До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» icon

До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
Скачати 75.07 Kb.
НазваДо відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
Дата конвертації17.10.2013
Розмір75.07 Kb.
ТипДокументи

ДО ВІДОМА АВТОРІВ !

Вимоги до статей, що подаються у Вісник

Національного університету «Львівська політехніка»

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”

Вісник складається з п’яти розділів: “Менеджмент”, “Підприємництво”, “Інвестиції та інновації”, «Управління національним господарством»

Текст статей можна надавати або на дисках, або направити електронною поштою на адресу cristinpe@ukr.net.

Основний текст: шрифт = 11, інтервал 1,1, гарнітура Times New Roman Cyr.

Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зліва - 2,5 см, справа - 2,3 см, зверху - 2,5 см, знизу - 3,5 см. Поля дзеркальні. Колонтитули: зверху 1,6 см, знизу - 3,2 см. Номери сторінок не проставляються.

У першому рядку справа вказується УДК (напівжирний шрифт). Наступний рядок – ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний), справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі йде назва статті великими літерами (шрифт = 13, напівжирний) по центру. Наступний рядок – прізвища та ініціали авторів (курсив, зліва, починаючи зі знаку ) та рік написання). Через рядок - анотація українською мовою (не більше 60 слів, додатковий відступ 1см). У наступному рядку прізвище автора (авторів), назва ВУЗу, статті, анотація та ключові слова подаються англійською мовою. Через рядок - основний текст статті. (див. Приклад оформлення публікації).

Заголовки таблиць розміщують по центру (кегль шрифта 11 напівжирний), а нумерація праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифта для набору текстів у таблиці 10.

Формули нумерують в круглих дужках праворуч тексту.

Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах TIFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 10 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word повинні бути згруповані як один об’єкт.

Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово «Література» не ставиться). В тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела.

Обсяг публікації – 6-10 сторінок.

Автори подають у редколегію:

1.Диск з файлом статті або електронний варіант можна переслати на електронну адресу.

2.Один примірник статті на папері (роздрук контрастний). На першій сторінці статті повинен стояти підпис автора (авторів) та наукового керівника чи керівника структурного підрозділу, де працює особа.

3.Дві рецензії - внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами). Рецензії повинні висвітлювати: опис обєкту дослідження, актуальність роботи, наукову новизну, значення одержаних результатів дослідження, недоліки в роботі, рекомендації та пропозицію до друку у Віснику. Обсяг рецензії – не менше одної повної сторінки.

^ Для зовнішніх авторів:

4.Витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про розгляд публікації та її рекомендацію до друку.

5.Лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор на ім’я проректора з наукової роботи НУ «Львівська політехніка» Піха З.Г. з проханням про публікацію статті. Автори, які працюють (навчаються) у НУ «Львівська політехніка» повинні представити клопотання завідувача своєї кафедри (на ім’я головного редактора Вісника).

6.Довідку про автора.

ДОДАТОК 1

нижче надано пример оформлення статті згідно нових вимог (структурування розділів), “поля(береги)” збережені

УДК 338.9+658

С.В. Петренко

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра менеджменту організацій


^ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ


Петренко С.В., 2012


В статті узагальнено підходи держави до інноваційного розвитку альтернативної енергетики в Україні. (анотація повинна містити не менше 4 рядків)

Ключові слова: інноваційний розвиток, альтернативна енергетика, енергоресурси, державне регулювання.


^ STATE REGULATION OF INNOVATION ALTERNATIVE ENERGY IN UKRAINE


Petrenko S.V., 2012


The government approaches to the innovative development of the alternative power engineering in Ukraine

Key words: innovative development, alternative power engineering, power resources, government regulation.

^ Постановка проблеми

Політика управління кризовими явищами являє собою частину загальної стратегії підприємства, що ґрунтується на розробці й використанні системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства й механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його захист від банкрутства….

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій

Діагностика як пізнавальний процес вивчалася самостійно у сфері математичної статистики, експертних систем, теорії ігор, ймовірностей, статистичних рішень тощо. Теоретичні аспекти дослідження діагностики в управлінні кризовим явищем підприємств включають наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема Кондратьева М., Штумпетера І. „Вчення про економічні цикли”,…

…Водночас питанням вирішення проблем діагностики кризових явищ та антикризового управління всередині промислово-фінансових груп, транснаціональних компаній чи виробничо-господарських структур науковці приділяють мало уваги, що в період інтеграційних перетворень є дуже актуальним.

^ Постановка цілей

Дослідження теоретичних основ та прикладних проблем діагностики кризових явищ та методів управління ними у ПФГ зумовлює постановку таких цілей:

  • обґрунтувати теоретичні засади виникнення кризи у промислово-фінансовій групі з урахуванням фактору часу;

  • запропонувати класифікацію факторів виникнення кризової ситуації в діяльності ПФГ для антикризового управління;

  • окреслити напрями політики управління кризовим явищем в ПФГ.

^ Виклад основного матеріалу

Кризи у промислово-фінансовій групі можуть проявлятися з певною циклічністю. Через різнорідність видів криз і причин, що спричинили їх, періоди життєвих циклів розвитку криз та інтенсивність їх прояву бувають різними. Існують як…

^ Таблиця 1

Оцінка діяльності ПФГ через визначення кризових ситуацій з урахуванням фактору часу


Період часу

Види криз

Напрями розвитку ПФГ…. …..^ Рис.1. Пропоновані фактори виникнення кризової ситуації в діяльності ПФГ для антикризового управління (отримані в процесі дослідження)


….На нашу думку, введення в науковий обіг основних понять та їх обґрунтування (напрями політики управління кризовими явищами у ПФГ; обґрунтовані три фази кризового стану суб’єктів ПФГ з урахуванням їх змісту, наслідків та необхідних заходів з їх ліквідації; пропоновані фактори виникнення кризової ситуації в діяльності ПФГ для антикризового управління) збагачує теорію управління кризовими явищами як суб’єктів ПФГ, так і ПФГ в цілому.


Висновки

1. З метою розроблення відповідних теоретичних засад нами обґрунтовано теоретичні аспекти виникнення кризи у промислово-фінансовій групі з урахуванням фактору часу і визначено напрями політики управління кризовим явищем в ПФГ.

2. Для вищого керівництва і власників ПФГ діагностика є засобом одержання достовірної інформації про її реальні можливості на початковій стадії економічної кризи й базою для використання особливих методів і механізмів управління. Ґрунтуючись на результати діагностичних досліджень різних сторін діяльності підприємства, керівники різних учасників ПФГ можуть розробляти моделі антикризового управління своїм суб’єктом.

3. В процесі дослідження було прийнято за висхідну ідею, що представлені теоретичні аспекти щодо діагностики і політики управління кризовим станом ПФГ актуалізують питання з виявлення та подолання причин, які перешкоджають оздоровленню ПФГ, і радикалізації заходів, які відновлюють платоспроможний стан підприємств такого об’єднання, і, водночас, дають змогу уточнити основні загальнонаукові підходи до вивчення питань антикризового управління.

^ Перспективи подальших досліджень

Обґрунтовані теоретичні аспекти щодо діагностики і політики управління кризовим станом ПФГ будуть використані у подальших дослідженнях щодо розробки відповідного теоретичного підґрунтя - теорії кризових явищ, їх виникнення, розвитку, методичного забезпечення, а також здійснення цієї роботи як на рівні окремого суб’єкта ПФГ, так і ПФГ в цілому, а також - практичного інструментарію діагностики загрози кризи та банкрутства учасника ПФГ, підготовки та економічної експертизи окремих антикризових заходів, оцінки їх наслідків, формування антикризової програми ПФГ та організації контролю за її реалізацією.


1. Пономаренко В.Є., Тридід О.М., Кизим М.О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: Монографія. – Х.: Видавничий Дім „ІНЖЕК”, 2003.- 328с. 2. Пушкарь А.И. Модели управления развития производственно-экономических систем: Монография. – Х.: ХГЭУ, 1997.-268 с. 3. Gerry J., Kevan S. Exploring Corporate Strategy.- London: Prentice Hall International Ltd, 1993.-732p. 4. Welford R., Prescott K. European Business.- London: Pitman Publishing, 1994.- 408p.


ДОДАТОК 2


Питання, які обов’язково повинні бути висвітленні в рецензії на статті, що подаються у Вісники та Збірники наукових праць Національного університету "Львівська політехніка"


1. Опис об’єкту дослідження.

2. Актуальність роботи.

3. Наукова новизна.

4. Значення одержаних результатів дослідження.

5. Недоліки в роботі.

6. Рекомендації.


Має бути вказані посада, наукове звання та місце роботи рецензента. Рецензію необхідно завірити у відділі кадрів та поставити печатку установи, в якій працює рецензент.


^

АБО ФІРМОВИЙ БЛАНК ВНЗ

Проректору з наукової роботи

Національного університету

«Львівська політехніка»


проф. Піху З.Г.


Проректора з наукової роботи Прикарпатського національного університету

ім. В. Стефаника

ПІБ проректора


ЛИСТ-ПОДАННЯНе заперечуємо проти публікації статті (або Просимо опублікувати статтю) аспірантки Трач А.Л. “Інноваційна активність діяльності підприємств” у Віснику „Проблеми економіки і управління” НУ «Львівська Політехніка».


14.02.2011р.


підпис проректора з наукової роботи


АБО ГЕРБОВА ПЕЧАТКА ВНЗ НА ПІДПИСІ ПРОРЕКТОРАСхожі:

До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» iconДо відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка»
...
До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» iconДо відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика»
Вісник складається з трьох розділів: “ Теорія логістики і маркетингу», «Логістичне і маркетингове управління», «Формування та оптимізація...
До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» iconВимоги до статей, що подаються у Вісник "Проблеми економіки та управління"-2011 Національного університету «Львівська політехніка»
Текст статей необхідно подавати на дисках (флешках) у файлах, сформованих у Microsoft Word 0 0
До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про відбіркову комісію відокремленого стуктурного підрозділу технологічного коледжу національного університету "львівська політехніка" львів 2012 І. Загальні положення
Приймальною комісією Національного університету "Львівська політехніка" (наділі – Університету). Відбіркова комісія працює під керівництвом...
До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» iconМетодичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 28с
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» iconВід 03. 12. 2009 14: 11: 36 45 Технічним коледжом Національного університету «Львівська політехніка»
Технічним коледжом Національного університету «Львівська політехніка» на вул. Пулюя, 30
До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» iconКз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека новини освіти львівщини у змі з 07. 04. 2012 до 13. 04. 2012
Освітній проект реалізують спільно Національний університет “Львівська політехніка” та підпорядкована йому Львівська академічна гімназія,...
До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» iconГолові Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту
Прошу прийняти мене до Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»....
До відома авторів ! Вимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету «Львівська політехніка» iconМонографії розділ II
Натурні випробування конструкції стіни з блоків із газобетону на вогнестійкість в умовах реальної пожежі / Ясінський Д. А., Шналь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи