Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» icon

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз»
Скачати 154.83 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз»
Дата конвертації11.02.2013
Розмір154.83 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ І ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., професор

_______________ В.В. Прядко


”____” ______________2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Економічний аналіз»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»


Чернівці

2012


Укладач:

Винятинська Л. В., асистент кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу;

Халак С.Г., асистент кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу.


Рецензент: _______________________________________________________


Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу


Протокол №_10_ від “_14_”__лютого____ 2012 року


Завідувач кафедри ________________ к.е.н., доцент Л.В. Черничук


^ Пояснювальна записка


Забезпечення ефективного функціонування підприємств потребує економічно грамотного управління їхньою діяльністю, яке багато в чому визначається умінням її аналізувати. За допомогою аналізу вивчають тенденції розвитку, глибоко і системно досліджують фактори зміни результатів діяльності, обґрунтовують плани та управлінські рішення, здійснюють контроль за їх виконанням, виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюють результати діяльності підприємства, виробляють економічну стратегію його розвитку.

Господарська діяльність підприємств різних галузей матеріального виробництва є основою суспільного відтворення валового внутрішнього продукту. Відомо, що кожне підприємство є складною системою взаємозв'язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції. Економічну сутність діяльності підприємства відображує система показників, які дають економічну оцінку процесам та результатам цієї діяльності.

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання.

Нині керівники й спеціалісти підприємства не можуть покладатися тільки на свою інтуїцію. Управлінські рішення й дії мають базуватися сьогодні на точних розрахунках, глибокому й усебічному економічному аналізі, бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними.

Економічний аналіз дає змогу вибрати оптимальну стратегію й обґрунтувати управлінські рішення для внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації.

Метою є засвоєння знань про системне оцінювання діяльності організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Завдання: вивчення сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних та статистичних прийомів і методів.

Предметом є виробнича і фінансово-господарська діяльність організацій.

При вивченні дисципліни необхідно використовувати сучасні методи навчання, заохочувати студентів до проведення активної самостійної роботи та досліджень з питань аналізу.

Дана дисципліна є вибіркового циклу професійної підготовки фахівців економічних спеціальностей. Вона вивчається студентами після вивчення дисциплін “Вища математика”, “Економіка підприємства”, “Статистика”, “Бухгалтерський облік” і є базою для вивчення дисциплін “Економетрія”, “Стратегічний аналіз”, “Фінансовий аналіз”, “Аудит”.

Вивчення дисципліни передбачає не тільки засвоєння теоретичних знань, а і набуття практичних навичок з проведення економічного аналізу.

Програмою дисципліни передбачено доповнення циклу аудиторних навчальних занять самостійною роботою студентів, а також виконання курсової роботи.

Студенти повинні знати:

 • основні категорії, види й напрямки економічного аналізу;

 • прийоми і методи економічного аналізу;

 • методику проведення виробничої, фінансової діяльності підприємства.

Студенти повинні вміти:

 • застосовувати прийоми й методи економічного аналізу на практиці;

 • оцінювати окремі господарські ситуації та вирішувати комплексні економічні проблеми;

 • проводити аналіз виробничої та фінансової діяльності промислового підприємства;

 • робити висновки за результатами проведеного аналізу;

 • вносити конкретні пропозиції щодо покращення господарської діяльності підприємства.

З метою складання вступних випробувань з навчально дисциплін Економічний аналіз студентам пропонується 150 тестових теоретичних питань та тести на розв’язування задач у розрізі усіх тем навчальної дисципліни в 20-ти варіантах. Тести і задачі складені відповідно до робочої програми дисципліни з врахуванням усіх змін, що відбулися. Кожний тест має чотири рекомендовані відповіді , лише одна відповідь є правильною.


Зміст дисципліни за темами

^

Тема 1. Предмет і види економічного аналізуЕкономічний аналіз як галузь економічної науки. Основні етапи розвитку економічного аналізу. Його роль в управлінні господарством та підвищенні ефективності виробництва. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки.

Господарська діяльність як предмет економічного аналізу. Об’єкти і суб’єкти аналізу. Зміст аналізу. Умови, які спонукали до розвитку аналізу на підприємствах. Використання в економічному аналізі системи показників.

Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, фактори (чинники), резерви виробництва, їх класифікація.

Завдання економічного аналізу. Оцінка результатів господарської діяльності. Пошук та виявлення резервів, заходи для їх реалізації з метою підвищення ефективності виробництва.

Місце економічного аналізу господарської діяльності у системі наук. Його зв’язок з політичною економією, галузевими економіками, маркетингом, організацією виробництва й управління, фінансуванням, банківською справою, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом тощо.

Види та напрямки економічного аналізу. Оперативний аналіз. Перспективний аналіз. Техніко-економічний і фінансово-економічний аналіз. Міжзаводський або порівняльний аналіз. Функціонально-вартісний і системний аналіз.

^
Тема 2. Методичні прийоми економічного аналізу


Визначення методу. Класифікація методів. Метод економічного аналізу. Аналітичний метод і принципи економічного дослідження.

Порівняння, його застосування в аналізі. Види порівнянь. Вимоги, які пред’являються до забезпечення порівнянності даних. Прийоми нейтралізації цінового фактора, обсягу виробництва, структури та асортименту тощо.

Моделювання. Види моделей. Використання моделювання в економічному аналізі.

Балансові зіставлення. Застосування цього методу для перевірки узгодження й вірогідності звітних фактів.

Статистичні методи, які застосовуються в аналізі. Табличний метод. Особливості побудови аналітичної таблиці. Використання табличного методу в аналізі. Прийоми групування середніх і відносних величин. Графічні методи.

Економіко-математичні методи, які застосовуються в економічному аналізі, їх класифікація. Лінійне і динамічне програмування, теорія масового обслуговування, транспортна задача та інші. Особливості використання в аналізі господарської діяльності та сфери його застосування.

Соціологічні та інші методи, які застосовуються в економічному аналізі. Активний метод дослідження. Опитування об’єктів аналізу. Проведення експерименту.

^
Тема 3. Методика факторного аналізу


Поняття, типи і завдання факторного аналізу. Класифікація і систематизація факторів в економічному аналізі. Основні типи детермінованих факторних моделей. Способи перетворення факторних моделей. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Способи елімінування: ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць та перерахунків. Інтегральний та логарифмічний методи.
^
Тема 4. Інформаційна база та організація економічного аналізу


Зміст і поняття інформації. Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки. Гласність і секретність інформації. Комерційна таємниця, її межі та значення для суб’єктів господарської діяльності. Організація й контроль потоків інформаційного забезпечення виробництва.

Характеристика й класифікація найважливіших видів інформації на підприємстві. Система техніко-економічних показників як база економічного аналізу. Вимоги, яким повинна відповідати система обліку й звітності.

Нагромадження, обробка, систематизація; зберігання й використання аналітичної інформації. Перевірка вірогідності джерел інформації, які використовуються в аналізі. Перевірка за зовнішніми прикметами (за формою) та за змістом.

Форми та методи організації аналітичної роботи. Особливості організації та проведення аналізу з боку статистичних, фінансово-кредитних і керівних організацій. Планування, виконання й контроль окремих робіт і аналізу в цілому. Залучення, узгодження дій та заохочення виконавців аналізу.

Основні етапи й послідовність проведення аналізу господарської діяльності. Принципи складання програм аналізу. Добір, перевірка й аналітична обробка економічної інформації. Узагальнення, оцінка та письмове оформлення результатів аналізу. Формування пропозицій за результатами аналізу та контроль за їх реалізацією.
^

Тема 5. Аналіз виробництва продукції, робіт і послугЗначення й завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. Загальна схема й послідовність проведення аналізу. Система показників продукції та обсягів виробництва. Фактори виробництва продукції. Інформаційна база аналізу виробництва продукції.

Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному вираженні. Оцінка динаміки обсягу виробництва продукції. Вимірювачі, які використовуються для обчислення динаміки показників. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, методика їх розрахунку.

Аналіз асортименту й структури випуску продукції. Комплексний аналіз впливу асортименту й структурних зрушень на економічні показники роботи підприємства. Методика розрахунку впливу цього фактора на обсяг виробництва та інші показники підприємства.

Аналіз якості продукції та робіт. Показники якості. Сортність і методика аналізу її. Аналіз виробничого браку підприємства. Аналіз комплексності й ритмічності роботи підприємства. Оцінка резервів збільшення випуску продукції.


^ Тема 6. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінювання ефективності використання ресурсів


Значення й завдання аналізу трудових ресурсів. Загальна схема аналізу. Джерела інформації.

Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами. Аналіз ефективності використання і освоєння виробничих потужностей. Аналіз використання робочого часу. Показники та аналіз динаміки продуктивності праці. Аналіз впливу трудових і організаційно-технічних факторів на динаміку продуктивності праці. Аналіз трудомісткості продукції, що випускається. Аналіз резервів продуктивності праці й випуску товарної продукції за рахунок кращого використання трудових ресурсів.

Значення й завдання аналізу довгострокових активів підприємства. Загальна схема аналізу. Джерела інформації.

Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних засобів. Показники забезпеченості підприємства устаткування, виробничими площами та іншими основними засобами. Оцінка динаміки оновлення й модернізації основних засобів, фондоозброєності праці.

Аналіз використання основних засобів. Класифікація показників використання основних засобів. Аналіз фондовіддачі та фондомісткості, та факторів їх зміни. Аналіз ефективності використання й освоєння виробничих потужностей. Аналіз використання виробничого устаткування. Методика визначення й розрахунку резервів збільшення випуску продукції.

Значення й завдання аналізу матеріальних ресурсів. Загальна схема аналізу. Джерела інформації.

Аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами й ефективності їх використання. Фактори, що впливають на рівень складських запасів підприємства.

Аналіз показників використання виробничих запасів і оцінка динаміки матеріаломісткості продукції. Аналіз факторів зміни й виявлення зниження матеріаломісткості продукції та підвищення ефективності виробництва.

^

Тема 7. Аналіз витрат на виробництво продукціїЗначення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат на підприємстві. Класифікація видів витрат і об’єктів аналізу. Система показників рівня витрат і собівартості продукції. Загальна схема формування витрат підприємства та їх аналіз.

Напрямки аналізу витрат на підприємстві за їх елементами та статтями калькуляції, за залежністю від обсягу виробництва й збуту продукції, за місяцями виникнення витрат, за об’єктами калькуляції.

Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз витрат на заробітну плату й використання фонду оплати праці. Аналіз середньої заробітної плати. Непродуктивні виплати з фонду заробітної плати.

Аналіз загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут.

Аналіз собівартості окремих виробів. Фактори формування собівартості виробів і методи їх аналізу. Аналіз інших статей собівартості продукції.

Зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво та збут продукції. Вибір показників оперативного аналізу та контролю витрат підприємства. Підрахунок і розробка заходів для реалізації виявлених резервів собівартості.
^

Тема 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваЗначення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Місце прибутку в системі узагальнюючих вартісних показників, його значення в оцінці та стимулюванні економічної ефективності роботи підприємства.

Чистий прибуток та його складові.

Аналіз розподілу прибутку. Визначення суми чистого прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства. Фактори, які впливають на розмір чистого прибутку: їх класифікація на залежні та незалежні від діяльності підприємства.

Аналіз показників рентабельності: загальна рентабельність виробництва, реалізованої продукції, окремих виробів. Фактори зміни рентабельності, резерви зростання.


^ Тема 9. Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання


Поняття виробничої програми. Значення та завдання аналітичного обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання. Характеристика запропонованої продукції, оцінка можливих ринків збуту та конкурентів, стратегія маркетингу. Вивчення ринку, на якому підприємство планує збувати (реалізовувати) свою продукцію. Рівень попиту і пропозиції на запропонований товар. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на рівень попиту на продукцію.

Вивчення сегментації ринку і ринкового агрегування, вивчення мотивів попиту споживача і покупців, виявлення незадоволених потреб.

Поняття стратегії виходу продукції на ринок та її види: стратегія закріплення на ринку; стратегія розширення меж ринку; стратегія удосконалення продукції, стратегія диверсифікації.

Критичний обсяг реалізації продукції, як один із показників оцінки економічної обґрунтованості виробничої програми.


^ Тема 10. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань


Значення й завдання вивчення та оцінки попиту на продукцію та послуги підприємства, а також місткості ринку для обґрунтування плану виробництва й реалізації продукції. Загальна схема й послідовність проведення аналізу.

Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг. Аналіз виконання договірних зобов’язань по поставках: обсяг, строки, асортимент, якість, характеристика взаємозв’язків показників випуску, відвантаження й реалізації продукції. Аналіз і оцінка збуту окремих товарів.

Аналіз виконання зобов’язань по зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках. Підрахунок резервів збільшення реалізації продукції.


Список літературних джерел


Основна

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 318 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 92 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 290 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 10. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 180 с.

 11. Дейненко Л.В. Фінанси підприємств. // Фінанси України. - 1999. - № 9. - С. 138-140.

 12. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

 13. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2001.– 540 с.

 14. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.

 15. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ “Нічлава”, 1999. - 215 с.

 16. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. - 152 с.

 17. Качмарик Л.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства // Фінанси України. – 1999. - № 10 - С. 138-145.

 18. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: т-во “Знання”, КОО, 2000. - 378 с.

 19. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. – 1997. - № 40.

 20. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

 21. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. - Київ, КНЕУ, 1999. - 132 с.

 22. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - Львів “Світ” 1998. - 208 с.

 23. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

 24. Назарова Г.В. Фінансовий аналіз у формуванні стратегії економічних систем // Фінанси України. – 1999. - № 2. - С. 34-40.

 25. Пернарівський О.В. Оцінка кредитоспроможності позичальника //Фінанси України. – 1999. - №1. – С. 19-23.

 26. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.

 27. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єкта господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.

 28. Попович П.Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві. - Тернопіль, 1999. - 146 с.Додаткова

 1. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник.– 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

 2. Свєшнікова М.С. Стратегія управління фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 2000. - №11. – С. 148-151.

 3. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. Львів, Магнолія Плюс, 2004. – 344 с.

 4. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. Навч. посіб. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 280 с.

 5. Терещенко О.О. Фінансові джерела санації підприємств // Фінанси України.– 1999. - № 9 – С. 52-56

 6. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / за заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В, Римара. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 520 с.

 7. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.-656 с.

 8. Цигалик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: навчальний посібник. – Центр навчальної літератури, 2004. – 123 с.

 9. Юденко В.А. Аналіз фінансових результатів в умовах реформування бухгалтерського обліку // Фінанси України. – 2000. – №12. - С.97-102.

 10. Яковлєв А.І. Оцінка ефективності нововведень при імовірному харакетрі економічних процесів // Фінанси України. – 1999. - № 7. – С. 10-22.

 11. Янкин В.Г., Парасочка В.Т., Горелый В.И., Финансово-хозяйственная деятельность предприятия: методика анализа. -М.: Финансы и статистика, 1986. - 173 с.

 12. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: Світ, 1993. – 185 с.


Ресурси

 1. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 2. www.bank.gov.ua – Національний банк України

 3. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

 4. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

 5. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 6. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

 7. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

 8. www.uazone.net - інформаційний сервер про Україну.

 9. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 10. www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

 11. www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

 12. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича

 13. www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

 14. www.libr.dp.ua – Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

 15. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 16. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. ГорькогоСхожі:

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни "Фінансовий аналіз" студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем дисципліни, які складено
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Планування І контроль на виробництві»
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Планування І контроль на виробництві»
Укладачі: О. В. Попадюк, К. Д. Заєць, Н. В. Миськова, С. М. Безродна, асистенти кафедри економіки підприємства
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «ОБ'єктно-орієнтовне програмування»
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових...
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи психології та міжособове спілкування»
Укладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, політології і державного управління, Балахтар В. В
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови»
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» є однією з найважливіших...
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи держави І права»
Рецензент: к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права чну ім Ю. Федьковича Місевич С. В
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи економіки»
«Державне управління», зі спеціальності 15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління і місцеве самоврядування»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи