Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\

Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз'яснення декларування доходів державних службовців Розділ І загальні відомості
Скачати 91.49 Kb.
НазваГоловне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз'яснення декларування доходів державних службовців Розділ І загальні відомості
Дата конвертації04.12.2012
Розмір91.49 Kb.
ТипДокументи

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

Декларування доходів державних службовців

Розділ І Загальні відомості

У першому розділі державний службовець (надалі — декларант) відо­бражає загальні відомості щодо себе та членів сім'ї.

Пункт 1. У разі, якщо протягом періоду, за який здійснюється декла­рування, декларант змінив прізвище (ім'я), у пункті 1 слід зазначити спо­чатку нове прізвище (ім'я), а в дужках — попередає прізвище (ім'я).

Пункт 2. Цей пункт доречно заповнювати на підставі даних паспорта про прописку (реєстрацію).

У разі, якщо назва населеного пункту (області, вулиці та інших рекві­зитів цього пункту) зазнала зміни, про що не відображено у паспорті де­кларанта, необхідно навести її назву станом на дату заповнення цієї де­кларації.

Пункти 3 і 4. Категорія державного службовця відповідно до займа­ної посади, а також категорія, на яку претендує особа (декларант), зазна­чається відповідно до положень статті 25 Закону України "Про державну службу".

Пункт 5. У цьому пункті записуються відомості щодо членів сім'ї декларанта, зокрема прізвище, ініціали і ступінь родинного зв'язку.

До членів сім'ї декларанта слід відносити: чоловіка (дружину), батьків та неодружених дітей декларанта, які проживають спільно із ним на жит­ловій площі, зазначеній у пункті 2 цього розділу або у розділі IV, або на іншій житловій площі, шо наймається/орендується (пункт 4 розділу III).

Розділ II

Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні

та за її межами за 199_ рік

Пункт 1. У першому пункті цього розділу зазначається загальна сума сукупного доходу, нарахованого декларанту у звітному році за місцем його основної роботи (служби), не за місцем основної роботи (служби),

в тому числі з джерел за межами України.

До складу відомостей, які записуються у пункті першому розділу II,

зокрема включається: заробітна плата, премії, надбавки, винагороди, пен­сії, стипендії, а також доходи, перелічені у пунктах 1.1-1.7. З'ясування розміру одержаної пенсії у звітному періоді можна здійснити у відділі соціального захисту за місцем проживання.

Підсумок доходів, зазначених у пунктах 1.1—1.7 не може перевищува­ти значення пункту 1, оскільки перелік доходів у цьому розділі не є вичерпним.

Якщо декларант має певні сумніви щодо правильності визначення ним розміру сукупного доходу, йому слід звернутися до джерела виплати (бухгалтерії) і одержати такі відомості.

Кошти, які були одержані декларантом у звітному році для здійснення витрат під час відрядження, в тому числі за кордон, а також кошти, отри­мані ним у рахунок відшкодування витрат на відрядження (вартість про­їзду, проживання у готелі, витрати на харчування) безпосередньо від установ, організацій чи осіб, які приймали декларанта (членів його сім'ї) за кордоном, включаючи суми одержаних стипендій під час стажування за кордоном, до складу доходів, що відображаються у цьому розділі декларації, не включаються.

Пункт 1.1. У цьому пункті зазначаються суми отриманих дивідендів, процентів, роялті.

Дивіденд — платіж, який провадиться юридичною особою на користь декларанта (члена сім'ї декларанта) — власника корпоративних прав (довірених осіб власника), емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку.

До дивідендів не включаються виплати юридичної особи, пов'язані із зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше емітованих такою юри­дичною особою. Ці виплати слід відобразити у пункті 1.6 цього розділу декларації.

Корпоративне право — право власності на частку (пай) у статутному < фонді юридичної особи, включаючи право на управління та отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи.

Проценти — платіж, який здійснюється позичальником на користь кредитора (декларанта, членів сім'ї декларанта) у вигляді плати за залу­чені кошти або майно у користування на визначений термін.

До процентів також включається платіж на користь декларанта за використання його майна, отриманого позичальником від декларанта в користування (орендні, у тому числі лізингові операції).

Проценти нараховуються на основну суму заборгованості у вигляді відсотків або у вигляді фіксованих сум.

Якщо залучення коштів позичальником було здійснено шляхом продажу облігацій, казначейських зобов'язань або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, сума процентів визначається шляхом нарахування відсотків на номінал такого цінного паперу, виплати фіксова­ної премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розмі­щення та ціною погашення такого цінного паперу (розмір дисконту).

Проценти, нараховані декларанту (вкладнику) на суми коштів, що внесені ним на депозитні рахунки банків, а також проценти, нараховані недержавними пенсійними фондами на іменні пенсійні рахунки за умо­вами договорів додаткового пенсійного забезпечення (за рахунок інвес­тиційних прибутків, одержаних недержавними пенсійними фондами вна­слідок управління фінансовими ресурсами вкладників).

Роялті — платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав промислової та інтелектуальної власності, а також інших аналогіч­них майнових прав, що визначаються об'єктом права власності фізичної особи, включаючи використання авторських прав на будь-які твори нау­ки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копію­вання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знаку на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, крес­лення, моделі або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної фор­мули або процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційно­го або наукового досвіду (ноу-хау).

Пункт 1.2. У цьому пункті зазначається матеріальна допомога, пода­рунки, пожертвування, безповоротна позика (в грошовій та натуральній формі), в тому числі такі, що одержані під час перебування за кордоном або з іноземних держав.

Пункт 1.3. У пункті 1.3 зазначаються суми страхового відшкодування і страхові суми, одержані декларантом внаслідок настання страхового випадку за договорами добровільного і обов'язкового страхування.

Пункт 1.4. У цьому пункті зазначаються доходи, одержані у вигляді авторської винагороди (гонорару).

Пункт 1.5. У пункті 1.5 повідомляється про оподатковуваний (чис­тий) доход від здійснення підприємницької і незалежної професійної дія­льності.

Пункт 1.6. У пункті 1.6 зазначаються доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав (дивись пункт 1.1).

Пункт 1.7. У цьому пункті записуються відомості про основну і дода­ткову заробітну плату, премії, надбавки, винагороди.

Розділ III Зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном за

199_ рік

У пунктах 1 — 5 розділу НІ зазначаються зобов'язання щодо сплати внесків (платежів), виконані (здійснені) декларантом у звітному році на користь інших юридичних і фізичних осіб внаслідок укладання договорів (прийняття і виконання зобов'язань), зазначених у цьому розділі.

Пункт 1. У пункті 1 зазначається розмір сплачених внесків за догово­рами добровільного страхування. За необхідності розмір здійснених вне­сків можна уточнити в страховій організації, яка видала страховий поліс відповідно до укладеного договору.

Пункт 2. У пункті 2 зазначається розмір внесків, спрямованих у звіт­ному році на додаткове (недержавне) пенсійне забезпечення (платежі на іменні пенсійні рахунки) відповідно до укладених договорів з недержав­ними пенсійними фондами.

Згідно з пунктом 1 Постанови Верховної Ради України від 22 грудня 1995 року N 491/95-ВР "Про усунення зловживань в процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян" забо­роняється залучення грошових коштів громадян суб'єктами підприємни­цької діяльності, для яких цей вид діяльності не передбачений спеціаль­ним законодавством України. Постанова зобов'язує зазначених суб'єктів підприємницької діяльності виконувати зобов'язання згідно з умовами договорів, укладених з громадянами до набрання чинності цією Постано­вою. При цьому право власності на кошти, що знаходяться на іменних пенсійних рахунках, фондам не переходять. Таким чином, недержавні пенсійні фонди зобов'язані виконувати умови договорів, укладених до 22 грудня 1995 року.

Пункт 3. У пункті 3 повідомляється про сплачені протягом звітного періоду платежі за договорами позики (за одержані декларантом кошти або майно у позику (тимчасове користування), як основної суми позики, а також відсотків і фіксованих сум на цю позику (дивись пункт 1.1 розділу 11 "проценти").

Пункт 4. У пункті 4 зазначається фактичний розмір коштів, сплачених декларантом протягом звітного періоду за договорами найму (оренди) будь-якого майна у юридичних чи фізичних осіб, зокрема плата за корис­тування житлом (квартирна плата) і плата за комунальні послуги згідно з договором найму жилого приміщення в будинках державного і громадсь­кого житлового фонду (ст. 61 ЖКУ), якщо квартира не приватизована.

Пункт 5. У пункті 5 зазначається фактичний розмір коштів, сплаче­них декларантом протягом звітного періоду юридичним і фізичним осо- ' бам за зобов'язаннями на утримання майна, зазначеного у розділах IV і V, тобто майна, яке знаходиться у приватній власності декларанта (членів його сім'ї). Наприклад, членські внески і платежі за зберігання автомобі-

ля у гаражному кооперативі, платежі (плата за користування жилим при­міщенням і комунальні послуги) згідно з договором на утримання прива­тизованої квартири.

Розділ ^ IV

Відомості про нерухоме майно, що знаходиться у приватній власності

У розділі IV декларант зазначає загальну площу (метрів квадратних) нерухомого майна, переліченого у пунктах 1 — 5 цього розділу, якщо таке майно знаходиться у його приватній власності внаслідок купівлі (приватизації, успадкування, дарування, міни, розподілу майна підпри­ємств і організацій між засновниками і учасниками). Записи краще здійс­нювати на підставі відповідних правовстановлюючих документів.

Площа будинків (квартир) зазначається на підставі даних бюро техні­чної інвентаризації. Площа земельної ділянки зазначається на підставі документів (актів) про її відведення.

Розділ V

Відомості про транспортні засоби, що знаходяться в приватній влас­ності

У розділі V декларант перелічує марку, модель та об'єм двигуна кож­ного транспортного засобу, які він має у приватній власності, внаслідок купівлі (успадкування, дарування, розподілу майна підприємств і органі­зацій між засновниками і учасниками). Записи здійснюються у відповід­ному рядку (пункти 1 — 5 цього розділу), залежно від наведеної класифі­кації транспортних засобів. Відомості про транспортні засоби записуються на підставі даних технічних паспортів. Уточнення можна зробити в органах, де зареєстровані транспортні засоби.

Розділ VI

Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи

Пункт 1. У пункті 1 розділу VI показується загальний розмір (сума) номінальної вартості усіх видів цінних паперів, які були придбані (куп­лені або одержані як подарунок, або внаслідок персоніфікації) декларан­том протягом звітного періоду.

Номінальна вартість цінних паперів (вартість, зафіксована на бланку цінного паперу) зазначається з урахуванням здійсненої індексації, про що повідомляє емітент цінного паперу.

До цінних паперів належать: акції, облігації державних та місцевих позик, облігації підприємств (організацій), державні скарбничі (казначей­ські) зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі, приватизаційні майнові сертифікати.

Пункт 2. У пункті 2 декларантом зазначається розмір внесків (паїв) до статутних (пайових) фондів підприємств (установ, організацій), тобто розмір його корпоративного права, включаючи суми, які були відчужені

ним (продані) у цей період (дивись "корпоративне право" в поясненнях до пункту 1.1 розділу II).

Внесення певних коштів до статутного фонду акціонерного товарист­ва засвідчується цінним папером — акцією, яка дає право на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь в розподілі майна у випадку ліквіда­ції товариства.

Пункт 3. У пункті 3 зазначається сума грошових коштів на рахунку (оща­дних, депозитних, поточних, анонімних) у банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні, так і за її межами. При цьому не зазначається назва банку (установи), його адреса та види і номери рахунків (вкладів).

Ці відомості зазначаються станом на 1 січня року, що настає за звіт­ним (31 грудня).

Стаття ЗО Закону "Про державну службу" передбачає, що неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів є підставою для припинення державної служби.

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, тобто декларування доходів, передбачено також статтею 9 Закону "Про бороть­бу з корупцією": неподання або подання неповних чи неправдивих відо­мостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звіль­нення з посади чи інше усунення від виконання функцій держави, а та­кож є підставою для відмови у призначенні на посаду та для позбавлення права балотуватися у депутати або на виборні посади в державні органи.

Неподання або невчасне подання державним службовцем або іншою особою, уповноваженою на виконання функцій держави відомостей про відкриття валютного рахунку в іноземному банку тягне за собою адмініс­тративну відповідальність у вигляді штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з поса­ди чи інше усунення від виконання функцій держави.

До закінчення терміну подання державними службовцями та іншими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру, нерухоме та цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери залишилось менше місяця.

Кожному, на кого поширюється дія Законів "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", потрібно подбати, щоб своєчасно, до 15 квітня, в установленому порядку подати повні і правдиві відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру.Схожі:

Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\Затверджено наказ Головного управління державної служби України
України та визначених статтею 3 Закону України "Про державну службу" принципах державної служби, спрямовані на підвищення авторитету...
Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\Загальні правила поведінки державного службовця
Конституції України та ви­значених законами України принципах державної служби, спрямовані на створення умов для підвищення авторитету...
Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\Розпорядження 07 травня 2012 року смт Близнюки №538 Про проведення медичного огляду державних службовців
Головного управління державної служби України, Державного управління справами від 18. 02. 2003 року №75/24/1 «Про проведення щорічного...
Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\Розпорядження 21 травня 2013 року смт Близнюки №274 Про проведення медичного огляду державних службовців Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Головного управління державної служби України, Державного управління справами від 18. 02. 2003 року №75/24/1 «Про проведення щорічного...
Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\Україна головне управління державної служби україни управління державної служби головного управління державної служби україни в харківській області
Змі, телерадіокомпаніях, провести круглі столи, семінари, навчання та інші заходи
Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\Відділ державної виконавчої служби Близнюківського районного управління юстиції з метою інформування суспільства про роботу державної виконавчої служби та роз’яснення діючого законодавства повідомляє про порядок оголошення розшуку

Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\Міністерство доходів і зборів України запрошує громадськість долучитися до обговорення концепції реформи декларування доходів громадян
В основу концептуальних засад реформи, покладені найкращі світові практики декларування доходів і адміністрування податку на доходи...
Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\Відділ державної виконавчої служби Близнюківського районного управління юстиції з метою інформування суспільства про роботу державної виконавчої служби та роз’яснення діючого законодавства повідомляє про звернення стягнення на заробітну плату боржника,
Відділ державної виконавчої служби Близнюківського районного управління юстиції з метою інформування суспільства про роботу державної...
Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\Розпорядження «25» липня 2011 року №356 Про затвердження Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців Керуючись ст. 6, 49 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»,...
Головне управління державної служби при кабінеті міністрів україни роз\Міндоходів виносить на публічне обговорення Концепцію реформи декларування доходів громадян
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи