До відома icon

До відома
НазваДо відома
Дата конвертації17.10.2013
Розмір78.3 Kb.
ТипДокументи

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції» видається Спілкою економістів України, Національним університетом водного господарства та природокористування, Інститутом Європейської інтеграції. Затверджено постановою Президії ВАК України від 11 жовтня 2000 р., № 1-03/8 і включено до переліку № 6 наукових фахових видань України. Пролонговано постановою Президії ВАК України від 18 січня 2007 року №1 – 05/1 і включено до переліку №19 наукових фахових видань України.


^ ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ І СТРУКТУРИ СТАТЕЙ

Тематика збірника

Збірник є фаховим виданням, в якому публікуються статті економічної тематики, що містять нові теоретичні та практичні результати наукових досліджень.

В збірнику є такі розділи:

 1. інтеграція та інноваційна трансформація;

 2. підприємництво, менеджмент та маркетинг;

 3. зайнятість та соціальна інфраструктура;

 4. природокористування та ресурсозбереження.

Структура статті: анотація, вступ, основна частина, список використаних джерел.

Анотація друкується абзацним відступом курсивом і повинна містити стисло і точно сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати. Після анотації потрібно вказати ключові слова статті.

Основна частина статті повинна відповідати вимогам ВАК України до фахових видань та публікацій і обов'язково вміщувати наступні структурні елементи: 1. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями). 2. Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор). 3. Методика досліджень (виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття). 4. Постановка завдання (формулювання цілей статті). 5. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів). 6. Висновки (висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку).

^ Заголовки структурних елементів основної частини не друкують. Кожний елемент тексту друкують з абзацного відступу в підбір до тексту, виділяючи жирним шрифтом перші два-три слова першого речення. Список використаних джерел рекомендується подавати в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією.

^ Збірник «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції» видається щоквартально. Матеріали чергового збірника формуються до 25 березня, 25 червня, 25 вересня та до 25 грудня.

^ Правила оформлення та прийому рукописів:

 1. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і підписаний всіма авторами.

 2. В збірник приймаються статті обсягом 6-8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури. Рукописи статей, в яких не дотримані вказані обсяги, до розгляду не приймаються.

 3. Разом з рукописом подаються витяг з протоколу засідання кафедри, лабораторії з рекомендацією щодо публікації статті і рецензія члена редколегії, квитанція про оплату статті.

 4. Статті подаються на дискеті та паперовому носії (2 примірники). Текстовий редактор - Times NEW ROMAN 6.0 або 7.0 (російська версія).

 5. Розмір аркушу: 148-210 (А5)

 6. Поля: верхнє, ліве, праве - 1,5 см, нижнє - 1,7 см.

7. Пропонуються такі розміри шрифтів: « Times NEW ROMAN »; для УДК - 10 кегель, великі літери, напівжирний; для заголовку статті - 10 кегель, великі літери, напівжирний; для прізвищ авторів - 10 кегель, напівжирний; для назви організації і міста - 10 кегель, нормальний; для анотації, (3-4 рядки через 1 інтервал) - 10 кегель, курсив; для заголовків розділів в тексті - 10 кегель, напівжирний; для основного тексту - 10 кегель, нормальний; для переліку джерел (через 1 інтервал, посередині слово «Бібліографія») - 9 кегель, нормальний; назви статей, книг тощо - напівжирним.

 1. Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

 2. Абзацний відступ від основного тексту - 0,5 см.

10. УДК, прізвище (а) автора (ів), рядки тексту анотації та ключові слова вирівнюються за лівим краєм сторінки, назва статті - розміщується в центрі сторінки.

11. Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул - в кінці рядка. Розмір
формул такий; основний - 12; крупний індекс - 7; дрібний індекс - 5; крупний символ - 18;
дрібний символ - 12.

 1. Додатково подаються окремими файлами рисунки (рисунки згруповані).

 1. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (ів), рядком із прізвищем автора (ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та, текстом, текстом та переліком джерел - віддаль повинна бути в 2 інтервали.

 1. Переноси в назві статті не допускаються.

15. Анотація друкується на мові статті та на англійській мові.

16. Для сторонніх осіб – авторська довідка.

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія.

Статті направляти за адресою: 33000, м. Рівне, вул.. Соборна, 11, НУВГП, редколегія збірника «Проблеми раціонального використання соціально-економічного і природно-ресурсного потенціалу регіону; фінансова політика та інвестиції».

Вартість 1 сторінки - 21 гривня.

Банківські реквізити для здійснення оплати:

Національний університет водного господарства, Код ЕДРПОУ 02071116,

Розрахунковий рахунок № 31253273210589,

25010200/2201160, ГУДКУ у Рівненській області, МФО 833017.

Призначення платежу: за публікації статті.

Копію документа при оплату статті та примірника Збірнику просимо надіслати на електронну адресу visnyk@nuwm.rv.ua.

Статті, які надійдуть з порушенням умов, редколегією розглядатися не будуть.

Тел. для довідок:

22-24-59 - Павлов Володимир Іванович, 22-24-59 – Меліхова Тамара Леонтіївна.


Збірник “Вісник НУВГП” видається щоквартально.

Передбачено видання окремих серій: технічні науки, сільськогосподарські науки, економіка, гуманітарні науки.

Матеріали на черговий збірник подаються до 25 березня, 25 червня, 25 вересня. та до 25 грудня.
^

Правила оформлення та подання рукописів


1. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і підписаний всіма авторами.

2.В збірник приймаються статті обсягом 6-8 сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури. Рукописи статей, які не дотримані вказаних обсягів, до розгляду не приймаються.

3.Разом з рукописом подаються витяг з протоколу засідання кафедри, лабораторії з рекомендацією щодо публікації статті і письмова рецензія доктора наук за напрямом роботи.

4.Статті подаються на дискеті, диску та паперовому носії. Копія статті надсилається електронною поштою. Текстовий редактор – Word for Windows 6.0 або 7.0.

5.Розмір аркушу: 148х210 (А5).

6.Поля: верхнє, ліве, праве – 1.5 см, нижнє – 1.9 см.

7.Пропонуються такі розміри шрифтів:

 • “Times New Roman”.

 • для УДК - 10 кегель, великі літери, жирний;

 • для заголовку доповіді – 10 кегель, великі літери, жирний;

 • для прізвищ авторів – 10 кегель, жирний;

 • для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;

 • для анотації (3-4 рядки через 1 інтервал) – 10 кегель, жирний;

 • для заголовків розділів в тексті – 10 кегель, жирний;

 • для основного тексту – 10 кегель, нормальний;

- для переліку джерел (через 1 інтервал , слово “Перелік “ не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

8.Текст друкується через 1 інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

9.Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

10.УДК, прізвище (а) автора (ів), назва статті, рядки тексту анотації, вирівнюються по лівому краю сторінки.

11.Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка.

Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –7; дрібний індекс –5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12.

12.Додатково подаються окремими файлами рисунки..

13.Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора(ів), рядком з прізвищем автора (ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в 1,5 інтервали.

14.Переноси в назві доповіді не допускаються.

15. Анотація друкується на українській, англійській та російських мовах.

16. Для сторонніх осіб – авторська довідка.

Рішення про включення статті до збірника приймає редакційна колегія.

^ Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про друк.

Статті направляти за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Соборна,11, НУВГП, редколегії збірника “Вісник НУВГП”. Статті, які надійдуть з порушенням умов, редколегією розглядатися не будуть. Відповідальний секретар Герасімов Євгеній Генріхович. Електронна адреса: visnyk@nuwm.rv.ua


Зразок оформлення

УДК 666.9.001: 691.2

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор , Мироненко А.В., к.т.н., доцент, Сидорук М.П., ст. 5 курсу БФ (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)


СУЛЬФОПЕТРОЦЕМЕНТИ


Наведені результати дослідження можливості отримання негідратаційних в’яжучих речовин на основі диспергованих гірських порід з добавками сульфатів. Визначено вплив технологічних факторів і речовинного складу на міцність і водостійкість матеріалів.

^ Ключові слова: дисперсні силікатні матеріали, сульфати, гірські породи.

Дисперсні силікатні матеріали відносяться до найбільш розповсюджених відходів сучасного виробництва. Це – скришні породи, відходи збагачення корисних копалин, відсіви подрібнення порід на щебінь, відходи каменепиляння та ін…

1.Юнг В.Н. Об искусственных конгломератах в цементах // Сборник работ, посвященных Д.С. Белянкину.- Изд. Академии наук СССР., 1946.-с.557-565. 2. Вяжущие и композиционные материалы контактного твердения: (Монография) // В.Д. Глуховский и др.-К.: Вища школа, 1991.-243с.


Рецензент: д.т.н., професор П.І.Б. (ВНЗ)


Редакційна колегіяСхожі:

До відома iconМетодичні рекомендації до відома керівників навчальних закладів
Направляємо до відома та керівництва в роботі рекомендації щодо організації та проведення контрольних робіт з іноземних мов для загальноосвітніх...
До відома iconП. М. Костюку Копія до відома

До відома iconП. М. Костюку Копія до відома

До відома iconП. М. Костюку Копія до відома

До відома iconП. О. Василенку Копія до відома

До відома iconП. М. Костюку Копія до відома

До відома iconП. М. Костюку Копія до відома

До відома iconМетодичні рекомендації для використання в роботі. Просимо довести до відома керівників оздоровчих закладів
Міністерство освіти і науки надсилає методичні рекомендації для використання в роботі. Просимо довести до відома керівників оздоровчих...
До відома iconВідділ освіти Харківської районної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі лист Харківської об’єднаної Державної податкової інспекції від 16. 05
Відділ освіти Харківської районної державної адміністрації надсилає до відома та використання в роботі лист Харківської об’єднаної...
До відома iconО. М. Середі Копія до відома
Заступнику начальника Головного управління охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації
До відома iconР. П. Тертулі Копія до відома: М. В. Ільківу
Начальнику відділу з питань звернень громадян і роботи з репресованими та реабілітованими
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи