Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 icon

Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2
Скачати 340.57 Kb.
НазваСтатут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2
Дата конвертації19.10.2013
Розмір340.57 Kb.
ТипДокументиСТАТУТ

відкритого акціонерного товариства


1.1. Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка””

1.2. Скорочене найменування товариства: ВАТ ТФ “Арніка”

1.3. Місце знаходження Товариства: вул. Прутська,6

Україна, 58000 м. Чернівці.

Стаття 2

Юридичний статус Товариства2.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України. Засноване згідно з рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області, наказ від 21 лютого 1994 року № 14-АТ (далі по тексту – Засновник) шляхом перетворення Чернівецького виробничого трикотажного підприємства “ВТП “Арніка” у відкрите акціонерне товариство згідно з постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства” від 07.12.1992р. №686. Товариство є правонаступником Чернівецького виробничого трикотажного підприємства “ВТП “Арніка”.

2.2. Діяльність Товариства не обмежена терміном.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати товарний та фірмові знаки, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.

2.4. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

2.5. Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов’язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов`язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори (угоди) на надання послуг можуть укладатись з фізичними та юридичними особами за готівку та безготівковий розрахунок.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

  1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Акціонери несуть відповідальність за зобов’язаннями Товариства лише у межах загальної вартості акцій Товариства, власниками яких вони є. Після повної сплати належних ним акцій до Акціонерів не можуть бути пред’явлені вимоги про відшкодування боргів Товариства.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

2.7. Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законодавством України порядку.

2.8. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи – філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюють за довіреністю особи, які призначаються Головою Правління Товариства.

2.9. Товариство може бути засновником та учасником інших господарських товариств, спільних підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об`єднань.

2.10. Товариство має право:

 • будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно;

 • самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;

 • будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб’єктів господарської діяльності різних форм власності;

 • здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;

 • розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;

 • здійснювати експортно-імпортні операції;

 • наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);

 • одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;

 • самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам;

 • надавати короткострокові безвітсоткові позики Акціонерам та працівникам Товариства;

 • користуватись всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

2.11. Товариство зобов`язане:

 • виконувати взяті на себе договірні зобов`язання;

 • створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;

 • надавати Акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства, копії документів можуть надаватись Акціонерам на платній основі;

 • здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, відомості, не передбачені законам, можуть бути надані органам державної влади або іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, встановленому рішенням Правління Товариства;

 • виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;

 • забезпечувати правовій захист інтересів Акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності Товариства;

 • викуповувати в Засновників (Акціонерів) акції за їх бажанням в термін не пізніше двох місяців після отримання повідомлення про намір їх продажу, виходячи з фінансових можливостей Товариства;

 • нести інші обов`язки, визначені чинним законодавством;

2.12. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що випливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його зміни, діють норми законодавства.


Стаття 3
^

Мета та предмет діяльності Товариства3.1. Товариство є підприємницьким, що створено з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, задоволення потреб населення в продукції (роботах, послугах) та одержання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів Акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій), а саме:

 • виробництво трикотажних виробів;

- виробництво одягу з текстилю;

- виробництво трикотажного полотна;

 • надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб’єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;

 • здача в оренду складів, приміщень;

 • рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів;

 • благодійницька діяльність;

 • зовнішньоекономічна діяльність.

3.3. Господарська діяльність Товариства реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торгівельної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної юридичної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, культурно-освітньої, благодійної, милосердної, представницької та іншої діяльності, що відповідає меті створення Товариства і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Товариство здійснює після отримання ліцензій у встановленому законодавством порядку.

3.5. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

Стаття 4


Майно Товариства


4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.

Джерелом формування майна Товариства є:

- доходи, що отримані від господарської діяльності;

- кредити (позички) банків та інших кредиторів;

- доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів;

- надходження від діяльності залежних підприємств, заснованих Товариством;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.2. Власність Товариства:

 • майно та грошові кошти, що належать йому на правах власності і складається з основних засобів, обігових коштів, а також будівель, споруд, устаткування, земельних ділянок та іншого майна та цінностей, що передані Товариству у власність як вклад до статутного капіталу, вартість яких відображена в балансі;

 • майно та грошові кошти, акумульовані за рахунок випуску цінних паперів;

 • продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;

 • одержані доходи;

 • капітальні вкладення;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити банків;

 • благодійні внески та пожертвування;

 • майно, набуте Товариством в процесі діяльності та на інших підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство, здійснюючи права власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема, з продажу, обміну, передачі в оренду чи застави засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власниками майна - акціонерами згідно із законодавством України.

Стаття 5


Статутний фонд


5.1. Статутний фонд Товариства становить 31884,50(тридцять одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири) гривні 50 коп.

5.2. Статутний фонд поділений на 127538 (сто двадцять сім тисяч п’ятсот тридцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.(0,00 гривень 25 коп.), що випущені у документарній формі.

  1. Статутний фонд Товариства може бути збільшений або зменшений відповідно до чинного законодавства.

  2. Зменшення статутного фонду здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості. Зменшення статутного фонду допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом.

5.5. Зміна розміру статутного фонду не більше ніж на 1/3 може бути здійснена за рішенням Правління Товариства.

Стаття 6


Розподіл прибутку, порядок покриття збитків, фонди Товариства


6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення податків та плате­жів, які передбачені законодавством України.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. За рахунок цього прибутку Товариство може створювати фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників Товариства, виплати дивідендів Акціонерам, викупу власних акцій та інші для вирішення інших питань. Напрямки використання чистого прибутку вирішуються Зборами Товариства.

  1. За рішенням Зборів частина чистого прибутку може бути направлена на виплату дивідендів пропорційно часткам Акціонерів у Статутному фонді Товариства. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року у розмірі та терміни, що встановлюються Зборами. На неотримані дивіденди проценти не нараховуються.

  2. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди до повної сплати статутного фонду та при зменшенні вартості чистих активів товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного і резервного фондів.

  3. За рішенням Зборів дивіденди можуть бути направлені на збільшення статутного фонду Товариства.

  4. Для покриття непередбачених витрат та відшкодування можливих збитків від господарської діяльності Товариства створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків Статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків чистого прибутку, які провадяться до досягнення фондом зазначеного розміру.

У разі повного або часткового використання резервного фонду його поновлення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом

6.7. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності – у порядку, що визначається Зборами.

Стаття 7


Акції, інші цінні папери


7.1. Акція – неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

7.2. Способи оплати вартості акцій: будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою чи іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти.

Вартість акції незалежно від засобу оплати виражається в національній валюті.

  1. Акціонер у строки, встановлені Зборами, але не пізніше року після реєстрації випуску акцій, зобов’язаний сплатити повну вартість акцій, які йому розподілені. Акціонерне товариство має право реалізувати несплачену частку акцій у разі несплати протягом трьох місяців після встановленого строку. При цьому Акціонери мають переважне право на придбання несплачених акцій пропорційно кількості акцій, що їм належать.

  2. Акції можуть бути видані їх власникам тільки після повної сплати їх вартості.

  3. Товариство веде реєстр власників іменних цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.

  4. Товариство має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції за рахунок сум, що перевищують розмір статутного фонду, для їх наступної реалізації, розподілу серед працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані у термін, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, голосування, визначення кворуму при проведенні Зборів проводиться без урахування придбаних Товариством акцій. Реалізація акцій Товариства може провадитись за їх номінальною або курсовою вартістю.

  5. . Товариство може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйні акції для їх наступної реалізації або анулювання.

7.8. Для залучення додаткових коштів Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається товариству з цією метою третіми особами. Облігації можуть бути випущенні лише після повної сплати усіх випущених акцій. Розмір емісії облігацій визначається Правлінням Товариства відповідно до чинного законодавства.

7.9. Товариство має право випускати інші цінні папери, похідні цінних паперів та інші фінансові інструменти відповідно до законодавства України.

7.10. Питання випуску, реєстрації, продажу, обміну та передачі цінних паперів іншим способом, що не врегульовані цим Статутом, визначаються законодавством України.


Стаття 8
^

Засновник та акціонери Товариства8.1. Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду Державного майна України по Чернівецькій області.

8.2. Акціонерами товариства можуть бути українські та іноземні юридичні особи різних форм власності та громадяни, що придбали акції товариства.

8.3. Акціонери мають право:

 • брати участь в управлінні Товариством шляхом участі у Загальних зборах Акціонерів;

 • брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

 • отримувати частку майна у разі ліквідації Товариства пропорційно кількості належних акцій;

 • отримувати інформацію про діяльність Товариства у межах, передбачених законодавством, отримувати річний звіт шляхом його заслуховування на Зборах з наступним затвердженням;

 • вийти з Товариства, письмово попередивши Правління про свій вихід з Товариства у строк, не менше як за 60 календарних днів;

 • видавати письмові доручення у відповідності з чинним законодавством уповноваженим особам для представництва своїх інтересів у Товаристві;

 • вносити пропозиції органам управління та контролю Товариства;

 • розпоряджатись належними їм акціями у відповідності з чинним законодавством та на умовах, визначених цим Статутом;

 • залишати в спадщину свої акції одній або кільком особам, в тому числі Товариству;

 • користуватися переважним правом придбання акцій, що випускаються додатково;

 • переважне право купувати у Товариства викуплені ним акції або у Акціонерів Товариства належні ним акції;

 • в першочерговому порядку отримувати роботу в Товаристві у відповідності з запитами та власною кваліфікацією.

Акціонери мають також інші права, встановлені законодавством України.

8.4. Акціонери зобов’язані:

 • додержуватись норм Установчих документів Товариства, виконувати рішення органів управління та контролю Товариства;

 • оплачувати акції у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами Товариства та відповідно до чинного законодавства України;

 • брати участь в Загальних зборах Акціонерів, виконувати їх рішення;

 • брати участь в забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами;

 • зберігати комерційну таємницю та не розголошувати конфіденційну інформацію Товариства;

 • письмово попередити Правління про свій вихід з Товариства у строк, не менше як за 60 календарних днів;

 • виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі, щодо оплати акцій.

Акціонери несуть також інші обов’язки, передбачені законодавством України.


Стаття 9
^
Органи управління та контролю


9.1. Органами управління та контролю Товариства є:

 • Загальні збори Акціонерів;

 • Правління Товариства;
^

- Наглядова рада Товариства


 • Ревізійна комісія.

Стаття 10

Загальні збори Акціонерів


10.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Акціонерів - Збори.

Збори Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції Правління.

  1. До компетенції Зборів відносяться наступні питання:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін та доповнень до Статуту;

в) затвердження річних результатів діяльності Товариства (включаючи його дочірні підприємства), затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

г) створення, реорганізація та ліквідація, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх положень;

д) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

е) обрання та відкликання Голови та Членів Правління, Голови та Членів ревізійної комісії;

є) обрання та відкликання Голови та Членів Наглядової Ради;

ж) прийняття рішень про проведення чергових емісій цінних паперів, зміну розміру Статутного фонду, встановлення розміру, форми і порядку внесення Акціонерами до­даткових вкладів;

з) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

Збори вирішують інші питання діяльності Товариства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

Повноваження, передбачені пунктами “б”, “в”, “г”, “д”, ”є” належать до виключної компетенції Зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Рішення з питань зазначених у пунктах. “б”, “г”, “д”, а також щодо відчуження майна на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів, з решти питань – простою більшістю голосів, які беруть участь у Зборах

За рішенням Зборів вирішення окремих питань, що належать до їх компетенції, може бути передано Правлінню Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів.

10.3. У Зборах мають право брати участь всі Акціонери або їх представники незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є. Голосування на Зборах проводиться за принципом “одна акція – один голос”. Порядок голосування визначається Зборами.

Акціонер не має права голосу при вирішенні Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним та Товариством.

Процедуру скликання Зборів здійснює Правління Товариства.

10.4. Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь Акціонери, особисто або через уповноважених осіб, які мають відповідно до Статуту більш як 60 відсотків голосів. Акціонери можуть доручати реалізацію їх прав на Зборах третім особам.

Представники Акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника у вищому органі управління, повідомивши про це Правління Товариства.

10.5. Види Зборів – чергові та позачергові.

Чергові Збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Позачергові Збори скликаються за рішеннями Правління, на письмову вимогу Ревізійної комісії, а також у разі неплатоспроможності Товариства чи в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

Акціонери, які володіють у сукупності більш ніж 10 відсотків голосів, вправі вимагати скликання позачергових Зборів для вирішення термінових питань, що виникають в процесі діяльності Товариства і виходять за межі компетенції Правління. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати Збори.

10.6. Загальне повідомлення про проведення Зборів повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання Зборів у порядку, встановленому законодавством України.

Персональне повідомлення Акціонерів про проведення Зборів здійснюється письмово (поштовими листами, або вручається особисто під розпис), або по телефону.

10.7. Будь-який з Акціонерів вправі вносити свої пропозиції до порядку денного Зборів не менш як за 30 днів до його скликання. Пропозиції Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного в обов’язковому порядку.

Рішення про зміни в порядку денному Зборів доводяться до відома всіх Акціонерів персонально не пізніше ніж за 10 днів до проведення Зборів у спосіб, визначений для персонального повідомлення в пункті 10.6. Статуту.

10.8. До скликання Зборів Акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів.

10.9. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

  1. Рішення Зборів може бути оскаржене Акціонером у суді.

10.11. На вимогу акціонерів, які у сукупності володіють не менш як десятьма відсотками акцій, має бути у будь-який час проведена аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства. Витрати, що пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка.

Стаття 11


Правління Товариства


11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною та оперативною діяльністю, є Правління. Члени та Голова Правління обираються Зборами у загальній кількості п’ятьох осіб терміном на п’ять років з правом продовження повноважень на новий термін. Правління Товариства очолює його Голова, який обирається Зборами терміном на 5 років.

11.2. Збори можуть звільнити Членів Правління від виконання своїх обов`язків до закінчення строку їх повноважень у випадку винесення проти них обвинувачувального вироку суду чи втрати довір’я перед Товариством. Припинення трудових відносин з Членами Правління здійснюється також на підставах, зазначених у контракті, який може укладатись з Членами Правління.

11.3. До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, якщо вони не входять до виключної компетенції Зборів, а саме:

 • обгрунтування основних напрямів діяльності Товариства з урахуванням сформульованих у цьому Статуті цілей;

 • затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;

 • визначення умов оплати праці та преміювання Голови Правління;

 • затвердження правил процедур та інших внутрішніх положень;

 • визначення розмірів, джерел створення та порядку використання фондів Товариства;

 • вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;

 • прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;

 • розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за їх результатами;

 • прийняття рішення про збільшення (зменшення) розміру статутного фонду Товариства на 1/3 його розміру;

 • прийняття рішень про дату скликання та порядок денний Зборів.

 • прийняття рішення з питань продажу, обміну, надання в оренду та/або в заставу, передачу (в тому числі і безкоштовно) фізичним та юридичним особам належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, устаткування, земельні ділянки, транспортні засоби, засоби виробництва, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності.

Правління вирішує інші питання, що пов’язані з поточною діяльністю Товариства.

11.4. Правління проводить свою роботу у формі засідань, на яких приймаються рішення з обов’язковою фіксацією рішень у відповідних протоколах. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в його роботі взяли участь 2/3 Членів Правління, в тому числі Голова. Голова Правління організовує ведення та зберігання протоколів засідань Правління.

11.5. Прийняття рішень на засіданнях здійснюється шляхом голосування. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них подано більше ніж 50 відсотків голосів Членів Правління. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним.

В разі неможливості скликання кворуму для вирішення термінових питань, дозволяється проводити голосування шляхом опитування, в цьому випадку Член Правління надає свої рішення у письмовому вигляді.

^ 11.6. Голова Правління: .

 • вправі без довіреності вчиняти фінансові та юридичні дії від імені Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;

 • діє від імені Товариства, представляє його в установах, підприємствах, організаціях, як на Україні, так і за кордоном, укладає від імені Товариства договори (угоди), вирішує питання, пов`язані з укладенням договорів (контрактів);

 • керує поточними справами Товариства;

 • затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників,

 • встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;

 • встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;

 • приймає рішення про одержання кредитів;

 • видає накази та розпорядження, які є обов`язковими для працівників Товариства; затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;

 • відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови оплати праці працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;

 • виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

 • організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;

 • затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;

 • укладає колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;

 • виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та організаційної структури Товариства.

 • розподіляє обов’язки між Членами Правління;

 • організовує ведення та зберігання Книги протоколів Правління;

11.7. Члени Правління виконують функції в межах своєї компетенції та несуть відповідальність за стан роботи на відповідних ділянках діяльності незалежно від персональної відповідальності Голови Правління за діяльність Товариства в цілому.

Голова Правління та Члени Правління повинні знаходитись у трудових відносинах з Товариством, зобов’язані діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно, забезпечувати досягнення цілей всіма можливими законними засобами і охорону інтересів юридичної особи, та не перевищувати своїх повноважень. .

Стаття 12

^

Наглядова рада Товариства12.1. Наглядова рада (Рада) є постійно діючим органом, який представляє інтереси Акціонерів в перерві між Зборами, здійснює контроль за діяльністю Правління та вирішує окремі питання, які законодавством та цим Статутом віднесені до її компетенції.

12.2. Члени та Голова Ради обираються Зборами у відповідності з чинним законодавством у загальній кількості 3-х осіб терміном на 5 років з правом переобрання на наступний термін. Члени Ради не можуть бути Членами Правління чи Ревізійної комісії.

12.3. Збори можуть звільнити Голову та Членів Ради від виконання своїх обов`язків до закінчення строку їх повноважень у випадку винесення проти них обвинувального вироку суду чи втрати довір’я перед Товариством.

У разі вибуття Члена Ради з її складу до закінчення терміну повноважень Збори можуть обрати замість нього нового Члена Ради на решту терміну повноважень Ради.

12.4. Члени Ради можуть виконувати свої функції на громадських засадах.

12.5. Наглядова рада:

 • укладає договір (контракт) з Головою Правління;

 • заслуховує звіти Правління Товариства;

 • розглядає звернення, заяви та скарги Акціонерів щодо порушення Товариством їх прав та інтересів;

 • у випадку виявлення порушень Товариством прав та інтересів Акціонерів вчиняє відповідні дії по їх усуненню;

- аналізує поточні рішення Правління Товариства з метою запобігання виникненню порушень прав та інтересів Акціонерів ;

 • здійснює контроль за виконанням рішень Зборів;

 • здійснює попередній розгляд матеріалів з усіх питань, які виносяться на розгляд Зборів;

 • приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

 • затверджує умови договору щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

 • визначає умови оплати праці та преміювання Членів Правління.

Спостережна рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим Статутом.

12.6. Рада не має права втручатись у діяльність органів управління Товариства під час виконання ними власних функцій щодо здійснення поточного управління господарською діяльністю Товариства.

12.7. Раду очолює Голова, який обирається Зборами на термін повноважень Ради.

12.8. Голова Ради:

 • укладає контракт з Головою Правління;

 • скликає та організує ведення засідань Ради;

 • організує контроль за виконанням рішень Зборів та Ради;

 • організує ведення та зберігання протоколів засідань Ради.

12.9. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться при необхідності, але не рідше одного разу у півріччя. Засідання Ради вважаються правомочним, якщо в його роботі взяли участь не менш як ¾ членів Ради, в тому числі Голова. В разі неможливості скликання кворуму для вирішення термінових питань дозволяється проводити голосування шляхом опитування, в цьому випадку Член Ради надає своє рішення у письмовому вигляді.

12.10. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ради є вирішальним.

Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується Головою Ради.

12.11. У засіданнях Ради з правом дорадчого голосу може приймати участь представник профспілкового органу.

12.12. У разі виникнення конфліктної ситуації між органами управління Товариства та Радою Рада зобов'язана вимагати скликання позачергових Зборів.


Стаття 13


Ревізійна комісія Товариства


13.1. Поточний контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, яка обирається з числа Акціонерів, або призначених ними представників терміном на п’ять років у складі Голови, який очолює Ревізійну комісію, та двох Членів з правом продовження повноважень на новий термін.

До складу Ревізійної комісії не можуть входити Голова та Члени Правління Товариства.

У разі вибуття Члена Ревізійної комісії з її складу до закінчення терміну повноважень Збори можуть обрати замість нього нового Члена на решту терміну повноважень Ревізійної комісії.

13.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією один раз на рік. Позачергові перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Зборів, з власної ініціативи або вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також, за їх вимогою, особисті пояснення посадових осіб органів управління. Ревізійна комісія має право здійснювати раптові перевірки стану виконання касової дисципліни.

13.3. Ревізійна комісія щорічно надає Зборам звіт, після чого затверджується баланс Товариства, та доповідає про результати позачергових перевірок Правлінню Товариства. Результати роботи Ревізійної комісії оформлюються протоколами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

13.4. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Зборів у випадку виявлення обставин, що заперечують суттєвим інтересам Товариства або при виявленні зловживань з боку посадових осіб.

  1. Правління та Дирекція забезпечують надання в розпорядження Ревізійної комісії всіх необхідних для проведення ревізії матеріалів.Стаття 14


Господарська діяльність, порядок найму працівників,

соціальні гарантії


14.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), що воно виробляє, та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

14.2. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів Товариства. Державні органи або посадові особи можуть втручатись в діяльність Товариства тільки в межах своєї компетенції, встановленої законодавством.

Збитки (включаючи очікуваний та не одержаний прибуток), що завдані Товариству в результаті виконання вказівок державних чи інших органів або їх посадових осіб, які перевищили свої повноваження, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їх посадовими особами передбачених законодавством обов’язків щодо Товариства, підлягають відшкодуванню за їх рахунок. Спори щодо відшкодування збитків вирішуються судом або господарським судом відповідно до їх компетенції.

14.3. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод, або через біржу чи інші організації.

14.4. Товариство реалізує свою продукцію (роботи, послуги), майно за цінами та тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за державними цінами і тарифами.

14.5. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

14.6. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова та Члени Правління, Голова та Члени Наглядової ради, Голова ревізійної комісії.

Не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства особи, службову або іншу діяльність яких чинним законодавством України визнано несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

14.7. Трудові відносини в Товаристві регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями.

14.8. Трудові договори, в тому числі і контракти між працівниками та Товариством, укладаються (розриваються) Директором на основі діючого законодавства.

14.9. Порядок найму і звільнення працівників, тривалість і розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних днів, відпусток і соціальних пільг окремим категоріям працюючих, інші питання трудової діяльності в Товаристві регулюються Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором.

14.10. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів та заохочення працівників. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці. Оплата праці в Товаристві організовується у відповідності з її умовами, кількістю та якістю, з врахуванням внесків працівників у кінцеві результати діяльності Товариства.

Оплата може проводитись на основі тарифних сіток, ставок і окладів, що встановлюються ним самостійно чи з використанням тарифних сіток і шкал співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами.

14.11. Охорона праці, соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників проводиться у відповідності з діючим законодавством.

14.12. Для виконання договірних робіт Товариство може створювати тимчасові підрядні та інші колективи, що працюють на основі цивільно-правових відносин, а також використовувати працю індивідуальних підрядників з залученням як сторонніх виконавців, так і працівників Товариства.

14.13. Товариство може встановлювати додаткові, порівняно з чинним законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для працівників або його окремих категорій.

14.14. Питання, що пов’язані з працею і не вирішені в Статуті, регулюються діючим законодавством.


.Стаття 15
^

Зовнішньоекономічна діяльність Товариства


15.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяль­ність згідно з чинним законодавством. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в повному обсязі користується правами суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства та діє у встановлених чинним законодавством межах.

15.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

 • експорт та імпорт капіталів, робочої сили та продукції, розробок, послуг, товарів власного виробництва, а також тих, що вироблені іншими підприємствами, установами, організаціями, на засадах комісійних, агентських та інших угод;

 • представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фі­зичних осіб України за її межами;

 • надання послуг іноземним суб`єктам господарської діяльності: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонено законами України;

 • інвестиційна та інноваційна діяльність;

 • спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб`єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України і за її межами;

 • організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, концертно-видовищних та інших подібних заходів, які здійснюються на комерційній основі;

 • товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб`єктами господарської діяльності;

 • орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб`єктами господарської діяльності;

 • наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності;

 • навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

 • міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

 • кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

 • організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законом випадках;

 • інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

15.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством, на основі валютної самоокупності та самофінансування.

15.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

15.5. Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно з чинним законодавством.

15.6. Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кре­диторів. При цьому валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.

15.7. Товариство може здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.

  1. Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).


Стаття 16

Комерційна таємниця та конфіденційність інформації


16.1. Комерційна таємниця Товариства – це відомості, які пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю, що не є державою таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту визначається Головою Правління. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці чи бути конфіденційними, визначаються відповідно до чинного законодавства.

16.2. Акціонери та працівники зобов’язані зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційну інформацію технічну, фінансову, комерційну та іншу, вживати всіх можливих заходів по запобіганню її розголошення.

  1. Передавання інформації третім особам, опублікування або інше розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації не дозволяється та тягне за собою відповідальність у відповідності з чинним законодавством.


Стаття 17

Припинення діяльності Товариства


17.1. Діяльність Товариства припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

17.2. Припинення діяльності Товариства здійснюється за рішенням Зборів, суду на підставах, передбачених чинним законодавством.

17.3. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням Зборів. У разі реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

17.4. Товариство припиняється у випадках:

 • за рішенням Зборів про ліквідацію або реорганізацію;

 • у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом;

 • якщо рішенням суду визнано недійсність установчих документів про створення Товариства;

 • якщо прийняте рішення про заборону діяльності Товариства через невиконання умов, встановлених чинним законодавством, і в передбачений рішенням строк не забезпечено дотримання цих умов, або не змінений вид діяльності;

 • на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

Збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, для внесення до державного реєстру відомостей про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

17.5. Припинення Товариства проводиться призначеною ініціатором припинення за погодженням з органом, який здійснив державну реєстрацію, комісією в залежності від способу припинення ( у разі реорганізації - комісією з припинення товариства, у разі ліквідації - ліквідаційною комісією), в порядку, встановленому чинним законодавством. З дня призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення Товариства) до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

17.6. Ліквідаційна комісія (комісія з припинення Товариства) у триденний термін з дня її призначення публікує інформацію в одному з офіційних друкованих органів із зазначенням відомостей про державну реєстрацію Товариства, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, який не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства, оцінює наявне майно Товариства з врахуванням його фізичного та морального зносу, виявляє його дебіторів та кредиторів, повідомляє їх персонально у письмовій формі про припинення Товариства.

17.7. При реорганізації Товариства після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), що повинні містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт та/або розподільчий баланс затверджуються Зборами або органом, який прийняв рішення про припинення, та передаються органу, що здійснив державну реєстрацію Товариства, та органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

17.8. При ліквідації Товариства після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та про результати їх розгляду, який затверджується Зборами, розраховується з ними в порядку черговості, приймає необхідні дії для задоволення вимог кредиторів Товариства. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

У встановлені чинним законодавством порядку та терміни ліквідаційна комісія (комісія з припинення Товариства) надає та опубліковує особливу інформацію про емітента.

17.9. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

17.10. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до закону. Претензії, що не задоволені через відсутність майна, претензії, що не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

17.11. Грошові та інші кошти Товариства, включаючи готівку від розпродажу його майна під час ліквідації, після задоволення вимог кредиторів, розподіляються ліквідаційною комісією між Акціонерами пропорційно кількості і номінальній вартості їх акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його припинення. Майно, що було передане Товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

17.12. Припинення (ліквідація) Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

17.13. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між Акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

17.14. Ліквідаційна комісія (комісія з припинення) Товариства несе майнову відповідальність за шкоду, що причинена Товариству, а також третім особам, у відповідності з чинним законодавством.


Стаття 18

Внесення змін та доповнень до Установчих документів Товариства


18.1. Внесення змін та доповнень до Установчих документів проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством з урахуванням вимог цього Статуту.Схожі:

Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство «Трикотажна фірма «Арніка»
Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 iconСтатут публічного акціонерного товариства
Публічне акціонерне товариство «херсонська теплоелектроцентраль» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Херсонська...
Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 iconДо уваги акціонерів відкритого акціонерного товариства «львівський завод «металіст» (код єдрпоу 20812421) відкрите акціонерне товариство «львівський завод «металіст»
До уваги акціонерів відкритого акціонерного товариства «львівський завод «металіст»
Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 iconСтатут публічного акціонерного товариства
Публічне акціонерне товариство «Хотинське ремонтно-транспортне підпрємство» (надалі Товариство) створене та діє згідно з Цивільним...
Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 iconПротокол №5 від 28 квітня 2011 року. Статут приватного акціонерного Товариства
Приватне акціонерне товариство «Побут» (надалі Товариство) створене та діє згідно з Цивільним та Господарським кодексами України,...
Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 iconПовідомлення про виникнення особливої інформації Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат» Загальні
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат»
Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 iconПовідомлення про виникнення особливої інформації Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат» Загальні
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат»
Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 iconПовідомлення про виникнення особливої інформації Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат» Загальні
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат»
Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 iconІнформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4
Адресат: управлінський персонал публічного акціонерного товариства „Херсонська теплоелектроцентраль”
Статут відкритого акціонерного товариства Повне найменування Товариства: відкрите акціонерне товариство “Трикотажна фірма “Арніка”” 2 iconПримітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 Р. Організація Публічне Акціонерне Товариство «Північтранс»
Публічне Акціонерне Товариство «Північтранс» (далі-Підприємство) є правонаступником відкритого акціонерного товариства ват«Північтранс»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи