Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г icon

Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г
Скачати 209.36 Kb.
НазваПротокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г
Дата конвертації16.03.2013
Розмір209.36 Kb.
ТипПротокол


Протокол №5

чергових загальних зборів акціонерів

Закритого акціонерного товариства «Побут»


28.04.2011 року м. Новоселиця


Голова зборів - Гаврилюк З.Г.

Секретар зборів Чокой В.В.

На зборах присутня Гандабура К.І. – представник реєстроутримувача ТОВ"Акціонер".


Місцезнаходження Товариства: 60300, Україна, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця, вул. Центральна, буд. 88.

Дата проведення: 28 квітня 2011 р.

Час початку зборів: 1400

Місце проведення: 60300, Україна, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця, вул. Центральна, буд. 88.

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників): 1300.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників): 1345.

Перелік осіб, які мають право приймати участь в чергових загальних зборах акціонерів, складений за даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 28.04.2011 р.

На момент складання переліку акціонерів, які мають права на участь в загальних зборах акціонерів, Статутний капітал Товариства становив 285 050,00 грн., який поділено на 5 701 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50,00 грн. кожна. Всі акції Товариства розміщені.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - ^ 97 осіб, які володіють 5 701 шт. акцій (голосів), що складає 100 % від загального числа голосуючих акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися:

  • фізичні особи в кількості ^ 27 осіб, які володіють 4 671 шт. акцій (голосів) Товариства, що складає 81,93% від загального числа голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" збори є правомочними і мають право приймати рішення з усіх питань порядку денного.


Порядок денний:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік;

2. Звіт Спостережної ради;

3. Звіт Ревізійної комісії;

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік;

5. Внесення змін у Статут ЗАТ «Побут» шляхом його викладення в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідності з Законом України «Про акціонерні товариства», в т.ч. пов’язаних зі зміною найменування ЗАТ «Побут» на Приватне акціонерне товариство «Побут»;

6. Про підтвердження повноважень органів управління ПрАТ «Побут»;

7. Затвердження внутрішніх документів ПрАТ «Побут»;

8. Про переведення іменних акцій ЗАТ «Побут» документарної форми існування в бездокументарну форму, в т.ч.:

- про визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ПрАТ «Побут», які підлягають дематеріалізації;

- про визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПрАТ «Побут».

- про визначення дати припинення операцій та дати припинення ведення реєстру акціонерів ЗАТ «Побут».

- про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення у офіційному виданні та персональної розсилки акціонерам ЗАТ «Побут» .

- про визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняття рішення про дематеріалізацію.

- про затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.

- про призначення товариства уповноваженим на збереження первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ЗАТ «Побут».


Слухали по першому та четвертому питаннях порядку денного інформацію голови правління ЗАТ «Побут» - Кіріти С.Я. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.

/додається/

По другому питанню слухали звіт голови спостережної ради Гаврилюк З.Т.

/додається/

По третьому питанню слухали звіт голови ревізійної комісії Дамянової Л.О.

/додається/


В обговорені порядку денного виступили:

Акціонери - Гуцуляк Т.І., Чокой В.В., якими було піднято питання про незадовільну роботу керівництва ЗАТ "Побут" щодо роботи з орендарями, щодо збільшення їх кількості та вартості орендної плати, зменшення збитків по оплаті за одержане теплопостачання та виявлення можливостей щодо переходу до незалежного від Новоселицької міської тепломережі теплопостачання.

Заслухавши та обговоривши звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Побут" за 2010 рік, звіт голови Спостережної ради, звіт голови ревізійної комісії, загальні збори


У Х В А Л И Л И:


1. Роботу правління за звітний період визнати задовільною.

2. Звіт спостережної ради затвердити.

3. Звіт ревізійної комісії затвердити.

4. Річний баланс та звіт про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік - затвердити.

5.Правлінню ЗАТ "Побут" свою роботу в 2011 році спрямувати на :

5.1. Збільшення обсягів послуг проти 2010 року на 5%.

5.2. Продовжити вивчення попиту на надання орендних послуг та відповідно визначити орендну плату за 1 кв.м.

5.3 Раціонально використовувати виробничі площі.

5.4. Вивчити та вирішити питання опалювання будинку побуту з метою економії коштів.

Голосували:

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

4671

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Не приймали участь у голосуванні

0

0

ВСЬОГО

4671

100


По п'ятому питанню порядку денного:

Внесення змін у Статут ЗАТ «Побут» шляхом його викладення в новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідності з Законом України «Про акціонерні товариства», в т.ч. пов’язаних зі зміною найменування ЗАТ «Побут» на Приватне акціонерне товариство «Побут».

Слухали: голову правління ЗАТ «Побут» Кіріту С.Я. яка доповіла про те, що 30.04.2009 року набув чинності Закон України „Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-УІ (далі - Закон). Кіріта С.Я. звернула увагу акціонерів на нові правила діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів та на основні вимоги Закону.

Кіріта С.Я. зазначила, що відповідно до Закону, у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів, ЗАТ «Побут» повинне внести зміни до Статуту Товариства, в тому числі й ті, що передбачатимуть зміну назви Товариства. В цьому випадку, зважаючи на чисельність акціонерів (менше 100 осіб) пропонується змінити назву Закритого акціонерного товариства «Побут» на Приватне акціонерне товариство «Побут» (далі ПрАТ «Побут»). Кіріта С.Я. запропонувала внести зміни до Статуту ЗАТ «Побут», шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Побут».

Кіріта С.Я. запропонувала уповноважити Голову правління підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Побут» від імені акціонерів Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства «Побут» в новій редакції набуде чинності, в тому числі для акціонерів та Товариства, з дати його державної реєстрації.

Враховуючи викладене вище та вимоги Закону, Голові правління, з урахуванням рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів, розробити детальний план заходів по приведенню діяльності ЗАТ «Побут» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», а також уповноважити Голову правління на виконання вказаного плану заходів з правом приймати відповідні рішення та призначати осіб відповідальних за їх виконання.


Ухвалили:

а) Привести діяльність ЗАТ «Побут» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI.

б) Змінити назву Товариства з Закрите акціонерне товариство «Побут» на Приватне акціонерне товариство «Побут».

в) Доручити Голові правління розробити детальний план заходів по приведенню діяльності ЗАТ «Побут» у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI. Уповноважити Голову правління на виконання вказаного плану заходів з правом приймати відповідні рішення та призначати осіб відповідальних за їх виконання.

г) Внести зміни до Статуту ЗАТ «Побут», у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «Побут».

ґ) Уповноважити Голову правління підписати нову редакцію Статуту від імені акціонерів Товариства.

д) Доручити Голові правління здійснити необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства.

е) Встановити, що Статут Приватного акціонерного товариства «Побут» в новій редакції набуде чинності, в тому числі для акціонерів та Товариства, з дати його державної реєстрації.

Голосували:

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

4671

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Не приймали участь у голосуванні

0

0

ВСЬОГО

4671

100


По шостому питанню порядку денного:

Про, підтвердження повноважень органів управління ПрАТ «Побут».

Слухали: Голову зборів Гаврилюк З.Т., яка запропонувала підтвердити повноваження органів управління ПрАТ"Побут".

Ухвалили:

- не підтвердити повноваження наглядової ради.

Голосували:

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

2788

59,69

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Не приймали участь у голосуванні

1883

40,31

ВСЬОГО

4671

100


- не підтвердити повноваження ревізійної комісії.

Голосували:

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

2788

59,69

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Не приймали участь у голосуванні

1883

40,31

ВСЬОГО

4671

100


- підтвердити повноваження голови та членів правління.

Голосували:

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

3759

80,48

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Не приймали участь у голосуванні

912

19,52

ВСЬОГО

4671

100


По сьомому питанню порядку денного:

Про затвердження внутрішніх документів ПрАТ «Побут».

Слухали: голову правління ЗАТ «Побут» Кіріту С.Я., яка запропонувала затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Побут», розроблені у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статом ПрАТ «Побут», а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізора.


Ухвалили:

а) Затвердити внутрішні положення ПрАТ «Побут» у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом, а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізора.

б) Встановити, що внутрішні положення ПрАТ «Побут» набувають чинності, з дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Побут» в новій редакції.

Голосували:

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

3759

80,48

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Не приймали участь у голосуванні

912

19,52

ВСЬОГО

4671

100


По восьмому питанню порядку денного:

Про переведення іменних акцій ЗАТ «Побут» документарної форми існування в бездокументарну форму, в т.ч.:

- про визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ПрАТ «Побут», які підлягають дематеріалізації;

- про визначення зберігача, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій ПрАТ «Побут».

- про визначення дати припинення операцій та дати припинення ведення реєстру акціонерів ЗАТ «Побут».

- про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення у офіційному виданні та персональної розсилки акціонерам ЗАТ «Побут» .

- про визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про прийняття рішення про дематеріалізацію.

- про затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.

- про призначення товариства уповноваженим на збереження первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ЗАТ «Побут».

Слухали: голову правління ЗАТ «Побут» Кіріту С.Я., яка доповів про зміни у законодавстві України, відповідно до яких у ЗАТ «Побут» виникає необхідність прийняття рішення щодо переведення в бездокументарну форму існування простих іменних цінних паперів ЗАТ «Побут», випущених в документарній формі (дематеріалізацію).


Ухвалили:

1. Перевести в бездокументарну форму існування прості іменні акції Товариства (провести дематеріалізацію) та затвердити Рішення про дематеріалізацію, яке оформити окремим протоколом, з урахуванням прийнятих загальними зборами рішень щодо депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власником акцій випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, способу персонального повідомлення акціонерів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму, порядку вилучення сертифікатів акцій (Додаток до протоколу).

2. Доручити Голові правління Товариства Кіріті С.Я. здійснити дії пов'язані з дематеріалізацією акцій, а саме:

а) Подати документи до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми випуску на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;

б) забезпечити припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском;

в) забезпечити депонування глобального сертифікату випуску акцій, що дематеріалізується;

г) забезпечити передачу реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до зберігача;

ґ)забезпечити відкриття зберігачем рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується та зарахування на них акцій, а також здійснювати інші дії, необхідні для проведення процедури дематеріалізації випуску акцій Товариства.

3) Затвердити депозитарієм Товариства - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний номер 30370711), та затвердити умови договору з ним.

4) Доручити Голові правління Товариства укласти договір про обслуговування емісії (та інші необхідні договори) з обраним депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.

5) Затвердити зберігачем цінних паперів Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «МАГІСТР» (ідентифікаційний код 34045290) в особі Чернівецької філії «Буковина-зберігач» ТОВ «НВП «Магістр» (ідентифікаційний код 37166086) та затвердити умови договору з ним.

6) Доручити Голові правління Товариства укласти договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій (та інші необхідні договори) із обраним зберігачем.

7) Припинити дію (розірвання) Договору, укладеного з реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, відповідно до чинного законодавства.

8) Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення у офіційному виданні та персональної розсилки акціонерам ЗАТ «Побут» (додається).

9) Здійснити, не пізніше 10 календарних днів з дати прийняття рішення про дематеріалізацію, персональне повідомлення акціонерів ЗАТ «Побут» про переведення в бездокументарну форму існування простих іменних цінних паперів ЗАТ «Побут», випущених в документарній формі існування простими листами або особисто під розпис, крім того, опублікувати повідомлення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Номінальні утримувачі не повідомляються, у зв’язку з їх відсутністю.

10) Доручити Голові правління опублікувати в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про дематеріалізацію та повідомити про це персонально кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів, випуску, що дематеріалізується, простими листами або особисто під розпис.

11) Затвердити наступний порядок вилучення з обігу сертифікатів акцій ЗАТ «Побут»:

  • акціонерам ЗАТ «Побут» після дати припинення ведення реєстру пропонується повернути належні їм сертифікати акцій Товариства шляхом надання сертифіката акцій за місцезнаходженням товариства або шляхом надсилання сертифіката акцій рекомендованим листом на адресу товариства;

- ЗАТ «Побут» забезпечує зберігання та знищення вилучених сертифікатів акцій Товариства у відповідності з вимогами, установленими чинним законодавством. Вилучені сертифікати не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам Товариства. Вилучення сертифікату ЗАТ «Побут» не призводить до переходу права власності. Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства після переведення випуску акцій у бездокументарну форму є виписка з рахунку у цінних паперах.

12) доручити Голові правління Товариства призначити особу, безпосередньо відповідальну за вилучення сертифікатів Товариства та призначити комісію в кількості не менше трьох осіб по їх знищенню .

13) визначити ЗАТ «Побут» уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру протягом п’яти років від дати передачі реєстру .

14) доручити Голові правління Товариства протягом 20 робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем зберігачу забезпечити отримання у реєстроутримувача первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни до системи реєстру, на довгострокове зберігання.

Голосували:

Підсумок голосування:

Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

«ЗА»

3759

80,48

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАЛИСЬ»

0

0

Не приймали участь у голосуванні

912

19,52

ВСЬОГО

4671

100


Голова загальних зборів акціонерів Гаврилюк З.Т. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулося голосування та були прийняті рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.


Голова зборів ЗАТ «Побут» З.Т.Гаврилюк


Секретар зборів ЗАТ «Побут» В.В.Чокой


Голова правління ЗАТ «Побут» С.Я. КірітаДодаток

до протоколу №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут»

від 28.04.2011р.Протокол

рішення про переведення випуску іменних акцій Закритого акціонерного товариства типу «Побут» документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію)


^ 1. Реквізити ЗАТ «Побут»:

Повне найменування Товариства: Закрите акціонерне товариство «Побут»;

Після реєстрації статуту Товариства в новій редакції повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Побут»;


Скорочене найменування товариства: ЗАТ «Побут»;

Після реєстрації статуту товариства в новій редакції скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Побут».


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства: 03058112;


Дані свідоцтва про державну реєстрацію товариства (станом на дату проведення загальних

зборів акціонерів):

Серія А00 №357527 .

Дата проведення держаної реєстрації – 25.07.1997 р.,

Свідоцтво видане: Новоселицькою районною державною адміністрацією Чернівецької області;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію товариства будуть змінені у зв'язку зі зміною найменування товариства відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства" та отриманням нового свідоцтва.


Місцезнаходження товариства згідно з реєстраційними документами: 60300, Україна,Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Центральна, 88.

Адреса для поштових повідомлень: 60300, Україна,Чернівецька область, м. Новоселиця, вул.

Центральна, 88.

телефон: (03733) 2-19-27, факс: немає.


Перелік посадових осіб товариства, які мають право діяти від його імені без доручення:

Кіріта Світлана Яківна - Голова правління Товариства.

^ 2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид і тип цінних паперів - акції прості, іменні;

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:

дата реєстрації випуску цінних паперів Товариства – 15 жовтня 1998 року;

орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів Товариства

Чернівецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку;

реєстраційний номер випуску цінних паперів Товариства - 108/25/1/98;

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів Товариства – UA2501001109;

номінальна вартість акції даного випуску – 50,00 гривень;

кількість випущених акцій даного випуску – 5 701 штука;

загальна номінальна вартість акцій даного випуску – 285 050,00 гривень.

^ 3. Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування - Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 30370711

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

- серія А00 №020227,

- дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 р.,

- орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

Місцезнаходження - 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3.

Телефони контактної особи -(044) 279-10-78;


Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №189650, видана 19.09.2006 р., строк дії: 19.02.2006 р. – 19.09.2016 р.

^ 4. Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр»;

Місцезнаходження - 01013, м. Київ, вул. Промислова,1, корпус А;

Телефони контактної особи – ( 044) 3901607; (044) 3901608;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 34045290;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:

- серія серія АО1 № 481321,

- дата проведення державної реєстрації юридичної особи 31.01.2006 р.,

- орган, що видав свідоцтво Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 533860, видана 26.04.2010 р., строк дії: 26.04.2010р. – 26.04.2015 р.


В особі Чернівецької філії «Буковина-зберігач» ТОВ «НВП «Магістр»

Місцезнаходження – 58003, м. Чернівці, вул. Зелена, 3;

Телефон контактної особи – ( 0372) 524866;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 37166086,

що діє на підставі копії ліцензії, виданої згідно наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №122 від 08.02.2011р.

^ 5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах Товариства - 4 671, що складає 81,93 % від загальної кількості голосів;

6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій Товариства3759, що складає 80,48 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

7. Дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства – припинення ведення реєстру здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8. Дата припинення операцій – у зв’язку зі змінами чинного законодавства, дата не визначається, а припинення операцій здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9. Спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми у бездокументарну форму існування:

Не пізніше 10 календарних днів з дати прийняття рішення про дематеріалізацію, здійснити персональне повідомлення акціонерів ЗАТ «Побут» про переведення в бездокументарну форму існування простих іменних цінних паперів ЗАТ «Побут», випущених в документарній формі існування простими листами або особисто під розпис, крім того, опублікувати повідомлення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Номінальні утримувачі не повідомляються, у зв’язку з їх відсутністю.

10. ^ Порядок вилучення сертифікатів акцій:

Затвердити наступний порядок вилучення з обігу сертифікатів акцій ЗАТ «Побут»:

  • акціонерам ЗАТ «Побут» після дати припинення ведення реєстру пропонується повернути належні їм сертифікати акцій Товариства шляхом надання сертифіката акцій за місцезнаходженням товариства або шляхом надсилання сертифіката акцій рекомендованим листом на адресу товариства;

- ЗАТ «Побут» забезпечує зберігання та знищення вилучених сертифікатів акцій Товариства у відповідності з вимогами, установленими чинним законодавством. Вилучені сертифікати не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам Товариства. Вилучення сертифікату ЗАТ «Побут» не призводить до переходу права власності. Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства після переведення випуску акцій у бездокументарну форму є виписка з рахунку у цінних паперах.


Голова зборів ЗАТ «Побут» З.Т. Гаврилюк


Секретар зборів ЗАТ «Побут» В.В. Чокой


Голова правління ЗАТ «Побут» С.Я. Кіріта
Схожі:

Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г iconПротокол №1 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Агроспецмонтаж»
Вступне слово Голови правління Закритого акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» (далі зат «Агроспецмонтаж», Товариство) Поповича...
Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі пат...
Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г iconРішення за наслідками розгляду звіту правління про результати діяльності Товариства за 2011 рік
Приватне акціонерне товариство «Побут» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 грудня...
Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г iconРішення за наслідками розгляду звіту правління про результати діяльності Товариства за 2012 рік
Приватне акціонерне товариство «Побут» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня...
Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г iconПротоколу №20 чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд"
Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми”Галбуд”, що відбулися 26 квітня 2012 року
Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г iconПротокол №2 Чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "явір" Дата проведення зборів 28 квітня 2012 року
Місце проведення зборів: Львівська область, Яворівський район, смт. Івано-Франкове, вул. Івана Франка, 1, 2-й поверх актовий зал...
Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г iconПовідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Товариства здійснюватиметься з [09: 15] 26 квітня до [09: 45] 26 квітня 2012р за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів...
Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г iconПротоколу №19 Позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства фірми "Галбуд"
Позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства фірми”Галбуд”, що відбулися 05 серпня 2011 року
Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г iconПротокол №1 чергових Загальних зборів акціонерів
Місце проведення Загальних зборів акціонерів: 60014, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Клішківці, приміщення адмінбудівлі ват...
Протокол №5 чергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Побут» 28. 04. 2011 року м. Новоселиця Голова зборів Гаврилюк З. Г iconПротокол №8 позачергових загальних зборів акціонерів
Вступне слово Голови загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Консервний завод «Рогізна» (далі ват «Консервний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи