Протокол №18 від 08. 09. 2011 року icon

Протокол №18 від 08. 09. 2011 року
НазваПротокол №18 від 08. 09. 2011 року
Сторінка1/2
Дата конвертації16.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипПротокол
  1   2ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Закритого акціонерного товариства

«Путильський лісокомбінат»

Протокол № 18 від 08.09. 2011 року.


Голова загальних зборів акціонерів


____________________ Луцюк П.В

Секретар загальних зборів


____________________ Домнюк Н.М.СТАТУТ

Публічного акціонерного товариства

«Путильський лісокомбінат»


(нова редакція)


смт. Путила

2011 рік

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Путильський лісокомбінат» (надалі - Товариство) створене та діє згідно з Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України “Про акціонерні товариства ”, а також іншими діючими нормативно-правовими актами України.

1.2. Публічне акціонерне товариство «Путильський лісокомбінат» є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства «Путильський лісокомбінат», створеного згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 31.05.1994р., №31-КП шляхом реорганізації орендного підприємства «Путильський лісокомбінат» у відкрите акціонерне товариство.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Путильський лісокомбінат».

1.3.2. скорочене найменування - ПАТ «Путильський лісокомбінат».

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 59100, Чернівецька обл., Путильський р-н, смт. Путила, вул. Українська, 186.

1.7. Товариство створене без обмеження строку діяльності.


^ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, знаки для товарів і послуг та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Товариство має право самостійно приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності, визначати свою організаційну структуру, затверджувати свої внутрішні документи.

2.4. Товариство має право вступати у цивільно-правові і господарські взаємовідносини з іншими суб’єктами господарювання і громадянами, укладати з ними будь-які угоди та договори, що не суперечать чинному законодавству України.

2.5. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями перед кредиторами всім своїм майном та активами.

2.6. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. Товариство відповідає по зобов’язаннях своїх акціонерів, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій вищим органом Товариства.

2.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.8. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.9. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

2.10. Товариство може здійснювати операції з цінними паперами, зокрема укладати угоди купівлі-продажу акцій інших підприємств, розповсюджувати серед своїх працівників та перепродавати їх.

2.11. Товариство не відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов’язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.12. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

2.13. Для досягнення цілей своєї статутної діяльності, Товариство має право укладати від свого імені угоди, набувати майнові й особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в судах в Україні і за її межами.

2.14. Товариство має право набувати у власність майно, включаючи майно, передане акціонерами. Товариство у відповідності до законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності у відповідності до мети створення, напрямків статутної діяльності Товариства та призначення майна.

2.15. Товариство має право володіти і користуватись землею та її ресурсами.

2.16. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

2.17. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству у користування і знаходиться на території України не підлягає націоналізації, конфіскації, чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.18. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності.

2.19. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном акціонерні та інші підприємницькі товариства, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах і інших об'єднаннях.

2.20. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва та інші відособлені підрозділи на території України та за її межами. Дочірні підприємства діють на підставі статутів та користуються правами юридичної особи. Філії та представництва функціонують на підставі положень про них і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.21. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства.

  1. Товариство може виступати гарантом та здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.


3. МАЙНО

3.1. Майно Товариства складають основні фонди й оборотні засоби (кошти), а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

3.2. Джерелами формування майна Товариства є:

   1. грошові і матеріальні внески акціонерів;

   2. доходи, отримані від господарської діяльності Товариства;;

   3. надходження від діяльності підприємств, заснованих Товариством;

   4. доходи від цінних паперів;

   5. придбане майно в інших підприємств, організацій, а також громадян;

   6. кредити банків і інших кредиторів;

   7. безоплатні чи благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

   8. інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Товариство є власником:

   1. майна та коштів, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;

   2. продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

   3. доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

   4. іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

3.4. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

3.5. Товариство може свої майно та продукцію передавати в заставу.

3.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Ризик випадкової загибелі, пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство.

3.7. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Наглядовою радою.

3.8. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

3.9. Оцінка майна, що є предметом правочину у розмірі до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, здійснюється оціночною комісією, створеною і затвердженою Наглядовою радоб Товариства.

3.10. Ринкова вартість майна у розмірі 10 і більше відсотків вартості активів у разі його оцінки відповідно до законодавства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.


^ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення потреб суспільства та здійснення подальшого розвитку самого Товариства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

4.2.1. комплекс лісозаготівельних робіт, вивозка та реалізація деревини;

4.2.2. виробництво і реалізація продукції промислового та іншого призначення, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, малих архітектурних форм;

4.2.3. виробництво меблів та їх реалізація;

4.2.4. здійснення вантажних та пасажирських перевезень автомобільним транспортом, надання посередницьких послуг в організації перевезень;

4.2.5. надання транспортних послуг підприємствам, організаціям та населенню;

4.2.6. діагностичне, технічне обслуговування та ремонт лісозаготівельної техніки і транспортних засобів, виготовлення та відновлення запасних частин до техніки;

4.2.7. надання комунальних послуг населенню та послуг по ремонту господарського інвентаря;

4.2.8. виробництво, переробка і реалізація виробів із відходів деревини;

4.2.9. оптова та роздрібна торгівля бензином, дизельним паливом, паливно- мастильними матеріалами та супутніми товарами, сировинними ресурсами, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, іншою продукцією;

4.2.10. лісозаготівлі;

4.2.11. одержання продукції лісового господарства;

4.2.12. надання послуг пов’язаних з лісовим господарством (посадка лісу, догляд за лісовими культурами, охорона лісу);

4.2.13. лісопильне та строгальне виробництво, просочування деревини;

4.2.14. ведення мисливського господарства;

4.2.15. здійснення будь-яких видів зовнішньо-економічної діяльності;

4.2.16. створення спільних дочірніх та іншого виду підприємств;

4.2.17. здійснення будь-яких видів зовнішньо-економічної діяльності які не суперечать чинному законодавству;

4.2.18. будівництво доріг;

4.2.19. будівництво будівель:

4.2.20. виробництво різних видів меблів та виробів із деревини;

4.2.21. виробництво теслярських та столярних виробів;

4.2.22. пасажирські транспортні перевезення;

4.2.23. надання послуг автомобільним вантажним транспортом;

4.2.24. оптова торгівля лісоматеріалами;

4.2.25. оптова торгівля будівельними матеріалами;

4.2.26. оптова та роздрібна торгівля продукцією сільського господарства;

4.2.27. розведення тварин та виробництво їх продукції;

4.2.28. сільськогосподарське виробництво;

4.2.29. технічне обслуговування та ремонт автомобілів, тракторів та іншої техніки;

4.2.30. виробництво меблів;

4.2.31. переробка твердих відходів тирси, дров відходів;

4.2.32. надання місць для короткотермінового проживання людей;

4.2.33. діяльність архіву;

4.2.34. організація діяльності ресторанів, кафе, барів, їдалень;

4.2.35. оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами;

4.2.36. оптова та роздрібна торгівля пальним і паливом;

4.2.37. надання консультаційних послуг юридичним, фізичним особам;

4.2.38. здавання в оренду власного рухомого, нерухомого майна, землі;

4.2.39. благодійна та спонсорська діяльність;

4.2.40. купівля та продаж нерухомості виробнпчо-технічного і невиробничого призначення;

4.2.41. здійснення операцій з металобрухтом, в т.ч. збирання, заготівля, купівля, переробка, транспортування, реалізація побутового та промислового брухту чорних і кольорових металів;

4.2.42. створення та експлуатація автозаправних станцій;

4.2.43. здійснення всіх інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

4.3. У випадку, якщо для здійснення яких-небудь із згаданих вище видів діяльності необхідне одержання відповідної ліцензії/дозволу, така діяльність буде здійснюватися тільки після одержання у встановленому порядку відповідної ліцензії/дозволу

4.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, безпосередньо або на договірній основі, як з юридичними, так і з фізичними особами. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.


^ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Статутний капітал Товариства становить 372 676,50 грн. (триста сімдесят дві тисячі шістсот сімдесят шість гривень 50 копійок).

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 177 465 (сто сімдесят сім тисяч чотириста шістдесят п’ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,10 грн. (дві гривні 10 копійок) кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

5.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

5.4.1. підвищення номінальної вартості акцій;

5.4.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

5.5.1. зменшення номінальної вартості акцій;

5.5.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.6. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

5.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.


^ 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення, якщо інше не передбачено законодавством України.

6.2. Рішення про розміщення акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.4. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.5. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.6. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім вирішення питань шляхом кумулятивного голосування.

6.7. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

  1. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

  2. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

  3. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

  4. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

6.11.1. розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;

6.11.2. розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

  1. Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

  2. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

  3. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

  4. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

  5. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

  6. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.

  7. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

  8. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру листом або врученням його під розпис.

  9. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм письмового повідомлення.

  10. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

  11. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

  12. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

  13. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

  14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

  15. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

  16. З урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Товариство:

6.28.1. має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

6.28.2. зобов’язане викупити акції у випадках, визначених чинним законодавством України.

  1. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною яка вказується в рішенні Загальних зборів акціонерів, однак не менше їх ринкової вартості, визначеної відповідно чинного законодавства України.

  2. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

6.30.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства;

6.30.2. вчинення Товариством значного правочину;

6.30.3. зміну розміру статутного капіталу Товариства.

  1. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу.

  2. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, яка розраховується станом на день, що передує дню опублікування у встановленому порядку повідомлень про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення, що стало підставою для виконання обов’язку викупу акцій.

  3. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

  4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

  5. Викуп власних акцій, здійснюється з врахуванням положень і обмежень встановлених чинним законодавством України.


^ 7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 15% статутного капіталу Товариства.

7.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від чистого прибутку або нерозподіленого прибутку.

7.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

7.4. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку і на інші цілі не використовуються.


^ 8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

8.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

8.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

8.3.1. Участь в управлінні Товариством;

8.3.2. Отримання дивідендів;

8.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

8.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

8.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

8.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.6. Акціонери зобов'язані:

8.6.1. Дотримуватись Статуту Товариства і виконувати рішення його органів управління;

8.6.2. Проводити оплату акцій в порядку, розмірах та способами, передбаченими Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів;

8.6.3. Всебічно сприяти Товариству в його діяльності;

8.6.4. Зберігати конфіденційність стосовно питань діяльності Товариства.

8.7. Акціонери мають інші права та несуть обов'язки у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом.
  1   2Схожі:

Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconРішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2011 (протокол №) Про закінчення 2010/2011 навчального року в загальноосвітніх закладах району наказую: Відзначити належний рівень організації роботи з підготовки учнів для участі у
На виконання рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2011 (протокол №) “Про закінчення 2010/2011 навчального року в загальноосвітніх...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconНаказ № Про затвердження тарифікації педагогічних працівників на 2011/2012 н р
На підставі рішення шкільної тарифікаційної комісії, створеної відповідно до наказу по школі від 11. 04. 2011 року №, про остаточну...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconНаказ №93 Про результати атестації педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році
України від 6 жовтня 2010 року та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20. 12. 2011 року, на підставі...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconРішення колегії головного управління освіти і науки від 10. 06. 2011 (протокол №3) "Про закінчення 2010/2011 навчального року в закладах освіти області" наказую: Відзначити належний рівень організації роботи з підготовки учнів для участі у
На виконання рішення колегії головного управління освіти і науки від 10. 06. 2011 (протокол №3) “Про закінчення 2010/2011 навчального...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconПротокол №4 від 11. 12. 2008 р., протокол №5 від 16. 12. 2008 р., протокол №6 від 18. 12. 2008 р
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Богуславської рда. Протокол №4 від 11. 12. 2008 р., протокол...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconРішення від 25 вересня 2012 року № -VІ про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності в Близнюківському районі на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням ІХ сесії районної ради VІ скликання від 29 вересня 2011 року
Ня 2011 року, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconПротокол від 01. 09. 2011 р
Згідно із рішенням Президії фсо україни (протокол від 01. 09. 2011 р. №10) у м. Київ планувалася 10-13. 11. 2011р звітно-виборча...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconПротокол №1 «21» квітня 2011 року
Міністерства освіти і науки України від 11. 09. 2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconНаказ №32 Про реалізацію завдань Національної
«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» в системі освіти Київської області»...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconРішення від 23 грудня 2011 року №229 Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад району цілісного майнового
«Веселка», розглянувши протокол зборів господарств-засновників від 3 червня 2011 року, погодження райдержадміністрації, керуючись...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconРішення від 25 вересня 2012 року №252 -VІ про хід виконання районної Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням VІІІ сесії районної ради VІ скликання від 29 липня 2011 року
Враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань освіти, культури та роботи з молоддю (протокол №17 від 18. 09. 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи