Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її icon

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її
Скачати 66.58 Kb.
НазваРозпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її
Дата конвертації11.07.2013
Розмір66.58 Kb.
ТипРозпорядження

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

_06.12______ 2011 № _838-р____ПОЛОЖЕННЯ


про комісію з питань ліцензування господарської діяльності

з виробництва теплової енергії, транспортування її

магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

та постачання теплової енергії


1. Загальні положення


1.1. Положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (далі – Положення) розроблене відповідно до Законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про теплопостачання”, постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” (із змінами) та від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” (із змінами) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установах та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 № 167/417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за № 96/16112, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 № 168/418, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за № 97/16113, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 24.11.2009 № 370, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.12.2009 за № 1201/17217 (далі – Ліцензійні умови).


1.2. Положення визначає основні завдання, засади організації та порядок роботи комісії з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (далі – Комісія).


1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, прийнятими у межах її компетенції, та цим Положенням.


1.4. Ліцензії видаються суб’єктам господарювання на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (далі – виробництво, транспортування та постачання теплової енергії).


1.5. Підписання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків між посадовими особами облдержадміністрації.

2. Завдання Комісії


2.1. Завданнями Комісії є:


2.1.1. Забезпечення розгляду заяв та документів, що подаються суб’єктами господарювання, для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на відповідність вимогам законодавства у сфері ліцензування зазначеного виду господарської діяльності.


2.1.2. Прийняття рішення про видачу або відмову у видачі, анулювання, переоформлення ліцензії, визнання ліцензії недійсною (за наявності підстав, визначених законодавством), видачу копій та дублікатів ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії з дотриманням принципів об’єктивності та неупередженості.


2.2. Комісія здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов у встановленому законодавством порядку.


^ 3. Порядок роботи Комісії


3.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у міру надходження документів, але не рідше, ніж раз у квартал. Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.


3.2. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, при рівному розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.


3.3. Про час і місце проведення засідання Комісії та питання, які виносяться на порядок денний, члени Комісії повідомляються не пізніше як за 2 робочих дні до проведення засідання Комісії.


^ 4. Обов’язки та права Комісії


4.1. Комісія у встановленому законодавством порядку:

4.1.1. Здійснює розгляд заяв та документів, що подаються суб’єктами господарювання про видачу, анулювання, переоформлення ліцензій, видачу копій та дублікатів ліцензій щодо провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.


4.1.2. Зберігає ліцензійні справи, веде журнал обліку заяв та виданих ліцензій, формує і веде ліцензійні реєстри, надає відомості ліцензійного реєстру до Єдиного ліцензійного реєстру.


4.1.3. Приймає рішення про видачу, анулювання, переоформлення ліцензії, видачу копій та дублікатів ліцензії.

За наявності підстав, визначених законодавством, приймає рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії, визнання її недійсною.


4.1.4. Надсилає (видає) заявникові повідомлення про прийняте рішення у письмовій формі.


4.2. Комісія має право:

4.2.1. Подавати запити і одержувати в установленому чинним законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи та інформацію, що стосується виконання вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.


4.2.2. Звертатись до місцевих органів виконавчої влади з питань, пов’язаних з порушенням суб’єктами господарювання законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.


4.2.3. Залучати представників органів виконавчої влади, установ, організацій, суб’єктів господарювання та їх об’єднань незалежно від форм власності та організаційно-правової форми (за згодою керівництва) до розгляду питань, віднесених до компетенції Комісії.


4.2.4. Відмовляти у видачі ліцензії суб’єктам господарювання у разі наявності недостовірних даних у документах, поданих для отримання ліцензії; анульовувати або призупиняти дію ліцензії, визнавати ліцензію недійсною у разі виявлення порушень чинного законодавства з боку суб’єктів господарювання.


^ 5. Склад Комісії


5.1. До складу Комісії входять: голова Комісії, заступник голови, секретар та члени Комісії.


5.2. Голова Комісії:

керує діяльністю Комісії;

розподіляє обов’язки між її членами;

звітує перед спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування про використані бланки ліцензій єдиного зразка та ліцензійну діяльність;

організовує перевірку за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов.


5.3. Секретар Комісії:

здійснює організаційно - технічне забезпечення роботи Комісії;

повідомляє членів Комісії про час і місце проведення засідання;

здійснює підготовку і оформляє пакет ліцензійних документів;

зберігає ліцензійні справи та бланки ліцензій єдиного зразка;

готує звіти спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування про використані бланки ліцензій єдиного зразка та ліцензійну діяльність.


5.4. Члени Комісії:

беруть участь у роботі Комісії та мають право голосу;

розглядають матеріали, що надходять до управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, та вносять пропозиції щодо видачі або відмови у видачі, анулювання, переоформлення ліцензії, визнання ліцензії недійсною (за наявності підстав, визначених законодавством), видачі копій та дублікатів ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

дотримуються принципів об’єктивності та неупередженості при виконанні повноважень;

виконують доручення голови Комісії з підготовки та розгляду матеріалів до засідань Комісії та проведення перевірок;

залучаються до перевірок суб’єктів господарювання щодо достовірності наданих ними документів та додержання Ліцензійних умов;

узгоджують з керівництвом Комісії всі дії, які вони здійснюють за дорученням або від імені Комісії.


Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації В.Бурлака
Схожі:

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її iconРозпорядження 06. 12. 2011 р. №838-р
Про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її iconРозпорядження " 06 " 12 2011 р. №838-р Про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними І місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії
Ві державні адміністрації”, статтями 6, 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, статтею 16-1 Закону...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12. 2011 №837-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення 1
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її iconРозпорядження " 06 " 12 2011 р. №837-р Про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
Страції”, статтями 6, 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, статтею 12 Закону України “Про питну...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її iconРозпорядження 06. 12. 2011 р. №837-р
Про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її iconПлан-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2012 рік
Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації “Про затвердження Положення про ліцензійну комісію з ліцензування провадження...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її iconРішення виконавчого комітету міської ради 22. 02. 2011 №122/4 Двоставковий тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії на централізоване опалення Тарифи
Двоставковий тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії на централізоване опалення
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12. 2011 №838 -р

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її iconРозпорядження " 25 " 05 2011 р. №329-р Про затвердження Положення про управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної державної адміністрації
«Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04. 02. 2011 №64-р», у зв’язку з передачею функцій...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06. 12 2011 №838-р положення про комісію з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її iconРозпорядження " 07 " 12 2012 р. №876-р Про внесення змін до Положення про відділ із забезпечення діяльності керівництва (патронатна служба) апарату обласної державної адміністрації
Положення про апарат Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи