теорії\" для студентів напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія
Основи інформатики та обчислювальної техніки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи