Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради icon

Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради
Скачати 93.53 Kb.
НазваПоложення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради
Дата конвертації20.07.2013
Розмір93.53 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 4 сесії Шевченківської районної

у місті Чернівці ради VІ скликання

від 30 березня 2011р. №27/4-VI


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Це положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу бухгалтерського обліку та звітності (далі - відділ), повноваження її керівника - начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

1.2. Відділ є виконавчим органом районної у місті ради, який утворюється відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відділ підконтрольний і підзвітний районній у місті раді, підпорядкований її виконавчому комітету, голові районної у місті ради.

1.3. Відділ є самостійним відділом районної у місті ради, має круглу печатку із своїм найменуванням, інші печатки та штампи, необхідні для його діяльності та офіційний бланк зі своїми реквізитами.

1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами в галузі фінансового права, рішеннями та розпорядженнями районної у місті, міської, обласної рад та їх виконавчих органів, регламентами роботи ради та виконавчого комітету і цим Положенням.

1.5. Робота відділу здійснюється за планами, які затверджуються головою районної у місті ради.

^ 2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є:

1)ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності районної у місті ради та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями(асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна,
використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.2. Відділ відповідно до покладених завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3)здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
відповідні структурні підрозділи районної ради даними
бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо
дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу.

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.


^ 3. ПРАВА ВІДДІЛУ


3.1. Відділ має право:

1) представляти районну у місті раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами районної у місті ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

3) одержувати від структурних підрозділів районної у місті ради необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) вносити голові районної у місті ради пропозиції щодо
удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.


^ 4. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ


4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, з урахуванням вимог до професійно – кваліфікаційного рівня головою районної у місті ради. Начальник відділу підлеглий безпосередньо голові районної у місті ради.

4.2. Начальник відділу (особа, що претендує на посаду
начальника відділу) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів,
стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, за фахом не менш як п'ять років;

2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення
результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
4.3. Прийняття (передача) справ начальником відділу у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

4.4. Начальник відділу:

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2) здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
4) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

5)подає голові районної у місті ради пропозиції щодо:

визначення оптимальної структури відділу та чисельності його працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності районної у місті ради;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

притягнення до відповідальності працівників відділу, у тому числі працівників районної у місті ради, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

організації навчання працівників відділу, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення
бухгалтерського обліку та складення звітності;

6) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

7) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову районної у місті ради про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
8) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться районною у місті радою;
складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;
правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості районної у місті ради;
додержанням вимог законодавства під час здійснення
попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

9) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

10) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.
4.5. У разі тимчасової відсутності начальника відділу
(відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на заступника начальника відділу (головного спеціаліста).

4.6. Організація та координація діяльності відділу, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Начальник та посадові особи відділу у разі невиконання або неналежного виконання покладених на них повноважень несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.Схожі:

Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради iconДодаток 14 затверджено рішення 10 сесії міської ради VІ скликання 28. 07. 2011 №234 положенн я про відділ бухгалтерського обліку та звітності Чернівецької міської ради 1
...
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради iconПоложення про відділ по обліку та розподілу житлової площі Шевченківської районної у місті Чернівці ради загальні положення
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Відділ підконтрольний і підзвітний районній у місті раді, підпорядкований...
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради iconПоложення про правове регулювання бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії. Джерела правової бухгалтерії. Поняття та види обліку на підприємствах. Організація бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Україні
Загальні положення про правове регулювання бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради iconПоложення про загальний відділ Шевченківської районної у місті Чернівці ради
Загальний відділ є виконавчим органом районної у місті ради, який утворюється згідно зі ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування...
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради iconПоложення про юридичний відділ Шевченківської районної у місті Чернівці ради I. Загальні положення 1
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Відділ підконтрольний і підзвітний районній в місті раді, підпорядкований...
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради iconПоложення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Шевченківської районної у місті Чернівці ради
Шевченківської районної у місті Чернівці ради (надалі відділ) утворюється відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради iconПоложення про відділ по роботі із зверненнями громадян Шевченківської районної у місті Чернівці ради I. Загальні положення
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відділ підзвітний та підконтрольний районній у місті раді, підпорядкований...
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради iconТеорія та практика бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах євроінтеграції формулювання актуальності та цілей дослідження
В тезах доповіді розглянуті питання теорії та практики бухгалтерського обліку, їх завдання, початок реформування бухгалтерського...
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради iconПоложення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю Шевченківської районної у місті Чернівці ради
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Відділ підконтрольний і підзвітний районній у місті раді, підпорядкований...
Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності районної у місті ради iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" Наказ Міністерства фінансів України від
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи