Протокол №18 від 08. 09. 2011 року icon

Протокол №18 від 08. 09. 2011 року
НазваПротокол №18 від 08. 09. 2011 року
Сторінка2/2
Дата конвертації16.03.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипПротокол
1   2


^ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. У Товаристві створюються наступні органи управління:

   1. Загальні збори Акціонерів;

   2. Наглядова рада;

   3. Правління;

   4. Ревізійна комісія.

  1. Зміна складу органів Товариства та їх компетенції здійснюється Загальними зборами Акціонерів простою більшістю голосів.

9.3. Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії є посадовими особами Товариства. 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

  1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів, які можуть бути річними або позачерговими. В роботі Загальних зборів акціонерів мають право брати участь всі його акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.

  2. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути уповноважена фізична особа. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів.

  3. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

  4. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими положенням про Загальні збори акціонерів.

  5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  6. Річні Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

  7. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства в наступних випадках:

   1. з власної ініціативи;

   2. на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

   3. на вимогу Ревізійної комісії;

   4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

   5. в інших випадках, встановлених законом.

  8. Порядок скликання Загальних зборів акціонерів.

   1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

   2. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

   3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, шляхом направлення листа поштою або вручення особисто під розпис власникам акцій, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

   4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням відомостей, передбачених чинним законодавством України.

   5. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

  9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

  10. Порядок денний Загальних зборів акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

  11. Кожний акціонер, у порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

  12. В порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів обов’язково повинні бути включені питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства та про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.

  13. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

  14. В порядок денний як річних, так і позачергових Загальних зборів, обов’язково вносяться питання, включення яких вимагають Ревізійна комісія або акціонери, що володіють у сукупності більш, як 10 (десятьма) відсотками голосів.

  15. Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного капіталу Товариства, то одночасно з порядком денним друкується інформація про:

 • мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного капіталу;

 • проект змін до Статуту Товариства, пов’язаних із збільшенням або зменшенням статутного капіталу;

 • дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;

 • відомості про нову номінальну вартість акцій;

 • права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;

 • дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;

 • порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних зі змінами статутного капіталу.

  1. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

  2. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному шляхом надіслання письмового повідомлення кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

  3. Письмове повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів надсилається акціонерам персонально, шляхом направлення листа або вручення особисто під розпис власникам акцій, у строк не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

  4. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

  5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  6. Загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

  7. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на дату скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

  8. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

  9. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

  10. Ведення засідань Загальних зборів акціонерів здійснює Голова правління Товариства чи інша особа, уповноважена Загальними зборами Товариства.

  11. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

  12. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

   1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

   2. внесення змін до статуту Товариства;

   3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

   4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

   5. прийняття рішення про розміщення акцій;

   6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

   7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

   8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

   9. затвердження положень про Загальні збори, Правління Товариства та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

   10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом;

   11. затвердження річного звіту Товариства;

   12. розподіл прибутку, покриття збитків Товариства;

   13. розподілу прибутку дочірніх підприємств;

   14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

   15. прийняття рішення про форму існування акцій;

   16. затвердження розміру річних дивідендів;

   17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

   18. обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

   19. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

   20. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

   21. обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

   22. затвердження висновків Ревізійної комісії;

   23. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

   24. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

   25. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

   26. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, затвердження їх статутів та положень;

   27. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

   28. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;

   29. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

   30. обрання комісії з припинення Товариства.

  13. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

  14. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

  15. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

  16. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються не менш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, щодо:

   1. внесення змін до Статуту Товариства;

   2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

   3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

   4. прийняття рішення про розміщення акцій;

   5. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

   6. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

   7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

  17. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

  18. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

  19. Хід Загальних зборів акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем. Такий протокол заноситься до спеціально призначеного для цього журналу.

  20. Правильність та точність викладення у протоколі питань, розглянутих Загальними зборами акціонерів, затверджується підписами Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

  21. Належним чином оформлений протокол не пізніше, як через три робочих дні після закінчення Загальних зборів акціонерів, повинен бути переданий Правлінню Товариства.


^ 11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада. Склад та порядок обрання.

11.1.1. Наглядова рада є постійно діючим органом, який здійснює захист прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює і регулює діяльність Правління Товариства та вирішує окремі питання, які законодавством та цим Статутом віднесені до її компетенції.

11.1.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Наглядова рада складається з 5 (п‘ятьох) членів терміном на три роки, з правом переобрання на наступний термін. Персональний склад Наглядової ради та зміни в ньому затверджується Загальними зборами акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

11.1.3. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Ревізійної комісії та Правління Товариства.

11.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

11.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.2.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;

11.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

11.2.8. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

11.2.9. прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Правління;

11.2.10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

11.2.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.2.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

11.2.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;

11.2.14. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.2.15. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

11.2.16. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.2.17. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.2.18. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону;

11.2.19. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства України.

11.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.


11.4. На Наглядову раду, по рішенню Загальних зборів, може буде покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

11.5. Наглядова рада може приймати рішення про передачу частини повноважень, що належать до її компетенції, Правлінню Товариства.

12.6. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом товариства.

11.7. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

11.8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться при необхідності, але не рідше одного разу у квартал. Засідання Ради вважаються правомочним, якщо в його роботі взяли участь не менш як 2/3 членів Ради. В разі неможливості скликання кворуму для вирішення термінових питань дозволяється проводити голосування шляхом опитування, в цьому випадку Член Ради надає своє рішення у письмовому вигляді.

11.9. Позачергові засідання ради скликаються на вимогу:

- голови Наглядової ради;

- двох її членів;

- Правління Товариства.

На засіданні Наглядової ради можуть бути присутні Голова та члени Правління Товариства.

11.10. Про чергові засідання члени Наглядової ради повідомляються за 7 днів до засідання способом передбаченим положенням про Наглядову раду Про позачергові засідання - за 5 днів.

11.11. При прийнятті рішення кожний член Наглядової ради має один голос.

11.12. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос Голови є вирішальним. При вирішенні питання про відчуження майна товариства у разі розподілу голосів порівну рішення не приймається.

11.13. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом, який підписується Головою Ради.

11.14. Витрати Наглядової ради, які пов'язані з виконанням її обов'язків, проводяться за рахунок Товариства.

11.15. Члени Наглядової ради за виконання своїх обов'язків можуть отримувати винагороду в розмірі визначеному умовами цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними.

11.16. Члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

11.17. У разі виникнення конфліктної ситуації між Правлінням Товариства та Наглядовою радою, Наглядова рада зобов'язана вимагати скликання позачергових Зборів.

11.18. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.19. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства.

11.20. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. 1. ^ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

  1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління.

  2. Члени Правління є посадовими особами Товариства.

  3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством.

  4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та/або Ревізійної комісії Товариства.

  5. Кількісний склад Правління Товариства 5 (п’ять) осіб: Голова Правління, заступник Голови Правління та 3 (три) члени Правління.

  6. Голова Правління, його заступник та Члени Правління призначаються та відкликаються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

  7. Члени Правління Товариства, перебувають у трудових відносинах з Товариством. Від імені Товариства трудові договори підписує Голова Наглядової ради, чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою

  8. Припинення повноважень Членів Правління здійснюється з дотриманням вимог законодавства України, зокрема законодавства про працю, та умов укладених з ними договорів.

  9. Права та обов'язки членів Правління визначаються законодавством України, положенням про Правління, а також трудовими договорами, що укладається з кожним членом Правління.

  10. Один раз на рік Правління представляє на затвердження вищому органу Товариства зведений річний звіт, аналіз прибутків і збитків.

  11. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

  12. До компетенції Правління належить:

12.12.1. організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;

12.12.2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.12.3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління Товариства;

12.12.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства для їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

12.12.5. затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

12.12.6. призначення керівників філій та представництв Товариства;

12.12.7. укладення та виконання колективного договору;

12.12.8. визначення організаційної структури Товариства;

12.12.9. прийняття рішення про отримання кредитів;

12.12.10. визначення джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;

12.12.11. затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;

12.12.12. прийняття рішень про проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.12.13. вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;

12.12.14. прийняття рішень з інших питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства.

  1. Питання діяльності Товариства, які не передбачені цим Статутом, відносяться до компетенції Правління Товариства, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової Ради Товариства.

  2. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів, в порядку, передбаченому положенням про Правління.

  3. Голова Правління:

   1. організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;

   2. без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

   3. вирішує інші питання, вiднесенi до його компетенції законодавством та внутрішніми документами Товариства.

  1. Голова Правління Товариства в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, які є обов’язковими до виконання всіма пiдроздiлами та штатними працівниками Товариства.

  2. Голова правління затверджує штатні розклади Товариства та його дочірніх підприємств.

  3. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник Голови правління, який в період виконання своїх посадових обов’язків діє без довіреності.

  4. Функціональні обов‘язки Голови Правління Товариства, визначені цим Статутом та іншими внутрішніми документами, є повноваженнями, які він вправі здійснювати від імені Товариства без доручення.

  5. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого із членів, проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

  6. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління.

  7. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління.

  8. Правління уповноважене вирішувати питання, віднесені до його компетенції та включені в його порядок денний, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 його членів. Кожен член Правління має один голос.

  9. Усі питання, що входять у компетенцію Правління вирішуються колегіально. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від всіх членів Правління, присутніх на засіданні. При однаковій кількості голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

  10. В рішенні Правління обов’язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання рішень Правління. До таких осіб рішення Правління доводиться під розписку.

  11. У випадку, коли відомо, що член Правління не зможе бути присутній на його засіданні з поважних причин (таким визнаються відрядження, хвороба, відпустка тощо), він має право достроково проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування, який відсутній, обов’язково враховується встановлені правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування додається до протоколу засідання Правління.


^ 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

  1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

  2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Товариства або їх представників шляхом кумулятивного голосування.

  3. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів .

13.4. До складу Ревізійної комісії входить не менше 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами акціонерів терміном на 3 (три) роки.

13.5. Члени Ревізійної комісії не можуть бути Наглядової ради, членами інших органів Товариства..

13.5. До функціональних обов’язків Ревізійної комісії належить:

13.5.1. здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

   1. підготовка та доведення до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління Товариства результатів перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

   2. складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства висновку з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Товариства;

   3. скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;

   4. вирішення інших питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством, та внутрішніми документами Товариства.

13.6. Ревізійна комісія вправі залучати до своєї роботи незалежних експертів та аудиторські організації.

13.7. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та проведення засідань.

13.8. Ревізійна комісія проводить чергові і позачергові перевірки; чергові та позачергові засідання.

13.9. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді та Правлінню Товариства. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

13.10. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

13.11. Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить щорічно за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.12. Позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:

13.12.1. за дорученням Загальних зборів акціонерів;

13.12.2. за дорученням Наглядової ради;

13.12.3. на вимогу акціонерів Товариства, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

13.13. За підсумками проведення чергових і позачергових перевірок Ревізійна комісія готує висновки, що підписуються членами Ревізійної комісії, які брали участь у перевірці.

Висновки підлягають затвердженню на засіданнях Ревізійної комісії.

13.14. Висновки за підсумками позачергових перевірок надаються Наглядовій раді та Правлінню Товариства не пізніше 7 (семи) робочих днів після закінчення перевірки.

13.15. Висновки за підсумками річної перевірки повинні бути надані Наглядовій раді та Правлінню Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до проведення річних Загальних зборів акціонерів.

13.16. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

13.17. Чергові засідання Ревізійної комісії проводяться щорічно не пізніше 15 березня кожного року.

13.18. Про чергове засідання Ревізійної комісії її члени повинні повідомлятися не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення засідання Ревізійної комісії. Повідомлення повинне містити інформацію про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

13.19. Не пізніше ніж за один день до дати проведення засідання Ревізійної комісії кожен із членів Ревізійної комісії може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

13.20. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів Товариства, які володіють більше ніж 10 відсотками голосів.

13.21. Позачергове засідання Ревізійної комісії повинно бути скликано не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня надходження письмового доручення на адресу Ревізійної комісії від осіб, зазначених у п. 13.20. цього Статуту.

13.22. Про скликання позачергового засідання Ревізійної комісії члени Ревізійної комісії повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до передбаченої дати проведення засідання Ревізійної комісії.

13.23. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо в засіданні Ревізійної комісії бере участь 2/3 її складу, в тому числі Голова Ревізійної комісії.

13.24. Кожен член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос.

13.25. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ревізійної комісії. При рівності поданих голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

13.26. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13.27. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

   1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

   2. невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків;;

   3. втрати членом Ревізійної комісії (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

13.28. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

13.29. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

   1. 13.29.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви.

   2. 13.29.2. у разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи.

   3. 13.29.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

   4. 13.29.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

13.27. Повноваження Ревізійної комісії Товариством і порядок її роботи визначаються цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.


^ 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

14.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

14.3.1. затверджують проект колективного договору;

14.3.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;

14.3.3. визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

14.3.4. визначають порядок відшкодування збитків заподіяних працівниками в результаті виробничо-господарської діяльності.

14.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням Товариства представляє профспілковий комітет Товариства.

14.5. Профспілковий комітет в межах наданих йому повноважень:

14.5.1. укладає від імені трудового колективу колективний договір з Правлінням Товариства;

14.5.2. узгоджує з Правлінням Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

14.5.3. бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

14.5.4. розробляє та узгоджує з Правлінням Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці;

14.5.5. порушує клопотання перед Правлінням Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

14.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

14.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

14.7. Безпечні умови праці для працівників Товариства забезпечуються відповідно до Закону України «Про охорону праці».

14.8. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.


^ 15. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

  1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

  2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

  3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів за пропозицією Правління Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. На кожну просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

  1. Товариство повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом надіслання кожному з них письмового повідомлення або особисто під розписку.

  2. Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснюється у строк, що становить 15 робочих днів з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

  3. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

15.7. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди у разі, якщо:

15.7.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано в установленому законодавством порядку;

15.7.2. власний капітал Товариства менший, ніж його статутний капітал, резервний капітал;

15.7.3. в інших випадках, встановлених законодавством.


^ 16. ФІНАНСОВИЙ РІК, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

16.1. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і закінчується 31 грудня того ж року.

16.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов’язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціям. Прибуток, одержаний після закінчення розрахунків, залишається в розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.

16.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.

16.4. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

   1. виплачуються дивіденди;

16.4.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

16.4.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

16.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Правлінням Товариства.

16.6. За рішенням Правління Товариства можуть бути створені інші фонди у відповідності з діючим законодавством України та положенням про ці фонди, які затверджуються Головою правління Товариства.

16.7. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.


^ 17. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ТОВАРИСТВІ

  1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законів фінансову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші данні в порядку передбаченому чинним законодавством України.

  2. Голова правління і головний бухгалтер Товариства, несуть персональну відповідальність за дотримання порядку і відповідності бухгалтерського обліку і звітності Товариства перед державними органами та Товариством.

  3. У разі наявності у Товариства дочірніх підприємств, крім фінансових звітів про власні господарські операції, воно зобов'язане складати та подавати консолідовану фінансову звітність.


^ 18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

  1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

  2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

  3. У випадках, передбачених законом, Товариство для припинення шляхом злиття або приєднання одержує згоду відповідних державних органів на таке припинення.

  4. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

  5. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, який прийняв рішення про його припинення.

  6. Нотаріально посвідчені копії передавального акту та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації підприємницьких товариств-правонаступників.

  7. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством, приєднатися лише до іншого акціонерного товариства, ділитися лише на акціонерні товариства, перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив, з Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

  8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

  9. Акції Товариства, яке припиняється, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх Акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

  11. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

  12. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.
 1. ^ ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

  1. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними Зборами акціонерів, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

  2. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

  3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів, якщо інше не передбачено законом.

  4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

  5. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію щодо ліквідацію Товариства в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним Зборам акціонерів Товариства чи органу, що призначив ліквідаційну комісію.

  6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

  7. З дня утворення ліквідаційною комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

  8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його Акціонерам, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством України.

  9. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у порядку, встановленому чинним законодавством України.


^ 20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

20.1. Зміни, які сталися у Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.


20.2. Товариство зобов’язане у п’ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

20.3. Зміни статуту, пов’язані із збільшенням статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

20.4. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

20.5. Зміни до Статуту Товариства проводяться у порядку і за наявності підстав, визначених цим Статутутом та чинним законодавством України.


^ 21. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів.

21.2. Зміни і доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

21.3. Якщо будь-яке із положень Статуту втратить силу, це не вплине на дійсність інших його положень.

21.4. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №18 від 08.09.2011 р.) нову редакцію Статуту ПАТ «Путильський лісокомбінат» підписано від імені акціонерів Головою правління Товариства.


Голова правління

ПАТ «Путильський лісокомбінат» Івонча П.М.
1   2Схожі:

Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconРішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2011 (протокол №) Про закінчення 2010/2011 навчального року в загальноосвітніх закладах району наказую: Відзначити належний рівень організації роботи з підготовки учнів для участі у
На виконання рішення колегії відділу освіти від 22. 06. 2011 (протокол №) “Про закінчення 2010/2011 навчального року в загальноосвітніх...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconНаказ № Про затвердження тарифікації педагогічних працівників на 2011/2012 н р
На підставі рішення шкільної тарифікаційної комісії, створеної відповідно до наказу по школі від 11. 04. 2011 року №, про остаточну...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconНаказ №93 Про результати атестації педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році
України від 6 жовтня 2010 року та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20. 12. 2011 року, на підставі...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconРішення колегії головного управління освіти і науки від 10. 06. 2011 (протокол №3) "Про закінчення 2010/2011 навчального року в закладах освіти області" наказую: Відзначити належний рівень організації роботи з підготовки учнів для участі у
На виконання рішення колегії головного управління освіти і науки від 10. 06. 2011 (протокол №3) “Про закінчення 2010/2011 навчального...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconПротокол №4 від 11. 12. 2008 р., протокол №5 від 16. 12. 2008 р., протокол №6 від 18. 12. 2008 р
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Богуславської рда. Протокол №4 від 11. 12. 2008 р., протокол...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconРішення від 25 вересня 2012 року № -VІ про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності в Близнюківському районі на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням ІХ сесії районної ради VІ скликання від 29 вересня 2011 року
Ня 2011 року, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconПротокол від 01. 09. 2011 р
Згідно із рішенням Президії фсо україни (протокол від 01. 09. 2011 р. №10) у м. Київ планувалася 10-13. 11. 2011р звітно-виборча...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconПротокол №1 «21» квітня 2011 року
Міністерства освіти і науки України від 11. 09. 2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconНаказ №32 Про реалізацію завдань Національної
«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» в системі освіти Київської області»...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconРішення від 23 грудня 2011 року №229 Про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад району цілісного майнового
«Веселка», розглянувши протокол зборів господарств-засновників від 3 червня 2011 року, погодження райдержадміністрації, керуючись...
Протокол №18 від 08. 09. 2011 року iconРішення від 25 вересня 2012 року №252 -VІ про хід виконання районної Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням VІІІ сесії районної ради VІ скликання від 29 липня 2011 року
Враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань освіти, культури та роботи з молоддю (протокол №17 від 18. 09. 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи