Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань icon

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань
Скачати 72.44 Kb.
НазваПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань
Дата конвертації30.06.2013
Розмір72.44 Kb.
ТипПротокол

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Програма фахових вступних випробувань

з польської мови

 1. Charakterystyka ogólna deklinacji rzeczowników rodzaju męskiego (liczba pojedyncza).

 2. Podstawowe jednostki składniowe.

 3. Charakterystyka ogólna deklinacji rzeczowników rodzaju żeńskiego.

 4. Problem części zdania.

 5. Typologia kategorii gramatycznych.

 6. Akcent w języku polskim.

 7. Kryteria podziału wyrazów na części mowy.Klasyfikacje części mowy.

 8. Zdanie pojedyncze i złożone.

 9. Charakterystyka ogólna przymiotników. Fleksja przymiotników. Stopniowanie przymiotników.

 10. System samogłosek języka polskiego.

 11. Zasady, historia i stan współczesny pisowni polskiej.

 12. Zróżnicowanie terytorialne słownictwa polskiego.

 13. System spółgłosek języka polskiego.

 14. Problem zaimka jako części mowy. Tradycyjna klasyfikacja zaimków. Odmiana.

 15. Zasady poprawnej wymowy polskiej.

 16. Tendencje rozwojowe polskiej leksykografii. Słowniki i ich rodzaje.

 17. Stara i nowa warstwa słownictwa języka polskiego.

 18. Szyk wyrazów w zdaniu. Szyk przydawek.

 19. Czasownik jako część mowy. Werbalne kategorie gramatyczne.

 20. Wewnątrzwyrazowe upodobnienia głosek.

 21. Koniugacja polska.

 22. Klasyfikacja wypowiedzeń: zdania i oznajmienia.

 23. Zapożyczenia w języku polskim.

 24. Składniki, zespoły, szeregi i związki w polskiej składni.

 25. Gramatyczna kategoria rodzaju w języku polskim.

 26. Polskie socjolekty. Zróżnicowanie socjolektalne słownictwa.

 27. Liczebniki główne: odmiana, składnia.

 28. Zasady klasyfikacji słowotwórczej różnych części mowy.

 29. Charakterystyka ogólna deklinacji rzeczowników rodzaju męskiego (liczba mnoga).

 30. Słowotwórstwo jako nauka. Typy derywatów. Produktywne sposoby tworzenia wyrazów w języku polskim.

 31. Charakterystyka ogólna deklinacji rzeczowników rodzaju nijakiego.

 32. Liczebniki zbiorowe: odmina, składnia, nowe tendencje w użyciu.^

Рекомендована література


  1. Benni T. Fonetyka opisowa języka polskiego. Wyd. 3. Wrocław, 1959.

  2. Benni T., Łoś. J., Nitsch K., Rozwadowski J., Ułaszyn H. Gramatyka języka polskiego. (Gramatyka pięciu autorow). Kraków, 1923.

  3. Doroszewski M. Podstawy gramatyki polskiej. W., 1952.

  4. Doroszewski W. O kulturę słowa. T.1.W., 1962, T.2. 1968.

  5. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2 - Współczesny język polski. Wrocław, 1993.

  6. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk, 1978.

  7. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. T.I-II. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa, 1998.

  8. Kaleta Z. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. W., 1995.

  9. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Warszawa, 1974.

  10. Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1955.

  11. Kurkowska H., Skorupka St. Stylistyka polska. W., 1974.

  12. Laskowski R. Studia nad morfologią współczesnego języka polskiego. Wrocław - Warszawa - Kraków, 1975.

  13. Łoś J. Gramatyka polska. Cz.1. Głosownia historyczna. Lwów - Warszawa- Kraków, 1922; Cz.II., Ibid., 1925; Cz.III. Odmiana (fleksja) historyczna. Ibid., 1927.

  14. Lubaś W. Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Kraków, 1979.

  15. Milewski T. Językoznawstwo ogólne. Warszawa, 1983.

  16. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa, 2000.

  17. Nauka o języku dla polonistów: wybór zagadnień. Red. St. Dubisz. Warszawa, 1999.

  18. Stieber Z. Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego. W., 1966.

  19. Strutyński J. Gramatyka języka polskiego, Warszawa, 1998.

  20. Szober St. Gramatyka języka polskiego. Warszawa, 1969.

  21. Urbańczyk S. Szkice z dziejów języka polskiego. Warszawa, 1968.

  22. Wierzchowska B. Wymowa polska. W., 1971.

  23. Wróbel H. Gramatyka języka polskiego. Kraków 2001.

  24. Współczesna polszczyzna. Red. H. Kurkowska. Warszawa, 1981.

  25. Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.

  26. Лер-Сплавинский Т. Польский язык. М., 1954.Морфологія


  1. Bańko M. Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa, 2002.

  2. Cyran W. Przysłówki polskie. (Budowa słowotwórcza). Łódź, 1967.

  3. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Pod red. R.Grzegorczekowej. T. 1-2. PWN, Warszawa, 1998.

  4. Grochowski M. Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne. Kraków, 1997.

  5. Jodłowski St. Ogólnojęzykoznawcza charakterystyka zaimka. Wrocław -Warszawa - Kraków, 1973.

  6. Jodłowski St. Studia nad częściami mowy. Warszawa, 1971.

  7. Klebanowska B. Znaczenie lokatywne polskich przyimków właściwych. Wrocław- Warszawa-Kraków, 1971.

  8. Mańczak W. Ile rodzajów jest w języku polskim ? // Język Polski, XXXVI, 1956, s. 116-121.

  9. Mindak J. Językowa kategoria żywotności w polszczyźnie i słowiańszczyźnie na tle innych języków świata. Próba ujęcia typologicznego. Wrocław, 1991.

  10. Piernikarski C. Typy opozycji aspektowych czasownika polskiego na tle słowiańskim. Wrocław -Warszawa-Kraków, 1969.

  11. Rudzka-Ostyn B. Z rozważań nad kategorią przypadka. Kraków, 2000.

  12. Saloni Z. Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich // Język Polski, LIV, 1974, z.1 i 2.

  13. Tokarski J. Czasowniki polskie. Warszawa, 1951.

  14. Tokarski J. Fleksja polska. Warszawa, 1973.

  15. Tokarski J. Fleksja polska. Warszawa, 2001.

  16. Topolińska Z. Kategoria osoby w języku polskim // Język Polski, XLVII, 1967, s.88-95.

  17. Zieniukowa J. Rodzaj męski osobowy we współczesnych językach zachodniosłowiańskich. Wrocław, 1981.

  18. Мацюсович Я.В. Морфологический строй современного польского литературного языка. Ч.I. Л., 1975; Ч.II. Л., 1976.

  19. Стрекалова З.Н. Морфология глагольного вида в современном польском литературном языке. М., 1979.Словотвір


  1. Dokulił M. Teoria derywacji. Wrocław, 1979.

  2. Doroszewski W. Monografie słowotwórcze//Prace filologiczne, XIII, 1928; XIV, 1929; XV, 1931.

  3. Grzegorczykowa R. Zarys słowotwórstwa polskiego. Warszawa, 1971.

  4. Grzegorczykowa R., Puzynina J. Słowotwórstwo//Gramatyka współczesnego języka polskiego. T.II. Morfologia. Warszawa, 1984.

  5. Jadacka H. Rzeczownik polski jako baza derywacyjna. Opis gniazdowy. Warszawa: PWN, 1995.

  6. Jadacka H. System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). Warszawa, 2001.

  7. Kurkowska H. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich. Wrocław, 1954.

  8. Puzynina J. Nazwy czynności we współczesnym języku polskim (słowotwórstwo, semantyka, składnia). Warszawa, 1969.

  9. Rozwadowski J. O dwuczłonowości wyrazów//O zjawiskach i rozwoju języka. Kraków, 1950.

  10. Satkiewicz H. Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka polskiego. Warszawa, 1969.

  11. Sieczkowski A. Struktura słowotwórcza przymiotników czeskich i polskich. Wrocław, 1957.

  12. Waszakowa K. Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Warszawa, 1994.Синтаксис


  1. Buttler D. Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny. Warszawa, 1976.

  2. Grzegorczykowa R. Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1975.

  3. Grzegorczykowa R. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa, 1990.

  4. Jodłowski St. Podstawy polskiej składni. Warszawa, 1976.

  5. Klemensiewicz Z. Studia syntaksyczne. Cz. I. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1967. Cz.II. Ibid., 1969.

  6. Klemensiewicz Z. Studia syntaktyczne. Cz.I. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1967.

  7. Klemensiewicz Z. Zarys składni polskiej. Warszawa, 1963.

  8. Klemensiewicz Z. Zarys składni polskiej. Wyd. VI. W., 1960.

  9. Krasnowolski A. Systematyczna składnia języka polskiego. Warszawa, 1909.

  10. Problemy składni polskiej. Wydał A.M. Lewiński. Warszawa, 1971.

  11. Rittel T. Szyk członów w obrębie form czasu przeszłego i trybu przypuszczającego. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1969. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975.

  12. Rittel T. Szyk członów w obrębie form czasu przeszłego i trybu przypuszczającego. Wrocław-Waszawa-Kraków-Gdańsk, 1975.

  13. Saloni Z., Swidziński M. Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa, 1987.Лексикологія


  1. Buttler D. Struktura znaczeniowa wyrazów // Prace Filologiczne, 1976.

  2. Doroszewski W. Z zagadnień leksykografii polskiej. Warszawa, 1954.

  3. Grochowski W. Zarys leksykologii i leksykografii. Toruń, 1982.

  4. Grodziński E. Zarys ogólnej teorii imion własnych, Warszawa.

  5. Kurkowska H. O nowym słownictwie polskim. W., 1956.

  6. Kurkowska H., Skorupka S. Stylistyka polska. Warszawa, 1959.

  7. Łoś J. Znaczenie i życie wyrazów. W.: Gramatyka polska. Cz. II. Słowotwórstwo. Lwów-Warszawa-Kraków, 1925, s. 139-280.

  8. Miodunka W. Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa, 1989.

  9. Piotrowski T. Z zagadnień leksykografii. Cz.I, II, III, Warszawa, 1994.

  10. Rybicka H. Losy wyrazów obcych w języku polskim. Warszawa, 1976.

  11. Skorupka St. Słownik frazeologiczny języka polskiego. T.I. W., 1967 (Wstęp, s.5-11).

  12. Szober St. Zycie wyrazów. Cz. I. KrakóWarszawarszawa, 1929; Cz.II. Ibid., 1930 ("Wybór pism". W., 1959).

  13. Tekiel D. (red.), 1986-1989, Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972-1981, cz. I-II, Wrocław.

  14. Tokarski R. Struktura pola znaczeniowego (Studium językoznawcze). Warszawa, 1984.

  15. Tokarski R. Słownictwo. Warszawa, 1970.

  16. Urbańczyk St. Słowniki, ich rodzaje i użyteczność. Wrocław – Warszawa -Kraków, 1967.

  17. Urbańczyk St. Słowniki, ich rodzaje i użyteczność. WrocłaWarszawarszawa-Kraków, 1964.

  18. Wybór literatury do słownictwa, frazeologii i stylistyki. Cz.1. Kraków, 1971.

  19. Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. М., 1973.

Словники


  1. Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk i M. Kucała. Wrocław, 1999.

  2. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Połański, Wrocław, 1993.

  3. Gołąb Z., Heinz A., Połański K. Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa, 1968.

  4. Inny słownik języka polskiego. Red M. Bańko. T. I-II. Warszawa, 2000.

  5. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Red A. Markowski. Warszawa, 1999.

  6. Skorupka St. Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. I, W., 1967; T. II, W., 1968.

  7. Słownik języka polskiego. Red M. Szymczak. I-III. Warszawa, 1978-1981.

  8. Słownik języka polskiego. Red W. Doroszewski. T.I-XI. Warszawa, 1958-1969.

  9. Słownik poprawnej polszczyzny. Red W. Doroszewski i H. Kurkowska. Warszawa, 1973.

  10. Słownik współczesnego języka polskiego . Red B. Dunaj. Warszawa, 1996.Програма фахових вступних випробувань

з польської літератури


 1. Основні етапи розвитку старопольської літератури (Середньовіччя, Ренесанс, Бароко).

 2. Портрет Варшави і її мешканців у “Ляльці” Б. Пруса

 3. Загальна характеристика і хронологія польської ренесансної літератури.

 4. Людина і природа у романі “ Над Німаном “ Е. Ожешко.

 5. Особливості польської літератури доби Бароко у європейському контексті.

 6. Синтез ідей модернізму у драмі Ст. Виспянського “ Весілля”.

 7. Найстаріші пам’ятки польської писемності. Їх значення для розвитку польської літератури.

 8. Філософічність лірики Л. Стаффа. Аналіз твору “ Осінній дощ”.

 9. Ян Кохановський - найвидатніший представник літератури відродження у Польщі.

 10. Багатоплановість і синкретичність “ Баллядини” Ю. Словацького.

 11. Значення творчості М. Рея для польської літератури і мови.

 12. Експресіонізм у польській літературі. Аналіз збірки Я. Каспровича “Гімни”.

 13. Особливості польської романтичної літератури в контексті культури європейського Романтизму.

 14. Мудрість фрашок Я. Кохановського. Аналіз фрашки “До гір і лісів”.

 15. Життя і творчість А. Міцкевича.

 16. Імпресіонізм у польській поезії. Аналіз поезії К. Тетмаєра “Мелодія нічних туманів”.

 17. Візія України у творчості Ю. Словацького.

 18. Людина, кохання та історія у повісті Ст. Жеромського “Вірна ріка”.

 19. Типове та індивідуальне для життєпису романтика в біографії Ю. Словацького.

 20. Футуризм у польській літературі. Аналіз вірша Б. Ясенського “ But w butonierce”.

 21. Основні історичні етапи і літературні напрямки польського Просвітництва.

 22. “Пан Тадеуш” А. Міцкевича – національна епопея поляків.

 23. Основні ідеї і філософська платформа польського позитивізму.

 24. Втілення ідей і естетичних принципів романтизму у “ Дзядах” (ч.II, IV) А. Міцкевича.

 25. Молода Польща і її літературно-мистецькі течії.

 26. Патріотизм і месіанізм “ Дзядів” (ч.III) А. Міцкевича.

 27. Філософська платформа польського модернізму. С. Пшибишевський – ідеолог “Молодої Польщі”.

 28. “Кордіан” Ю. Словацького – типовий романтичний драматичний твір.

 29. Основні літературні течії, напрямки і групи міжвоєнного двадцятиліття у Польщі.

 30. “Кримські сонети” А. Міцкевича – втілення романтичного світовідчуття. Аналіз сонету “Акерманські степи”.^

Рекомендована література

Загальні опрацювання


 1. Epoki literackie. Bielsko-Biała, 2004.

 2. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej Warszawa, 1969.

 3. Mały słownik pisarzy polskich. Cz. 1. Warszawa, 1975.

 4. Okresy literackie. Warszawa, 1994.

 5. Słownik szkolny. Terminy literackie. Warszawa, 1991.


^

Старопольська література


 1. Зарубежная литература средних веков / Сост. Пуришев Б. Москва, 1975.

 2. Оболевич В. История польской литературы. Ленинград, 1983.

 3. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та відродження. Львів, 1993.

 4. Błoński J. Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków, 1967.

 5. Borowy W. O poezji polskiej wieku XVIII. Warszawa, 1978.

 6. Ciesielska-Musameh R., Trębska-Kerntopf A. Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców. Lublin, 2000.

 7. Chrzanowski Ignacy. Historia literatury niepodległej Polski (z wypisami). Warszawa–Lublin, 1920.

 8. Hernas C. Barok. Warszawa, 1973.

 9. Michałowska T. Średniowiecze. Warszawa, 1996.

 10. Mrowcewicz K. Starożytność – Oświecenie. Warszawa, 2000.

 11. Pelc J. Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa, 1980.

 12. Pollak R. Od renesansu do baroku. Warszawa, 1969.

 13. Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok). Wrocław, 1990.

 14. Ziomek J. Renesans. Warszawa, 1987.^

Література Просвітництва


 1. Klimowicz M. Oświecenie. Warszawa, 1999.

 2. Kostkiewiczowa T. Klasycyzm. Sentymentalizm. Rokoko. Warszawa, 1975.

 3. Libera Z. Wiek oświecony. Warszawa, 1986.

 4. Mrowcewicz K. Starożytność – Oświecenie. Warszawa, 2000.

 5. Słownik pisarzy polskiego oświecenia. Wrocław, 1977.^

Література романтизму


 1. Janion M. Gorączka romantyczna. Warszawa, 1975.

 2. Janion M. Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość. Warszawa, 1962.

 3. Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i historia. Gdańsk, 2003.

 4. Kleiner J. Romantyzm // Studia z zakresu teorii literatury. Lublin, 1961.

 5. Kowalczykowa A. Słowacki. Warszawa, 1994.

 6. Kowalczykowa A. Romantyzm. Warszawa, 2000.

 7. Łukasiewicz J. Mickiewicz. Warszawa, 1999.

 8. Straszewska M. Romantyzm. Warszawa, 1977.

 9. Trznadel J. Czytanie Norwida. Warszawa, 1978.

 10. Witkowska A. Literatura romantyzmu. Warszawa, 1986.

 11. Witkowska A. Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa, 1983.

 12. Witkowska A. Wielcy romantycy polscy. Warszawa, 1980.

 13. Witkowska A., Przybylski R. Romantyzm. Warszawa, 1999.

 14. Zgorzelski Cz. Romantyzm w Polsce. Lublin, 1957.^

Література позитивізму


 1. Bachórz J. Pozytywizm. Warszawa, 1996.

 2. Krzyżanowski J. Twórczość Henryka Sienkiewicza. Warszawa, 1976.

 3. Krzyżanowski J. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy. Warszawa, 1966.

 4. Markiewicz H. Pozytywizm. Warszawa, 2000.

 5. Szweykowski Z. Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa, 1972.

 6. Żmigrodzka M. Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu. Warszawa, 1976.^

Література «Молодої Польщі»


 1. Hutnikiewicz A. Młoda Polska. Warszawa, 2000.

 2. Kocówna B. Reymont. Opowieść biograficzna. Warszawa, 1993.

 3. Kwiatkowski J. U podstaw liryki Leopolda Staffa. Warszawa, 1966.

 4. Obraz literatury polskiej XIX i XX w.: Literatura okresu Młodej Polski. Warszawa, 1968.

 5. Olszewski T. Stanisław Wyspiański „Wesele”. Warszawa, 1990.

 6. Paczoska E. Młoda Polska. Warszawa, 2000.

 7. Podraza-Kwiatkowska M. Literatura Młodej Polski. Warszawa, 1997.

 8. Podraza-Kwiatkowska M. Symbolika i symbolizm w poezji Młodej Polski. Kraków, 2000.

 9. Wyka K. Modernizm polski. T. 1–2. Kraków, 1977.Література міжвоєнного двадцятиліття (1919–1939)


 1. Błoński J. Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Kraków, 1994-

 2. Czytanie Schulza. Red. J.Jarzębski. Kraków, 1994.

 3. Eustachewicz L. Dwudziestolecie. 1919–1939. Warszawa, 1990.

 4. Kowalczykowa A. Literatura 1918–1939. Warszawa, 2000.

 5. Kwiatkowski J. Literatura Dwudziestolecia. Warszawa, 2000.

 6. Obraz literatury polskiej XIX i XX w.: Literatura w okresie międzywojennym. Kraków, 1979.

Схожі:

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма
Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста»
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «балавра». Програма
Етапи національного та культурного «відродження» української культури в ХІХ ст
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань на
Театр і суспільство: принцип віддзеркалення, евристичні, естетично-виховні, суспільно-громадянські функції
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань на
Урок музики в сучасній загальноосвітній національній школі (специфіка, особливості, типи уроків)
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань
Гіпотези походження японської мови. Генетичні зв’язки з іншими мовами. Джерела та методи дослідження
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань
Функции русского языка в современном мире, его юридический статус в Украине. Деятельность мапрял и уапрял
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань
Антології до ісламської поезії: „Му”аллакат”, „Муфаддаліят”, „Хамаса”, „ Класи поетів”. Питання автентичності пам”яток древньоарабської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи