Затверджую ректор університету icon

Затверджую ректор університету
Скачати 200.42 Kb.
НазваЗатверджую ректор університету
Дата конвертації11.02.2013
Розмір200.42 Kb.
ТипЗадача

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ І ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету


д.е.н., професор ____________ В.В. Прядко

“____”_______________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»


Чернівці

2012

Укладач: Н.В. Кудлаєва, старший викладач кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу


Рецензент: ________________________ ст.викладач В.С.Кравчук


Розглянуто на засіданні кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу


Протокол №____ від "___"_____________ 2012 р.


Завідувач кафедри ________________ к.е.н., доцент Л.В.Черничук


^ Пояснювальна записка


З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий облік” студентам пропонується 270 тестових теоретичних питань та 50 тестів на розв’язування задач в розрізі усіх тем дисципліни в 20-ти варіантах. Тести і задачі складені відповідно до робочої програми дисципліни з врахуванням усіх змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Кожен тест має чотири рекомендовані відповіді, лише одна відповідь є правильною.

Задача також має чотири розв’язки, лише одна з яких є правильною. Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студент повинен ґрунтовно володіти термінологією бухгалтерського (фінансового) обліку, орієнтуватись у діючих національних положеннях (стандартах) та інших нормативних актах з бухгалтерського обліку. При розв’язуванні задач слід чітко описати послідовність (алгоритм) виконання дій та пояснення до них, після чого обрати одну правильну відповідь, також необхідно пам’ятати про правила заокруглення показників (коефіцієнтів, відсотків, тощо).

Студенти повинні знати законодавчі акти та нормативні документи з питань організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах та організаціях різних форм власності і господарювання.

Студенти повинні вміти користуватись нормативно-законодавчими актами, навчальними посібниками, довідковою літературою та інструктивними матеріалами, оформляти бухгалтерські документи, здійснювати їх перевірку та опрацювання, відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, проводити записи в облікових регістрах, складати фінансову (бухгалтерську) звітність.

^ Зміст дисципліни

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку


Поняття фінансового обліку. Предмет та метод фінансового обліку. Державне регулювання обліку та функції Методологічної ради з бухгалтерського обліку. Принципи обліку. Організація обліку на підприємстві. Облікова політика та етапи її формування.

Тема 2. Облік грошових коштів


Нормативно – правове забезпечення та порядок ведення касових операцій в Україні. Документальне оформлення касових операцій. Порядок ведення Касової книги. Ліміт залишку готівки в касі та порядок його обчислення. Синтетичний та аналітичний облік готівки в касі. Порядок відкриття рахунків у банку. Документальне оформлення руху коштів на рахунках в банку. Особливості опрацювання виписок в банку. Синтетичний та аналітичний облік операцій на рахунках в банку. Особливості обліку операцій на валютному рахунку. Облік інших грошових коштів. Розкриття інформації про грошові кошти у фінансовій звітності.
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості


Поняття, склад, визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Документальне оформлення виникнення, погашення та списання дебіторської заборгованості. Порядок розрахунків з покупцями та замовниками. Облік короткострокових векселів одержаних.

Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами. Синтетичний та аналітичний облік поточної дебіторської заборгованості по авансах виданих по нарахованих доходах, по претензіях, за відшкодуванням завданих збитків, з членами кредитних спілок. Резерв сумнівних боргів: порядок створення, використання, списання та облік. Особливості обліку довгострокової дебіторської заборгованості. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій та податковій звітності.

Тема 4. Облік основних засобів


Склад, характеристика, класифікація, оцінка та визнання основних засобів. Нормативно-правове забезпечення обліку основних засобів. Документальне оформлення руху основних засобів. Організація аналітичного обліку основних засобів Облік капітальних інвестицій. Синтетичний облік руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Порядок переоцінки та зменшення корисності основних засобів.

Порядок нарахування зносу на основні засоби та його відображення в обліку. Особливості нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи. Синтетичний та аналітичний облік зносу основних засобів. Облік орендних операцій. Порядок проведення інвентаризації основних засобів. Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій та податковій звітності.

Тема 5. Облік нематеріальних активів


Поняття, склад, характеристика, визнання та оцінка нематеріальних активів. Документальне оформлення руху нематеріальних активів. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів. Порядок нарахування амортизації на нематеріальні активи. Облік зносу нематеріальних активів. Особливості проведення інвентаризації нематеріальних активів та визначення її результатів. Порядок визначення зменшення корисності нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій та податковій звітності.


^ Тема 6. Облік довгострокових фінансових інвестицій


Поняття та види довгострокових фінансових інвестицій. Документальне оформлення здійснених довгострокових фінансових інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій за методом амортизованої вартості. Порядок визначення дисконту (премії) по облігаціях, ефективної ставки відсотку та амортизованої вартості. Розкриття інформації про довгострокові фінансові інвестиції у фінансовій та податковій звітності.

^
Тема 7. Облік виробничих запасів


Склад, оцінка та визнання запасів підприємств. Порядок формування первісної вартості одержаних запасів з різних джерел. Характеристика транспортно – заготівельних витрат, їх склад та порядок розподілу. Методи оцінки списання використаних запасів. Документальне оформлення руху запасів. Порядок видачі, використання та повернення довіреностей. Аналітичний облік запасів. Синтетичний облік руху запасів. Розкриття інформації про запаси у фінансовій та податковій звітності.

^

Тема 8. Облік витрат виробництваСклад та класифікація витрат виробництва. Поняття, склад, характеристика загальновиробничих витрат. Методика розподілу загальновиробничих витрат. Документальне оформлення здійснених витрат виробництва та загальновиробничих витрат. Синтетичний облік витрат основного та незавершеного виробництва. Облік витрат допоміжних виробництв. Поняття, класифікація та облік браку виробництва. Облік напівфабрикатів власного виробництва. Розкриття інформації про витрати виробництва у фінансовій звітності.
^


Тема 9. Облік готової продукціїСобівартість продукції та методи її калькулювання. Порядок обчислення фактичної собівартості виготовленої та реалізованої продукції. Синтетичний та аналітичний облік руху готової продукції. Розкриття інформації про готову продукцію у фінансовій звітності.


^ Тема 10. Облік поточних фінансових інвестицій


Склад, характеристика та визнання фінансових інвестицій. Первісна оцінка та оцінка поточних фінансових інвестицій на дату балансу. Документальне оформлення поточних фінансових інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій. Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції у фінансовій та податковій звітності.


^ Тема 11. Облік власного капіталу


Характеристика складових власного капіталу підприємства. Статутний капітал підприємств та порядок його формування на підприємствах різних форм власності і організаційно-правових форм. Синтетичний облік формування та змін статутного капіталу. Облік пайового капіталу. Характеристика та склад додаткового капіталу. Особливості обліку емісійного доходу, іншого вкладеного капіталу, дооцінки активів, безоплатно отриманих необоротних активів. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.

Поняття та значення резервного капіталу. Порядок формування та організація синтетичного обліку резервного капіталу. Поняття вилученого капіталу. Синтетичний та аналітичний облік вилученого капіталу. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Облік використання прибутку.

.Неоплачений капітал та порядок його обліку. Порядок відображення у звітності інформації про власний капітал.


^ Тема 12. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів


Поняття забезпечень майбутніх витрат і платежів та їх склад. Синтетичний та аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. Порядок створення резерву на оплату відпускних та його облік. Порядок визначення резерву на забезпечення гарантійного ремонту та його облік. Порядок відображення у звітності інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів.
^


Тема 13. Облік довгострокових зобов’язаньПоняття, види позик та порядок укладання кредитних угод. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових кредитів банку. Відстрочені та прострочені короткострокові позики. Порядок виникнення та облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Порядок та облік розрахунків з учасниками. Порядок відображення у звітності інформації про поточні зобов’язання.

Поняття довгострокових зобов’язань та їх склад. Порядок укладання угод на отримання довгострокових позик. Документальне оформлення виникнення та погашення заборгованості по довгострокових позиках. Організація аналітичного та синтетичного обліку довгострокових позик. Документальне оформлення розрахунків векселями. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових векселів виданих.

Характеристика облігацій та їх класифікація. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями. Порядок визначення амортизації премії та дисконту.

Поняття фінансової оренди. Документальне оформлення орендованих основних засобів та майнових комплексів. Порядок визначення мінімальних орендних платежів та їх теперішньої вартості. Організація розрахунків з фінансової оренди. Синтетичний облік довгострокових зобов’язань з фінансової оренди. Порядок відображення у звітності інформації про довгострокові зобов’язання.

^

Тема 14. Облік короткострокових зобов’язаньПоняття зобов’язань, їх класифікація, оцінка та визнання. Основні види та форми розрахункових взаємовідносин. Документальне оформлення розрахунків з постачальниками та підрядниками, їх синтетичний та аналітичний облік. Порядок використання короткострокових векселів для розрахунків з постачальниками. Облік зобов’язань забезпечених виданими короткостроковим векселями. Облік розрахунків за іншими операціями.

^ Тема 15. Облік праці та її оплати


Заробітна плата: види, поняття та форми. Документальне оформлення праці та її оплати. Облік персоналу та використання робочого часу. Синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам. Організація аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам. Депонована заробітна плата. Порядок обчислення середньої заробітної плати. Індексація та компенсація заробітної плати. Види утримань із заробітної плати та порядок їх здійснення. Види відпусток, порядок нарахування відпускних. Порядок відображення у звітності інформації про працю та її оплату.


^ Тема 16. Облік відрахувань на соціальне страхування


Види допомог по соціальному страхуванню, порядок їх надання, обчислення та обліку. Порядок здійснення розрахунків з Пенсійним фондом та фондами соціального страхування та їх облік.


^ Тема 17. Облік доходів і витрат діяльності підприємства


Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна класифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх взаємозв’язок з рахунками бухгалтерського обліку. Визнання, склад та оцінка доходів підприємств. Класифікація доходів. Документальне оформлення одержаних доходів. Облік доходів від різних видів діяльності. Поняття, характеристика та визнання витрат. Класифікація витрат. Документальне оформлення здійснених витрат. Облік витрат за елементами. Облік витрат діяльності. Порядок відображення у звітності інформації про доходи та витрати.


^ Тема 18. Облік фінансових результатів діяльності підприємства


Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності. Облік результатів від надзвичайних подій. Характеристика П(С)БО 17 “Податок на прибуток”. Порядок відображення у звітності інформації про фінансові результати.

^

Тема 19. Облік розрахунків з бюджетомВиди податкових платежів та їх класифікація. Документальне оформлення розрахунків з бюджетом. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з бюджетом. Особливості обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ. Облік розрахунків з бюджетом по податку на прибуток. Порядок визначення та облік відстрочених податкових активів та податкових зобов’язань. Облік розрахунків по податку на доходи фізичних осіб, єдиному податку, по акцизному податку, по фіксованому сільськогосподарському податку. Порядок відображення у звітності інформації про розрахунки з бюджетом.


^ Тема 20. Фінансова звітність підприємства


Фінансова звітність, її склад та вимоги до складання. Принципи підготовки та якісні характеристики звітності. Порядок розгляду, затвердження, оприлюднення та строки подання звітності. Терміни зберігання фінансової звітності.

Бухгалтерський баланс: його зміст та структура. Взаємозв’язок балансу та плану рахунків бухгалтерського обліку. Визнання статей балансу. Характеристика статей балансу. Методичні рекомендації щодо складання звітності “Баланс”. Характеристика П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”. Побудова форми № 2 “Звіт про фінансові результати”.

Зміст Звіту про рух грошових коштів. Характеристика П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Побудова форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів”. Методика та послідовність складання Звіту про рух грошових коштів згідно національних стандартів бухгалтерського обліку.

Структура та методи складання Звіту про власний капітал. Методичні рекомендації зі складання звітності “Звіт про власний капітал” за вимогами П(С)БО 5. Побудова форми № 4 “Звіт про власний капітал”. Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності. Порядок складання консолідованої фінансової звітності у відповідності з П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”. Характеристика та структура П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.

Список літературних джерел


 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 435-ІV зі змінами та доповненнями.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 436-ІV зі змінами та доповненнями.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996 – ХІV зі змінами та доповненнями.

 5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року № 1560 – ХІ зі змінами та доповненнями.

 6. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року № 1058-ІV зі змінами і доповненнями.

 7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 року № 2240 – ІІІ зі змінами та доповненнями.

 8. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року № 1081/95-ВР зі змінами та доповненнями.

 9. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР зі змінами та доповненнями.

 10. Про фінансовий лізинг: закон України від 16 грудня 1997 року № 727/97-ВР зі змінами та доповненнями.

 11. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями.

 12. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08 липня 2010 року № 2464 – VI.

 13. Про визначення розміру збитків, заподіяних підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і валютних цінностей: Закон України від 06 червня 1995 року № 217/95-ВР зі змінами та доповненнями.

 14. Про затвердження типових форм первинного обліку: Затверджено наказом Міністерства статистики України 29 грудня 1996 року № 352.

 15. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів: Затверджено наказом Державного комітету статистики України 21 червня 1996 року № 193.

 16. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів: Затверджено наказом Державного комітету статистики України 22 травня 1996 року № 145.

 17. Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 зі змінами та доповненнями.

 18. Інструкція про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 р. № 492 зі змінами та доповненнями.

 19. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено Постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. № 22 зі змінами та доповненнями.

 20. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 зі змінами та доповненнями.

 21. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 р. № 99 зі змінами та доповненнями.

 22. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1998 р. № 218/2658 зі змінами та доповненнями.

 23. Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності: Затверджено наказом Міністерства фінансів України 22.11.2004 р. № 732.

 24. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Затверджено наказом Міністерством фінансів України 22.12.2000 р. № 356.

 25. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затверджено наказом Міністерством фінансів України 30.09.2003 р. № 561.

 26. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 зі змінами та доповненнями.

 27. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 зі змінами та доповненнями.

 28. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Затверджено наказом Міністерства фінансів України 24.12.2004 р. № 818 зі змінами та доповненнями.

 29. Інструкція зі статистики заробітної плати: Затверджено наказом Державного комітету статистики від 13 січня 2004 року № 5 зі змінами та доповненнями.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21.06.99 № 391/3684 зі змінами та доповненнями.

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 зі змінами та доповненнями.

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 зі змінами та доповненнями.

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 зі змінами та доповненнями.

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 зі змінами та доповненнями.

 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137 зі змінами та доповненнями.

 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 № 92 зі змінами та доповненнями.

 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 зі змінами та доповненнями.

 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 зі змінами та доповненнями.

 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 жовтня 1999 р. № 237 зі змінами та доповненнями.

 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20 зі змінами та доповненнями.

 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 зі змінами та доповненнями.

 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559 зі змінами та доповненнями.

 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181 зі змінами та доповненнями.

 44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 зі змінами та доповненнями.

 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 зі змінами та доповненнями.

 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 зі змінами та доповненнями.

 47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 № 163.

 48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 р. № 176 зі змінами та доповненнями.

 49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193 зі змінами та доповненнями.

 50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 р. № 303 зі змінами та доповненнями.

 51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 “Прибуток на акцію”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 р. № 344 зі змінами та доповненнями.

 52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 №39 зі змінами та доповненнями.

 53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601 зі змінами та доповненнями.

 54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2003 р. № 617 зі змінами та доповненнями.

 55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 рудня 2004 р. № 817 зі змінами та доповненнями.

 56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 р. № 412 зі змінами та доповненнями.

 57. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. № 415 зі змінами та доповненнями.

 58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 р. № 779 зі змінами та доповненнями.

 59. Порядок обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100 зі змінами та доповненнями.

 60. Про обчислення середньоденної заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: Постанова Кабінету міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 зі змінами та доповненнями.

 61. Порядок подання фінансової звітності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 зі змінами та доповненнями.

 62. Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2006. — 282с.

 63. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник / Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І., Воськало В.І., Мохняк В.С. - Львів: “Ажур”, 2010.-440 с.

 64. Бухгалтерський облік ІІ: Сук Л.К., Сук П.Л.- К.: Університет “Україна”, 2005.-701с.

 65. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник/ За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського. - Львів: “Ажур”, 2010. - 1220 с.

 66. Бухгалтерський облік. Навч.-метод. посіб. / За ред. Ловінської Л./ К.: КНЕУ, 2002.– 370 с.

 67. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навч. посібник / За ред. Загороднього А., (2-е вид.), К.: Знання, 2003. – 327 с.

 68. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник./За ред. Бутинця Ф.Ф. Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 756 с.

 69. Верига Ю.А. Звітність підприємств: Навч.посіб. К.: ЦУЛ, 2005. – 496с.

 70. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2010. – 536 с.

 71. Волкова І.А. Фінансовий облік - 2. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. - 224 с.

 72. Гавриловська Л.М., Головко Т.В., Ларіонова А.С. Фінансовий облік-2: Навч.-метод посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2008. – 280 с.

 73. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. - Т. : Економічна думка, 2003. — 480с.

 74. Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кравченко І. Ю., Ямборко Г. А. Фінансовий облік: Підручник для студ. вищ. навч. закл., напрям “Економіка і підприємництво“, спец. “Облік і аудит” - К. : Лібра, 2005. - 976с.

 75. Гольцева С. Звітність підприємств: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2004. – 292 с.

 76. Добровський В.М., Свідерський Є.І., Бондар М.І. та інші. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2009. – 976 с.

 77. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: Знання, 2009. - 422 с.

 78. Лень В.С., Гливенко В. Звітність підприємств: Підручник. – К., 2004.– 474 с.

 79. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Підручник.- К.: “ЦНЛ”, 2006.- 659 с.

 80. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.- К.:“ЦНЛ”, 2005.- 528 с.

 81. Ловінська Л.Г., Свірко С.В., Єфименко Т.І., Канцуров О.О. Фінансовий облік у державному секторі: міжнародний підхід. Навч. посібник.Ч.1.- К.:Аграрна наука, 2009. – 480 с.

 82. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - К.: Кондор, 2005. -504с.

 83. Орлова В.К. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2010. - 510 с.

 84. Партин Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навч. посіб. К.: Знання, 2000. – 245 с.

 85. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. Навч.-метод. посіб. /За ред. Шарманської В. К.: Знання, 2003. – 268 с.

 86. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік: Навч.посіб.-К.:ЦУЛ, 2007.-528 с.

 87. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник - К.: “Алерта”, 2006. - 1080 с.

 88. www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека.

 89. www.balance.ua - Бухгалтерський облік.

 90. www.bank.gov.ua – Національний банк України.

 91. www.fsstvp.gov.ua – Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України.

 92. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 93. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет.

 94. www.lib.com.ua – Електронна бібліотека.

 95. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича.

 96. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.

 97. www.mlsp.gov.ua - Міністерство праці та соціальної політики України.
 98. ^
  www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України.

 99. www.pfu.gov.ua – Пенсійний фонд України.
 100. www.rada.gov.ua - Сервер Верховної Ради України.

 101. www.sta.gov.ua – Державна податкова служба в Україні.

 102. www.uazone.net  інформаційний сервер про Україну.

 103. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 104. www.vobu.com.ua - газета “Все про бухгалтерський облік”.

 105. www.vuzlib.com.ua – Экономико-правовая библиотека.Схожі:

Затверджую ректор університету iconЗатверджую Затверджую Декан факультету Ректор Університету 20 року 20 року План розвитку кафедри
Основні характеристики розвитку кафедри (кадри, перелік курсів, наукова тематика, аспірантура, тощо) та її показники з навчальної,...
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
Укладач: Б. М. Богач, к е н., старший викладач кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
Укладач: Н. В. Кудлаєва, старший викладач кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
Укладач: Н. В. Кудлаєва, старший викладач кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
Укладач: Б. М. Богач, к е н., старший викладач кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко
Рецензент: Савчук Т. М., старший викладач кафедри грошового обігу і кредиту
Затверджую ректор університету iconПоложення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор
Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – навчально-наукова лабораторія), порядок її кадрового забезпечення...
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи