Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу icon

Розпорядження " 27 " 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу
Скачати 151.98 Kb.
НазваРозпорядження " 27 " 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу
Дата конвертації11.07.2013
Розмір151.98 Kb.
ТипРозпорядженняУКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


27 03 2012 р. № 197-р


Про затвердження Положення

про колегію Чернівецької

обласної державної адміністрації

та її персонального складу


Відповідно до Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 №1569 (із змінами):

1. Затвердити Положення про колегію обласної державної адміністрації (далі - Положення), що додається.

2. Затвердити персональний склад колегії Чернівецької обласної державної адміністрації, що додається.

3. Надіслати Положення структурним підрозділам обласної державної адміністрації, обласним установам і організаціям, районним державним адміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення для використання в роботі.

4. Заступникам голови, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади неухильно дотримуватись порядку підготовки та проведення засідання колегії Чернівецької обласної державної адміністрації, встановленого цим Положенням.

5. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації переглянути свої Положення про колегію та привести їх у відповідність до цього Положення.

6. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження обласної державної адміністрації від 10.12.2007 № 581-р "Про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації" (із змінами).


Голова обласної

державної адміністрації М. Папієв


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження обласної

державної адміністрації

27.03.2012 № 197-р


ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації

^

І. Загальні положення1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії облдержадміністрації.


2. Колегія обласної державної адміністрації (далі - Колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції обласної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності і прийняття відповідних рішень, надання доручень та рекомендацій.


3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, розпорядженнями, дорученнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.


4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймає голова облдержадміністрації, який очолює колегію.


ІІ. Функції колегії


5. Колегія облдержадміністрації:

1) обговорює та приймає рішення, надає доручення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності облдержадміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

вдосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

формування і реалізації державної політики, розширення міжнародного співробітництва у відповідних галузях (сферах діяльності) та у регіоні в цілому, а також на відповідних територіях області;


3) визначає прогнози і програми соціально-економічного розвитку відповідних галузей (сфер діяльності), регіону та його територій, інших державних програм та шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного і комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності облдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

6) аналізує стан роботи облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення з питань забезпечення прав та свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на облдержадміністрацію.
^

ІІІ. Склад колегії6. До складу колегії входять: голова обласної державної адміністрації (голова колегії), перший заступник та заступники голови обласної державної адміністрації, заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації (секретар колегії), керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

У разі потреби – керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою), голови районних державних адміністрацій, за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій їх представники.

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою облдержадміністрації.


ІV. Організація роботи колегії


8. Організаційною формою роботи колегії є її засідання. Періодичність проведення засідання колегії визначається планом роботи обласної державної адміністрації, позапланові – у разі потреби. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.


У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та президією обласної ради (за згодою), президією ради профспілок області (за згодою) та іншими недержавними інституціями.


9. Засідання колегії проводиться відповідно до плану роботи обласної державної адміністрації. У плані роботи зазначаються питання для розгляду на колегії, дата розгляду, прізвище, ініціали (ініціал імені) доповідача.

10. Проект плану роботи обласної державної адміністрації із зазначенням питань, що мають розглядатися на колегії, складається організаційно-контрольним відділом апарату обласної державної адміністрації з урахуванням пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та райдержадміністрацій. До переліку додається довідка з обґрунтуванням підстав внесення питання на розгляд колегії.

11. Затверджений головою обласної державної адміністрації (головою колегії) план роботи доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та райдержадміністрацій.

12. Додаткові питання до затвердженого плану роботи колегії можуть бути включені за рішенням його голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Організаційно-контрольний відділ апарату обласної державної адміністрації інформує членів колегіального органу та відповідальних виконавців про внесені до плану зміни.

13. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

14. Організація забезпечення діяльності колегії покладається на заступника голови-керівника апарату обласної державної адміністрації (секретаря колегії), організаційно-контрольний, загальний, юридичний, фінансово-господарський відділи апарату облдержадміністрації.


15. Відповідальними за підготовку та подання матеріалів для розгляду на засіданні колегії є заступники голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків. Підготовку матеріалів, що подаються на розгляд колегії, здійснюють керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади.


16. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно з планом роботи облдержадміністрації та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється організаційно-контрольним відділом апарату обласної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для затвердження.


17. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

завізовані проекти рішень колегії, які складаються з: констатуючої частини, в якій коротко висвітлюються результати роботи, недоліки, які потребують вирішення та постановляючої частини, в якій згідно зі змістом довідки і констатуючої частини проекту рішення колегії формулюються конкретні завдання, визначаються терміни їх виконання та особи, відповідальні за виконання (можуть надаватись доручення);

довідки, звіти, інформації тощо, які повинні містити аналітичну інформацію з питання, що пропонується до розгляду, проблемні питання, а також пропозиції щодо їх вирішення, за обсягом не повинні перевищувати 4 сторінок друкованого тексту, а з питання соціально-економічного розвитку області не більше 10 сторінок – підписуються керівником підрозділу, головою райдержадміністрації, які готують питання на розгляд колегії та візуються на звороті останньої сторінки заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків;

список членів колегії;

список учасників засідання колегії із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.


18. Проекти рішень колегії (доручення) візуються на звороті останньої сторінки керівником структурного підрозділу, головою райдержадміністрації, які готують документ, заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівниками юридичного, організаційно-контрольного, загального відділів, секторів контролю організаційно-контрольного відділу і з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

Проекти рішень (доручення) колегії повинні містити аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно, без скорочень, повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження. Обсяг проекту рішення (доручення) не повинен перевищувати 3-х сторінок, віддрукованих на папері формату А-4 (210 х 297 мм).


19. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.


20. Відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії надають матеріали загальному відділу апарату облдержадміністрації не пізніше ніж за 7 днів до чергового засідання. Загальний відділ апарату облдержадміністрації перевіряє матеріали на правильність їх оформлення.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.


21. Загальний відділ спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації забезпечує тиражування остаточно підготовлених матеріалів. Не пізніше як за 5 днів до початку засідання колегії, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання, загальний відділ подає сформований пакет документів голові обласної державної адміністрації та членам колегії.


22. Остаточний склад осіб, запрошених на засідання колегії, визначається заступником голови-керівником апарату облдержадміністрації. Запрошення та реєстрація членів колегії покладається на загальний відділ апарату обласної державної адміністрації, реєстрація інших запрошених - на організаційно-контрольний відділ апарату обласної державної адміністрації.


23. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.


^ V. Порядок проведення засідання колегії


24. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови облдержадміністрації.

Обов’язки секретаря колегії виконує заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації, а в разі його відсутності один із заступників голови облдержадміністрації.


25. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.


26. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові та секретарю колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.


27. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.


28. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.


29. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.


30. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.


31. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.


32. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади, колегії обласної ради (за згодою), президії ради профспілок області (за згодою) та інших недержавних інституцій приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.


33. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питання, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, членами колегії, іншими особами, подає на розгляд голови колегії.


34. Рішення колегії реалізуються шляхом видання розпоряджень облдержадміністрації, якими вони вводяться в дію. Виконавцям надсилаються копії рішень колегії, а у разі потреби можуть надсилатися копії протоколів або витяги з них, оформлені і затверджені на відповідному бланку та засвідчені печаткою загального відділу апарату обласної державної адміністрації.


35. Засідання колегії оформляється протоколом, який підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії або одним із заступників голови облдержадміністрації, який виконував його обов’язки.

Спільні засідання колегій оформляються протоколом, який підписується головами відповідних колегій органів виконавчої влади та секретарем колегії обласної державної адміністрації або одним із заступників голови облдержадміністрації, який виконував його обов’язки.


36. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується, розпорядженнями облдержадміністрації, виданими за підсумками рішень колегії.


37. Стенографування (технічний запис) засідань колегії облдержадміністрації забезпечує загальний відділ апарату облдержадміністрації.


38. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в загальному відділі апарату облдержадміністрації.


39. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.


^ VІ. Контроль за виконанням рішень колегії


40. Безпосереднє виконання прийнятих рішень колегії, затверджених розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, покладається на керівника структурного підрозділу, голову райдержадміністрації, відповідальних за підготовку матеріалів з цього питання до розгляду на засіданні колегії, координацію та контроль здійснюють заступники голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

41. Зазначені у рішеннях посадові особи у встановлені терміни організовують виконання завдань та подання відповідної інформації сектору контролю організаційно-контрольного відділу апарату облдержадміністрації.

42. Сектор контролю організаційно-контрольного відділу апарату облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження, погоджену заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, подає на розгляд голові облдержадміністрації (голові колегії).

43. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.


Заступник голови - керівник апарату

обласної державної адміністрації В.Бурлака


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження обласної

державної адміністрації

27.03.2012 № 197-р


^ ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОЛЕГІЇ

Чернівецької обласної державної адміністрації


^ ПАПІЄВ

Михайло Миколайович

голова колегії, голова обласної державної адміністрації


БУРЛАКА

Василь Михайлович


секретар колегії, заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації^ ГАЛИЦЬ

Георгій Костянтиновичперший заступник голови обласної державної адміністрації


КРИЩЕНКО

Кирило Євгенович

заступник голови – начальник Головного фінансового управління обласної державної адміністраціїТЕМЕРІВСЬКИЙ

Віталій Вячеславовичзаступник голови обласної державної адміністраціїГАЙНИЧЕРУ

Михайло Івановичголова Чернівецької обласної ради (за згодою)


^ ГАВРИШ

Ярослав Васильовичначальник управління Служби безпеки України в Чернівецькій області (за згодою)ХАРАБАРА

Микола Дмитрович
начальник управління МВС України в Чернівецькій області (за згодою)

СІДЛЯР


Ігор Анатолійовичначальник Головного управління економіки обласної державної адміністрації
^ СЕНЬКІВ

Богдан Климович
начальник Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

^ БРАТКО

Едуард Петрович


начальник Територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області (за згодою)ШКВАРКОВСЬКИЙ

Володимир Антонович


голова Чернівецької обласної ради профспілок

(за згодою)МЕЛЬНИЧУК

Степан Васильович


ректор Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (за згодою)БУЗИНСЬКИЙ
^

Микола Дмитровичголова правління організації роботодавців Чернівецької області (за згодою)МИХАЙЛІШИН

Віталій Михайлович


секретар Чернівецької міської ради (за згодою)РОШКА

Микола Васильович
голова обласної організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (за згодою)Заступник голови - керівник апарату

обласної державної адміністрації В.БурлакаСхожі:

Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу iconРозпорядження " 29 " 11 2012 р. №833-р Про внесення змін до персонального складу колегії Чернівецької обласної державної адміністрації
Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 27. 03. 2012 №197-р...
Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу iconРозпорядження " 31 " 07 2012 р. №479-р Про затвердження рішення колегії від 25. 07. 2012 «Про доповнення рішення сесії обласної ради «Про обласний бюджет на 2012 рік»
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до п. 34 Розділу V положення про колегію...
Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу iconРозпорядження " 31 " 07 2012 р. №492-р Про затвердження рішення колегії від 25. 07. 2012 «Про затвердження комплексної програми розвитку дошкільної освіти Чернівецької області на період до 2017 року»
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 34 Положення про колегію обласної державної...
Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу iconРозпорядження " 03 " 12 2012 р. №858-р Про затвердження рішення колегії від 30. 11. 2012 «Про затвердження обласної програми «Вчитель»
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 34 Положення про колегію обласної державної...
Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу iconРозпорядження " 31 " 07 2012 р. №487-р Про затвердження рішення колегії обласної державної адміністрації від 25. 07. 2012
Керуючись частиною 2 статті 6, частинами 1, 3 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п. 34 Положення про...
Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу iconРозпорядження " 31 " 07 2012 р. №488-р Про затвердження рішення колегії обласної державної адміністрації від 25. 07. 2012
Керуючись частиною 2 статті 6, частинами 1, 3 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п. 34 Положення про...
Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу iconРозпорядження 04. 11. 2013 №192-р Про затвердження рішення колегії районної державної адміністрації від 31. 10. 2013 «Про стан соціально економічного розвитку району за дев’ять місяців 2013 року»
Про колегію Путильської районної державної адміністрації”, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від...
Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу iconРозпорядження " 03 " 12 2012 р. №867-р Про затвердження рішення колегії від 30. 11. 2012 Про затвердження комплексної Програми реалізації державної політики з питань
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 34 Положення про колегію обласної державної...
Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу iconРозпорядження " 23 " 07 2012 р. №464-р Про внесення змін до персонального складу колегії Чернівецької обласної державної адміністрації
Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 45 Регламенту Чернівецької обласної...
Розпорядження \" 27 \" 03 2012 р. №197-р Про затвердження Положення про колегію Чернівецької обласної державної адміністрації та її персонального складу iconРозпорядження " 03 " 12 2012 р. №866-р Про затвердження рішення колегії від 30. 11. 2012 «Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури І спорту на 2013 2017 роки»
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 34 Положення про колегію обласної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи