Базові icon

Базові
Скачати 273.64 Kb.
НазваБазові
Дата конвертації22.03.2013
Розмір273.64 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БАЗОВІ

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
з “Економетрія”


для студентів 2 курсу


спеціальність “Менеджмент організацій”


Економіко-правовий інститут


Київ — 2007


Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни “ Економетрія“ для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” / Укл. О.П. Бесклінська. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – 14 с.


Укладач: ^ Бесклінська О.П., кандидат фіз.-мат. наук, доцент


Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного університету ( протокол № від „____”_________ 2007 року).


 О. Бесклінська, 2007

 Вид. центр КНЛУ, 2007

^ I. Вимоги до знань та умінь студентів з навчальної дисципліни


Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх менеджерів сучасного економічного мислення та спеціальних знань з використання системного та процесного аналізу, різних методів економетричного аналізу як складової підтримки прийняття рішень щодо економічних об‘єктів різної складності, ієрархії та організації.

Методи економетрії, що дозволяють проводити емпіричну перевірку теоретичних тверджень і моделей, виступають могутнім інструментом розвитку самої економічної теорії. З їхньою допомогою відкидаються теоретичні концепції і приймаються нові, більш корисні гіпотези.

Прикладне значення цієї дисципліни полягає в тому, що вона є сполучною ланкою між економічною теорією і практикою. Економетрія дає методи економічних вимірів, методи оцінки параметрів моделей мікро- і макроекономіки. Важливо, що економетричні методи одночасно дозволяють оцінити помилки вимірів економічних величин і параметрів моделей. Менеджер, що не розуміє значення цих методів, приречений на прийняття помилкових рішень.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладення дисципліни, є формування у студентів певних умінь:

 • правильно задати специфікацію економічної моделі;

 • обчислити оцінки її параметрів ;

 • оцінити якість самої моделі;

 • надати економіко-статистичне тлумачення одержаних результатів ;

 • визначити мультиколінеарність та способи її усунення;

 • використовувати узагальнений метод найменших квадратів;

 • будувати багатофакторні лінійні економетричні моделі динаміки;

 • оцінювати параметри системи одночасних рівнянь;

 • використовувати математичні методи дослідження якісних економічних показників;

 • використовувати прикладні програми при проведенні розрахунків на ПЕОМ та розробці практичних рекомендацій прийняття рішень.

Вивчивши дисципліну “Економетрія”, студенти мають знати:

 • сутність економ етичного моделювання та його етапи;

 • методи тестування економічної інформації;

 • методи оцінювання параметрів економічної моделі з урахуванням особливостей конкретної економічної інформації;

 • методи оцінювання достовірності моделей та її параметрів;

 • методи оцінювання прогнозних властивостей моделі; методи економетричного прогнозування з урахуванням особливостей економетричних моделей.

При вивченні навчальної дисципліни звертається увага на:

  1. Ознайомлення студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв‘язання теоретичних і практичних задач, пов‘язаних з економікою.

  2. Розвиток логічного мислення та підвищення загального рівня математичної культури.

  3. Здобуття навичок дослідження прикладних питань та уміння перевести задачу на математичну мову.

  4. Формування навичок самостійного вивчення учбової літератури з дослідження операцій.

  5. Застосуванню отриманих знань для аналізу, моделювання і розв‘язання прикладних задач із застосуванням комп’ютерної техніки.

Предметом вивчення дисципліни є економіко-математичні моделі та засоби для дослідження економічних явищ і процесів, що відбуваються на макро- та мікрорівнях.
  ^

  ІІ. Короткий зміст навчальної дисципліни


 1. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів.

 2. Моделі з двома змінними.

 3. Загальна лінійна економетрична модель.

 4. Мультиколінеарність, методи її визначення, способи усунення.

 5. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена).

 6. Автокореляція в економетричних моделях динаміки.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін: “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Математичне програмування”, “Дослідження операцій” передує вивченню професійно орієнтованих дисциплін, становить основу для проведення економічних досліджень.
  ^

  ІІІ. Розподіл навчального часу за модулями, темами і видами занять
^ Кредитні модулі (М)

Загальний обсяг

годин/ креди тів

Аудиторних занять

(годин)

Позаауди- торна самостій-на робота студента

(години)

^ Модульні контрольні роботи (МКР) та контрольний

модуль

Лек.


Прак.


ІV семестр

^ Модуль 1
Економетричні методи та моделі


72/2

16

16

38

2(МКР)

Разом за семестр

72/2

16

16

38

2(МКР)

Контрольний модуль

Залік

Розподіл занять за темами

^ Номер модуля


Назва тем/и

Аудиторна робота

Позаауд. самост. робота студента

М 1

1. Вступ до предмету економетрія, її інструментарій. Загальні принципи побудови економетричних моделей..

2. Проста вибіркова лінійна регресійна модель.

3. Багатофакторна регресія. Побудова загальної лінійної моделі..

4. Особливі випадки багатофакторного аналізу.

5. Моделі розподіленого лагу.

6. Методи якісного аналізу на основі емпіричних даних. Фіктивні змінніЗагальна кількість годин та їх розподіл – 34,

з них:

16 год. – лекції;

16 год. – практ. заняття;

2 год. - МКР


38 годин, з них:

28 годин – підготовка до практичних і лекційних занять, та МКР.

10 годин – виконання наскрізної роботи.
^
IV. Плани практичних І ЛАБОРАТОРНИХ занять
Модуль1
Економетричні методи та моделіЛабораторна робота 1.


Тема заняття: Побудова та аналіз економетричної моделі з двома змінними.

Зміст:

 1. Поняття лінійної регресії.

 2. Правила роботи у пакеті Statistica.

 3. Побудова лінійної моделі у пакеті Statistica.
^


Лабораторна робота 2.


Тема заняття: Перевірка однофакторної лінійної регресії на адекватність.
Зміст:
 1. Знаходження коефіцієнтів детермінації і кореляції.
 2. Перевірка моделі на адекватність та значущість коефіцієнтів за допомогою критеріїв Фішера і Стьюдента.
^


Лабораторна робота 3.


Тема заняття: Прогноз на підставі лінійної регресії. Точність прогнозу.
Зміст:
 1. Довірча область, довірчий інтервал.
 2. Знаходження прогнозу у точках вибірки і додаткових точках.
^


Лабораторна робота 4.

Тема заняття: Тестування наявності гетероскедастичності.


Зміст:
 1. Наслідки порушення припущення про гомоскедастичність.
 2. Тестування наявності гетероскедастичності за допомогою параметричного тесту Гольдфельда-Квандта.
^


Лабораторна робота 5.


Тема заняття: Перевірка факторів на мультиколінеарність.

Зміст:

 1. Побудова багатофакторної моделі.

 2. Перевірка на мультиколінеарність.


^

Лабораторна робота 6.


Тема заняття: Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками.

Зміст:

 1. Дослідження залишків на наявність автокореляції.

 2. Критерій Дарбіна—Уотсона, циклічний коефіцієнт кореляції.
^

Лабораторна робота 7.


Тема заняття: Аналіз часових рядів.

Зміст:

 1. Часовий ряд, лаг, дистрибутивно-лагові моделі.

 2. Тренд, дистрибутивні і мультиплікативні моделі.


^

Лабораторна робота 8.


Тема заняття: Моделі з фіктивними залежними змінними.

Зміст:
 1. Модель з фіктивними залежними змінними.

 2. Оцінка параметрів моделі.


Модульна контрольна робота.^ V. Завдання для позааудиторної самостійної роботи студента

Наскрізна робота № 1 “Побудова та дослідження регресійної моделі”

Варіант №1

У таблиці СЕД (статистичних експериментальних даних) наведені дані про рівень технічної підготовки робітників, стаж їхньої роботи і рівень заробітної плати по цукрових заводах області за рік. За таблицею СЕД:

1. Побудувати хмару розсіяння (діаграму розсіяння, поле кореляції) по експериментальних даних і по ній вибрати форму криволінійної моделі (вважати, що форма криволінійної моделі має лінійний вигляд).

^ 2. Оцінити параметри моделі, яка Вами вибрана.

3. Обчислити відносне і середнє значення відносної похибки. Визначить ступінь узгодженості розрахункових значень регресії і значень змінних у (для перевірки регресійної моделі на адекватність), що спостерігаються (залишкову дисперсію, коефіцієнт детермінації, F-критерій, провести аналіз щодо значущості оцінок параметрів моделі – t-критерій для перевірки гіпотез відносно істотності кожного з параметрів регресійної моделі).

^ 4. Дослідити питання, які пов'язані з визначенням значущості вибіркового коефіцієнта кореляції.

5. Обчислити коефіцієнти еластичності.

6. Визначити зони надійності регресії при рівні значущості =0,05.

7. Перевірити на значущість і побудова інтервалів довіри для параметрів регресії а0, а1.

8. Обчислити прогнозні значення і знайдіть межі надійних інтервалів індивідуальних прогнозованих значень (знайти точковий та інтервальний прогнози).

9. Перевірити залишки на автокореляцію.заводу

Питома вага робітників з технічною підготовкою (%)

Питома вага робітників зі стажем понад 10 років (%)

Заробітна плата за місяць, грн..40

35

192,233

40

202,3337

43

204,2039

47

199,9537

42

204,3741

42

199,8049

44

220,1138

48

218,3355

67

243,3043

49

222,7256

63

239,3947

46

237,0144

47

223,4055

62

237,4054

62

234,20


^ Критерії оцінювання самостійної позааудиторної роботи №1

Виконання завдання оцінюється так:

відмінно” – всі пункти завдання розв‘язані вірно з використанням необхідного програмного продукту, зроблені висновки та надане економічне тлумачення одержаного результату;

добре” – всі пункти завдання розв‘язані вірно з використанням необхідного програмного продукту, є незначні помилки, не всі висновки наведено;

задовільно” – не всі пункти завдання розв‘язані вірно; розв‘язано вірно п‘ять пунктів завдання; зроблені не правильні висновки;

незадовільно” – розв‘язано вірно менше п‘яти пунктів завдання; є помилки у розв‘язанні всіх задач, завдання зовсім не виконані.


^ Наскрізна робота № 2 “Побудова та дослідження часової моделі”.

Варіант №1

 1. За даними таблиці визначити, яка часова модель може бути використана для прогнозу.

 2. З попередньо обраних моделей вибрати кращу на підставі аналізу трьох графіків: графіку залишків, графіку автокореляції залишків і графіку залишків на нормальному папері.

 3. На підставі обраної моделі зробити прогноз на півроку вперед. Прийняти лаг часового ряду рівним12 місяцям.

Витрати на будівництво і модернізацію автодорожніх об‘єктів (січень 2000—січень2005), тис.грн./міс.

№ п/п

Витрата

№ п/п

Витрата

№ п/п

Витрата

№ п/п

Витрата229317422404242313465359233318467310267374404337269413347360270405305342315355336406364306340396347271318420312306362472274315348548237301363559278356435463284348491407277355505362

405

^ Критерії оцінювання самостійної позааудиторної роботи №2

Виконання завдання оцінюється так:

відмінно” – всі пункти завдання розв‘язані вірно з використанням необхідного програмного продукту, зроблені висновки та надане економічне тлумачення одержаного результату;

добре” – всі пункти завдання розв‘язані вірно з використанням необхідного програмного продукту, є незначні помилки, не всі висновки наведено;

задовільно” – не всі пункти завдання розв‘язані вірно; розв‘язано вірно два пункти завдання; зроблені не правильні висновки;

незадовільно” – розв‘язано вірно менше двох пунктів завдання; є помилки у розв‘язанні всіх завдань, завдання зовсім не виконані.


VІ. Зразки завдань до модульного контролю та критерії їх оцінювання

Модульний контроль №1

^ Репродуктивний рівень

Задача 1: За 10 парами спостережень отримано такі результати:

За МНК оцініть коефіцієнти рівняння регресії Y на X . Оцініть коефіцієнт кореляції rxy

^ Творчий рівень

Задача 2:

На основі десяти статистичних даних:

 1. Визначити параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання (С) від рівня доходів (D), заощаджень (S) і заробітної плати (L).

 2. Оцінити коефіцієнт детермінації;

 3. Оцінити коефіцієнт множинної кореляції.

i

C(i)

D(i)

S(i)

L(i)45,64

4,75

1,79

58,4544,72

6,28

3,11

53,352,12

6,87

2,71

56,2550,96

7,85

4,07

58,250,88

9,26

4,21

45,758,56

10,39

4,67

58,0556,92

9,42

6,3

65,358,2

11,04

6

60,8560,36

12,22

4,82

60,5562,76

12,82

4,65

63,5

Інноваційний рівень.

Задача 3: Використовуючи дані свого варіанту перевірити гіпотезу про відсутність гетероскедастич­ності для побудови моделі, застосовуючи параметричний тест Гольдфельда-Квандта.


^ Критерії оцінювання МКР.

Відповіді студентів оцінюються так:

відмінно– всі задачі розв‘язані вірно з використанням необхідного теоретичного матеріалу, відповіді доведено до числа;

добре” – всі задачі розв‘язані вірно з використанням необхідного теоретичного матеріалу, є незначні помилки, не всі відповіді вірні;

задовільно – не всі задачі розв‘язані вірно; розв‘язано вірно дві задачі; зроблені не правильні висновки;

„незадовільно” розв‘язано вірно менше двох задач; є помилки у розв‘язанні інших задач, але правильно подано хід виконання завдань; завдання зовсім не виконані.


^ VІІ. СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ

Система модульно-рейтингового контролю навчальних досягнень студентів ІІ курсу денної форми навчання однакова для всіх дисциплін. До структури кожного модуля дисципліни „Економетрія” входять такі складові:

Аудиторна робота студента

Позааудиторна самостiйна робота студента

Модульна контрольна робота

Рейтинг кожного модуля складається з суми середніх оцінок за:

 • аудиторну роботу студента протягом вивчення навчального матеріалу модуля;

 • позааудиторну самостійну роботу студента протягом вивчення навчального матеріалу модуля;

 • а також оцiнки за модульний контроль.

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента здійснюється в національний 4-бальнiй системі (,,5”, ,,4”, ,,З”, ,,2”). В кінці вивчення навчального матерiалу модуля (пiсля проведення модульної контрольної роботи) виставляється середня оцінка за аудиторну роботу студента, позааудиторну самостiйну роботу студента та оцiнка в 4-бальнiй системі за модульну контрольну роботу. Цi оцiнки трансформуються в рейтинговий бал таким чином:

^ 1. Аудитора робота студента:

„5”- 10 балiв;

„4”- 8 балiв;

,,З” - 6 балiв;

„2”- 4 бали.

2. Позааудиторна самостiйна робота студента:

„5”- 10 балiв;

„4”- 8 балiв;

,,З” - 6 балiв;

„2”- 4 бали.

^ З. Модульна контрольна робота:

„5”- 20 балiв;

„4”- 16 балiв;

,,З” -12 балiв;

„2”- 8 балiв;

неявка на модульну контрольну роботу 0 балiв.

Таким чином, рейтинг студента за вивчення навчального матеріалу кожного модуля є сумою рейтингових балів за вищеназвані 3 складові модуля. Максимальний рейтинг студента за один модуль становить 40 балів.

Оцінка навчальних досягнень студента за модуль виставляється так:

^ Рейтинговий бал

Оцiнка

36 балів i вище

,,відмінно”

30-35 балів

,,добре,”

20-29 балів

,,задовільно”

19 балів i нижче

,,незадовільно”

У четвертому семестрі навчальний матеріал дисципліни об’єднано у один навчальний модуль на семестр.

^ Максимальний семестровий рейтинговий бал студента становить 40 балiв. Семестрова оцінка студента з навчальної дисципліни напередодні залiково-екзаменацiйної сесії визначається за традиційною 4-бальною системою так:

36 балів і вище – „відмінно”

30-35 балів – „добре”

20-29 балів – „задовільно”

19 балів і нижче – „незадовільно”
^

VІІІ. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ


Залік з дисципліни “Економетрія” для спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”, проводиться по закінченню четвертого семестру.
^

Орієнтовні питання та завдання до заліку


 1. Визначення предмету економетрія, історичні відомості про становлення дисципліни.

 2. Зв’язок економетрії з математико-статистичними методами.

 3. Етапи проведення економетричного аналізу. Розробка моделі

 4. Будова економетрії, її інструментарій

 5. Згладжування експериментальних залежностей. Суть МНК.

 6. Загальне поняття про лінійну регресію. МНК-оцінки параметрів.

 7. Властивості простої вибіркової лінійної регресії.

 8. Аналіз та прогноз по простій лінійній моделі.

 9. Класична лінійна багатофакторна модель. Основні припущення.

 10. Оцінювання невідомих параметрів у багатофакторній регресії. Властивості МНК-оцінок параметрів.

 11. Дисперсійний аналіз економетричної моделі.

 12. Перевірка моделі на адекватність за F-критерієм Фішера.

 13. Прогнозування за багатофакторною моделлю.

 14. Визначення мультиколінеарності та її природа.

 15. Тестування наявності мультиколінеарності.

 16. Засоби вилучення мультиколінеарності.

 17. Визначення гетероскедастичності та її природа. Наслідки порушення припущення про гомоскедастичність.

 18. Тестування наявності гетероскедастичності.

 19. Параметричний тест Гольдфельда-Квандта.

 20. Критерій μ.

 21. Основні висновки щодо наявності гетероскедастичності. Побудова моделі з гетероскедастичними залишками.

 22. Природа автокореляції. Основні поняття та означення.

 23. Тестування автокореляції. Критерій Дарбіна-Уотсона.

 24. Приклади економетричних моделей. Модель Кобба-Дугласа.

 25. Застосування виробничої функції.

Зразок залікового білету

1. Теоретичне питання.

Параметричний тест Гольдфельда-Квандта.

^ 2. Практичне завдання.

На підставі даних побудувати економетричну модкль. Дослідити статистичну значущість моделі та оцінок її параметрів.Витрати обігу

Вантажообіг

1

2,7

15,6

2

3

15,3

3

2,8

14,9

4

2,9

15,1

5

2,6

16,1

6

2,5

16,7

7

2,8

15,4

8

2,6

17,1

9

2,5

16,8


Залік проводиться у відповідності з навчальним планом Економіко–правового інституту та робочою програмою курсу, затвердженою на засіданні кафедри інформатики та комп’ютерних технологій.

Термін часу, протягом якого виконуються завдання – 2 години.

Усім студентам, що мають з навчальної дисципліни семестровий рейтинговий бал 30 одиниць i більше, набраний семестровий бал зберігається i підсумкова оцінка з дисципліни виставляється автоматично — “зараховано” за національною шкалою, а за шкалою ЕСТS:

36 балів i вище — А

33-35 балів — В

30-32 балів — С

Студенти, яки мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни ^ 29 балів i нижче, складають залік. При отриманні оцінки „зараховано” їх рейтинговий бал з дисципліни зберігається і оцінка ЕСТS виставляється так:

26-29 балів — D

20-25 балів — Е

Студенти, яки мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 19 балів i нижче при отриманні оцінки „зараховано” в системі ЕСТS виставляється оцінка Е і сума рейтингових балів збільшується до 20.
^

Критерії оцінок на письмовому заліку


Студент отримує залік з дисципліни “Економетрія” за четвертий семестр, якщо при диференційованому оцінюванні його знання можна оцінити не нижче, як “задовільно”.

Оцінка “задовільно” засвоєння студентом матеріалу четвертого семестру з дисципліни “Економетрія” відповідає вільному володінню студентом теоретичним та практичним мінімумом з вказаного курсу.

Складання заліку передбачає письмову відповідь студента на теоретичне питання та розв‘язання задачі із використанням програмного продукту із зазначеного мінімуму та співбесіду у разі необхідності.

Залікзараховано”, якщо у студента:

 • повна і правильна відповідь на теоретичне запитання та виконане або не повністю виконане практичне завдання;

 • достатня відповідь на теоретичне запитання з деякими неточностями та виконане практичне завдання;

 • поверхова відповідь на теоретичне запитання та виконане практичне завдання є недоліки у висновках.

Залікне зараховано", якщо у студента:

 • правильна але не повна відповідь на теоретичне запитання та не виконано практичне завдання;

 • відсутність будь-якої відповіді на теоретичне запитання і не повністю виконане практичне завдання.
^

IХ. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА


Основна література

 1. Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії. – в 2-х том. -К.: Нічлава, 1998. - Т.I. (384 с.), 1999. - Т.2 - 308с

 2. С.І.Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк . Економетрія: Підручник. - К.:КНЕУ,2004.– 520с.,

 3. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1998. - 494 с.

 4. Корольов О.А. Економетрія. Навчальний посібник. -К.: КНТЕУ, 2000. - 660 с.

 5. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.

 6. Емельянов А.С. Эконометрия и прогнозирование. -М.: Экономика, 1985. - 117с.

 7. Єлейко В. Основи економетрії. - Львів.:"Марка Лтд", 1995.-191 с.

Засоби навчання

Технічною базою для вивчення курсу є локальна мережа ІBM-сумісних ПК з процесорами класу Pentіum ІІІ, дисплеями SVGA, твердими дисками обсягом 10 Гб, дисководом для оптичних дисків.

Програмне забезпечення. Під час лабораторних робіт використовують: операційне середовище Wіndows 2000, Пакет Statistica.
Схожі:

Базові iconБазові
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни “ Дослідження операцій“ для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” /...
Базові iconБазові
Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни “ Теорія ймовірностей та математична статистика“ для студентів спеціальності „Менеджмент...
Базові iconПрактична робота №1 Способи представлення алгоритмів. Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів в-1
Назвіть всі базові структури алгоритмів і дайте їм означення
Базові icon№ п п. Базові матеріали

Базові iconТ. Основні поняття алгоритмізації (4 год.)
Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів. Виконавець та система команд виконавця
Базові iconНовини Наталя Романова 27. 04. 2009, 11: 23 Базові закон
Нормативно-правове забезпечення діяльності з формування здорового способу життя в Україні
Базові iconБазові знання інформаційних технологій до зовнішніх пристроїв належить
З якого носія інформації прочитування відбувається за допомогою лазерного променя ?
Базові icon1. Сутність міжнародного бізнесу, базові риси його як економічної категорії
Роль маркетингового аналізу в прийнятті управлінських рішень у міжнародному бізнесі
Базові iconПрограма фахових вступних випробовувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Базові дисципліни, що складають основу тестувань – педагогіка, психологія та українська мова
Базові iconПрограма семінару "Громада основа громадянського суспільства" (місто, дата) День 1, п’ятниця 10. 00-11. 00
Модуль 1 ”Базові поняття: громади, спільноти, громадянське суспільство, держава” (продовження)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи