Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» icon

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови»
Скачати 83.09 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови»
Дата конвертації11.02.2013
Розмір83.09 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., проф. ____________В.В. Прядко

“_____” ___________________2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМІЧНІ МОВИ»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

з галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

“молодший спеціаліст ”


Чернівці

2012

Укладач: к.ф.-м.н., доцент Прохоров Г.В.


Рецензент: к. ф.-м., старший викладач Томка Ю.Я.


Розглянуто на засіданні кафедри


Протокол № від 2012 р.


Завідувач кафедри ___________ к.ф.-м.н., доцент Прохоров Г.В.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ

Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови» є однією з найважливіших складових загальної технічної освіти.

Програма вступних випробувань з курсу «Основи програмування та алгоритмічні мови» тестових теоретичних питань 100, 200 тестів на розв’язування задач та 40 задач на написання програмного коду. Абітурієнту при написанні програми необхідно вставляти в код пояснення до алгоритму і після цього обрати одну правильну відповідь.

Вимоги до знань і умінь:

а) студенти повинні знати:

 • предмету та головних понять курсу;

 • побудови та призначення основних алгоритмічних теорій;

 • програм-трансляторів, принципів їх роботи;

 • головних методів алгоритмізації та розробки програм для ПК;

 • інтерфейс середовища програмування;

 • типові алгоритми для вирішення математичних задач;

 • основних застав технології програмування.

б) студенти повинні уміти:

 • оперувати термінологією дисципліни;

 • застосовувати теоретичні положення курсу до розв'язування задач;

 • розробляти алгоритми та програмувати на мовах програмування для вирішення прикладних задач;

 • проводити аналіз процесу розробки алгоритму, розробленого алгоритму та результатів його роботи з точки зору основних положень курсу;

 • аналізувати результати роботи програм;

 • застосовувати математичне забезпечення ЕОМ та пакетів прикладних програм:

• налаштовувати програми на ПК до надійної працездатності;

 • виконувати настройку середовища програмування для ефективної роботи;

 • робити науково-обґрунтовані висновки на основі результатів обробки математичного, алгоритмічного матеріалу.

Зміст програми навчальної дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови " за темами


Тема 1. Основні поняття і практичні навики роботи у ОС

Основні поняття і практичні навики роботи в операційній системі Windows, командний рядок. Файли, каталог, основні команди і правила проведення діалогу. Командори.


^ Тема 2. Інформація і інформатика.

Інформація і інформатика. Історичні питання розвитку ЕОМ, області застосування. Поняття про архітектуру ЕОМ: процесор, оперативна пам'ять, зовнішні пристрої, засоби запису інформації. Поняття про операційне оточення: операційна система, файлова система, системи програмування. Засоби схову (кодування інформації для ЕОМ). Приклади програмування на Pascal.


^ Тема 3. Поняття алгоритму.

Алгоритми в інтуїтивному смислі. Джерела виникнення алгоритмів. Коректність алгоритмів. Алгоритмічпо-нерозв'язувальні проблеми.


Тема 4. Типи алгоритмічних процесів та принципи їх побудови

Лінійні процеси, розгалужені процеси (прості та складні), циклічні процеси (з лічильником, ітераційні та складні).


^ Тема 5. Алгоритми і питання алгоритмізації.

Алгоритми і питання алгоритмізації. Форми і засоби подання алгоритмів.

Основні особливості і проблеми запису алгоритмів. Поняття про алгоритмічну складешсть. Базові алгоритмічні конструкції. Засоби одержання нових алгоритмічних конструкцій на основі базових. Подання базових алгоритмічних конструкцій на мовах програмування.


^ Тема 6. Основні етапи розробки алгоритмів та програм.

Технологічні особливості програмування. Принципи структурного програмування. Логічні теорії алгоритмів: рекурсивні функції, машини Тюрінга, нормальні алгоритми Маркова. Аналітична теорія алгоритмів: основні положення. Первинні алгоритми. Формальне поняття алгоритму та зв'язок з інтуїтивним.


^ Тема 7. Складність алгоритму.

Обчислювальна складність алгоритмів. Метрична теорія алгоритмів і програм: основні факти.


Тема 8. Довершеність програм.

Вміст, довжина, рівень, довершеність програми. Типи педовершеностей. Рівень мови програмування.


^ Тема 9. Засоби запису алгоритмів на мовах програмування.

Поняття про алгоритми роботи трансляторів і інтерпретаторів. Засоби їх реалізації і функціонування. Історична довідка про розвиток систем програмування. Подання програми на мові Pascal. Практичні прийоми роботи в системі програмування Pascal.


^ Тема 10. Введення в мови програмування.

Основні об'єкти мов програмування. Типи даних. Структура даних. Імена, ідентифікатори, значення, покажчики. Заслання, зовнішні і внутрішні підпрограми і функції. Засоби запису об'єктів мов програмування в системі програмування Pascal.


^ Тема 11. Алгоритмічні конструкції в мовах програмування.

Базові алгоритмічні конструкції. Подання базових алгоритмічних конструкцій в нотаціях мов програмування. Оператори мови Pascal. Приклади широко поширених алгоритмів обробки інформації (сортування, пошук, матричне перетворення та ін.).


^ Тема 12. Організація інформаційного обміну із зовнішніми пристроями.

Засоби доступу до файлів. Введення/виведення на зовнішні пристр'ої накопичування інформації.


Тема 13. Засоби тестування і налаштування програм.

Засоби тестування і налаштування програм. Класифікація помилок. Типові помилки програмування. Документування програмного продукту.


^ Тема 14. Синтаксис і семантика операторів мови PASCAL

Введення в мову програмування PASCAL. Основи синтаксису мови і форми подання програми. Оператори опису даних і організації програми. Стандартні функції введення/виведення, графічного доступу. Приклади програм на мові програмування PASCAL.

^ Тема 15. Оператори організації робочої програми мови PASCAL

Оператори присвоєння, переходів, циклів. Правила запису логічних умов. Використання операторів циклів, правила використання укладених циклів. Аналіз ефективності програмного коду. Оператори завдання початкових значень. Поняття про статичний і динамічний об'єкт в мові програмування. Оператор TYPE.


^ Тема 16. Функції і підпрограми, засоби налаштування робочої програми мови PASCAL

Поняття базових програм файлової системи, засоби взаємодії з ними. Програмування введення/виведення на мові PASCAL. Приклади використання функцій введення/виведення і форматування даних. Функції і підпрограми. Апарат формальних і фактичних параметрів. Засоби реалізації механізму передачі даних між підпрограмами. Основні принципи реалізації програм машинної графіки. Засоби налаштування програм. Огляд помилок в PASCAL-програмах.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики /За ред. Мадзігона В.М. - К.: Фенікс, 1999. - 304 с.

 2. Комиссаров Д.А., Станкевич С.И. Персональний учитель по персональному компьютеру. /Изд. 2-е перераб. и доп. М.: СОЛОН-Р, 2000. 832 с.

 3. Грошев С.В., Коцюбинский А.О. Современный самоучитель профессиональной работы на компьютере. Практ. пособ. М.: Триумф, 1999. - 368 с.

 4. Демидович Б.П., Марон И.А. Основи вычислительной математики. -М.: Наука, 1970.-664 с.

 5. Демидович Б.П., Марон И.А. Численные методы анализа. - М.: Наука, 1967.-524 с.

 6. Копченова Н. В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. - М.: Физматгиз, 1972. — 264 с.

 7. Численные методы: Учебное пособие. /В.М.Заварьїкин, В.Г.Житомирский, М.П.Лапчик. - М.: Просвещение, 1990. - 176 с.

 8. Мартинюк Тетяна Борисівна. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації..- Вінниця: Універсум, 2000.- 216с.

 9. Лекції курсу "Розробка та аналіз алгоритмів".- Запоріжжя: ЗДУ, 2000.-54с.

 10. Караванова, Тетяна Петрівна Основи алгоритмізації та програмування: 750 задач з рекомендаціями та прикладами: Посіб.- К.: ФОРУМ, 2002.- 287 с.

 11. Агафонов В.Н. Сложность алгоритмов и вичислений. Новосибирск, НГУ, 1975.

 12. Алферова З.В. Теория алгоритмов. М., Статистика, 1973

 13. Ван Тассел Д. Стиль, разработка, зффективность отладка и испьітание програми. - М., Мир, 1981.

 14. Вирт Н. Алгоритми и структуры данных. - М., Мир, 1989.

 15. Криницкий Н.А. Алгоритми вокруг нас. М., Наука, 1984

 16. Майерс Г. Надежность программного обеспечения. М., Мир, 1980

 17. Трофимова И.П. Системи обработки и хранения информации. М., Высшая школа, 1989

 18. Успенский В.А., Семенов А.Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. М., Наука, 1987

 19. Холстед М. Начала науки о программах. М., Мир, 1985

 20. Методичні вказівки і завдання з курсу "Обчислювальна математика та програмування". /Ю.В. Барзилович, С.Г. Бондаренко, P.M. Колеснікова, А.Л. Ефрон. - К.: КГП, 1992. - 88 с.

 21. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя. - М.: Финансы и статистика, 1999.-368 с.

 22. Информатика базовий курс, учебник для вузов / под ред. Симоновича СВ. - СПб.: Питер, 1999. - 640 с.

23. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. - М: Нолидж, 1997.

Додаткова

 1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. М., МИР., 1989.

 2. Методические указания к организации самостоятельной работы по программированию по курсу "Основы ал-горитмизации и программирования" для студентов химико-технологических специальностей /Р.Н.Колесникова, А.А.Квитка и др. - К.: КПИ, 1990. - 64 с.

 3. Очков В.Ф., Пухначев Ю.В. 128 советов начинающему программисту. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 256 с.

 4. Изосимов А.В., Рыжко А.Я. Метрическая оценка качества программ. М.,МАИ, 1989

 5. Карманов В.Г. Математическое программирование. М., Наука, 1986

 6. Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В. Программирование для математиков. М., Наука, 1988

 7. Марков А.А., Нагорный М.Н. Теория алгорифмов. М., Наука, 1984

 8. Сложность вычислений и алгоритмов. /Под редакцией Козмидиади, М., Мир, 1974

 9. Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и вычислительные автоматы. М., Сов. радио, 1974.

 10. Колєчкіна, Людмила Миколаївна. Властивості задач комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями. Методи та алгоритми їх розв'язання: Спец.01.05.02. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. фізико-матем. наук.- Харків, 2002.- 19с.

 11. Кулик А.Я. Адаптивні алгоритми передавання інформації: Монографія. - Вінниця: Універсум, 2003.- 214с.

 12. Черняхівський В.В. Алгоритми та програми побудови текстового редактора для Windows: Тексти лекцій. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002.- 92с.

 13. Іващенко В.В. Методи та алгоритми компараторної ідентифікації статичних сенсорних систем при обмеженні на вхідну інформацію: Автореф. дис. канд. техн. наук: Спец. 05.13.23.- Харків, 2004.- 19с.

Ресурси мережі Інтернет

 1. www.6201 .org.ua

 2. www.nbuv.gov.ua

Схожі:

Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «ОБ'єктно-орієнтовне програмування»
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових...
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» iconПрограма Предмет: моделювання в електроніці
Курс спирається на дисципліни „Вища математика”, „Загальна фізика”, „Основи програмування та алгоритмічні мови”
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» iconАлгоритмічні мови та програмування Опис дисципліни
Програмування засобами мови Сі” “Системне програмування” “Об’єктно-орієнтоване програмування” “Числові методи”. В кінці 4 семестру...
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи психології та міжособове спілкування»
Укладач: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, політології і державного управління, Балахтар В. В
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи держави І права»
Рецензент: к ю н., доцент кафедри теорії та історії держави І права чну ім Ю. Федьковича Місевич С. В
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» iconРобоча програма з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування» для студентів спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі проекту навчальної програми з дисципліни, затвердженої у 2004 році
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» iconПитання на залік з дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови” (1 семестр)
Загальна структура програми на мові Pascal. Призначення кожного розділу, який може бути присутнім в програмі та місце їх розташування....
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи економіки»
«Державне управління», зі спеціальності 15010005 «Державна служба» спеціалізація «Територіальне управління і місцеве самоврядування»,...
Програма вступних випробувань з навчальної дисципліни «основи програмування та алгоритмічні мови» iconЗатверджую ректор проф. П. Буряк
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2010. – 7 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи