Затверджую ректор університету icon

Затверджую ректор університету
Скачати 117.67 Kb.
НазваЗатверджую ректор університету
Дата конвертації11.02.2013
Розмір117.67 Kb.
ТипЗадача

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ І ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету


д.е.н., професор ____________ В.В. Прядко

“____”_______________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»


Чернівці

2012

Укладач: Б.М.Богач, к.е.н., старший викладач кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу


Рецензент: ________________________к.е.н., доцент Л.В.Черничук


Розглянуто на засіданні кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу


Протокол №____ від "___"_____________ 2012 р.


Завідувач кафедри ________________ к.е.н., доцент Л.В.Черничук


^ Пояснювальна записка


З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Організація і методика економічного аналізу” студентам пропонується 184 тестових теоретичних питання та 40 тестів на розв’язування задач в розрізі усіх тем дисципліни. Тести і задачі складені відповідно до робочої програми дисципліни з врахуванням усіх змін, що відбулися в нормативно-законодавчому та інструктивному матеріалі.

Кожен тест має чотири рекомендовані відповіді, однак правильною є лише одна.

Задача також має чотири розв’язки, однак правильною є лише одна. Для того, щоб правильно відповісти на всі тестові питання та розв’язати задачі, студент повинен ґрунтовно володіти методикою організації та здійснення економічного аналізу, знати сучасні форми й методи аналізу. При розв’язуванні задач слід чітко описати послідовність (алгоритм) виконання дій та пояснення до них, після чого обрати одну правильну відповідь, також необхідно пам’ятати про правила заокруглення показників (коефіцієнтів, відсотків, тощо).

Студенти повинні знати основні категорії, види і напрямки економічного аналізу; методичні прийоми економічного аналізу та етапи аналітичної роботи;методику проведення виробничої, фінансової, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Студенти повинні вміти застосовувати економічні прийоми економічного аналізу на практиці; оцінювати окремі господарські ситуації та вирішувати комплексні економічні проблеми; проводити аналіз виробничої, фінансової інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності підприємства; робити висновки за результатами проведеного аналізу; вносити конкретні пропозиції щодо покращення господарської діяльності підприємства.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕкономічнОГО аналізУ”


МОДУЛЬ І. Організація та інформаційна база аналізу. Аналіз доходів і витрат, рентабельності, активів підприємства, власного капіталу та оборотності оборотних коштів

^

Тема 1. Організація економічного аналізу на підприємствіЕкономічний аналіз як галузь економічної науки. Предмет і завдання економічного аналізу. Об’єкти економічного аналізу.

Правила організації аналітичної роботи на підприємстві. Послідовність роботи аналітика. Організаційні етапи аналітичної роботи на підприємстві. Методичні прийоми економічного аналізу за етапами аналітичної роботи. Особливості та зміст підготовчого етапу аналітичної роботи. Особливості та зміст аналітичного етапу. Особливості та зміст підсумкового етапу аналітичної роботи. Суб’єкти економічного аналізу. Організаційні форми економічного аналізу на підприємстві. Розподіл обов’язків між функціональними службами підприємства щодо виконання аналітичних робіт. Розподіл завдань економічного аналізу за суб’єктами управління.


^ Тема 2. Інформаційна база економічного аналізу


Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки. Зміст і поняття інформації. Інформація для прийняття управлінського рішення. Класифікація економічної інформації за ознаками: змінність насиченість спосіб зображення, функціональне призначення, ступінь обробки, місце утворення, носії інформації.

Класифікаційні ознаки економічної інформації за елементами структури та предметом господарської діяльності. Джерела інформації для аналізу. Групи джерел: нормативні, кошторисні, планові. Джерела облікового характеру. Позаоблікові джерела інформації. Підготовка інформаційної бази для потреб економічного аналізу. Прийоми перевірки інформаційної бази. Вимоги до інформаційного забезпечення економічного аналізу. Умови створення єдиної централізованої інформаційної системи на ЕОМ.


^ Тема3. Аналіз доходів і витрат підприємства


Значення, завдання та інформація для проведення аналізу доходів і витрат підприємства. Оцінка виконання плану з прибутку у цілому і за окремими видами прибутків і збитків. Зв'язок між окремими сумами доходів, витрат і прибутків (збитків) підприємства. Аналіз валового прибутку. Показники формування валового прибутку. Методика розрахунку впливу показників на валовий прибуток (збиток). Аналіз інших доходів та витрат: адміністративних та витрат на збут. Аналіз фінансових результатів пов’язаних з надзвичайними ситуаціями. Аналіз позареалізаційних збитків.
^

Тема 4. Аналіз рентабельності продукціїВідносні показники ефективності. Класифікація відносних показників рентабельності. Рентабельність продукції. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції. Рентабельність окремих видів продукції. Способи групувань виробів в процесі аналізу рентабельності: рентабельна чи нерентабельна продукція. Групування виробленої продукції за рівнем рентабельності. Групування виробів за ознакою ступеня та напряму зміни рентабельності. Рентабельність всієї реалізованої продукції. Рентабельність продажів: валова рентабельність реалізованої продукції, операційна рентабельність реалізованої продукції, чиста рентабельність реалізованої продукції.


^ Тема 5. Аналіз рентабельності підприємства


Аналіз рентабельності капіталу. Факторний аналіз рентабельності капіталу. Прийоми елімінування для проведення факторного аналізу рентабельності. Ресурсні показники рентабельності та методика їх розрахунку. Резерви збільшення рентабельності підприємства. Аналіз рентабельності власного капіталу. Трифакторна модель рентабельності власного капіталу. П’ятифакторна модель рентабельності власного капіталу.

^

Тема 6. Аналіз активів підприємства
Аналіз складу і структури майна підприємства. Іммобілізовані та мобільні активи. Аналіз необоротних активів підприємства. Аналіз нематеріальних активів. Аналіз основних засобів. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами. Аналіз складу, структури та технічного стану основних засобів. Аналіз ефективності використання основних засобів. Аналіз використання обладнання за часом і потужністю. Аналіз оборотних активів підприємства. Аналіз виробничих запасів. Аналіз готової продукції. Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз віку дебіторської заборгованості. Аналіз якості та ліквідності дебіторської заборгованості. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості.

^

Тема 7. Аналіз власного капіталуПоняття “капітал”. Необхідність підприємства у власному капіталі. Фактори впливу на формування власного капіталу. Динаміка та структура власного капіталу. Оцінка оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу. Коефіцієнти капіталізації та методика їх розрахунку: коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт маневреності власного капіталу. Аналіз руху власного капіталу.


^ Тема 8. Аналіз оборотності оборотних коштів


Показники ефективності діяльності господарюючого суб’єкта. Показники ефективності капіталу. Аналіз оборотності оборотного капіталу. Фактори, що впливають на тривалість обороту. Шляхи прискорення оборотності капіталу. Класифікація оборотного капіталу: залежно від функціональної ролі в процесі виробництва; від практики планування, контролю та управління; від джерел формування оборотного капіталу; від ліквідності, від ступеня ризику; від матеріально речового складу.

Аналіз тривалості обороту загального капіталу. Часткові показники обертання. Методи для визначення потреби в оборотному капіталі.


МОДУЛЬ 2. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності, фінансових результатів та фінансового стану підприємства

^

Тема 9. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної діяльностіЗначення, завдання, інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Переваги і недоліки зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності у системі комплексного економічного аналізу. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі функціонування підприємств України. Аналіз обсягів, динаміки та структури експортних операцій. Факторний аналіз обсягів реалізації експортної продукції. Аналіз виконання плану по експортних операціях. Аналіз динаміки експортних операцій. Аналіз обсягів, динаміки та структури імпортних операцій. Аналіз залежності від виробництва, від іноземних постачальників. Аналіз рівня виконання зобов’язань за експортними та імпортними контрактами. Аналіз рівня виконання зобов’язань за строками поставок. Аналіз рівня виконання зобов’язань за якістю продукції. Аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій.

^

Тема 10. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємстваЗначення, завдання та об’єкти аналізу інвестиційної діяльності. Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності. Інвестиційна привабливість підприємства. Показники оцінки інвестиційної привабливості. Способи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Спосіб оцінки ефективності інвестицій, виходячи зі строків їх окупності. Способи оцінки інвестицій за нормою прибутку на капітал. Способи оцінки інвестицій, засновані на дисконтуванні. Спосіб чистої приведеної вартості. Спосіб внутрішньої норми прибутку (доходності). Оцінка ефективності інвестиційного проекту. Аналіз фінансових інвестицій. Аналіз доходності облігацій. Аналіз доходності акцій.

^

Тема 11. Організація і методика аналізу фінансових результатів підприємстваЗначення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Порядок формування фінансових результатів діяльності. Факторна модель фінансових результатів. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів. Аналіз якості прибутку. Факторний аналіз фінансових результатів від основної діяльності. Особливості аналізу фінансових результатів від іншої операційної діяльності. Особливості аналізу фінансових результатів від інвестиційної діяльності. Особливості аналізу фінансових результатів від фінансової діяльності. Особливості аналізу фінансових результатів від надзвичайної діяльності.

^

Тема 12. Організація і методика аналізу фінансового стану підприємстваЗначення завдання, об’єкти та етапи аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Горизонтальний та вертикальний аналізи балансу. Склад та структура джерел фінансових ресурсів. Аналіз джерел власних коштів. Аналіз джерел позикових коштів. Аналіз кредиторської заборгованості. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. Фінансова стійкість підприємства – найважливіша характеристика фінансового стану підприємства. Типи фінансової стійкості. Показники, які характеризують фінансову стійкість підприємства. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз ефективності використання оборотних засобів. Аналіз ділової активності підприємства.

^

Тема 13. Узагальнення результатів аналізу господарської діяльностіОцінка фінансово-господарської діяльності підприємства за даними форм звітності. Розроблення плану заходів по мобілізації виявлених резервів прискорення оборотності оборотних засобів. Основні фактори, які характеризують роботу підприємства і визначають фінансовий стан. Узагальнення результатів аналізу балансу та висновки за результатами аналізу. Розроблення заходів по використанню виявлених резервів зниження собівартості продукції, збільшення прибутку і підвищення рентабельності. Заходи щодо покращення ефективності використання основних засобів прискорення оборотності оборотних коштів.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 318 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 92 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 290 // Все про бухгалтерський облік. – 2009.- №10

 10. Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 180 с.

 11. Дейненко Л.В. Фінанси підприємств. // Фінанси України. - 1999. - № 9. - С. 138-140.

 12. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

 13. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко. – К.: КНЕУ, 2001.– 540 с.

 14. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.

 15. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.: ЗАТ “Нічлава”, 1999. - 215 с.

 16. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. - 152 с.

 17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: т-во “Знання”, КОО, 2000. - 378 с.

 18. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. – 1997. - № 40.

 19. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

 20. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. -Київ, КНЕУ, 1999. - 132 с.

 21. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

 22. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів./ За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – ІІ-ге вид., і перероб. – Житомир: ПП ”Рута”, 2007. – 704 с.

 23. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.

 24. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єкта господарювання: Підручник. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008. – 630 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 25. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник.– 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

 26. Свєшнікова М.С. Стратегія управління фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 2000. - №11. – С. 148-151.

 27. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. Львів, Магнолія Плюс, 2004. – 344 с.

 28. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Практикум. Навч. посіб. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 280 с.

 29. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / за заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В, Римара. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 520 с.

 30. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.-656 с.

 31. Цигалик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: навчальний посібник. – Центр навчальної літератури, 2004. – 123 с.

 32. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. - Львів: Світ, 1993. – 185 с.

 33. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 34. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

 35. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

 36. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 37. www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

 38. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області

 39. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

 40. www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича

 41. www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

 42. www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

 43. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

 44. www.lib.com.ua – Електронна бібліотекаСхожі:

Затверджую ректор університету iconЗатверджую Затверджую Декан факультету Ректор Університету 20 року 20 року План розвитку кафедри
Основні характеристики розвитку кафедри (кадри, перелік курсів, наукова тематика, аспірантура, тощо) та її показники з навчальної,...
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
Укладач: Б. М. Богач, к е н., старший викладач кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
Укладач: Н. В. Кудлаєва, старший викладач кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
Укладач: Н. В. Кудлаєва, старший викладач кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
Укладач: Н. В. Кудлаєва, старший викладач кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету д е. н., проф. В. В. Прядко
Рецензент: Савчук Т. М., старший викладач кафедри грошового обігу і кредиту
Затверджую ректор університету iconПоложення про навчально-наукову лабораторію кафедри психології посадова інструкція інженера навчально-наукової лабораторії р. № Затверджую ректор
Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – навчально-наукова лабораторія), порядок її кадрового забезпечення...
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Фінансовий аналіз” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Затверджую ректор університету iconЗатверджую ректор університету
З метою складання вступних випробувань з дисципліни “Бюджетна система” студентам пропонується 300 тестів та 40 задач в розрізі тем...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи