Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 icon

Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1
Скачати 271.11 Kb.
НазваПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1
Дата конвертації16.03.2013
Розмір271.11 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішенням Загальних зборів акціонерів

ЗАТ "Агроспецмонтаж"

від 05.11.2010 року, протокол № __


Голова Загальних зборів акціонерів


___________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар Загальних зборів акціонерів


___________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали)


ПОЛОЖЕННЯ

про Загальні збори акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Агроспецмонтаж»


м. Новоселиця 2010р.


^ РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агроспецмонтаж" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Агроспецмонтаж" (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.


 1. ^ РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

   1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

   2. внесення змін до статуту Товариства;

   3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

   4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

   5. прийняття рішення про розміщення акцій;

   6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

   7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

   8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

   9. затвердження положень про Загальні збори, виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

   10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом;

   11. затвердження річного звіту Товариства;

   12. розподіл прибутку і збитків Товариства;

   13. розподілу прибутку дочірніх підприємств;

   14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

   15. прийняття рішення про форму існування акцій;

   16. затвердження розміру річних дивідендів;

   17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Акціонерів;

   18. обрання членів Наглядовох ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

   19. обрання Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

   20. затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

   21. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх статутів та положень;

   22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

   23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії (ревізора);

   24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

   25. обрання комісії з припинення Товариства.

2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради, Ревізійної комісії (Ревізора) або Правління.

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства та цього Положення.


^ РОЗДІЛ 3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


3.1. Товариство щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про:

  • Затвердження річного звіту Товариства.

  • Розподіл прибутку Товариства.

  • Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання про:

  • Обрання членів Наглядової ради.

  • Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

  • Припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради;

3.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів. Питання про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів має бути включене до порядку денного Загальних зборів.

3.4. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

3.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом строку, встановленого чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально рекомендованим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій складає понад 1000 осіб, Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі (одному з офіційних друкованих видань Верховної ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення про проведення Загальних зборів.

3.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

3.7.1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства.

3.7.2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів.

3.7.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

3.7.4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

3.7.5. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний).

3.7.6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

3.8. Доповнення (пропозиції) до порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:

   1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

   2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.

   3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

   4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

   5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

   6. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. У разі здійснення Товариством опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, повідомлення про зміни у порядку денному цих Загальних зборів має бути опубліковане у тому ж самому офіційному друкованому органі, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів.

3.9. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.


^ РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

4.2. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства на паперових носіях інформації. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

4.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

4.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.


^ РОЗДІЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ


5.1. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

  • особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;

  • направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

5.3. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою Товариства.


^ РОЗДІЛ 6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ


6.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави.

Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави – уповноважена особа органу, що здійснює управління державною часткою у статутному капіталі Товариства.

6.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

6.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

6.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

6.6. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це голову Реєстраційної комісії Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.7. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.8. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.


^ РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


7.1. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради.

7.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

7.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства, зокрема:

  • документу, що посвічує особу акціонера або його представника (дані паспорта акціонера мають відповідати його паспортним даним, зазначеним в переліку акціонерів Товариства, складеному на дату проведення Загальних зборів);

  • належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах (для представників акціонерів).

7.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії Товариства, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.7. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії Товариства, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.9. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, при цьому викуплені Товариством акції не враховуються.

При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

7.10. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.11. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

7.12. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.


^ РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ


8.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім наведених у пунктах 8.2.1 - 8.2.3 випадків.

   1. Рішення Загальних зборів з питань:

  • про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;

  • про зміни розміру статутного капіталу Товариства (рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, рішення про зменшення статутного капіталу Товариства);

  • про зміну Товариством типу акціонерного товариства;

  • про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення;

  • про виділ та припинення діяльності Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, якщо інше не передбачено чинним законодавством,

приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

   1. Рішення про попереднє схвалення та/або ухвалення вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах..

Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

8.4. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Наприклад: Згідно з рішенням Загальних зборів склад Наглядової ради визначений у кількості 5 осіб.

Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Акціонеру надаються 500 голосів (5 місць у складі Наглядової ради х 100 голосуючих акцій).

^ Висунуто 8 кандидатів до складу Наглядової ради.

Наявні у нього 500 голосів Акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвища кандидата в графі «За» відповідно числа «500»), або розподілити ці 500 голосів між всіма чи декількома кандидатами будь-яким чином, на свій розсуд (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі «За» відповідного числа голосів).

Обов’язковою умовою при розподілі Акціонером своїх голосів є неперевищення загальної суми голосів, зазначених Акціонером в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів наданих йому для голосування з цього питання (тобто, 500). У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених Акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв’язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення Акціонера.

У разі якщо, в бюлетені Акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси, враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

^ Якщо акціонер бажає проголосувати проти усіх кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів в графі «За» цифру «0» (нуль).

Якщо акціонер не підтримує жодного з кандидатів, він проставляє відмітку у графі бюлетеня «Утримався щодо усіх кандидатів».

Застереження: Принципи та приклади здійснення кумулятивного голосування, викладені у розділі 8 цього Положення, чинні як при обранні Наглядової ради, так і Ревізійної комісії.

8.5. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу (Наглядової ради та/або Ревізійної комісії).

Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином: кількість голосів, поданих «За» кожного кандидата, ділиться на кількість зареєстрованих для участі у Загальних зборах голосів, зазначену в складеному Реєстраційною комісією Товариства переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та помножується на 100%. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми).

Наприклад: Якщо кандидат отримав 500 голосів, поданих «за», а кількість зареєстрованих голосів згідно Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 1000, то це означає, що такий кандидат набрав 50,0000 % голосів ((500/1000)*100%).

8.6. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

8.7. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Наприклад: У протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Наглядової ради буде відображено:

«1 За обрання кандидата А подано 1 320 голосів (94,2857%)

2.За обрання кандидата Б подано 1 300 голосів (92,8571%)

3.За обрання кандидата В подано 1 250 голосів (89,2857%)

4.За обрання кандидата Г подано 1 230 голосів (87,8571%)

5.За обрання кандидата Ґ подано 1 230 голосів (87,8571%)

6.За обрання кандидата Д подано 1 200 голосів (85,5714%)

7.За обрання кандидата Е подано 1 170 голосів (83,5714%)

8.За обрання кандидата Є подано 1 100 голосів (78,5714%)
^

Проти усіх кандидатів – немає


Утрималися щодо всіх кандидатів – немає»

8.8. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Наприклад: У разі, якщо на Загальних зборах зареєструвались акціонери, які володіють 1 400 голосуючими акціями, це означає, що для обрання до складу Наглядової ради кандидат має набрати не менше 701 голосу ((1 400 голосів * 50%)+1 голос) з числа тих голосів, що надаються акціонерам для голосування у порядку, передбаченому пунктом 8.4 цього Положення.

За результатами підрахунку Лічильної комісії (наведеним у прикладі у пункті 8.7) має бути встановлено таке:

«Обраними до складу Наглядової ради ПрАТ «Агроспецмонтаж» є такі особи:

1.Кандидат А

2.Кандидат Б

3.Кандидат В

4.Кандидат Г

5.Кандидат Ґ

8.9. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має меншу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів.

Наприклад: У протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Наглядової ради відображено:

«1. За обрання кандидата А подано 1 320 голосів (94,2857%)

2. За обрання кандидата Б подано 1 300 голосів (92,8571%)

3. За обрання кандидата В подано 1 250 голосів (89,2857%)

4. За обрання кандидата Г подано 1 230 голосів (87,8571%)

7. За обрання кандидата Ґ подано 757 голосів (54,0714%)

8. За обрання кандидата Д подано 757 голосів (54,0714%)

9. За обрання кандидата Е подано 757 голосів (54,0714%)

Проти усіх кандидатів – немає

Утрималися щодо всіх кандидатів – немає»

Тобто, кандидати А, Б, В, Г, беззаперечно входять до складу Наглядової ради.

На останню, сьому вакансію претендують три кандидати (Ґ, Д, Е), що набрали рівну кількість голосів. При цьому:

^ Кандидат Ґ висунутий до складу Наглядової ради акціонером, що на дату проведення Загальних зборів володіє 120 акціями.

Кандидат Д висунутий до складу Наглядової ради акціонером, що на дату проведення Загальних зборів володіє 90 акціями.

^ Кандидат Е висунутий до складу Наглядової ради акціонером, що на дату проведення Загальних зборів володіє 100 акціями.

Проте, до складу Наглядової ради обирається кандидат Е, оскільки він був висунутий до складу Наглядової ради акціонером, що має найменшу кількість акцій серед акціонерів, що висунули конкурентів кандидата Е.


На підтвердження даних, що є підставою для остаточного вирішення питання про обрання до складу органу Товариства того чи іншого кандидата, Правління та/або Наглядова рада мають пред’явити Загальним зборам оригінал письмової пропозиції акціонера (акціонерів), що висували кандидатів. Кількість акцій у власності таких акціонерів встановлюється на підставі оригіналу переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на дату проведення Загальних зборів.

8.10. У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, переваг один перед іншим, передбачених у пункті 8.9., такі кандидати не обираються до складу органу Товариства.

У разі, якщо не вдалось обрати більше половини членів органу Товариствау, орган вважається необраним.

У такому випадку Загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу, з наступним проведенням такого повторного голосування, лише у разі, якщо будь-який з кандидатів, що набрали рівну кількість голосів, зніме свою кандидатуру з голосування.

8.11. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

8.12. Бюлетень для голосування містить:

  • повне найменування Товариства;

  • дату, місце і час проведення Загальних зборів;

  • зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;

  • питання, винесене на голосування, та проекти рішень з нього;

  • варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»);

  • застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

8.13. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

  • повне найменування Товариства;

  • дату, місце і час проведення Загальних зборів;

  • зазначення кількості голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання;

  • перелік кандидатів до органу Товариства із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові (розташованих в алфавітному порядку);

  • поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи «За_________голосів» напроти кожного з кандидатів);

  • поле для зазначення того, що акціонер утримався від голосування за будь кого з кандидатів (напис «Утримався щодо всіх кандидатів»);

  • поле для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня);

  • застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

8.14. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою (а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному розділом 4 цього Положення.

8.15. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

  • якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;

  • на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);

  • якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;

  • у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;

  • у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова Лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера і розписується. Виправлення в бюлетені не допускаються.

Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом та чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.16. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

8.17. Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів Лічильної комісії має бути непарною). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління або є кандидатами до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.

8.18. Принципи та приклади здійснення кумулятивного голосування, викладені у розділі 8 цього Положення, чинні як при обранні Наглядової ради, так і Ревізійної комісії.

8.19. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов’язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Банку.


^ РОЗДІЛ 9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ


9.1. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

9.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

   1. повне найменування Товариства;

   2. дата проведення Загальних зборів;

   3. перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

   4. рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.


^ РОЗДІЛ 10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ


10.1. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

   1. З власної ініціативи.

   2. На вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

   3. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора).

   4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

   5. В інших випадках, встановлених законом.

10.2. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:

 • формулювання порядку денного;

 • чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

10.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов’язано передати цю вимогу Наглядовій раді.

10.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

10.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

   1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

   2. Неповноти даних, передбачених пунктом 10.3 цього Положення.

10.6. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства (Правлінню, Ревізійній комісії (Ревізору)) або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.7. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

10.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

10.9. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.10. Депозитарій Товариства, зобов’язаний протягом п’яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

10.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства ініціатором таких Загальних зборів.


^ РОЗДІЛ 11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


11.1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

11.2. До протоколу Загальних зборів обов’язково заносяться відомості про:

   1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

   2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

   3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

   4. Загальну кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

   5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).

   6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.

   7. Склад Лічильної комісії.

   8. Порядок денний Загальних зборів.

   9. Основні тези виступів.

   10. Порядок голосування на Загальних зборах.

   11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

11.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.


РОЗДІЛ 12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


12.1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.
Схожі:

Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Побут» м. Новоселиця 2011р. Розділ загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Побут" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 iconПоложення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1
Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 iconПоложення про правління приватного акціонерного товариства «агроспецмонтаж» Новоселиця 2010р. Загальні положення 1
Це Положення, розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства “Агроспецмонтаж”...
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» м. Чернівці 2010р. Загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Консервний завод "Рогізна" (далі – Положення) розроблено...
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 iconПоложення про Ревізора Приватного акціонерного товариства " Агроспецмонтаж" Новоселиця 2010р
Ревізор Приватного акціонерного товариства “Агроспецмонтаж” (далі Товариство) є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською...
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 iconПоложення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Побут» Новоселиця 2011р. Розділ загальні положення 1
Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Побут» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 iconПоложення про порядок створення, реорганізації І ліквідації дочірніх підприємств Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця -2010р
Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж»...
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 iconПоложення про правління приватного акціонерного товариства «побут» Новоселиця 2011р. Загальні положення 1
Це Положення, розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства “Побут” (надалі...
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 iconПоложення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №1» м. Чернівці 2011р. Розділ загальні положення 1
Публічного акціонерного товариства "Чернівецький цегельний завод №1" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1 iconПоложення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» Чернівці 2010р. Розділ загальні положення 1
Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Консервний завод "Рогізна" (далі – Положення) розроблено відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи