Тема сутність та призначення фінансів icon

Тема сутність та призначення фінансів
Скачати 271.44 Kb.
НазваТема сутність та призначення фінансів
Дата конвертації02.07.2013
Розмір271.44 Kb.
ТипЗадача

«ФІНАНСИ»

В умовах ринкових відносин в народному господарстві особливе значення набувають питання функціонування фінансово-бюджетної системи. Досвід світової практики показує, що фінансова система є важливим важелем впливу на розвиток господарського механізму. Механізм розподілу внутрішнього валового продукту повинен об’єднувати економічні інтереси держави, господарюючих суб’єктів і громадян, для чого необхідно удосконалення розподільчих процесів на всіх рівнях господарювання для забезпечення економічної і політичної стабільності держави.

Метою курсу є вивчення основ функціонування фінансів, розкриття механізму формування і використання фінансових ресурсів, вивчення змін, які відбуваються у фінансовому механізмі України за ринкових перетворень, розгляд тенденцій розвитку бюджетної системи, дослідження механізму оподаткування і його впливу на розвиток суспільного відтворення, розгляд перспектив подальшого розвитку фінансових відносин в контексті міжнародної співдружності.

Задача курсу полягає в тому, щоб дати студентам необхідні знання про суть і структуру фінансової системи, розкрити місце фінансової системи в ринковій економіці, дати характеристику механізму функціонування фінансових важелів, розглянути можливі перспективи розвитку фінансової системи і напрямки її удосконалення для майбутнього приєднання України до міжнародного співробітництва.


ТЕМА 1. ^ СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСІВ

Предмет науки про фінанси. Об’єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси – специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Фінанси – вартісна, економічна, розподільна, історична категорія. Особливості функціонування фінансів – економічне вчення про товарно-грошові відносини, розширене відтворення, природу і функції держави. Макро – і мікрорівні вивчення фінансів.

Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Необхідність фінансів в умовах товарного господарства. Специфічні сфери фінансів: державні фінанси; фінанси господарських одиниць; фінансовий ринок; міжнародні фінанси. Загальна характеристика цих сфер. Відбиття специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави в умовах ринкової економіки на фінансових відносинах.

Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Фінансові ресурси держави, підприємств та населення. Склад та особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

Функції фінансів: розподільна, контрольна. Розподільна функція, її зміст. Прояви розподільної функції фінансів у процесі розподілу та перерозподілу частини валового внутрішнього продукту і національного доходу. Об’єктивна необхідність розподільної функції фінансів, її визначальне значення для здійснення економічної політики держави. Створення суспільних фондів споживання.

Сутність контрольної функції фінансів, її значення в організації контролю за розподілом частини валового внутрішнього продукту по відповідних фондах та їх витрачанням за цільовим призначенням.

Взаємозв’язок розподільної і контрольної функцій. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.


ТЕМА 2. ^ ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Поняття фінансової системи. Фінансова система як об’єкт управ­ління. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об’єднань, організацій державний бюджет, страхування, цільові фонди, фінансовий ринок.

Державні фінанси як сфера централізованих фінансів суспільства. Державні фінанси, їх ланки: державний бюджет; позабюджетні спеціальні фонди; фінанси державних підприємств і об’єднань; місцеві фінанси (місцевий бюджет, регіональні спеціальні фонди), фінанси комунальних (муніципальних) підприємств.

Бюджетний розподіл і перерозподіл централізо­ваних фінансових ресурсів держави.

Фінансова політика – складова частина економічної і соціальної політики держави. Зміст і завдання фінансової політики. Основні напрямки фінансової політики.

Стратегія і тактика фінансової політики України на сучасному етапі,

Фінансовий механізм. Поняття і склад фінансового механізму. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. Формування фінансового механізму в умовах ринкової економіки. Роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики держави.

Управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління. Органи управління фінансами та їх функції. Права і обов’язки Міністерства фінансів, Головної державної податкової адміністрації і їх структурних підрозділів у регіонах щодо оперативного управління фінансами. Управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій. Автоматизовані системи управління фінансами.

Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів. Зведений фінансовий баланс держави. Зміст фінан­сового планування під час ринкових зрушень.

Фінансовий контроль. Зміст і призначення фінансового контролю. Види, форми, методи фінансового контролю. Органи, що здійснюють фінансовий контроль. Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю.

Фінансове право. Правове регулювання фінансових відносин. Розвиток фінансового законодавства в Україні.


ТЕМА 3. ^ ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Сутність, призначення та роль бюджету держави. Значення державного бюджету у господарському механізмі держави.

Бюджет як економічна категорія. Об’єкти і суб’єкти бюджетних відносин. Бюджет як основний фінансовий план держави.

Провідна та координуюча роль бюджету у системі фінансових планів. Особливості держбюджету на поточний рік. Показники стану бюджету-бюджетний профіцит і бюджетний дефіцит. Причини виникнення бюджетного дефіциту, допустимі межі та джерела його покриття.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови бюджетної системи.

Місцеві бюджети України. Функції місцевих бюджетів. Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види неподаткових надходжень у місцеві бюджети. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування витрат місцевого господарювання.

Взаємовідносини між ланками бюджетної системи; їх форми і організація. Бюджетне регулювання. Бюджетне субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Поняття закріплених і регулювальних доходів. Бюджетні позички, порядок їх видачі і погашення. Взаєморозрахунки між бюджетами.

Бюджетний процес, його складові елементи та регламентування. Бюджетне планування, його завдання, методи і принципи. Етапи бюджетного планування: складання проекту бюджету, його розгляд, затвердження. Удосконалення бюджетного планування й бюджетного регулювання.

Виконання державного бюджету. Касове виконання дохідної та видаткової частини державного й місцевого бюджетів.

Бюджетні права державних органів законодавчої й виконавчої влади.


ТЕМА 4. ^ ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ

Поняття та економічний зміст державних доходів. Принципи організації системи доходів бюджету, їх класифікація. Фактори, що впливають на масштаби державних доходів. Форми й методи мобілізації грошових коштів у бюджет. Джерела формування бюджетних доходів.

Доходи державних підприємств та організацій – складова частина державних доходів. Прибуток державних підприємств.

Податкові надходження та їх значення у системі доходів бюджету. Державні позики та емісійний доход.

Неподаткові доходи бюджету, їх склад і призначення.

Місце централізованих цільових фондів у економічному та соціаль­ному розвитку держави. Об’єктивна необхідність їх створення.


ТЕМА 5. ^ ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ

Сутність, характеристика, склад, структура державних видатків. Класифікація видатків бюджету.

Нормування бюджетних витрат, види норм. Кошторис, його основні елементи, види.

Основні напрямки використання бюджетних коштів.

Порядок фінансування державних капітальних вкладень. Методи фінансового контролю за .цільовим і ефективним використанням бюджетних асигнувань.

Державні видатки на соціальний захист населення і соціальну сферу. Видатки на індексацію доходів і заробітної плати працівників бюджетних установ.

Склад і структура державних видатків у соціально-культурній сфері, особливості її фінансування.

Видатки на культурно-освітні установи і заклади, особливості їх планування і фінансування.

Видатки на охорону здоров’я, їх склад, структура, джерела фінансового забезпечення, порядок планування і фінансування.

Державні видатки на підготовку кадрів.

Основні напрямки перебудови фінансування вищої освіти. Впровадження елементів комерційного розрахунку у господарсько – фінансову діяльність вищої школи. Фінансування науки, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт. Роль бюджету у їх фінансуванні.

Державні видатки на оборону та управління.


ТЕМА 6. ^ ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Об’єктивна необхідність податкової системи. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Податкова система України, основні етапи її становлення.

Права і відносини власності як юридична база встановлення подат­ків. Особливості оподаткування різних суб’єктів господарювання.

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Сутність, призначення та функції податків. Класифікація податків. Основні види податків та механізм їх обчислення.

Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення. Законодавство України про місцеве оподаткування.

Податкова політика: поняття та її напрямки. Суть податкового регулювання ринку.

Податкова служба, склад податкової служби України. Законодавство про податкову службу в Україні. Організаційна структура та функції Державної податкової адміністрації. Податкова міліція – завдання, функції, підпорядкування.


ТЕМА 7. ^ ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

Суть і значення державного кредиту. Особливості фінансових відносин, що формують державний кредит, його суб’єкти. Об’єктивна необхідність і можливості використання державного кредиту. Роль держав­ного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств і організацій. Вплив державного кредиту на стан грошового обігу у державі. Значення державного кредиту у фінансовому забезпеченні загальнодержавних та регіональних потреб.

Позики, їх класифікація за правом емісії, формами виплати доходів, методами розміщення, термінами погашення та іншими ознаками.

Види цінних паперів держави, їх характеристика.

Емісія державних цінних паперів: вибір їх видів, искстіня термінів обігу, форми виплати доходів та ін.

Поняття державного боргу. Капітальний і поточний, внутрішній і зовнішній державний борг. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом. Загальна характеристика заходів у сфері управління державним боргом. Поняття рефінансування державного боргу.

Кількісний аспект державного боргу та проблеми його сплати в Україні.


ТЕМА 8. ^ ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

Сутність та роль державних цільових фондів на сучасному етапі. Трансформація функцій державних цільових фондів в умовах перехідної економіки.

Класифікація державних цільових фондів.

Сутність та значення соціального захисту населення України на сучасному етапі. Принципи соціального страхування.

Напрямки вдосконалення механізмів регулювання соціального захисту населення України.

Пенсійне забезпечення – складова соціального захисту. Специфіка пенсійних відносин в Україні. Джерела формування та напрямки використання коштів Пенсійного фонду.

Актуальні питання функціонування недержавних пенсійних фондів України.

Сутність та значення соціального страхування у разі тимчасової втрати працездатності та від нещасного випадку. Джерела формування фондів страхування з тимчасової непрацездатності та страхування від нещасного випадку.

Роль системи соціального захисту безробітних в розв’язанні соціально-економічних проблеми в Україні. Механізм управління грошовими потоками Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Перспективи реформування системи соціального захисту безробітних.


ТЕМА 9. ^ ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Поняття “фінансів суб’єктів господарювання”. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, особливості їх формування в умовах ринку. Склад грошових фондів і доходів, порядок їх утворення і використання. Економічні методи і способи формування фінансових ресурсів. Поділ коштів підприємства на власні і залучені.

Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Організація та використання оборотних коштів підприємств.

Грошові надходження підприємств, їх склад, класифікація.

Економічний зміст прибутку, його склад. Фактори формування прибутку. Розподіл і використання прибутку підприємств.

Інвестиційна діяльність на підприємствах та її наслідки. Інноваційна діяльність підприємств.

Фінансове планування на підприємствах, зміст, мета і завдання. Методи фінансового планування. Балансовий, програмно-цільовий і нормативний методи. Інформаційна база фінансового планування. Фінансовий план як складова частина бізнес-плану, його структура:

Особливості фінансових відносин на підприємствах та в установах різних форм власності і господарювання.


ТЕМА 10. СТРАХУВАННЯ

Економічна необхідність, сутність та функції страхування. Стан та особливості страхування як сфери бізнесу.

Організація страхування. Форми страхування, критерії їх використання. Класифікація страхування за об’єктами та за ознакою ризику. Принципи обов’язкового й добровільного страхування.

Форми і методи страхового захисту. Страховий фонд як джерело покриття збитків від страхових випадків. Напрямки використання страхового фонду.

Розвиток соціального страхування. Сутність, значення і перспективи розвитку. Особисте страхування, його сутність, значення у забезпеченні соціального захисту громадян. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види й форми. Страхування відповідальності. Страхування кредитних і фінансових ризиків.

Формування та перспективи розвитку страхового ринку в Україні.


ТЕМА 11. ^ ФІНАНСОВІ ФОРМИ РЕГУЛЮВАННЯ

РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Необхідність, суть та способи державного регулювання економіки. Суть, завдання фінансового регулювання внутрішнього ринку. Використання фінансових важелів у державному регулюванні економіки (податкова політика, бюджетне регулювання, державні дотації, субсидії, амортизаційні відрахування, державний кредит, страхування та ін.)

Роздержавлення та приватизація: суть і завдання. Фінансові проблеми роздержавлення і приватизації.

Фонд державного майна: його функції, завдання, обов’язки, організація. Роль фонду державного майна у процесі роздержавлення. Зарубіжний досвід приватизації та роздержавлення, можливості його використання.

Фінансовий ринок. Фінансовий ринок як механізм міжгалузевого перебігу капіталу та перерозподілу коштів. Роль фінансових ринків у ринковій економіці. Функції фінансового ринку. Перебіг вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції.

Склад фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Ринок банківських кредитів. Ринок цінних паперів.

Місцеві, регіональні, національні, міжнародні фінансові ринки. Первинний та вторинний ринки.

Суб’єкти фінансового ринку. Суб’єкти операцій на ринку цінних паперів.

Емітенти цінних паперів: компанії, товариства, підприємства та держава в особі національного уряду і місцевих органів.

Покупці цінних паперів: індивідуальні та інституціональні інвестори (юридичні особи); пенсійні та ощадні фонди; страхові компанії, інвестиційні фонди, банки, траст-компанії та інші фінансово-кредитні установи.

Фінансові інститути ринку.

Фінансові посередники. Види фінансових посередників: депозитні установи, банки, ощадні установи, контрактні установи, пенсійні фонди; страхові компанії, інвестиційні фонди, дилери і брокери. Функції фінансових посередників.

Роль Національного банку України на ринку державних цінних паперів. Операції з цінними паперами комерційних банків.


ТЕМА 12. ^ ВПЛИВ ФІНАНСІВ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРАЇНИ

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Форми та методи регулювання.

Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин. Фінанси спільних підприємств та міжнародних господарських об’єднань.

Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні. Валютні обмеження та валютні кліринги.

Міжнародні кредитні відносини. Міжнародний кредит та його форми. Проблеми зовнішнього державного боргу України.

Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації. Необхідність їх утворення, мета функціонування, роль у міжнародних фінансових відносинах. Міжнародний валютний фонд. Міжнародний банк реконструк­ції та розвитку. Банк міжнародних розрахунків.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Основна література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.

 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001р. № 2542-II.

 3. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.2000р. № 2121- ІІІ.

 4. Про цінні папери і фондову біржу. Закон України від 18.06.1991р. №1201-ХІІ.

 5. Про страхування. Закон України від 11.04.96 р.

 6. Про внесення змін до Закону України « Про систему оподаткування». Закон України від 18.02.1997 р.

 7. Про місцеві податки і збори. Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 року № 56-93.

 8. Булгакова С.О.,Василенко Л.І.,Кучер Г.В. Фінанси: Опорний конспект лекцій - К.: КДТЕУ, 1999. – 82с.

 9. Василенко Л.І., Василенко А.В.. Фінанси: Навч. Посібник.. — К.: КНТЕУ, 2004. – 199с.

 10. Василик О.Д.,Павлюк К.В. Державні фінанси України.: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 608с.

 11. Василик О.Д. Теорія фінансів.: Підручник. – К.: НІОС, 2000. – 416с.

 12. Государственные финансы. /Под иск.Федосова В.М., Огородника С.Я., Суторминой В.Н.- К: Лыбидь, 1991. – 276с.

 13. искст В.М.,Попова В.Д.,Прядко В.В. Загальна теорія фінансів. –Чернівці: Ратуша, 2000. – 640с.

 14. Дробозіна Л. О., искст Л. П., исксті Л. Л., Карчевський В. В., Башкатова Т. О. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Навч. Посібник. — Рівне: Вертекс, 2001. – 352с.

 15. Кириленко О.П. Фінанси.: Навчальний посібник. –Тернопіль: Астон, 2004. – 192с.

 16. Опарін В.М. Фінанси (загальна искс).: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 240с.

 17. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: Навч. Посібник. — К. : Знання, 2007. -235с.

 18. Фінанси.: Навчальний посібник. / За иск.Булгакової С.О. – К.: КДТЕУ, 1999. – 174с.

 19. Фінанси : навчальний посібник/ В. С. Загорський [и ис.]. – 2-ге вид., искс. – К. : Знання, 2008. – 247 с.

 20. Финансы. /Под иск. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 400с.

 21. Финансы: Ученик для вузов. / Под иск. иск. М.В.Романовского .- М.: Юрайт, 2000. – 520с.

 22. Фінанси: Підручник / За иск. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

Додаткова література:

 1. Александрова М.М., Маслова С.О Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-е вид., перероб. І доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

 2. исксті В.Д., исксті Л.О. Державні фінанси: Навч. Посібник / Заг. иск. В.Д. исксті - К. : иск, 2004. – 368с.

 3. Близнюк О.П., Лачкова Л.І., Оспіщев В.І., искст І. В., искст В. В. Фінанси: Навч. Посібник / иск. В.І.Оспіщев – К. : Знання, 2006. – 415с.

 4. иск Н.М. Державні фінанси і бюджетний процес: Навч. Посібник. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2006. -260с.

 5. исксті В.В.. Місцеві фінанси України та європейських країн. – К. : НДФІ, 2007. – 299с.

 6. Карлін М. І. Державні фінанси України : навч. Посібник / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 349с.

 7. Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг. – К.:А.Л.Д., 1995. – 176с.

 8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: искс / Под иск. Красавиной Л.Н. – 2-е ис., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 608 с.

 9. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів. –К.: КНЕУ, 1998. – 152с.

 10. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 300с.

 11. Фінанси: Посібник для искст. Вивч. иск. / А.А.Москальов. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 78с.


^ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

В умовах ринкових відносин в народному господарстві особливе значення набувають питання функціонування грошово-кредитної системи. Грошово-кредитний механізм повинен враховувати і об’єднувати економічні інтереси держави, господарюючих суб’єктів і громадян, для чого необхідно удосконалення інструментів грошово-кредитної політики на всіх рівнях господарювання для забезпечення економічної і політичної стабільності держави.

Дана дисципліна є профілюючою у системі підготовки фахівців з економічного профілю і подає основи організації і функціонування грошей і кредиту на макрорівні.

Мета курсу полягає у формуванні у студентів економічного мислення, наукового розуміння історії становлення та стану сучасної системи грошово-кредитних відносин. У результаті вивчення курсу студенти повинні отримати систему знань про дію об’єктивних законів грошового обороту, про механізм державного регулювання сфери грошово-кредитних відносин.


ТЕМА 1. ^ ПРИРОДА ГРОШЕЙ

Виникнення та необхідність грошей. Сутність грошей як загального еквівалента. Взаємозв’язок грошей з генезисом товарного обміну. Історичний розвиток форм вартості та грошей. Вартість грошей та засоби її вимірювання. Роль грошей у кругообігу доходів та продуктів. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей.

Основні функції грошей. Гроші як міра вартості. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб платежу. Гроші як засіб нагромадження. Світові гроші. Взаємозв'язок та взаємообумовленість грошових функцій.

Форми грошей та їх еволюція. Товарні гроші. Металеві гроші. Демонетизація золота. Паперові гроші. Кредитні гроші та закони їх обігу. Відмінність між паперовими та кредитними грошима. Електронні гроші. Сфери використання грошей у різних сферах.

Роль грошей в системі суспільного відтворення. Гроші як засіб обліку та контролю над мірою праці та мірою споживання. Роль грошей в процесі формування цін. Гроші як інструмент стимулювання та регулювання суспільного виробництва. Місце грошей в системі формування, розподілу та перерозподілу національного доходу. Роль грошей в розвитку міжнародних інтеграційних процесів.

Теорії грошей: номіналістична, металістична теорії та їх еволюція. Класична кількісна теорія грошей та її основні версії. Сучасний монетаризм.


ТЕМА 2. ^ ГРОШОВИЙ ОБОРОТ ТА ГРОШОВІ ПОТОКИ

Грошовий оборот. Сукупний грошовий оборот і оборот грошей в межах індивідуального капіталу. Основні суб'єкти грошового обороту: фірми, сімейні господарства, державні структури, фінансові посередники. Структура сукупного грошового обороту. Грошовий обіг. Фіскально-бюджетний оборот. Кредитний оборот. Фінансовий оборот.

Основні сфери грошового обороту. Безготівковий грошовий оборот. Характеристика безготівкових розрахунків в Україні. Відкриття рахунків у банках. Види банківських рахунків. Готівковий грошовий оборот. Співвідношення між безготівковим і готівковим грошовим оборотом та подальша його тенденція. Канали надходження грошей та їх вилучення з грошового обороту.

Модель сукупного грошового обороту. Грошові потоки. Структура грошових потоків. Грошові потоки по групах доходів і витрат основних суб’єктів грошового ринку. Механізм балансування грошових потоків.

Грошова маса та основні форми її існування. Агрегатний метод класифікації функціональних форм грошей. Характеристика грошових агрегатів. Особливості побудови показників грошової маси в Україні. Грошова база. Стійкість (сталість) грошей та шляхи її забезпечення.

Закони грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори що її визначають. Характеристика основних алгоритмів розрахунку швидкості обороту грошей. Основні шляхи та показники інтенсифікації руху грошей в сфері обігу та платежів.


ТЕМА 3. ^ ГРОШОВИЙ РИНОК

Суть грошового ринку. Структура грошового ринку. Ринок грошей (монетарний ринок). Ринок капіталів. Міжбанківський та відкритий ринки. Основні канали грошового ринку. Пряме та опосередковане (непряме) фінансування. Основні групи учасників фінансового ринку. Характеристика основних інструментів ринку грошей та ринку позичкових капіталів.

Попит на гроші. Теоретичні моделі попиту на гроші. Основні мотиви (джерела) сукупного попиту на гроші: попит на гроші для трансакцій і попит на гроші як на активи. Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Номінальний та реальний попит на гроші.

Пропозиція грошей. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей. Механізм формування пропозиції грошей. Банківські резерви. Облікова ставка. Грошовий мультиплікатор. Емісія.

Рівновага на грошовому ринку. Рівноважна процентна ставка.


ТЕМА 4. ^ ГРОШОВА СИСТЕМА

Поняття, національно-державна обумовленість та призначення грошової системи. Склад грошової системи.

Основні принципи організації грошових систем. Складові елементи грошової системи та їх характеристика. Вплив національних та історичних традицій на зміст елементів грошової! системи.

Типи та моделі побудови грошових систем. Саморегульовані грошові системи та їх історичні форми. Біметалізм (система паралельних валют, система подвійної валюти, система “кульгаючої” валюти). Монометалізмі (золотомонетний стандарт, золотозлитковий стандарт, золотодевізний стандарт).

Регульовані грошові системи. Система паперовогрошового обігу. Система природного (кредитного) обігу. Неринкові та ринкові грошові системи. Відкриті та закриті грошові системи.

Становлення та розвиток грошової системи України. Загальна характеристика грошових систем зарубіжних країн.


ТЕМА 5. ^ ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Сутність та форми інфляції. Класичні, монетарні та загальноекономічні чинники інфляції. Теоретичні концепції інфляції. Причини інфляції. Теорія “інфляції попиту”. Теорія “інфляції витрат”. Монетаристська теорія інфляції. Теорія інфляції багатофакторного процесу.

Ступені розвитку інфляції. Класифікація видів інфляції. Відкрита та подавлена (закрита) інфляція. Повзуча, помірна, галопуюча та гіперінфляція.

Основні показники вимірювання інфляції: індекс споживчих цін; індекс цін виробників; індекс цін (дефлятор) ВВП.

Методи регулювання інфляції. Дефляційна політика (регулювання попиту). Кредитна рестрикція та пряме лімітування (таргетування). Політика доходів.

Стагфляція, дефляція. Соціально-економічні наслідки інфляції. Державне регулювання інфляції. Особливості інфляційного процесу в Україні.

Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції. Класифікація грошових реформ. Структурні (повні) або «радикального типу» та часткові або «м’якого» типу грошові реформи. Формальні та деномінацій ні грошові реформи. Неконфіскаційні та конфіскаційні грошові реформи. Реформи паралельного типу («консервативні») та одномоментні грошові реформи.

Проведення спеціальних стабілізаційних заходів. Основні методи стабілізації валют: нуліфікація, деномінація, девальвація, ревальвація, реставрація, ревалоризація.

Грошові реформи в Україні.


^ ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

Сутність та еволюція валютних відносин. Фактори, що впливають на розвиток валютних відносин. Валютна політика та характеристика її окремих елементів. Дисконтна політика. Валютна інтервенція. Валютний демпінг. Девальвація та ревальвація. Валютні обмеження. Диверсифікація валютних резервів.

Загальна характеристика та структура валютного ринку. Учасники валютного ринку.

Поняття валютної системи. Види валютних систем: національна, регіональна, світова. Елементи валютних систем.

Сутність та класифікація валют. Конвертованість валюти. Валютний курс, його функції. Види та режим валютних курсів. Методика визначення валютного курсу. Валютний паритет. Режим валютного курсу в Україні.

Котирування валюти. Фіксинг. Курси валюти. Порядок визначення та регулювання валютних курсів. Крос-курс.

Види операцій на валютному ринку. Касові (спот) операції. Строкові операції: форвардні операції, ф’ючерсні угоди, валютні опціони, валютні угоді «своп».

Валютні ризики. Методи страхування валютних ризиків. Хеджування.

Баланс міжнародних розрахунків: баланс міжнародної заборгованості, розрахунковий баланс, платіжний баланс. Золотовалютні резерви. Принципи систематизації платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу Валютна позиція, сальдо балансу та основні методи балансування. Форми розрахунків в міжнародних економічних відносинах.

^ ТЕМА 7. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ринок цінних паперів як особлива складова грошового ринку. Фіктивний капітал. Властивості капіталу на ринку цінних паперів. Призначення, складові частини та функції ринку цінних паперів. Принципи функціонування ринку цінних паперів.

Структура ринку цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів. Первинний ринок цінних паперів та його характеристика. Вторинний ринок цінних паперів: "вуличний" та біржовий.

Властивості цінних паперів та їх характеристика. Класифікація цінних паперів. Способи отримання доходу по цінних паперах. Курси цінних паперів. Номінальна та ринкова вартість цінних паперів.

Види операцій на ринку цінних паперів: фінансові, технічні, корпоративні, емісійні, інвестиційні, спекулятивні, арбітражні, торговельні, дилерські, брокерські, кредитні, посередницькі, допоміжні., депозитарні, клірингово-розрахункові, реєстрові.

Фондова біржа та її роль у ринковій економіці. Функції, принципи організації та управління фондовою біржею. Допуск цінних паперів до біржових операцій (лістинг). Котирування цінних паперів. Біржові індекси. Біржовий бюлетень. Способи продажу цінних паперів. Види угод на фондовій біржі та їх класифікація. Формування ринку цінних паперів в Україні.


ТЕМА 8. ^ СУТНІСТЬ КРЕДИТУ ТА КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ

Позичковий капітал як форма грошового капіталу. Основні ознаки позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів та характеристика його інструментарієв. Позичковий процент. Норма процента. Процентний ризик. Основні види процентних ставок. Макроекономічні та мікроекономічні фактори впливу на розмір процентної ставки.

Методи перерозподілу грошових коштів. Необхідність та сутність кредиту. Роль кредиту в соціальне економічному просторі. Умови здійснення кредитної угоди. Суб'єкти та об'єкти кредитних відносин.

Принципи кредитування. Характеристика етапів руху кредиту. Основні функції кредиту. Проблеми реалізації позитивних функцій кредиту в Україні.

Теорії кредиту. Основні положення натуралістичної теорії кредиту. Основні положення капіталотворчої теорії кредиту.

Загальна характеристика функціональних форм кредиту. Характеристика основних видів кредиту та їх похідних: банківський кредит; комерційний кредит; споживчий кредит; державний кредит; міжнародний кредит. Класифікація банківських кредитів.


ТЕМА 9. ^ КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

Поняття кредитної системи. Об'єктивні економічні умови формування кредитної системи. Основні етапи розвитку кредитної системи. Принципи побудови кредитної системи. Роль та місце кредитної системи в сучасному економічному просторі. Основні типи кредитних систем.

Структура кредитної системи. Банківська система. Емісійні банки. Неемісійні банки. Парабанківська система. Інфраструктура кредитної системи.

Необхідність виникнення та походження банків. Банки в системі ринкових економічних відносин. Основні функції банків. Принципи організації банківської системи. Міжбанківські об'єднання їх роль та значення в функціонуванні кредитних систем. Класифікація міжбанківських об'єднань. Характерні риси міжбанківських об'єднань.

Суть, функції та основні види спеціалізованих кредитно-фінансових установ. Об'єктивні передумови становлення і розвитку кредитно-фінансових інститутів. Основні напрямки діяльності сучасних спеціалізованих кредитно-фінансових установ. Страхові компанії: їх функціональна суть та форми організації. Пенсійні фонди та особливості їх функціонування. Інвестиційні компанії закритого та відкритого типу. Позичково-ощадні асоціації. Фінансові компанії. Кредитні спілки. Ломбарди. Добродійні фонди.

ТЕМА 10. ^ ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

Центральний банк як орган державного грошово-кредитного регулювання економіки. Історичні аспекти організації центральних банків. Сучасні організаційно-правові форми центральних банків. Незалежність центральних банків. Особливості взаємовідносин центральних банків з виконавчою владою.

Функції центрального банку. Емісія готівки і організація грошового обігу. Функція банку банків. Функція банку уряду. Реалізація грошово-кредитної політики.

Грошово-кредитна політика. Основні типи грошово-кредитної політики: рестрикційна та експансіоністська. Загальні методи реалізації грошово-кредитної політики. Політика облікової ставки. Операції на відкритому ринку. Політика обов'язкових резервів. Політика рефінансування. Селективні способи реалізації грошово-кредитної політики.

Національний банк України (НБУ): його завдання, функції та історія розвитку. Організаційна та функціональна структура НБУ. Повноваження Ради та Правління НБУ. Принципи функціонування НБУ. Основні напрямки діяльності НБУ.


ТЕМА 11. ^ КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ЯК ОСНОВНА ЛАНКА КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ

Суть та призначення комерційних банків в сучасному економічному просторі. Функції комерційних банків. Класифікація комерційних банків.

Організаційна та функціональна структура комерційного банку. Збори акціонерів (учасників) банку. Рада банку. Правління банку. Ревізійна комісія банку. Структурні підрозділи банку.

Основні показники діяльності комерційних банків. Загальна характеристика банківських операцій. Економічний зміст банківського продукту та його класифікація.

Пасивні банківські операції. Банківські ресурси та їх структура. Власний капітал банку та його основні функції. Статутний фонд. Резервний фонд. Нерозподілений прибуток. Залучені кошти. Депозити та їх основні види. Депозити до запитання. Строкові депозити. Ощадні депозити. Недепозитні джерела залучення коштів.

Активні операції комерційних банків. Основні види активів. Кредитні операції, їх сутність та призначення. Основні методи банківського кредитування, що застосовуються комерційними банками. Інвестиційні операції та їх види. Інвестиційний портфель та інвестиційна політика комерційного банку.

Суть комісійно-посередницьких банківських операцій. Розрахункові операції. Касові операції. Валютні операції. Трастові операції. Гарантійні операції. Консультаційні та інші послуги.


ТЕМА 12. ^ МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ТА МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Світовий ринок позичкових капіталів та його структура. Світовий грошовий ринок: функції, види операцій. Міжнародний ринок грошей та інструменти його функціонування. Інструменти міжнародного ринку капіталів. Єврокапітали.

Поняття суті та класифікації міжнародного кредиту. Кредитування зовнішньої торгівлі. Міжнародні довгострокові кредити. Міжнародні валютно-кредитні організації.

Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні. Світовий банк. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Міжнародна асоціація розвитку. Міжнародна фінансова корпорація. Багатостороння агенція гарантування інвестицій. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Основна література:

 1. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ.

 2. Про Національний банк України. Закон України від 20.05.1999р. № 679-ХІV.

 3. Про цінні папери і фондову біржу. Закон України від 23.02.2006р. № 3480-IV.

 4. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993р. № 15-93.

 5. Про кредитування. Положення Національного банку України, затверджено постановою Правління НБУ від 28. 09.1995р. № 246.

 6. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004р. № 22.

 7. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред.. проф. Р.І. Тиркала. – Тернопіль, Карт-бланш, 2001. - 314с.

 8. Банківські операції: Підручник – 2-ге видання, випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За реакцією А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. – 476с.

 9. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Відп. ред. М. І. Савлук. - К.: Лібра, 1998. - 344с.

 10. Гроші та кредит: Навч. Посібник /І.В.Алєксєєв, М.К.Колісник, О.Й.Вівчар, П.Г.Ільчук, І.Ю.Кіндрат. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехника», 2004. – 168с.

 11. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. -2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225с.

 12. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. І доп. / М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За заг.ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. - 598 с.

 13. Демківський А.В. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К.: Вира-Р., 2003. - 528с.

 14. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 3-тє, змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. - 528с.

 15. Иванов В.М. Гроші та кредит: Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999. – 230с.

 16. Колодізєв О.М., Яременко О.Р. Гроші та кредит: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004. – 156с.

 17. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посібник. – 5-тє вид., стер. - К.: Тов-во «Знання», КОО, 2003. - 199с.

 18. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 215с.

 19. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Навч.посібник. – К.: КНЕУ,1998. - 152с.

 20. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч.посібник. -К.: КНЕУ, 1999. – 316с.

 21. Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов / Под ред. проф.Е.Ф.Жукова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи , ЮНИТИ, 1998. – 359с.

 22. Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 158 с.

 23. Сушко Н.М. Гроші та кредит: Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ,2003. - 211с.

 24. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие / В.И.Тарасов. 2-е изд., стереотип. - Мн.: Книжный Дом: Мисанта, 2005. – 512с.

 25. Філіпенко А.С.Міжнародні валютно-фінансові відносини. – К.: Либідь, 1997. - 246с.

 26. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479с.


Додаткова література:

 1. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник. 2-є видання, перероблене і доповнене. –К.: ЦУЛ, 2002. – 336с.

 2. Антонов Н., Пессель М. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: АО “Финстатинформ”, 1995. – 272с.

 3. Банковское дело: Справ. пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой - М.: Экономика, 1994. - 397с.

 4. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. - К.: Основи, 1998.- 413с.

 5. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. - К.: Основи, 1996. - 180с.

 6. Гроші та кредит: Курс лекцій. / За ред. С.І. Кручка. –К.: ДІЯ, 2000. - 132с.

 7. Гроші та кредит: Опорний конспект лекцій. / І.В.Грицюк, В.І Рошило. – Чернівці, ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 145с.

 8. Гроші та кредит: Посібник для самост. вивч. дисц. / А.А.Москальов. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 126с.

 9. Грошово-кредитна політика в Україні. / За ред. В.І.Міщенка. 2-ге видання, перероб. і доп. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. - 421с.

 10. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківської справі. Навчальний посібник. – К.: Алеута, 2004. – 478с.

 11. Деньги, кредит, банки / Под ред. О.И.Лаврушина. Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1999. - 464с.

 12. Деньги и кредит в социалистическом обществе: Учебник / Под ред О.И.Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 263с.

 13. Деньги и финансы: Тесты и задачи. / Под ред. И.Т.Балабанова. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 144с.

 14. Заруба О.Д. Кредит і банківська справа: Методичний комплекс навчальної справи. – К.: ІЕУГП, 1996. – 28с.

 15. Калина А. В., Корнеев В.В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп. - К.: МАУП, 1999.- 256с.

 16. Кравченко Л.М., Шапошников О.О. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні: Навч. Посіб. – К.: КНТЕУ, 2001. – 102с.

 17. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. – К.: ВИРА-Р,2002. - 368с.

 18. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения./ Под ред. Красавиной Л.Н.- М.: Финансы и статистика,1994. - 592с.

 19. Основы банковского дела / Под ред. А.Н. Мороза. - К.: Либра, 1994.- 330с.

 20. Поляков А., Московкина А. Основи денежного обращения и кредита: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 208с.

Схожі:

Тема сутність та призначення фінансів iconЗміст навчальної дисципліни «Бюджетна система» за темами Модуль І змістовий модуль Бюджет та бюджетний дефіцит Тема Сутність, призначення І роль бюджету держави
Змістовий модуль Бюджет та бюджетний дефіцит Тема Сутність, призначення і роль бюджету держави
Тема сутність та призначення фінансів iconПротокол № від 2010 р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко
Змістовий модуль Генезис і еволюція фінансів. Фінансова система Тема Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів
Тема сутність та призначення фінансів iconТема поняття І сутність менеджменту
Важко дати єдине абсолютно чітке та повне визначення поняття «менеджмент». Функції, сфери, рівні менеджменту та ситуації у яких вони...
Тема сутність та призначення фінансів iconУроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр
Тема Основні поняття баз даних. Побудова моделі «сутність-зв'язок предметної області». (4 год)
Тема сутність та призначення фінансів iconСтруктура навчальної дисципліни «Фінанси» на І, ІІ семестр 2010-2011 н р. для груп фк-21, фк-22, фк-23, фк-24, фк-25 (феф)
Змістовий модуль Генезис та еволюція фінансів і фінансової науки Тема Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів
Тема сутність та призначення фінансів iconТема іноземні інвестиції 1 Сутність іноземних інвестицій

Тема сутність та призначення фінансів iconДиректор чтеі кнтеу
Бюджетна система України, її сутність, етапи становлення та принципи побудови. Зведений бюджет, його призначення. Види зведених бюджетів,...
Тема сутність та призначення фінансів iconУрок №3 Тема. Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів
Призначення та принцип дiї мiкропроцесорiв; призначення пристроїв, що входять до складумультимедiйного обладнання; розглянути: класифiкацiю...
Тема сутність та призначення фінансів iconДокументи
1. /Тема-Будова та призначення токарного верстата, керування токарним верстатом. Встановлення...
Тема сутність та призначення фінансів iconТема поняття інвестицій та інвестиційної діяльності 1 Економічна сутність інвестицій

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи