Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» icon

Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит»
НазваОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит»
Сторінка1/4
Дата конвертації17.10.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЧТЕІ КНТЕУ


_______________Ореховська Т.М. “____”____________________2012 р.
ПРОГРАМА

вступних випробувань з фахових дисциплін

спеціальності «ОБЛІК І АУДИТ»

освітньо-кваліфікаційної програми

«спеціаліст», «магістр»


Чернівці, 2012

РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК


^ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І


Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Предмет і об'єкти фінансового обліку. Завдання фінансового обліку. Методичні прийоми фінансового обліку. Взаємозв'язок фінансового обліку з управлінським та податковим обліком. Принципи фінансового обліку. Концептуальна модель фінансового обліку. Методологія фінансового обліку. Організація і технологія фінансового обліку на підприємстві. Облікова політика підприємства як інструмент організації фінансового обліку.


^ Тема 2. Облік грошових коштів

Значення фінансового обліку в управлінні грошовими потоками на підприємстві. Облік коштів у касі. Нормативні документи з регулювання обігу готівки. Організація готівкових розрахунків. Документальне оформлення касових операцій. Ведення касової книги. Звіт касира, його перевірка і опрацювання в бухгалтерії. Інвентаризація коштів у касі. Облік касо­вих операцій. Особливості обліку касових операцій з іноземною валютою. Облік коштів на рахунках у банках. Нормативні документи з регулювання використання рахунків у банках. Характеристика форм безготівкових розрахунків. Документальне оформлення наявності та руху коштів на рахунках у банках. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках у банках. Особливості обліку коштів на рахунках в іноземній валюті. Порядок продажу та придбання іноземної валюти. Облік інших грошових коштів. Облік грошових коштів у дорозі. Облік грошових документів.


^ Тема 3. Облік дебіторської заборгованості

Значення фінансового обліку в управлінні дебіторською заборго­ваністю. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Методи розрахунку резерву сумнівних боргів. Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік заборгованості за одержаними короткостроковими векселями. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків із підзвітними особами. Облік розра­хунків за відшкодування завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Облік резерву сумнівних боргів. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборго­ваності за майно, що передане у фінансову оренду. Облік заборгованості за одержаними довгостроковими векселями. Облік іншої довгостро­кової дебіторської заборгованості.


^ Тема 4. Облік фінансових інвестицій

Значення обліку в управлінні фінансовими інвестиціями. Положен­ня (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції». Сутність, види та оцінка фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. Придбання короткострокових фінансових інвестицій. Реалізація (продаж) поточних фінансових інвестицій. Документування господарських операцій з обліку поточних фінансових інвестицій. Характеристика рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій. Аналітичний облік короткострокових фінансових інвестицій. Синтетичний облік короткострокових фінансових інвестицій. Облік еквівалентів грошо­вих коштів. Облік інших поточних фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій, що надають право власності. Облік фінансових інвести­цій за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій до погашення. Первісна оцінка довгострокових фінансових інвестицій. Собівартість фінансових інвестицій залежно від способу придбання. Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Характеристика рахунка “Довгострокові фінансові інвестиції”. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу.


^ Тема 5. Облік запасів

Значення фінансового обліку в управлінні запасами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Визначення, визнання запасів. Класифікація запасів відповідно до П(С)БО 9, класифікація виробничих запасів. Оцінка запасів при надходженні, при вибутті та на дату складання балансу. Облік виробничих запасів. Документальне оформлення руху виробничих запасів: сировини та матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих, палива, тари та тарних матеріалів, запасних частин, будівельних матеріалів, інших матеріалів. Характеристика рахунків з обліку сировини та матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих, палива, тари та тарних матеріалів, запасних частин, будівельних матеріалів, інших матеріалів. Облік виробничих запасів у місцях зберігання та в бухгалтерії, звітність матеріально-відповідальних осіб. Характеристика рахунків з обліку виробничих запасів. Синтетичний та аналітичний облік виробни­чих запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Поняття та класифікація готової продукції. Порядок визначення собівартості готової продукції. Документування операцій з руху готової продукції. Методи оцінки вибуття готової продукції. Аналітичний облік готової продукції на місяцях зберігання та в бухгалтерії. Інвентаризація готової продукції. Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку: облік випуску готової продукції, облік реалізації та іншого вибуття готової продукції. Облік товарів. Документальне оформлення руху товарів. Синте­тичний та аналітичний облік товарів. Інвентаризація запасів та облік її результатів.


^ Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Значення фінансового обліку в управлінні матеріальними необо­ротними активами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Амортизація основних засобів. Зменшення корисності основних засобів. Облік основних засобів. Характеристика рахунків з обліку опе­рацій з основними засобами. Документальне оформлення руху основних засобів. Аналітичний облік основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік ремонтів та поліпшення основних засобів. Облік переоцінки. Облік амортизації. Облік вибуття основних засобів. Облік орендних операцій. Інвентаризація основних засобів та облік її результатів. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.

^ Тема 7. Облік нематеріальних активів

Значення фінансового обліку в управлінні нематеріальними активами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Немате­ріальні активи». Визначення та класифікація нематеріальних активів. Визнання і оцінка нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Зменшення корисності нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами. Характеристика рахунків. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів.

^ Тема 8. Облік витрат виробництва

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Визначення витрат виробництва. Класифікація витрат. Основні завдання обліку витрат виробництва. Характеристика основних методів обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості виготовленої продукції. Документальне оформлення витрат виробництва. Аналітичний облік витрат виробництва. Характеристика рахунків з обліку витрат виробництва. Облік витрат на організацію виробництва і управління. Облік і розподіл загальновиробничих витрат. Формування та облік собівартості виготовленої продукції, реалізованої продукції. Облік витрат допоміжних (підсобних) виробництв. Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів. Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітичний облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів. Облік браку на виробництві. Облік витрат майбутніх періодів.


^ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ


Тема 9. Облік власного капіталу

Значення фінансового обліку в управлінні власним капіталом. Визначення та структура власного капіталу. Основні складові власного капіталу. Основні завдання обліку власного капіталу. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу та забезпечень зобов’язань. Облік статутного капіталу. Порядок формування статутного капіталу підприємств різних форм власності. Облік формування статутного капіталу. Облік зміни статутного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Документування операцій з обліку неоплаченого капіталу. Відображення даних про неоплачений капітал на рахунках обліку, в облікових регістрах і розкриття інформації у фінансовій звітності. Облік резервного капіталу. Облік додаткового капіталу. Емісійний дохід. Інший вкладений капітал. Дооцінка активів. Безоплатно одержані необоротні активи. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) як складової власного капіталу. Облік вилученого капіталу. Вилучений капітал. Викуп акцій.


^ Тема 10. Облік зобов'язань

Значення фінансового обліку в управлінні зобов'язаннями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Ви­значення та класифікація зобов'язань. Визнання і оцінка зобов'язань. Характеристика рахунків з обліку довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів банків. Облік довгострокових векселів виданих. Облік довгострокових зобов’язань по облігаціях. Облік довгострокових зобов'язань з фінансової оренди. Облік інших довгострокових зобов’язань. Характеристика рахунків з обліку поточних зобов’язань. Облік розрахунків із постачальниками та підрядниками. Облік зобов'язань за виданими векселями. Облік розрахунків за одержаними авансами. Облік кредитних операцій. Облік розрахунків з оплати праці та інших розрахунків із пер­соналом. Облік розрахунків за страхуванням. Облік розрахунків з учасниками. Облік розрахунків за нарахованими відсотками. Облік розрахунків з іншими кредиторами. Облік розрахунків за податками та іншими обов'язковими платежами. Класифікація податків і зборів. Джерела сплати податків підприємствами. Податкове зобов’язання та податковий кредит. Документування операцій з обліку розрахунків з бюджетом. Синтетичний та аналітичний облік податків та зборів. Характеристика рахунків з обліку податків та обов’язкових платежів. Поняття та класифікація забезпечень. Документування господарських операцій з обліку забезпечень зобов’язань. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. Інвентаризація зобов'язань та облік її результатів.


^ Тема 10. Облік праці та її оплати.

Основи організації обліку праці та витрат на її оплату. Облік робочого часу, виробітку. Облік відпрацьованого та невідпрацьованого часу. Документальне оформлення нарахування та виплати заробітної плати. Нарахування заробітної плати. Особливості нарахування відпускних та виплат в зв’язку з тимчасової втрати працездатності. Облік нарахованої заробітної плати та утримань із заробітної плати. Облік інших розрахунків з персоналом. Облік розрахунків за страхуванням. Звітність з праці і заробітної плати. Спеціальна звітність.

^ Тема 11. Облік доходів і витрат

Загальні засади обліку доходів і витрат. Економічна сутність доходів і витрат. Визнання, склад та оцінка доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат. Принципи обліку доходів і витрат. Облік доходів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Визначення, класифікація та оцінка доходів. Облік доходів звітного періоду. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Облік інших опера­ційних доходів. Облік фінансових доходів. Облік інших доходів звичайної діяльності. Облік надзвичайних доходів. Поняття доходів майбутніх періодів. Облік доходів майбутніх періодів. Облік витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрат». Визначення та склад витрат діяльності підприємства та витрат за елементами. Класифікація витрат з метою фінансового обліку. Облік витрат за елементами: матеріальні витрати, витрати оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати, інші затрати. Облік витрат операційної діяльності. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших витрат операційної діяльності. Облік фінансових витрат. Облік втрат від участі в капіталі. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік витрат з податку на прибуток. Облік надзвичайних витрат.


^ Тема 12. Облік фінансових результатів діяльності

Значення фінансового обліку в управлінні фінансовими результа­тами діяльності підприємства. Поняття та класифікація фінансових результатів. Загальні засади формування фінансових результатів, відповідно до норм П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Характеристика рахунків обліку фінансових результатів. Методика формування фінансових результатів. Визначення нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Облік фінансових результатів основної діяльності. Облік фінансових результатів фінансових операцій. Облік фінансових результатів іншої звичайної діяльності. Облік фінансових результатів надзвичайних подій. Облік прибутку, використаного у звітному періоді. Облік непокритих збитків.


^ Тема 13 Фінансова звітність підприємства

Організація підготовки фінансових звітів. Сутність та порядок подання. Загальні положення складання фінансової звітності. Методика складання фінансової звітності. Примітки до фінансових звітів. Фінансові звіти малого підприємства.
^
Список рекомендованих джерелНормативні та інструктивні матеріали

 1. Господарський кодекс України (з наступними змінами і доповненнями). Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. №436-ІV. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 2. Податковий кодекс. Прийнятий Верховною Радою України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 3. Про банки і банківську діяльність (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 07.12.2000 р. №2121-III. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 5. Про відпустки (з наступними змінами і доповненнями): прийнятий Верховною Радою України Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР– [електронний ресурс]. – доступ. www.rada.gov.ua.

 6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 08.07.10 р. № 2464-VI. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 7. Про колективні договори і угоди: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 01 липня 1993р. № 3356 – ХІІ. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 8. Про Національний банк України (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 9. Про оплату праці (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 24.03.1995 р. № 108/95. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 10. Про оподаткування прибутку підприємств (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 03.04.1997 р. № 167/97. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 11. Про податок з доходів фізичних осіб (з наступними змінами і доповненнями): Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 22.05.2003 р. № 889-IV. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 12. Про податок на додану вартість (з наступними змінами і доповненнями): Закон України , прийнятий Верховною Радою України від 03.04.97р. № 168/97. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 13. Про розмір мінімальної заробітної плати: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 25.11.2003р. №1328-4. [електронний ресурс]. – доступ. – www.rada.gov.ua.

 14. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87. – www.minfin.gov.ua.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 28.05.1999 р. № 137. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 18.10.1999 р. № 242. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 20.10.1999 р. № 246. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 08.10.1999 р. № 237. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 559. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 29.11.1999 р. № 290. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 28.04.2001 р. № 205. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 7.07.1999 р. № 163. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 30.07.1999 р. № 176. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 10.08. 2000 р. № 193. – www.minfin.gov.ua.

 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 28.02.2002 р. № 147. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 18.06.2001 р. № 303. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 “Прибуток на акцію” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 16.07.2001 р. № 344. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 26.10.2003 р. № 601. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Діяльність, що припиняється” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 7.11.2003 р. № 617. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 21.12.2004 р. № 87. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 19.05.2005 № 412. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати” (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 45. Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва (з наступними змінами і доповненнями): Указ Президента України від 02.07.1998. - № 727/98. [електронний ресурс]. – доступ. – www.zakon.rada.gov.ua.

 46. Порядок подання фінансової звітності (з наступними змінами і доповненнями): Постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419. [електронний ресурс]. – доступ. – www.kmu.gov.ua.

 47. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено Наказом міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. - № 291 (зі змінами і доповненнями). - [електронний ресурс]. – доступ. – www.zakon.rada.gov.ua.

 48. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 49. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Переклад з англ. За ред. С.Ф. Голова. / К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

 50. Про облікову політику: Лист Мінфіну України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 51. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну від 11.08.1994 р. № 69. [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 52. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291. [електронний ресурс]. – доступ.– www.minfin.gov.ua.

 53. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 29.12.2000 р. № 356. [електронний ресурс]. – доступ.– www.minfin.gov.ua.

 54. Методичні рекомендації з обліку запасів (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 10.01.2007р. №. 2. - [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 55. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Державного комітету промислової політики України від 02.07.2008 р. № 373. – К.: КДІЕХП, 2008. – 140 с.

 56. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів (з наступними змінами і доповненнями): Наказ Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561- [електронний ресурс]. – доступ. – www.minfin.gov.ua.

 57. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України (з наступними змінами і доповненнями): Постанова НБУ від 26.02.1998 р. № 119. - [електронний ресурс]. – доступ. – www.sta.gov.ua.

 58. Про затвердження типових форм первинної облікової документації підприємств, установ, організації, які вводяться в дію з 1 січня 2009р.: Наказ Держкомстату України від 05.12.2008р. № 489. - [електронний ресурс]. – доступ. – www.sta.gov.ua.

Основний:

 1. Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік пасивів) [навч. посіб.] / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. – К.: КНЕУ, 2006. – 282с.

 2. Бухгалтерський облік [навчальний посібник] /М.Г. Михайлов, А.І. Глумаченко, В.П. Гончар, Т.А. Болют/. – К.: «Центр навчальної літератури», 2007. – 248с.

 3. Бухгалтерський облік [навчальний посібник] /М.Г. Михайлов, А.І. Глумаченко, В.П. Гончар, Т.А. Болют/. – К.: «Центр навчальної літератури», 2007. – 248с.

 4. Бухгалтерський облік в Україні [Навч. посібник] / Р.Л. Хом'як, В.І. Лемішовський. — 7-ме вид., доп. і перероб. — Львів: Національний університет “Львівська політехніка", “Інтелект-Захід", 2008. — 1224 с.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник [для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів]; за ред.. проф.. Ф.Ф.Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 756с.

 6. Гарасим П.М. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / П.М. Гарасим, А.Я. Кізима. - Тернопіль: Астон, 2005. – 288 с.

 7. Герасим П.М. Первинний та аналітичний облік на підприємстві [Навчальний посібник] / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, Р.Ф. Бруханський, П.Я.Хомин. – Тернопіль. – 2005. – 464с.

 8. Гладких Т.В. Фінансовий облік: [навч. посібник] / Т.В. Гладких. - К.: Центр навчальної літератури, 2007.-480с.

 9. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік [Підручник] / О.В. Лишиленко –К.: ЦУЛ, 2009. - 670с.

 10. Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік Навч.-метод. посібник [для самост. вивч. дисц.] / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко - К.: КНЕУ, 2002. - 370 с.

 11. Сук Л.К. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Знання, 2005. – 471с.

 12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [підручник для студ. екон. спец. ВНЗ] / Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2004. – 784с.
Додатковий

 1. Алексеева А.В. Звітність підприємств: [Навч. посіб.] / А.В. Алексеева, А.П. Шаповалова, Г.В. Уманців, О.Г. Веренеч - К.: КНТЕУ, 2008. - 323 с

 2. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку [підруч. для студ. спец. 7050106 «Облік і аудит» вищ. навч. зал.]/ Ф.Ф. Бутинець, О.П, Войнанович, І.Л. Томашевська. – Житомир: ПП «Рута», 2006.-.528с.

 3. Відрядження у відповідях і запитаннях // Баланс № 11. – 2009. – С.32-60.

 4. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі [Практ. посіб.] / С.Ф.Голов, В.М.Костюченко. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

 5. Демченко Т.А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності / Т.А. Демченко // Актуальні проблеми економіки, 2007, №9. – С.179 – 184.

 6. Касові операції: два документа в одному // Баланс. – 2008р. - №7(549). – С.19-21.

 7. Марочкіна А.А. Бухгалтерський облік за національними стандартами: [Навчальний посібник] / А.А. Марочкіна. - Харків, 2002 р.- 325с

 8. Первинний та аналітичний облік на підприємстві: навчальний посібник / [П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, Р.Ф, Бруханський, П.Я. Хомин] / – Тернопіль. – 2005. – 464с.

 9. Сікора І. Особливості методики оцінки оборотних активів на виробничих підприємствах / І. Сікора // Бухгалтерський облік і аудит, 2004, №9. – С.13 – 18.

 10. Сопко В.В. Бухгалтерський облік [Навч. посбіник для ВНЗ.] / В.В. Сопко. – К., 2008 р.

 11. Хрестоматія бухгалтера / [Н. Білова, А. Бобров, М. Бойцова та ін.]. – Х.: Фактор, 2006. – 746с.

 12. Шарманська В.М. Первинна документація та регістри бухгалтерського обліку: [навчальний посібник] / В.М. Шарманська. – К.: Знання Прес – 2003. – 268с.

Internet – видання

^ Назва ресурсу

Режим доступу до ресурсу

Офіційний сайт Верховної ради України

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Офіційний сайт Міністерства Фінансів України

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main

Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України

http://www.sta.gov.ua/control/uk/index

Бухгалтерський журнал Дт-Кт

http://www.dtkt.com.ua

Бухгалтерський журнал Баланс

http://www.balance.ua

Бухгалтерський журнал Все про бухгалтерський облік

http://www.vobu.com.ua/^ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Тема 1. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління

Зміст курсу "Аналіз господарської діяльності". Мета, завдання, предмет і міждисциплінарні зв'язки курсу "Аналіз господарської діяльності". Тематична структура та послідовність вивчення дисцип­ліни. Організація навчального процесу. Форми контролю за роботою студентів. Об'єкт аналізу господарської діяльності як відкрита економічна система. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформа­ційній системі управління. Сутність і значення аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки. Зміст аналізу господарської діяльності: предмет, мета і завдання. Класифікація видів аналізу господарської діяльності. Напрями розвитку аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки.

  1   2   3   4Схожі:

Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «товарознавство І комерційна діяльність»
...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «фінанси І кредит»
Бюджетна система України, її сутність, етапи становлення та принципи побудови. Зведений бюджет, його призначення. Види зведених бюджетів,...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «міжнародна економіка»
Предмет курсу. Мета і завдання курсу. Місце курсу в системі економічних дисциплін. Інформаційно-методичне забезпечення курсу. Логіка...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» iconПрограма фахових вступних випробувань
Спеціальності: „Економіка підприємства”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси і кредит”, „Банківська справа”, „Економічна теорія”,...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «менеджмент організацій І адміністрування»
Сутність готельного господарства та туризму як видів економічної діяльності. Функції готельного господарства та туризму
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «менеджмент організацій І адміністрування»
Сутність готельного господарства та туризму як видів економічної діяльності. Функції готельного господарства та туризму
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «економіка підприємства»
Конкурентне ринкове середовище підприємства. Поняття інтенсив­ності конкуренції. Види конкурентних протиріч, визначення та класифікація...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «туризмознавство»
Предмет дисципліни. Мета та основні завдання курсу. Теоретичні та методологічні засади дисципліни. Зв'язок з іншими економічними...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «маркетинг»
Товарна політика підприємства на різних стадіях життєвого циклу товарів: інтенсивний маркетинг, вибіркове проникнення, пасивний маркетинг,...
Ореховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «облік І аудит» iconОреховська Т. М. “ ” 2012 р. Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «менеджмент організацій І адміністрування»
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «менеджменту» та «управління». Суб’єкт та об’єкт управління....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи