Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» icon

Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика»
НазваОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика»
Дата конвертації17.10.2013
Розмір365 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЧТЕІ КНТЕУ


_______________Ореховська Т.М. “____”____________________2012 р.
ПРОГРАМА

вступних випробувань з фахових дисциплін

спеціальності «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

освітньо-кваліфікаційної програми

«спеціаліст», «магістр»


Чернівці, 2012


^ РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА


ТЕМА 1. Загальна характеристика економічної кібернетики як науки

Основи економічної кібернетики. Проблеми і завдання, якими покликана займатися економічна кібернетика. Об’єкт і предмет кібернетики. Основні поняття кібернетики. Мета вивчення кібернетики. Кібернетичні підходи до вивчення динамічних систем незалежно від їх фізичної природи. Спільні принципи функціонування та управління технічних, біологічних, економічних та інших систем. Загальна характеристика економічної кібернетики. Об’єкт і предмет дослідження економічної кібернетики. Сутність економічної кібернетики. Методи економічної кібернетики. Макропідхід і мікропідхід до вивчення управляючих систем. Чотири основних напрямки кібернетичних досліджень при макропідході. Вісім напрямків кібернетичних досліджень при мікропідході.


^ ТЕМА 2. Теоретичні основи економічної кібернетики

Основні поняття теорії систем. Поняття "система". Класифікація і властивості систем. Загальні підходи до опису систем. Рівні абстрактного опису систем. Соціально-економічні системи та їхні властивості. Механізми негативних та позитивних зворотних зв’язків в економіці. Загальна характеристика економічної системи. Функціонування економічних систем. Системний аналіз економічних систем. Ідентифікація економічної системи. Формалізація поведінки систем. Структуризація цілей управління економічної системою. Економічна інформація та економічні дані. Інформація. Кількісне вимірювання інформації. Невизначеність. Якісне вимірювання інформації. Дані та операції з ними. Інформаційні зв’язки. Кодування інформації. Загальне уявлення про надмірність інформації. Економічна інформація та її властивості. Економічна семіотика. Потоки економічної інформації. Інформаційні ресурси підприємства. Ентропія як міра ступені невизначеності. Ентропія та інформація. Принцип необхідності Ешбі. Альтернативні підходи до визначення кількості інформації. Інформаційні технології та системи. Технології побудови інформаційних систем. Методи інтелектуального аналізу даних. Основні етапи та алгоритми інтелектуального аналізу даних.


^ ТЕМА 3. Моделювання, аналіз і синтез економічних систем

Основні засади моделювання економічних об’єктів та процесів. Поняття "моделі" та "моделювання". Узагальнене визначення моделювання. Аналіз функцій моделювання. Моделювання методом "чорної скриньки". Ізоморфні і гомоморфні системи. Основні поняття кібернетичного моделювання. Математичне і економіко-математичне моделювання. Методика економіко-математичного моделювання. Статичні моделі економічних систем. Виробничі функції. Загальні поняття балансових моделей. Динамічні макроекономічні моделі. Загальна характеристика макроекономічної динаміки. Трисекторна модель економіки. Динамічні міжгалузеві балансові моделі. Макроеконометричні моделі. Поняття Імітаційних методів в економіці. Роль експериментів у моделюванні економіки. Комп’ютерне моделювання.

Загальна характеристика систем управління. Основні принципи аналізу і синтезу моделей економічних систем. Принципи декомпозиційного аналізу економічної системи. Ієрархічні системи управління. Координація в ієрархічних системах управління. Види організаційних структур. Методи декомпозиційного аналізу.

Завдання аналізу та синтезу систем управління. Процедура аналізу економічної системи. Формальний аспект аналізу функціональної системи. Аналіз системи суспільного споживання. Статистичні моделі аналізу попиту і споживання. Стандартна кейнсіанська модель аналізу ринку. Теорія споживання. Застосування макроекономічної теорії: політика стабілізації.

Синтез економічної системи. Методологія синтезу економічної системи. Загальна задача синтезу об’єкта управління. Загальна задача синтезу управляючої системи. Моделі і методи синтезу структури системи управління. Синтез функціональної структури системи управління. Синтез організаційної структури системи управління.


^ ТЕМА 4. Управління в економічних системах

Принципи, методи й моделі управління. Сутність процесів управління. Умови існування системи управління. Структура системи з управлінням. Аксіоми теорії управління. Закон необхідності різноманітності в системах управління. Типи систем управління. Види зв’язків у систем управління. Регулятори зворотного зв’язку. Елементи теорії лінійних операторів. Кібернетична інтерпретація дій з операторами. Принципи і закони управління. Застосування принципів теорії автоматичного управління в економіці.

Види управління. Оптимальне управління і його критерії. Реалізація оптимального управління. Системи підтримки прийняття рішень в економіці. Методи прийняття управлінських рішень. Системний підхід в управління економічними системами. Якісний аналіз процесів управління в макроекономіці.

Життєздатні системи. Функціональна схема життєздатної системи. Модель життєздатних систем С. Біра. Оптимізація функціонування підрозділів і управління стабільністю внутрішнього середовища системи. Моделювання взаємодії системи із зовнішнім середовищем.


^ 6.5. Математичні засади економічної кібернетики.

Сучасні напрямки розвитку економічної кібернетики

Елементи теорії множин та математичної логіки. Основні поняття теорії множин. Операції над множинами. Нечіткі множини. Відношення. Математична логіка. Елементи теорії функцій. Основні види функцій. Графіки функцій. Композиція функцій. Метричні простори. Замкнені і відкриті множини. Лінійні або векторні простори.

Концептуальні засади синергетики та нелінійної динаміки. Основні поняття теорії складних систем. Самоорганізація та етапи еволюцій складних систем. Принцип підпорядкування Бакена та параметри порядку. Показники Ляпунова. Дискретні відображення. Аналіз економічних часових рядів методами нелінійної динаміки.

Моделювання хаотичної динаміки в економіці. Швидкі та повільні змінні в аналізі макроекономічної динаміки. Застосування принципу підпорядкування при дослідженні соціально-економічних систем. Синергетичний підхід до управління економічними системами.


^ РОЗДІЛ 2.ДИСКРЕТНИЙ АНАЛІЗ


ТЕМА 1. Множини. Операції над ними

Основні поняття теорії множин. Способи завдання множин. Порожня множина. Універсум. Операції над множинами. Підмножини. Рівність множин. Множина підмножин. Теорема о рівності множин. Транзитивність включення. Алгебра множин. Доведення тотожностей алгебри множин. Узагальнення операцій над множинами. Розбиття множин. Прямий добуток множин.


^ ТЕМА 2. Комбінаторика

Вибірки, перестановки, сполучення. Рекурентні співвідношення. Біном Ньютона. Розміщення і функціональні відображення. Розбиття.


ТЕМА 3. Логіка предикатів

Основні поняття. Формули логіки предикатів. Квантори. Здійснюваність.


^ ТЕМА 4. Булева алгебра

Реалізація функцій формулами. Рівносильність формул. Закони булевої алгебри. Канонічні форми логічних функцій: нормальні і довершені нормальні диз’юнктивні та кон’юктивні форми. Перехід від табличного подання логічної функції до алгебраїчного. Скорочені диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми. Поняття про індекс (коефіцієнт) простоти. Мінімальні диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми. Методи скорочення формул булевої логіки.


^ ТЕМА 5. Теорія графів

Маршрути, шляхи, ланцюги та цикли. Задача про кенігсберзькі мости. Ейлерові графи. Теорема Ейлера. Гамільтонові графи. Планарність графів. Зв’язність. Дерева. Кістякове дерево зв’язного графа. Зважені графи. Мінімальні кістякові дерева зважених графів.


^ РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ


ТЕМА 1. Інформаційні технології та процеси обробки економічної інформації

Інформаційні процеси в економіці. Інформатизація суспільства. Властивості інформації. Вимірювання інформації і даних. Економічна інформація. Об’єкт та джерело економічної інформації. Складові одиниці економічної інформації. Реквізит. Документ. Класифікація економічної інформації. Характеристика економічної інформації. Індикація інформації. Документообіг на підприємстві. Системи економічних показників. Кодування економічної інформації. Системи кодування економічної інформації. Класифікатори. Передумови використання інформаційних систем в економіці. Управління на основі бізнес-процесів. Реінжиніринг бізнес-процесів.


^ ТЕМА 2. Класифікація інформаційних систем

Класифікація інформаційних систем (ІС) за ознакою структурованості задачі. Класифікація ІС за функціональною ознакою та рівнем управління. Інформаційні системи оперативного рівня. Інформаційні системи спеціалістів. Інформаційні системи менеджерів середньої ланки. Стратегічні інформаційні системи. Класифікація ІС за рівнем автоматизації. Класифікація ІС за характером використання інформації. Класифікація ІС за галуззю використання. Зарубіжні класифікації ІС. ІС бухгалтерського обліку. ІС комплексного управління підприємством. Особливості інформаційних систем для мультинаціональних корпорацій. ERP системи.


^ ТЕМА 3. Організація інформаційної бази інформаційних систем

Апаратне забезпечення інформаційних технологій. Програмне забезпечення інформаційних технологій в економіці. Управління ресурсами даних. Моделі даних. Системи управління базами даних. Використання професійних СУБД в інформаційних системах. Системи управління базами даних MS SQL Server, Oracle, Informix, DB2, MySQL, Postgree SQL. Тенденції та перспективи розвитку технологій управління ресурсами даних. Технологія сховищ даних Data Warehousing. Технологія аналізу OLAP. Технологія інтелектуального аналізу даних Data Mining. Системи підтримки прийняття рішень.


^ ТЕМА 4. Управління базами даних в СУБД

Особливості архітектури зберігання даних в середовищі MS SQL Server. Методи створення бази даних (БД). Створення таблиць баз даних. Типи даних. Резервне копіювання БД, використання журналу трансакцій. Стандарти SQL. Оператор SELECT як основа побудови запитів на вибірку. Групування даних та використання умов в запитах. Узагальнення даних з використанням агрегатних функцій. Вибірка даних з кількох таблиць. Використання вкладених запитів. Управляючі запити.


^ ТЕМА 5. Телекомунікації

Використання телекомунікацій в економіці. Методи передачі інформації по каналах зв’язку. Телефонний зв’язок. Факсимільний зв’язок. Модем. Цифрові системи телекомунікацій. Радіоканали. Стільниковий радіозв’язок. Супутникові системи зв’язку. Комп’ютерні мережі. Концепція відкритих інформаційних систем. Технологія розподіленої обробки даних. Модель клієнт-сервер. Еталонна модель взаємодії відкритих систем. Структура, інформаційні ресурси та принципи роботи в мережі Інтернет. Інформаційні технології електронного бізнесу. Платіжні системи в Інтернет.


^ ТЕМА 6. Захист економічної інформації

Концептуальна модель захисту економічної інформації. Види інформації за відношенням до умов захисту. Конфіденційна інформація. Загрози безпеці діяльності підприємств та інформації. Вимоги, принципи та модель системи захисту інформаційної системи. Методи та способи захисту інформаційної системи. Криптографічні методи. Електронний цифровий підпис. Правовий захист інформації. Особливості захисту інформації, що містить комерційну таємницю. Система безпеки, прийнята в мові SQL. Загальні правила розмежування доступу. Режими аутентифікації та компоненти структури безпеки. Адміністрування системи безпеки. Права користувачів на доступ до об’єктів бази даних. Поняття власника об’єкта бази даних. Неявні права доступу до даних. Конфлікти доступу до даних.


^ ТЕМА 7. Організація доступу до бази даних з прикладних програм

та мережі Інтернет

Методика організації доступу користувачів до баз даних. Використання SQL в прикладних програмах. Технологія ODBC, як єдиний інтерфейс доступу до баз даних. Доступ до баз даних з мережі Інтернет. Доступ до баз даних з використанням технології ADO. ASP-технології. Технологія .Net. Використання JDBC для розробки кросплатформенних засобів доступу до баз даних. Visual Studio як середовище розробки інформаційних систем. ADO .NET. Архітектура ADO .NET.


^ РОЗДІЛ 4. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


ТЕМА 1. Система i принципи економічного прогнозування

Сутність i зміст економічного прогнозування. Понятійний апарат прогностики. Види i призначення прогнозів. Принципи прогнозування.

Класифікація методів прогнозування. Класифікація прогнозів i планів та їх коротка характеристика. Інтуїтивні i формалізовані методи прогнозування. Колективне експертне прогнозування. Основи прогнозуючих систем.


^ ТЕМА 2. Експертні методи прогнозування

Принципи формування експертних систем прогнозування. Компоненти прогнозування. Характеристика експертів. Фактори створення експертного прогнозу. Індивідуальні i колективні експертні методи. Особливості експертного прогнозування. Просте узгодження думок експертів. Метод експертних груп. «Мозкова атака». Метод Дельфі. Метод Зонд. Метод сценаріїв. Етапи проведення колективної експертної оцінки. Формування цілей i питань експертизи. Формування правил проведення оцінки чи опитування експертів. Формування групи експертів. Bибip способу оцінки ступеня компетентності експертів. Обчислення експертних узагальнених оцінок.

Визначення чисельності експертної групи i коефіцієнта компетентності експертів. Самооцінка. Критерій компетентності. Вектор коефіцієнтів компетентності. Максимальна чисельність експертної групи. Статистична обробка експертних оцінок. Ранжування. Метод безпосередньої оцінки. Метод попарних порівнянь. Методи оцінки погодженості думок між експертами. Коефіцієнт конкордації. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмана. Коефіцієнт Кендела. Стійкість групових експертних оцінок.

^ ТЕМА 3. Прості методи прогнозування

Особливості простих методів прогнозування. Екстраполяція. Метод побудови «наївної моделі». Екстраполяція на основі середньої. Методи інтерполяції. Сутність інтерполяції. Інтерполяційний багаточлен Лагранжа. Метод двох крайніх точок. Метод середніх групових точок. Прогнозування на основі темпів зростання. Метод екстраполяції на основі темпу зростання. Метод екстраполяції на основі середнього темпу зростання. Методи генерації прогнозних вибірок. Метод «бутстреп». Метод «складеного ножа».


^ ТЕМА 4. Адаптивні методи прогнозування

Мета адаптивного моделювання. Види механізмів адаптації систем. Показники якості адаптації. Трекінг-сигнали. Методи i моделі адаптації. Моделювання на нейронних мережах. Основні поняття нейрокомп'ютерної техніки обчислень. Види функцій активації. Топологія мереж. Навчання мережі. Використання мереж в прогнозуванні.


^ ТЕМА 5. Аналітичне вирівнювання тренда

Криві зростання. Пряма. Парабола. Поліном ступеня т. Експонентна крива. Модифікована експонента. Показникова функція. Зворотна функція. Криві Гомперця. Логістична крива. Криві Пірсона. Оцінка параметрів трендових моделей. Теорема Гаусса. Метод найменших квадратів. Перевірка адекватності трендових моделей. Прогнозування по трендових моделях.


^ ТЕМА 6. Моделі прогнозування одновимірних процесів

Моделі фільтра стаціонарних процесів. Фільтр Ходріка-Прескотта. Модель лінійного фільтру. Моделі авторегресії порядку р(АР(р)). Моделі ковзного середнього порядку q(KC(q)). Моделі авторегресії i ковзного середнього порядку р, q [APKC(p, q)]. Прогнозування часових рядів за допомогою моделей авторегресії i ковзного середнього. Прогнозні моделі Бокса-Дженкінса. Перевірка на стаціонарність часових рядів.


^ ТЕМА 7. Прогнозування багатовимірних процесів

Багатофакторні лінійні моделі: оцінка параметрів. Мультиколінеаність. Метод Феррара-Глобера. «Хі»-квадрат. Адекватність лінійних багатофакторних моделей. Критерій Стьюдента. Дисперсійний аналіз. Критерій Фішера. Похибки. Прогноз на основі багатофакторної моделі. Нелінійні моделі стохастичних оцінок. Нелінійні процеси авторегресії. «Порогова» модель. Білінійні моделі. Гармонічні процеси. Моделі зi змінною дисперсією. ARCH-процеси. GARCH (р, q)-процес. TGARCH-процес. SGARCH-процес. GARCH-M-процес. Цілочисельні моделі. Коінтеграція часових рядів, ECM та VAR-моделі. Швидкість пристосування. Відгук λ. Методологія Інгла-Гренджера. Прогнозування часових рядів за допомогою ланцюгів Маркова. Переваги ланцюгів Маркова. Функція правдоподібності.


^ ТЕМА 8. Моделі прогнозування соціально-економічних об'єктів

Принципи вибору моделей та комбінування прогнозів. Структурні моделі. Економетричне тестування гіпотез. Алгоритм вибору стратегії прогнозування. Дисперсійно-коваріаційний метод. Регресійний метод. Створення системи державних прогнозів i програм соціально-економічного розвитку. Головні функції прогнозування. Макроекономічні прогнози. Приклади макроекономічних моделей. Система національних рахунків. Модель RMSM-X. Прогнозування рівня життя населення.


^ ТЕМА 9. Метод сценарних досліджень

Сценарний метод прогнозування. Мета побудови сценаріїв. Система i фази розробки сценарію. Розробка складу моделей сценарного простору. Роль формальних методів в побудові сценарію.

^ РОЗДІЛ 5. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ


ТЕМА 1. Імітаційні моделі, процесі імітаційного моделювання (базові визначення)

Вступ до імітаційного моделювання. Імітаційні моделі, область застосування і основні визначення. Структура процесу імітаційного моделювання.


^ ТЕМА 2. Математичний апарат імітаційного моделювання

Застосування теорії ймовірностей і математичної статистики до імітаційного моделювання. Види ймовірнісних розподілів, що використовуються в імітаційному моделюванні. Статистичні проблеми імітаційного моделювання.


^ ТЕМА 3. Основні методологічні підходи до побудови імітаційних моделей

Імітаційні моделі систем. Дискретні імітаційні моделі. Неперервні імітаційні моделі. Методології імітаційного моделювання. Принципи і методи побудови імітаційних моделей. Аналітичний метод, метод статистичного моделювання (Монте-Карло), комбінований підхід.


^ ТЕМА 4. Сучасні універсальні комп’ютерні середовища і мови імітаційного моделювання

Комп’ютерні середовища імітаційного моделювання. Побудова моделей в комп’ютерних середовищах для економічних і соціально-економічних систем. Види застосовуваних систем і приклади формування імітуючих моделей. Можливості використання імітаційних мов. Інформація про сучасні програмні продукти в цій області.


^ ТЕМА 5. Комп’ютерне імітаційне моделювання економічних систем

Імітаційне моделювання прогнозування об’єму продажу. Алгоритм побудови прогнозу об’єму реалізації для продукції із сезонним характером продажу. Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків. Встановлення взаємозв’язку між вхідними і вихідними показниками у вигляді математичних рівнянь або нерівностей. Закони розподілу ймовірностей для ключових параметрів моделі.

^ РОЗДІЛ 6. СИСТЕМИ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


ТЕМА 1. Теоретичні основи створення та функціонування прикладного програмного забезпечення для обробки економічної інформації

Сфери застосування прикладного програмного забезпечення у повсякденній діяльності та у професійній діяльності економіста. Класифікація прикладного програмного забезпечення. Коротка характеристика різних класів прикладних програм.


^ ТЕМА2. Прикладні рішення автоматизації та управління

бізнес-процесами

Загальна характеристика програмних продуктів автоматизації та управління бізнес-процесами. Програми управління часом. Поняття тайм-менеджменту. Класифікація програм управління часом та організації бізнес-процесів. Програми-органайзери. Програма Microsoft Outlook. Модуль «календар». Управління задачами, складання графіку робіт. Модуль «задачі». Робота з адресною книгою. Розділ «контакти». Інші розділи програми. Інтеграція з іншими додатками пакету MS Office.


^ ТЕМА 3. Інтеграція додатків MS Office

Методи обміну та зв’язку між об’єктами MS Office. Реалізація цих методів у конкретних парах програмних продуктів. Інтеграція Word-Excel, Word-Access, Excel-Access, Access-Word, Access-Excel, Excel-Word. Особливості різних методів обміну та зв’язку. Злиття даних. Використання злиття на основі елементів MS Outlook.


^ ТЕМА 4. Довідкові правові системи

Особливості роботи сучасних довідкових правових систем. Вимоги до їх функціональності. Довідкова правова система «Ліга: Закон». Відбір документів у системі «Ліга: Закон». Робота зі списком документів. Робота з текстом документа. Закладки, експорт документа у текстовий редактор. Зв’язки між документами. Додаткові можливості системи: портфель, електронний референт. Інші довідкові системи.


^ ТЕМА 5. Спеціальні інформаційні технології аналізу даних у MS Excel

Загальна теорія аналізу даних. Реалізація методів аналізу в MS Excel. Методи розв’язання оптимізаційних задач в MS Excel. Одно факторні та двофакторні таблиці аналізу.


^ ТЕМА 6. Програми для створення файлів допомоги

Класифікація файлів допомоги. Типологія програм для створення файлів допомоги, вимоги до їх функціональності. Основні правила створення файлів допомоги. Створення розділів таблиці змісту. Створення індексного файлу. Створення та опис властивостей проекту. Компіляція проекту.


^ ТЕМА 7. Системи автоматизації бухгалтерського обліку.

Система «1С: Бухгалтерія». Загальна характеристика системи,

базові поняття

Загальна характеристика системи автоматизації бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія». Базові поняття. Константи. Субконто. Довідники. Робота з довідниками. Особливості заповнення деяких довідників системи. Шляхи ведення обліку в програмі. Господарські операції та документи. Журнали документів, операцій і проводок. Початок роботи з системою. Уведення початкових залишків.


^ ТЕМА 8. Система автоматизації бухгалтерського обліку

«1С: Бухгалтерія». Автоматизація обліку грошових коштів

Автоматизація управління грошовим рахунком. Автоматизація касових операцій. Автоматизація валютних операцій.


^ ТЕМА 9. Система автоматизації бухгалтерського обліку

«1С: Бухгалтерія». Облік руху матеріальних цінностей

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей. Документи «Прихідна накладна» і «Рахунок». Облік повернення запасів. Документ «Розхідна накладна». Облік переоцінки та повернення запасів. Облік реалізації запасів. Деякі особливості створення документів з обліку руху матеріальних цінностей.


^ ТЕМА 10. Система автоматизації бухгалтерського обліку

«1С: Бухгалтерія». Звіти системи

Загальні правила роботи зі звітами у програмі «1С: Бухгалтерія». Зовнішні звіти. Стандартні звіти системи. Оборотно-сальдова відомість, звіти «Аналіз рахунку», «Карточка рахунку». Оборотно-сальдова відомість по рахунку, аналіз субконто, журнал по субконто.


^ ТЕМА 11. Програми для стиснення даних

Загальні можливості програмного забезпечення для стиснення даних. Сучасні програмні продукти для стиснення даних. Особливості роботи з ними. Додаткові можливості програмних продуктів. Використання програмних продуктів для стиснення даних для резервного копіювання.


^ ТЕМА 12. Програми для бізнес-планування та інвестиційного аналізу

Загальний огляд програм для бізнес-планування та інвестиційного аналізу. Програма Project Expert. Уведення даних проекту. Опис проекту засобами програми. Обчислення проекту. Аналіз результатів проекту.


^ РОЗДІЛ 7. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

ТЕМА 1. Моделювання економіки як напрямок

наукових і прикладних досліджень

Поняття соціально-економічної системи. Об'єкт та предмет дисципліни. Практичні завдання моделювання. Павутиноподібна модель.


^ ТЕМА 2. Етапи економіко-математичного моделювання.

Перевірка адекватності моделі

Специфіка моделювання економічних процесів. Перелік та зміст етапів економіко-математичного моделювання. Нормативні моделі. Функції застосування математичних моделей. Форми зображення математичних моделей. Перевірка моделі на адекватність.


^ ТЕМА 3. Алгоритмічні моделі в економіці та підприємництві

Переваги та недоліки алгоритмічного (імітаційного) моделювання. Детерміновані та стохастичні моделі. Поняття прогону. Закон великих чисел. Формули для моделювання випадкових величин з різними законами розподілу. Етапи алгоритмічного моделювання, їх зміст.


^ ТЕМА 4. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів

Класифікація математичних моделей. Моделювання організації рекламної кампанії. Специфіка моделювання різних етапів рекламної кампанії. Виникнення нелінійності в моделі. Моделювання взаємозаліку боргів підприємств. Різні підходи до побудови моделі. Оцінювання ринкової вартості підприємства. Основні терміни, пов'язані з фінансами. Дисконтний коефіцієнт. Вартість капіталу.


^ ТЕМА 5. Виробничі функції

Поняття виробничої функції. Зміст основних характеристик економіко-математичних моделей. Способи представлення виробничих функцій. Етапи побудови виробничих функцій. Однофакторні, двофакторні та багатофакторні виробничі функції. Найпоширеніші виробничі функції, їх графіки та аналітичний вигляд. Загальні властивості виробничих функцій. Лінія байдужості. Визначення параметрів (параметризація) виробничих функцій. Поняття верифікації виробничої функції.


^ ТЕМА 6. Рейтингове оцінювання та управління в економіці

Поняття рейтингу. Відомі рейтингові методики. Основні недоліки методик, що застосовуються в Україні. Рейтингове управління. Внутрішнє та зовнішнє рейтингове управління. Об'єкти внутрішнього та зовнішнього рейтингового управління. Структура процесу визначення рейтингу. Зміст основних етапів рейтингового оцінювання.


^ ТЕМА 7. Моделі поведінки споживачів

Особливості поведінки споживача на ринку. Простір товарів. Теорема Дебре. Поняття корисності. Проста і складена лотерея. Очікувана корисність події. Функція корисності. Етапи побудови функції корисності. Властивості функції корисності. Моделювання поведінки споживача на ринку.


^ ТЕМА 8. Моделі поведінки виробників

Основний критерій ефективності виробника. Модель фірми. Умова Куна-Таккера. Умова максимізації прибутку. Реакція виробника на зміни на ринках цін випуску, цін ресурсів. Поведінка фірми на конкурентних ринках. Умови максимізації прибутку всіх конкурентів на ринку.


^ ТЕМА 9. Модель міжгалузевого балансу

Поняття балансової моделі. Технологічна матриця. Принципова схема міжгалузевого балансу (МГБ). Економічний зміст квадрантів МГБ. Основні співвідношення математичної моделі МГБ. Матриця прямих матеріальних витрат. Матриця повних матеріальних витрат. Аналіз економічних показників за допомогою балансової моделі.


^ ТЕМА 10. Традиційні макроекономічні моделі

Класична модель ринкової економіки. Моделювання ринку робочої сили, ринку грошей та ринку товарів на основі класичної моделі. Об'єднана модель. Модель Кейнса, її особливість. Дослідження рівноваги на ринках товарів та грошей. Загальна рівновага, схема її встановлення.


^ ТЕМА 11. Моделі аналізу макроекономічної політики

Аналіз макроекономічної політики. Стабілізація системи. Модель динаміки інвестицій і капіталу. Узгодженість цілей і засобів. Макроекономічна політика і “критика Лукаса”. Поняття ефективного ринку. Гіпотеза раціональних очікувань. Крива Лаффера.


^ ТЕМА 12. Мікроекономічне моделювання банківської діяльності

Загальні питання моделювання діяльності банків. Основні групи функцій банків. Банки та загальна теорія рівноваги. Напрямки розвитку моделювання діяльності банків. Основні концепції стохастичного моделювання фінансових потоків.


^ ТЕМА 13. Динаміка державного боргу та сеньйоражу

Економічний зміст ринкової ставки відсотка. Принцип арбітражу та його використання для формування раціональної політики на ринку боргів. Рівняння арбітражу, його розв'язання. Рівняння динаміки суспільного боргу. Умови стабілізації державного боргу. Ігри Понці. Оптимізація виплати боргів.


^ ТЕМА 14. Еволюційне моделювання

Еволюційна теорія. Поняття “рутин”. Роль інформації та процесу формування очікувань суб'єктами економіки. Часткова модель економічного відбору. Селекційна рівновага. Неортодоксальна рівновага. Марківська модель заміщення чинників виробництва.

^ РОЗДІЛ 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ


ТЕМА 1. Предмет дослідження операцій. Вступ в лінійне програмування

Предмет і цілі дослідження операцій. Концепція дослідження операцій щодо вирішення проблем, прийняття рішень та управління процесами в економіці та підприємництві. Приклади типових задач дослідження операцій в економіці та підприємництві. Операція як захід (система дій), об’єднаний єдиним замислом і спрямований на досягнення обраних цілей. Операція як керований захід. Виконання операції як задача управління. Складові, структура й етапи операційних досліджень. Математична формалізація та створення моделі операцій. Системний аналіз — методологічна основа дослідження операцій. Економіко-математичні методи і моделі як базовий інструментарій дослідження операцій. Апарат дискретної та неперервної математики в дослідженні операцій. Типологізація задач дослідження операцій. Структуровані, слабоструктуровані, неструктуровані задачі в економіці та підприємництві. Методи дивергенції, трансформації та конвергенції щодо задач дослідження операцій. Історичний огляд становлення, розвитку і застосування методів дослідження операцій. Тенденції та перспективи розвитку теорії дослідження операцій. Новітні технології вирішення проблем, аналізу поводження систем і прийняття рішень.


^ ТЕМА 2. Теорія лінійного програмування

Фактори визначення простору для вибору цілей і їх суперпозиція. Структуризація, декомпозиція, формалізація цілей і критеріїв. Методи формування множини критеріїв. Проблема багатокритеріальності в економіці. Сутність задач прийняття рішень із суб’єктивними моделями (бажань, переваг, політики особи, що приймає рішення). Багатокритеріальна теорія корисності. Підхід аналітичної ієрархії. Методи ранжування багатокритеріальних альтернатив. Основні принципи, підходи і методи генерування альтернатив (стратегій, планів, проектів, об’єктів). Комбінаторно-морфологічні та евристичні методи синтезу альтернатив. Проблеми й методи побудови сценаріїв розвитку зовнішнього соціально-економічного середовища щодо досліджуваного об’єкта (проблеми).

Використання методів імітаційного моделювання для генерування альтернатив і сценаріїв рішення. Раціональний вибір в економіці та підприємництві. Аксіоматика раціональної поведінки активних елементів (суб’єктів, систем). Дерева рішень. Принципи врахування поведінки з обмеженою раціональністю, евристики та заміщення, які використо­вуються при прийнятті рішень. Використання теорії проспектів і врахування ефектів поведінки. Сутність і класифікація переваг та уподобань людини, методи їх виявлення, ідентифікації, прогнозування.


^ ТЕМА 3. Симплекс метод

Основна ідея, геометрична й економічна інтерпретація симплексного методу. Методи визначення початкового опорного рішення. Штучний базис. Розширена М-задача. Симплексна таблиця. Перехід до нового опорного плану. Обґрунтування вибору перемінної виведеної з числа базисних, і визначення значення знов запроваджуваної у базис перемінної.

Умова оптимальності. Обґрунтування вибору перемінної для запровадження в число базисних. Алгоритм симплексного методу. Симплексний метод із штучним базисом. Двоїстий симплексний метод. Область застосування методів лінійного програмування в керуванні промисловістю. Приклад змістовної постановки задачі. Підготування інформації для рішення задачі лінійного програмування симплексним методом на ЕОМ.


^ ТЕМА 4. Двоїстість та аналіз чутливості задач лінійного програмування

Поняття двоїстості. Симетричні і несиметричні двоїсті задачі. Економічна інтерпретація пари взаємно двоїстих задач. Основні теореми двоїстості. Властивості двоїстих оцінок оптимального плану. Межі усталеності двоїстих оцінок. Стійкість оптимального плану. Використання пакетів прикладних програм для післяоптимізаційного аналізу рішення задачі. Область застосування післяоптимізаційного аналізу ЗЛП у промисловості. Приклад задачі післяоптимізаційного аналізу рішення ЗЛП стосовно до промисловості.


^ ТЕМА 5. Цілочислене лінійне програмування

Дискретний характер динаміки економічних систем і процесів та дискретність соціально-економічної інформації.

Основні складові інструментарію дискретної математики: алгебраїчні системи, математична логіка, теорія графів і монографів (гіперграфів), теорія автоматів і формальних граматик, прикладна теорія алгоритмів, характеризаційний аналіз. Статистичні спостереження і показники як елементи математичної множини й підґрунтя щодо моделювання соціально-економічних процесів, аналізу інформаційного середовища в макро- та мікроекономіці, галузях і секторах економіки та в управлінні. Вербальний характер економічної інформації та використання теорії нечітких множин.


^ ТЕМА 6. Транспортні задачі

Математична модель транспортної задачі лінійного програмування. Критерії оптимальності. Закрита і відкрита моделі. Двоїста транспортна задача. Метод потенціалів для рішення транспортної задачі лінійного програмування. Область застосування і приклади постановок транспортних задач стосовно до промисловості.


^ ТЕМА 7. Теорія ігор

Основні поняття теорії ігор. Матричні ігри двох осіб. Платіжна матриця. Гра в чистих стратегіях. Мінімаксні стратегії. Сідлова точка. Змішані стратегії. Основна теорема теорії ігор. Зведення задачі гри двох осіб до задачі лінійного програмування. Теоретико-ігрові методи. Гра як математична модель конфлікту. Коаліційні ігри. Кооперативні ігри та рішення. Егалітаризм та утилізатаризм. Ігри з природою. Антагоністичні ігри. Ситуація рівноваги. Теорія конфліктів.


^ ТЕМА 8. Детерміновані моделі управління запасами

Класифікація детермінованих оптимізаційних моделей. Економічна і математична постановка задачі розробки оптимальних планів, програм, проектів. Сфери практичного застосування в економіці та постановка задачі лінійного програмування (ЛП). Визначення множини допустимих планів задачі ЛП та їх геометрична інтерпретація. Симплексний та інші методи розв’язання задач ЛП.

Постановка і методи розв’язання транспортної задачі ЛП. Двоетапна транспортна задача планування виробничо-збутової діяльності. Галузі застосування й методи розв’язання цілочисельних задач ЛП. Метод Гоморі. Метод гілок і границь.

Економічна сутність, постановка, застосування та основні методи розв’язання економічних задач нелінійного програмування (НЛП). Класичний метод нелінійної оптимізації на базі методу множників Лагранжа. Опукле програмування. Необхідні та достатні умови існування сідлової точки. Теореми Куна-Таккера.

Основні методи розв’язання задач НЛП. Економічні задачі, що розв’язуються методами квадратичного програмування та кусково-лінійної апроксимації.


^ ТЕМА 9. Теорія прийняття рішень

Засади та напрямки економічного аналізу оптимальних рішень. Теорія двоїстості як інструмент прикладних економічних досліджень. Основна та двоїста задачі як пара взаємоспряжених оптимізаційних задач. Двоїсті оцінки та дефіцитність ресурсів у околі оптимального плану задачі ЛП. Стійкість оптимальних планів прямої та двоїстої задач ЛП. Теореми двоїстості та післяоптимізаційний аналіз розв’язків задач математичного програмування. Оцінка рентабельності продукції. Аналіз обмежень щодо ресурсів. Аналіз коефіцієнтів цільової функції. Аналіз коефіцієнтів технологічної матриці базисних і вільних змінних. Маргінальні властивості стохастичних двоїстих оцінок. Приклади практичного використання двоїстих оцінок в аналізі економічних задач.


^ ТЕМА 10. Мережні моделі

Елементи теорії доведень на підґрунті раціональних гіпотез щодо економічних процесів і систем. Приклади застосування теорії графів у різних галузях економічної діяльності. Аналіз ієрархії, структури та функціональних зв’язків у соціально-економічних процесах за допомогою теорії графів. Відношення на множинах і графи. Операції над графами. Характеристики внутрішньої та зовнішньої стійкості графів. Перетворення орієнтованих функціональних графів. Транспортні мережі. Задачі про максимальний потік. Економічні задачі оптимізації на графах та мережах.


^ ТЕМА 11. Моделі управління фірмою

Операційне управління як задача вибору з множини альтернатив. Функції вибору, види, операції над функціями вибору. Оптимізаційний та альтернативні щодо нього підходи до задач вибору. Вибір на основі теорії нечітких множин.

Основні підходи до класифікації економіко-математичних методів і побудови операційних моделей. Детерміновані моделі управління і методи планування діяльності: лінійне програмування, цілочисельне, нелінійне, динамічне програмування, теорії графів, потоків у сітях, розкладів. Балансові моделі. Методи сіткового планування. Стохастичні моделі й методи управління. Основні типи стохастичних управлінських процесів: випадкові блукання, кумулятивні процеси, розгалужені процеси, процеси розмноження і загибелі, стаціонарні процеси тощо. Методи стохастичного програмування. Теорії черг, надійності, планування експерименту, статистичний контроль якості. Марківські процеси в економіці та їх моделювання.


^ ТЕМА 12. Система масового обслуговування

Основні поняття, визначення теорії масового обслуговування. Пуасонівський і експоненціальний закони розподілу ймовірностей у теорії масового обслуговування. Найпростіший потік вимог. Час обслуговування, його закони розподілу. Класифікація систем масового обслуговування (СМО).

Модель СМО з відмовами. Рівняння Ерланга. Сталий режим обслуговування СМО. Формули Ерланга. Характеристики СМО. Модель СМО з обмеженим часом чекання. Чиста система з чеканням і чиста система з відмовою, як граничні випадки змішаної системи. Система з чеканням з обмеженням по довжині черги.

Приклади використання теорії масового обслуговування в керуванні виробництвом. Застосування обчислювальної техніки при дослідженні систем масового обслуговування.


^ ТЕМА 13. Алгоритми нелінійного програмування

Загальні питання нелінійного програмування. Загальна задача нелінійного програмування. Обмеженість лінійних економічних моделей. Складності, що з'являються при дослідженні нелінійних моделей. Властивості опуклих функцій і множин. Опукле програмування. Множники Лагранжа. Чисельні методи нелінійного програмування.

Градієнтні методи. Метод найскорішого спуска. Квадратичне програмування. Квадратична форма. Методи рішення задач квадратичного програмування. Сепарабельні задачі. Наближене рішення сепарабельних задач. Застосування ЕОМ для рішення задачі нелінійного програмування. Область застосування і приклад постановки задачі нелінійного програмування стосовно промисловості.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / М. И. Семенов, И. Т. Трубилин, В. И. Лойко, Т. П. Барановская; Под общ. ред. И. Т. Трубилина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

 2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г. А.Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.

 3. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. / И. Л. Акулич. – М: Высш. шк., 2008. – 450 с.

 4. Алан Р. С. Стратегические технологии баз данных: менеджмент на 2000 г. Пер. с англ. / Алан Р. С.; Под ред. Когаловского М.Р. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 479 с.

 5. Аникин А. В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей – экономистов до Маркса / Аникин А. В. – М.: Политиздат, 1995. – 367 с.

 6. Архангельский А. Я. Программирование в C++ Builder 6 / А. Я. Архангельский – M.: ЗАО «БИНОМ», 2000. – 1152 с.

 7. Багриновский К. А. Модели и методы кибернетики / К. А. Багриновский. – М: Экономика, 1973. – 206 с.

 8. Баженова И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных / И. Ю. Баженова. – ИНТУИТ.ру, 2006. – 840 с.

 9. Бардачов Ю. М. Дискретна математика / Ю. М. Бардачов, Н. А. Соколова, В. Є. Ходаков. – К.: Вища освіта, 2002. – 287 с.

 10. Баркер Скотт Ф. Создание приложений баз данных в среде Visual Basic.Net и ADO.Net: советы, рекомендации, примеры / Скотт Ф. Баркер Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 560 с.

 11. Биллиг В. А. Основы программирования на C#. [Електронний ресурс] / В. А. Биллиг. – ИНТУИТ.ру, 2006. – 438 с.

 12. Бир Ст. Кибернетика и управление производством. / Ст. Бир– М: Физматгиз, 1963. – 275 с.

 13. Богаєнко І. М. Математичне програмування. / І. М. Богаєнко, В. С. Григорків, М. В. Бойчук, М. О. Рюмшин. – К.: Логос, 1996. – 266 с.

 14. Бортей М. С. Дискретна математика: Методичні вказівки та завдання / М. С. Бортей, М. М. Дрінь, М. Л. Свердан, І. В. Якімов. – Чернівці: Рута, 2000. – 94 с.

 15. Бункин Б. А. Решение задач оптимизации в управлений / Б. А. Бункин, Б. Я. Курицкий, Ю. А. Сокуренко– Л: Машиностроение, 2006. – 320 с.

 16. Вайнер Ричард. С++ изнутри / Ричард Вайнер, Пинсон Льюис. – Киев: НПИФ «ДиаСофт», 1993. – 299 с.

 17. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – M.: Сов.радио, 1958 – 216 с.

 18. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навчальний посібник / В. В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 19. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2005. – 306 с.

 20. Воробьев Н. Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. / Н. Н. Воробьев. – М.: Наука, 1985. – 272 с.

 21. Высшая математика: Общий курс / А. В. Кузнецов, Л. Ф. Яичук, С. А. Мизаева и др.: – Минск, «Высш. шк.», 2003 – 349 с.

 22. Гальчинський А. С. Основи економічних знань: Навч. посібник / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К.: Вища школа, 1998. – 320 с.

 23. Геець В. М. Моделі i методи соціально-економічного прогнозування / В. М. Геець– X.: ВД „ІНЖЕК", 2005. – 396 с.

 24. Глівенко С. В. Економічне прогнозування: Навчальний посібник / С. В. Глівенко, М. О. Соколов, О. М. Теліженко. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004 – 207 с.

 25. Грабовецький Б. С. Економічне прогнозування i планування: Навчальний посібник / Б. С. Грабовецький– К.: цент навчальної літератури, 2003. – 188 с.

 26. Григорків В. С. Практикум з математичного програмування: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вузів / В. С. Григорків, М. В. Бойчук. – Чернівці: Прут, 1995. – 320 с.

 27. Деордица Н. С. Исследование операций в планировании и управлении: Учеб. пособие / Н. С. Деордица, Ю. М. Нефедов. – К.: Высш. шк., 2005 – 270 с.

 28. Дорнбуш Р. Макроэкономика: Пер. с англ. / Р. Дорнбуш, С. Фишер. – М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. – 784 с.

 29. Дорохина Е. Ю. Моделирование микроэкономики. Учебное пособие для вузов / Е. Ю. Дорохина, М. А. Халиков; под общ. ред. Н.П.Тихомирова. – М.: Экзамен, 2003. – 224 с.

 30. Дэвид Флэнэген Java in a Nutshell / Флэнэген Дэвид. –Киев: Издательская группа BHV, 1998. – 526 с.

 31. Дюк В. DataMining: учебный курс / В. Дюк, А. Самойленко. – СПб: Питер, 2001. – 368 с.

 32. Емельянов А. А. Имитационное моделирование экономических процессов / А. А. Емельянов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

 33. Ефимова М. Р. Общая теория статистики: учебник / М. Р. Ефимова, В. М. Рябцев. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 304 с.

 34. Єжова Л. Ф. Програмні оболонки і пакети процедур обробки інформації / Л. Ф. Єжова. – КНЕУ, 2000. – 152 с.

 35. Зайдель Р. Основы учений об экономике / Р. Зайдель, Р. Темен. – М.: "Дело" Лтд, 1994. – 398 с.

 36. Зайченко Ю. П. Исследование операций / Ю. П. Зайченко. – Киев: Высш. шк. 1995. – 320 с.

 37. Зубик В. Б. Экономическая безопасность предприятия (фирмы) / В. Б. Зубик, Д. В. Зубик, Р. С. Седегов. – Минск: Высшая школа, 1998. – 391 с.

 38. Информационные системы в экономике / Под ред. В. В.Дика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272 с.

 39. Использование ORACLE. Специальное издание / М.:Издательский дом «Вильямс», 1999. – 1024 с.

 40. Івченко І. Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник / І. Ю. Івченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

 41. Ілляшенко С. М. Економічний ризик: Навчальний посібник / С. М. Ілляшенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

 42. Калина А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-метод, пособие / А. В. Калина, М. И. Конева, В. А. Ященко. – К.: МАУП, 2003. – 416 с.

 43. Калихман И. Л. Сборник задач по математическому программированию / И. Л. Калихман. – М: Высш. шк., 2002. – 320 с.

 44. Кериган Б. Язык программирования Си.: Пер. с англ. / Б. Кериган, Д. Ритчи; Под ред. й с предисл. B. C. Штаркмана. – 2–е изд., перераб. й доп. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 272 с.

 45. Кириллов В. И. Логика / В. И. Кириллов, А. А. Старченко. – М.: 1982. – 320 с.

 46. Клебанова Т. С. Методы прогнозирования: учебное пособие / Т. С. Клебанова, В. В. Иванов, Н. А. Дубровина. – X., 2002. – 372 с.

 47. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании / Клейнен Дж. Пер с англ.; Под ред. Ю. П. Адлера и В. Н. Варыгина. – М.: Статистика, 1978. – Вып.1 – 221 с.; Bып.2 – 335 с.

 48. Кнут Дональд Э. Искусство программирования. Т1 / Дональд Э. Кнут. – Москва. – Санкт–Петербург. – Киев:Издательский дом «Вильямс» 2000. – 921 с.

 49. Кнут Дональд Э. Искусство программирования. Т2 / Дональд Э. Кнут. – Москва. – Санкт–Петербург. – Киев:Издательский дом «Вильямс» 2000. – 828 с.

 50. Кобринский Н. Е. Экономическая кибернетика / Н. Е. Кобринский, Е. З. Майминас, А. Д. Смирнов. – М.:Экономика, 1982. – 408 с.

 51. Ковальчук В. М. Загальна теорія економіки: Теоретична економіка: Навчальний посібник / В. М. Ковальчук. – Тернопіль: Танг-"Астон", 1998. – 320 с.

 52. Компьютерные сети: Пер. с англ. Учебный курс / М.: Русская редакция, 1998. – 659 с.

 53. Кормен Т. Алгоритмы построение и анализ. / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест МЦНМО, Москва, 2001. – 955 с.

 54. Кузнецов А. В. Высшая математика: Математическое программирование / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. Холод – Минск:«Высш. шк.», 1994 – 286 с.

 55. Кузнецов Ю. Н. Математическое программирование / Ю. Н. Кузнецов, В. И. Кузубов, А. Б. Волощенко – М.: Высш. шк., 2000. – 320 с.

 56. Кульгин М. Технология корпоративных сетей / М. Кульгин. – СПб.: Питер, 2000. – 699 с.

 57. Куперштейн В. И. Современные информационные технологии в делопроизводстве и управлении / В. И. Куперштейн. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 256 с.

 58. Лабор В. В. Си Шарп создание приложений для Windows / В. В. Лабор. – Минск: Харвест, 2003. – 614 с.

 59. Лавров И. А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов / И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. – М.: Наука, 1984. – 320 с.

 60. Линейное и нелинейное программирование / Под ред. проф. Н. И.Ляшенко. – Киев.: Высш. шк., 1995. – 320 с.

 61. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування /За ред. I.B. Крючкової. – Харків: Форт, 2000. – 336 с.

 62. Математические методы и модели в планировании и управлении горными производством: Учеб. пособие для вузов / А. Г.Протосеня, С. А. Кулиш, Е. И. Азбель и др. – М.: Недра, 2005 – 288 с.

 63. Матряшин Н. П. Математическое программирование. / Н. П. Матряшин, В. К. Макеева. – Харьков: Высш. шк., 1998. – 320 с.

 64. Машина Н. І. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник / Н. І. Машина– К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

 65. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем / Под ред. Нейлора Т. М. – М.: Мир, 1975 – 501 с.

 66. Меджибовська Н. С. Електронна комерція: Навчальний посібник / Н. С. Меджибовська– К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 c.

 67. Мельников В. Н. Логические задачи. / В. Н. Мельников. – К: «Вища школа», 1989. – 320 с.

 68. Мендельсон Э. Введение в математическую логику / Э. Мендельсон. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

 69. Методические указания к индивидуальной работе студентов с пакетом прикладных программ «Линейное программирование в АСУ» в системе виртуальных машин и в системе PRIMUS по дисциплине «Математическое программирование» / Донецк: ДПИ., 1999. – 56 с.

 70. Методические указания к самостоятельной работе студентов по курсу «Математическое программирование» с использованием вычислительной техники / Донецк: ДПИ., 1998. – 52 с.

 71. Милославская Н. Г. Интрасети: доступ в Интернет, защита. Уч. пос. для вузов / Н. Г. Милославская, А. И. Толстой– М.: Юнити-Дана, 2000. – 527 с.

 72. Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем: Учебник / А. И. Мишенин. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 240 с.

 73. Москинова Г. И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и уравнениях: Учебное пособие / Г. И. Москинова. – М.: Логос, 2001. – 240 с.

 74. Моторин Р. М. Система національних рахунків: Навч. посіб / Р. М. Моторин, Т. М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.

 75. Мюллер П. Таблицы по математической статистике / П. Мюллер, П. Нойман, Р. Шторм. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 278 с.

 76. Новиков Д. А. Активный прогноз / Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили. – М.: ИПУ РАН 2002. –101 с.

 77. Новиков П. С. Элементы математической логики / П. С. Новиков. – М.: Наука, 1973. – 320 с.

 78. Нотон П. JAVA: Справ. руководство: Пер.с англ./ П. Нотон; Под ред. А.Тихонова. – М.: БИНОМ:Восточ.Кн.Компания, 1996. – 447 с.

 79. Нотон Патрик Полный справочник по Java / Патрик Нотон, Герберт Шилдт. – McGraw-Hill,1997. – М:Издательство "Диалектика", 1997. – 324 с.

 80. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф.Ситник, Т. А.Писаревська, Н. В.Єрьоміна, О. С.Краєва; за ред. В. Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.

 81. Основы экономического и социального прогнозирования: Учебник для вузов / Под ред. В. Н. Мосина, Д. М. Крука. – М: Высшая школа, 1985. –200 с.

 82. Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на C#. В 2-х томах/ Петцольд Ч. Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2002. – 320 с.

 83. Полякова Л. Н. Основы SQL. [Електронний ресурс] / Л. Н. Полякова. – INTUIT.ru, 2004. – 672 с.

 84. Пономаренко В. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / В. Пономаренко. – К.: Альма-матер, 2005. – 544 с.

 85. Пономаренко Л. А. Основи економічної кібернетики: Підручник / Л. А. Пономаренко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002 – 432 с.

 86. Постолит А. В. Visual Studio .NET: разработка приложений баз данных / А. В. Постолит. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 544 с.

 87. Потехин И. П. Кибенетика для экономистов / И. П. Потехин, А. Ф. Гольман. – Ижевск, Ин-т экономики и управления УдГУ, 2002. – 189 с.

 88. Программирование: C/C++ [Електронний ресурс]. – Заголовок з екрану. – Режим доступу: http://www.citforum.ru/programming/c.shtml.

 89. Просиз Дж. Программирование для Microsoft .NET/ Дж. Просиз; Пер. с англ. – М.: Русская Редакция, 2003. – 704 с.

 90. Рабочая книга по прогнозированию / Ред. кол.: И.В. Бестужев-Лада и др. – М.: Мысль, 1982. – 430 с.

 91. Резниченко С. С. Экономико-математические методы и моделирование в планировании и управлении горным производством.: Учебник для вузов / С. С. Резниченко, М. П. Подольский, А. А. Ашихмин. – М.: Недра., 2001 – 429 с.

 92. Ренеган Э. Дж.(мл.) 1001 адрес WEB для программистов: Новейший путеводитель программиста по ресурсам World Wide Web / Э. Дж. (мл.) Ренеган Пер. с англ. – Минск: Попурри,1997. – 512 с.

 93. Роб П. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление. / П. Роб, К. Коронел. – 5-е изд., перераб. и доп.: Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2004. – 1040 с.

 94. Руководство по GPSS/PC / Пер. с англ. под ред. И. Якимова– М. Казань, 1997. – 351 с.

 95. Сборник задач по линейной алгебре / Минск: Высш. шк., 2005. – 320 с.

 96. Сван Том. Освоение Borland C++ 5.0 / Том Сван. – Киев: Диалектика, 1996. – 575 с.

 97. Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика: Підручник / П. С. Сеньо– Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 448 с.

 98. Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Ерьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 1997. – 252 с.

 99. Ситник В. Ф. Телекомунікації в бізнесі: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. Ф. Ситник, І. А. Козак– К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.

 100. Сокольский М. В. Все об Intranet и Internet / М. В. Сокольский. – М.:Элиот,1998. – 254 с.

 101. Солодовников А. С. Введение в линейную алгебру и линейное программирование / А. С. Солодовников– М.: Просвещение, 2003. – 320 с.

 102. Справочник по классам Borland C++ 3.1/4.0 / Под редакцией И. И. Дериева. Киев: Диалектика, 1994. – 249 с.

 103. Ставицький А. В. Навчально-методичний комплекс з курсів „Прогнозування" та „Фінансове прогнозування" / А. В. Ставицький. – К., 2006. – 107 с.

 104. Таха X. Введение в исследование операций: В 2 кн. / X. Таха – М.: МИР, 2007. – 320 с.

 105. Теллес Мэтт. Borland C++ Builder / Мэтт Телес. – СПб:Питер, 1998. – 512 с.

 106. Трубачев А. П. Оценка безопасности информационных технологий / Под общ. ред. В. А. Галатенко. – М.: СИП РИА, 2001. – 356 с.

 107. Фейсон Тэд. Объектно–ориентированное программирование на Borland C++ 4.5 / Тэд Фейсон. – Киев:Диалектика, 1996. – 541 с.

 108. Хачатрян С. Р. Прикладные методы математического моделирования экономических систем. Научно-методическое пособие / С. Р. Хачатрян. – М.: Экзамен, 2002. – 192 с.

 109. Хендерсон К. Профессиональное руководство по SQL Server: хранимые процедуры, XML, HTML / К. Хендерсон– СПб.: Питер, 2005. – 620 с.

 110. Холбрук П. Руководство по информационной безопасности предприятия / П. Холбрук, Дж. Рейнольдс // Jet Info, 1996. – С. 10-11.

 111. Холод Н. И. Пособие к решению задач по линейной алгебре и линейному программированию / Н. И. Холод. – Минск: изд-во Беларус. ун-та, 2001. – 320 с.

 112. Храмцов П. Б. Основы Web-технологий / П. Б. Храмцов, С. А. Брик, А. М. Русак, А. И. Сурин. – INTUIT.ru, 2003. – 316 с.

 113. Чен М. С. и др. Программирование на JAVA:1001 совет:Наиболее полное руководство по Java и Visual J++ / Пер.с англ./ М. С. Чен, С. В. Грифис, Э. Ф. Изи. – Минск: Попурри, 1997. – 640 с.

 114. Шарапов О. Д. Економічна кібернетика: Навч. посібник / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.

 115. Шеннон Р. Дж. Имитационное моделирование систем - искусство и наука / Р. Дж. Шеннон. – М.: Мир, 1978 – 418 с.

 116. Шмидт Б. Искусство моделирования и имитации: Введение в имитационную систему Simplex3 / Б. Шмидт. – М: Изд-во "Финансы и статистика", 2003. – 320 с.

 117. Эккель Б. Философия С++. Практическое программирование / Б. Эккель. – СПб: Питер, 2004. – 608 с.

 118. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебное пособие для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М. Дайнтбегов и др.; Под ред. В. В.Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с.

 119. Эртли-Каякоб П. Экономическая кибернетика на практике / П. Эртли-Каякоб  – М.: Экономика, 1983. – 160 с.

 120. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику / С. В. Яблонский. – М.: Наука, 1986. – 320 с.

 121. Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику / О. І. Ястремський. – К.: Либідь, 1992. – 176 с.Схожі:

Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» iconПрограма фахових вступних випробувань
Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси і кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”,...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «товарознавство І комерційна діяльність»
...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «фінанси І кредит»
Бюджетна система України, її сутність, етапи становлення та принципи побудови. Зведений бюджет, його призначення. Види зведених бюджетів,...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «міжнародна економіка»
Предмет курсу. Мета і завдання курсу. Місце курсу в системі економічних дисциплін. Інформаційно-методичне забезпечення курсу. Логіка...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «менеджмент організацій І адміністрування»
Сутність готельного господарства та туризму як видів економічної діяльності. Функції готельного господарства та туризму
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «менеджмент організацій І адміністрування»
Сутність готельного господарства та туризму як видів економічної діяльності. Функції готельного господарства та туризму
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економіка підприємства»
Конкурентне ринкове середовище підприємства. Поняття інтенсив­ності конкуренції. Види конкурентних протиріч, визначення та класифікація...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «туризмознавство»
Предмет дисципліни. Мета та основні завдання курсу. Теоретичні та методологічні засади дисципліни. Зв'язок з іншими економічними...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «маркетинг»
Товарна політика підприємства на різних стадіях життєвого циклу товарів: інтенсивний маркетинг, вибіркове проникнення, пасивний маркетинг,...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економічна кібернетика» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит»
Принципи фінансового обліку. Концептуальна модель фінансового обліку. Методологія фінансового обліку. Організація і технологія фінансового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи