Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма icon

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма
Скачати 73.15 Kb.
НазваПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма
Дата конвертації30.06.2013
Розмір73.15 Kb.
ТипПротокол

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Програма фахових вступних випробувань з Культурології на ОКР «магістра» та «спеціаліста».

Програма:

 1. Основні концепції культури

 2. Національна та світова культура: спільне та відмінне

 3. Регіональна типологія культури

 4. Поняття субкультури

 5. Поняття масової та елітарної культури

 6. Історія світової культури у первісну добу

 7. Історія світової культури народів Стародавнього Сходу

 8. Історія світової культури в Античну епоху

 9. Особливості епохи Відродження

 10. Основні етапи італійського ренесансу

 11. Історія світової культури Нового часу

 12. Основні ознаки епохи Просвітництва

 13. Специфіка розвитку світової культури у ХІХ – І пол. ХХ ст.

 14. Глобальні проблеми культури ХХ ст.

 15. Передумови етногенезу на території України

 16. Періодизація найдавнішої культури України

 17. Трипільська культура

 18. Київська Русь на перетині культур

 19. Література епохи бароко

 20. Діяльність Києво-Могилянської академії

 21. Доба Відродження в українській культурі

 22. Творчість Т.Г. Шевченка

 23. Етапи національного та культурного «відродження» української культури в ХІХ ст.

 24. Політика українізації 20 рр. ХХ ст.

 25. Діяльність українських шестидесятників.

 26. Особливості розвитку античного театру

 27. Феномен театрального дійства у храмі через літургійну драму середньовічного театру. Жанрові особливості.

 28. Вплив італійської ренесансної культури на жанрову палітру театру

 29. Розвиток театрального мистецтва в часи В. Шекспіра

 30. Театральна культура епохи Класицизму

 31. Театральна культура епохи Просвітництва

 32. Театр абсурду

 33. Первісне мистецтво

 34. Мистецтво цивілізацій епохи бронзи

 35. Античне мистецтво

 36. Ранньохристиянське та візантійське мистецтво

 37. Середньовічне мистецтво Західної Європи

 38. Ренесанс та маньєризм

 39. Мистецтво епохи Бароко

 40. Мистецтво ХІХ ст.

 41. Мистецтво ХХ ст.

 42. Українське мистецтво найдавніших часів

 43. Українське середньовічне мистецтво

 44. Українське мистецтво нового часу

 45. Українське мистецтво ХІХ – ХХ ст.

 46. Основні концепції ат теорії семіотики

 47. Дві стратегії в семіотиці: Ф. де Соссюр, Ч. Пірс

 48. Тартурсько-московська семіотична школа

 49. Французька семіотика та пост структуралізм

 50. Методика семіотичного аналізуЛітература:

 1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусства. В 3-ох томах — Москва, 1948, 1959, 1955

 2. Антонович Д. Скорочений курс історії українського мистецтва. Прага, 1923.

 3. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв. – Київ, 2007.

 4. Всеобщая история искусств. В 6-ти томах / Акад. художеств СССР. Ин.-т. теории и истории изобразительного искусства. — Москва, 1956-1966.

 5. Гнедич П.П. История искусств. – Москва, 2002.

 6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. вып.1 — Москва,1969; вып.2 — Москва, 1975.

 7. История искусства зарубежных стран. Учебник для вузов искусства и культуры. — Москва, 1980.

 8. Історія українського мистецтва: В 6т. / АН УРСР. К.,1966-1968.

 9. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративное искусство. В 2-х книгах. — Москва,1986

 10. Словник художників України. К., 1973.

 11. Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України. ― К., 2002.

 12. Янсон Х.В., Янсон Е.Ф. Основы истории исскуств. – С.-Пб., 1996.

 13. Adams L.S. A History of Western Art / Second edition. ― London, 1997.

 14. Gardner’s Art Through the Ages / Ninth edition — Florida, 1991.

 15. Janson H.W. History of Art / Fourth edition revised and expanded by A.F.Janson — New Jersey, 1991.

 16. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Зубрицької М. О. – Львів: Літопис, 2002.

 17. Аймермахер К. Знак. Текст. Культура. – М., 2001.

 18. Арнхейм Р. Икусство и визуальное восприятие. – М., 1974.

 19. Арраухо И. Архитектурная композиция. – М., 1982.

 20. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989.

 21. Барт Р. Мифологии. – М., 1996.

 22. Барт Р. S/Z. – М., 2001.

 23. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

 24. Богатырев П. Знаки в театральном искусстве // Труды по знаковым системам. – Вып. VII. – Тарту, 1975.

 25. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть. – К., 2006.

 26. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К., 2004.

 27. Вітґенштайн Л. Tractatus logico-philosophicus. Філософські дослідження. – К., 1995.

 28. Ґірц К. Інтерпретація культур. – К., 2001.

 29. Гнатюк О. Прощання з імперією: українські дискусії про ідентичність. – К., 2005.

 30. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова. – Львів, 2002.

 31. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. – К., 2001.

 32. Дельоз Ж. Различие и повторение. – СПб., 1998.

 33. Дерида Ж. Письмо і відміннсть. – К., 2004.

 34. Ділі Дж. Основи семіотики. – Львів, 2000.

 35. Еко У. Роль читача. – Львів, 2004.

 36. Бойко Ю.М. Українська та зарубіжна культура: історія становлення і розвитку культури стародавнього світу (курс лекцій). – Вінниця, 2001.

 37. Енциклопедія українознавства. – Т. 1-4. –Львів, 1993 – 1994.

 38. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. І.З. Цехмістро – К., 2003.

 39. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти / Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. Ї К.: Літера, 2002. – 463 с.

 40. Історія української та зарубіжної культури/ За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. − К.: Видавництво „Знання”, 2002 – 351c.

 41. Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / За заг. ред. І.Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 651 с.

 42. Історія української культури у 5 т. Т.1. Історія культури давнього населення України. Асєєв Ю.С., Баран В.Д., Баранов І.А. Ї К.: Наукова думка, 2001. – 1134 с.

 43. Історія української культури у 5 т. Т.2. Українська культура ХІІІ – першої половини ХУІІІ століть. Александрович В.С., Балушок В.Г., Боянівська М.Б. – К.: Наукова думка, 2001. – 846 с.

 44. Історія української культури у 5 т. Т.3. Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. Александрович В.С., Борисенко В.Й., Виврот Т.М. – К.:Наукова думка, 2003. – 1246с.

 45. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003.

 46. Культура і побут населення України: Навч. посіб./ За ред. В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх. Ї Київ: Либідь, 1993. – 288 с.

 47. Культура і побут населення України. – К., 1991.

 48. Культура українського народу: Навч. посіб. /В.М.Русанівський, Г.Д.Вервес, М.В.Гончаренко та ін. – К., 1994

 49. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – Київ: „Обереги”, 1992.

 50. Нельговський Б.П. Українське мистецтво: Від найдавніших часів до початку ХХ ст. – К., 1976.

 51. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Фірма „Довіра”, 1992

 52. Основи художньої культури: Теорія та історія української художньої культури: Навч. посіб. Ч. 2 / Л. В. Анучина, В. Г. Грицаненко, Н. О. Карпова та ін./ За ред. В.О.Лозового, Л.В.Анучиної. Ї Х.: Основа, 1999. – 442 с.

 53. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.,1998.

 54. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

 55. Словник символів культури України: Навч. посіб./ За ред. В.П.Коцура; О.І.Потапенко, М.К.Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002.

 56. Теорія та історія світової і вітчизняної культури / За ред. Н.Я. Горбача – 1992.

 57. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій: Навч. посіб. / А. К. Бичко, П. І. Гнатенко, А. М. Феоктистов та ін. – К.: Либідь, 1992. Ї 390 с.

 58. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. посіб. для студентів ун-тів та пед. ін-тів / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко та ін. – Львів: Світ, 1994. – 455 с.

 59. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича /Упор. С.В.Ульяновська. – К.: Либідь, 1993.

 60. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб./ За ред. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2000.

 61. Українська минувшина. – К., 1993.

 62. Українська художня культура. – К.,1996.

 63. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навч. посіб. /

 64. О. П. Рудницька, Л. А. Кондрацька, В. О. Смікал та ін./ За ред. О.П.Рудницької. К.: ЕксОб, 2000. Ї 207 с.

 65. Чмихов М.О. Давня культура. Навч. посіб. – Київ: Либідь, 1994.

 66. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.

 67. Шейко, В.М., Тишевська, Л.Г. Історія української художньої культури : підручник. – Харків: ХДАК, 1999.

 68. Вернадський В.І. Українське питання і російське суспільство // Хроніка-2000 № 35-36 2000. Культура і наука світу: внесок України.  

 69. Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі. – Торонто-Львів, 1995.

 70. Дзюба І.М. Між культурою і політикою. – К.,1997.

 71. Донцов Д.І. Історія розвитку української державної ідеї. – К.,1992.

 72. Драгоманов М.П. Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні // Вибране. –К., 1991.

 73. Енциклопедія українознавства - Т. 1-4. – Львів, 1993 – 1994.

 74. Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / За заг. ред. І.Крип’якевича.- К.: Либідь, 1994. Ї 651 с.

 75. Історія України VІІІ − ХVІІІ ст. Першоджерела та інтерпретації // www.izbornyk.org.ua

 76. Літопис Руський. – К., 1989.

 77. Лозко Г.С. Українське народознавство- К., 1991.

 78. Макарчук С.А. Український етнос. − К.,1992.

 79. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Фірма „Довіра”, 1992

 80. Плачинда С.П. Коли постала держава Україна // Столиця.— 1998.— № 12 (57).— С. 10.

 81. Повторак І.М. Українці : звідки ми і наша мова. − К.,1998.

 82. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.,1998.

 83. Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. –Донецк: Донбасс, 1999.

 84. Шевченко І.І. Україна між Сходом і Заходом. − Львів,2001.

 85. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К.: МП „Фенікс”, 1992.

 86. Чижевський Д.І. Культурно-історичні епохи // Хроніка-2000.Ї–№ 35-36.– 2000. Культура і наука світу: внесок України.Схожі:

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «балавра». Програма
Етапи національного та культурного «відродження» української культури в ХІХ ст
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма iconЗразок тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин
Тестове завдання з фахових вступних випробувань на окр магістра (спеціаліста) міжнародних відносин
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма iconПротокол №19) Програма вступних фахових випробувань для вступників на навчання для здобуття окр магістра (спеціаліста)факультет прикладної математики та інформатики
Теорія множин. Точна верхня та нижня межі множини. Числові послідовності та підпослідовності. Границя числової послідовності. Часткові...
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма iconПротокол №19) Програма вступних фахових випробувань для вступників на навчання для здобуття окр магістра (спеціаліста) на факультет прикладної математики та інформатики
Теорія множин. Точна верхня та нижня межі множини. Числові послідовності та підпослідовності. Границя числової послідовності. Часткові...
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма iconПротокол №19) Програма вступних фахових випробувань для вступників на навчання для здобуття окр магістра (спеціаліста) на факультет прикладної математики та інформатики
Теорія множин. Точна верхня та нижня межі множини. Числові послідовності та підпослідовності. Границя числової послідовності. Часткові...
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", "спеціаліст")
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи