Приватне підприємство аудиторська фірма icon

Приватне підприємство аудиторська фірма
Скачати 305.84 Kb.
НазваПриватне підприємство аудиторська фірма
Дата конвертації19.10.2013
Розмір305.84 Kb.
ТипДокументи


АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«АУДИТ-ЦЕНТР»


58000, м. Чернівці, вул. І.Франка, 26/18а, тел. 52-19-61, 52-69-58

р/р № 26006000254341у ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ,

МФО 300023, ідент. код 14272083

свідоцтво Аудиторської палати України

реєстр. № 00088 від 23.12.2010 р. чинне до 23.12.2015 р.

Web-сайт: www.audit-center.cv.ua, e-mail: info@audit-center.cv.ua


Приватне підприємство аудиторська фірма

Аудит-Центр"

(код за ЄДРПОУ 14272083)

Місцезнаходження

Україна, 58002, Чернівецька обл.

м. Чернівці, вул. І. Франка, 26/18а

тел. (0372) 52-19-61.

Фактична адреса

Україна, 58002, Чернівецька обл..

м. Чернівці, вул. І.Франка, 26/18а

тел. (0372) 52-19-61

Свідоцтво про включення ПП АФ «Аудит-Центр»

в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0088,

видане Аудиторською палатою України 23.12.2010 р.

(Протокол № 224/3), яке чинне до 23.12.2015 р.


Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат»

за 2012 рік станом на 31.12.2012 року
м. Чернівці «12» березня 2013 р.

1.1. Заголовок

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат» за 2012 рік за станом на „31” грудня 2012 року.

1.2. Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається для власників цінних паперів, управлінського персоналу ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.3. Вступний параграф

1.3.1. Основні відомості про емітента:

Повна назва - Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат».

Код за ЄДРПОУ- 03293304.

Місцезнаходження –Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна, 223.

Дата проведення державної реєстрації – 18.08.1998 р.

^ 1.3.2. Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. № 1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096.

Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ПАТ „Чернівецький хлібокомбінат” станом на 31.12.2012, року в складі:

форма №1 «Баланс» станом на 31.12.2012 року,

форма №2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік,

форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 рік,

форма №4 «Звіт про власний капітал» за 2012 рік,

Примітки до фінансової звітності за МСФЗ


Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «про аудиторську діяльність» Міжнародного стандарту аудиту 800 „Аудит фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення”, інших законодавчих актів України, а також Міжнародних Стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості національних стандартів аудиту (Ріш. АПУ № 122 від 18.04.2003 р.).

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обгрунтування аудиторської думки та підготовки звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також дана оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096.

Фінансова звітність Товариства підготовлена керуючись вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПАТ „Чернівецький хлібокомбінат” станом на кінець останнього дня звітного року.

Наказ про облікову політику Товариства затверджено 29.12.2011 року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

^ 1.4 Відповідальність керівництва Товариства за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності складеної відповідно до вимог Міжнародних фінансової звітності і вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: вибір та застосування належної облікової політики та облікових оцінок, розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю; достовірне представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів; стан корпоративного управління; наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту та іншою інформацією; персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства; достовірність і повноту відображення фактичних фінансово-господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку, а також за достовірність наданих для перевірки первинних документів.

^ 1.5 Відповідальність аудитора

Нашим обов'язком є висловити власну думку щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних Стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, та з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фо­ндового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.20-11 року за № 1358/20096.

Ці стандарти зобов'язують нас дотримуватися етичних вимог та планувати і проводити аудит таким чином, щоб отримати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми у фінансових звітах. Які саме процедури обрати, залежить від рішення аудитора, включно із оцінюванням ризиків не виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах, незалежно від їх причин (шахрайство чи помилка). Під час оцінювання ризику аудитор розглядає внутрішній контроль, що має відношення до підготовки та представлення фінансових звітів, для розробки процедур аудиту, які є відповідними до ситуації, а не для того, щоб скласти думку про ефективність внутрішнього контролю Товариства. Аудит також включає оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених керівництвом, а також оцінювання подання фінансових звітів в цілому.

^ 1.6.1 Думка аудитора

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансової звітності, є Міжнародні стандарти фінансової звітності та законодавство України.

Ми не спостерігали за інвентаризаціями активів станом на 30 листопада 2012 року, оскільки ці дати передували нашому призначенню аудиторами Товариства та через обмеження в часі. Вказану процедуру виконувала інвентаризаційна комісія Товариства, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні. Втім, аудитом рекомендовано підготувати зведені дані інвентаризації по кожному матеріальному рахунку у розрізі матеріально-відповідальних осіб і відповідний наказ за результатами інвентаризацій.

Оцінка необоротних активів товариства на звітну дату була проведена відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, оскільки керівництво товариства дотримується тієї думки, що облікові оцінки основних засобів, що використовувалися (застосовувалися) до переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, не були помилковими. Аудитор частково погоджується з такою позицією товариства.

Аудитором засвідчується, що фінансова звітність за 2012 рік складена в цілому згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Втім, облікова політика розроблена відповідно до національних положень бухгалтерського обліку і вимагає коригувань.

Трансформація показників балансу Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності проведено у грудні 2012 року, зокрема було додатково відображено в бухгалтерському обліку проведення щодо:

тис.грн.

- переміщення об’єктів основних засобів, МНМА та МШП - 2666,3

- списано безнадійну дебіторську заборгованість - 724,3

- збільшено прибуток на суму зносу МНМА - 633,1

- створено резерв відпусток - 386,6

- інші заходи

Аудитором рекомендовано і надалі протягом 2013 року проводити заходи щодо повного переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, розпочинаючи з найважливіших та суттєвих.

На думку аудитора отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної думки

На нашу думку, фінансові звіти надають достатньо правдивий та справедливий погляд на фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року та результати його діяльності за 2012 рік.

^ 1.6.2 Умовно-позитивна думка

Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансова звітність справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» станом на «31» грудня 2012 року та результати господарської діяльності емітента згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності, підготовлена керуючись Міжнародними стандартами фінансової звітності і відповідає вимогам законодавства України.

^ 1.7. Інша допоміжна інформація

1.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485. Встановлено, що вартість чистих активів за станом на 31 грудня 2012 року складає 27 754 тис. грн. при сформованому статутному капіталі - 1028,0тис.грн., тобто наявна сума активів у 27 рази перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України щодо формування статутного капіталу акціонерного товариства.

^ 1.7.2. Наявність суттєвих невідповідностей

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю ( МСА 720 « Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») не встановлено.

^ 1.7.3. Виконання значних правочинів

По балансу Товариства рахується дебіторська заборгованість за векселі, одержані на суму 20,9 млн. грн., термін оплати яких минув 31.12.2011 р. Наведена сума становить 28,2 відсотків від підсумку активу балансу і на думку аудитора є проблемною до погашення, тому вимагає термінового вирішення.

^ 1.7.4. Стан корпоративного управління

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» задовільний.

^ 1.7.5. Ризики суттєвого викривлення

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») не встановлено.

^ 1.7.6. Сплата ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни

Статутний капітал ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» сформований в сумі 1028,0тис.грн. у встановлені законодавством терміни без порушень.

^ 1.7.7. Аналіз фінансового стану

Для висновку щодо реальності і перспектив фінансового стану підприємства аудитор визначає нижченаведені показники для оцінки (за його власною думкою) достовірності його безперервного функціонування (в тому числі достовірність можливого банкрутства) як суб'єкта господарювання. Фінансове становище ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» станом на 31.12.2012 р. характеризують нижченаведені показники, які розраховані на підставі показників фінансового звіту за 2012 рік, а саме Балансу (Форма № 1).

п/п

Показники


^ Нормативне значення коефіцієнту


Розрахунок

Фактичне значення коефіцієнту


^ Рядок балансу

тис. грн.

1.

Коефіцієнт загальної ліквідності

1 - 2

260 + 270

57774

29191

2,0

620

2.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2.5 - 0,5

220 + 230 + 240

1159

29191

0,04

620

3.

Коефіцієнт фінансової стабільності

>0,5

380

27787

74170

0,4

640

4.

Коефіцієнт структури капіталу

<0,5

430 + 480 + 620 + 630

387+16805+29191

27787


1,7

380

Коефіцієнт загальної ліквідності визначається відношенням оборотних активів до поточних зобов'язань. Фактичне значення коефіцієнту – 2,0 тобто товариство має достатньо оборотних коштів для погашення поточних зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної кредиторської заборгованості. Фактичне значення коефіцієнту – 0,04 свідчить про відсутність достатніх грошових коштів для погашення поточних зобов'язань у терміновому порядку.

^ Коефіцієнт фінансової стабільності визначається відношенням суми власних коштів до валюти балансу. Фактичне значення коефіцієнту – 0,4, що свідчить про недостатню фінансову незалежність Товариства. Нормативне значення цього показника становить 0,5.

^ Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) визначається відношенням запозичених і власних коштів та характеризує залежність Товариства від запозичених коштів. Фактичне значення коефіцієнту – 1,7 (негативне), що свідчить про те, що залучені кошти більше як у 1,7 рази перевищують кошти власного капіталу в господарському обороті. Нормативне значення цього показника – менше 0,5.

Таким чином, ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» володіє достатніми оборотними коштами, щоб погасити свої борги перед кредиторами. Але зовсім недостатньо наявних грошових коштів, щоб погасити ці борги в терміновому порядку.

При цьому залучені кошти у вигляді отриманих кредитів та кредиторської заборгованості більше як у 1,7 рази перевищують кошти власного капіталу, що призвело до погіршення рівня показників фінансової стабільності та фінансової незалежності. Втім, на звітну дату у Товариства відсутні всякі загрози щодо безперервності господарської діяльності.

^ 1.7.8. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності.

Аудитором проведено таку перевірку у відповідності із Наказом Мінфіну України від 22.12.2008 року № 1524 із змінами та доповненнями та аудитор підтверджує порівнянність форм фінансової звітності згідно із зазначеним наказом Мінфіну України.

^ 1.8. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-Центр».

Свідоцтво про включення ПП АФ „Аудит-Центр" в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів №0088, видане Аудиторською палатою України 23.12.2010 р.( протокол № 224/3), яке чинне до 23.12. 2015 р.

Місцезнаходження : м. Чернівці, вул. І. Франка, 26/18а, тел. (0372) 52-19-61.

^ 1.9. Дата і номер договору на проведення аудиту: № 5 від «04» березня 2013 року.


1.10. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: Аудит проводився з „04” по „12” березня 2013 року.

^ 1.11 До цього висновку додається інформація про:

1. Основні відомості про Товариство

2. Стан бухгалтерського обліку Товариства

3. Класифікація та оцінка активів

4. Класифікація та оцінка зобов’язань

5. Класифікація та оцінка власного капіталу

6. Чисті активи підприємства

7. Сплата статутного фонду (капіталу)

8. Реальність та точність визначення чистого прибутку, відображеного у фінансовій звітності

9. Дії, які відбулись протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

10.Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління.


^ Директор ПП АФ «Аудит-Центр»

незалежний аудитор Д. Г. Кошара


М.П. 1. Основні відомості про Товариство

Повна назва: Публічне акціонерне товариство „Чернівецький хлібокомбінат”

Код за ЄДРПОУ: 03293304

Місцезнаходження та засоби зв’язку: 58018, м. Чернівці, вул.. Головна, 223

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи № 176827 серії А01 виконавчим комітетом Чернівецької міської ради. Дата проведення державної реєстрації 18.08.1998 року за № 1 038 105 0010 000592.

Довідка про включення до ЄДРПОУ видана Товариству Головним управлінням статистики у Чернівецькій області 12.10.2012 року, серії АА номер 603751.

Основні види діяльності, зазначені у довідці:

 • 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

 • 10.72 Виробництво сухарів та сухого печива;

 • 10.89 Виробництво інших харчових продуктів;

 • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

 • 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами

 • 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами.

Статут Товариства (нова редакція) було затверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства „Чернівецький хлібокомбінат”, протокол № 1 від 15 липня 2010 року. Державна реєстрація проведена 28.07.2010 року за №10381050010000592.

Органами управління Товариства є:

 • Загальні збори акціонерів Товариства;

 • Наглядова рада

 • Директор

 • Ревізійна комісія.

У 2012 році підприємство було платником податку на прибуток на загальних підставах, відповідно до Податкового кодексу України.

Генеральний директор ПАТ „Чернівецький хлібокомбінат” Самсоненко В.В.

^ 2. Стан бухгалтерського обліку Товариства

Бухгалтерський облік у Товаристві ведеться власною бухгалтерською службою. При веденні бухгалтерського обліку Товариство дотримується вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-ХГУ (з наступними змінами і доповненнями) Міжнародних та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При веденні бухгалтерського обліку та підготовці фінансових звітів Товариство дотримується принципів автономності, безперервної діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

У Балансі станом на 31.12.2012 р. показники статей на початок звітного періоду відповідають показникам статей на кінець звітного періоду, відображеним у Балансі станом на 31.12.2011 року.

^ 3. Класифікація та оцінка активів

3.1. Нематеріальні активи

Синтетичний та аналітичний облік власних нематеріальних активів Товариства відповідає вимогам МСБО 38 та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за №750/4043.

Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковується нематеріальні активи первісною вартістю 15 тис. грн., накопичена амортизація 8 тис. грн., залишкова вартість 7 тис. грн. До нематеріальних активів відносяться програмні забезпечення: 1С Підприємство 8., Windows ХР, програмний комплекс по автоматизації фінансово-господарської діяльності.

3.2. Основні засоби

Синтетичний та аналітичний облік власних основних засобів заведено в Товаристві керуючись вимогами МСБО 16 „Основні засоби” та аналогічного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за №288/4509, а також МСБО 16 „Основні засоби” частково.

Нарахування амортизації проводиться за прямолінійним методом. Всі основні засоби за даними бухгалтерського обліку обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби», з наступним розподілом за субрахунками:

Номер рахунку

Назва рахунку

Балансова вартість станом на 31.12.2011 рік (первісна)

Балансова вартість станом на 31.12.20l1 року (первісна)

103

Будинки і споруди

7953

8178

104

^ Машини та обладнання

12330

14662

105

Транспортні засоби

3281

5358

106

Інструменти, прилади

389

414

109

Інші основні засоби

110

140

112

МНМА

480

-
Разом

24680

28889

Станом на 31.12.2012 року на балансі відображено первісну вартість (рядок 031 Балансу) основних засобів в сумі 28889 тис. грн., знос – 12799 тис. грн.., залишкову вартість (рядок 030 Балансу) – 16090 тис. грн., що підтверджено даними інвентаризації. Наказ на проведення річної інвентаризації у 2012 році № 309 від року 03.12.2012 р.

В балансі Товариства основні засоби рахуються за обліковими оцінками, що застосовувалися до переходу на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності, які відповідають обліковим оцінкам національних стандартів бухгалтерського обліку. Дооцінка основних засобів до справедливої вартості не проводилася.

Аудитором рекомендовано визначити вартість основних засобів у поточному році за справедливою вартістю, оскільки невиконання такої норми МСФЗ може мати значний вплив на фінансову звітність Товариства. Суми до оцінки основних засобів можуть суттєво збільшити підсумок валюти Активу балансу Товариства. Аудитор звертає увагу, що Податковим кодексом (ст. 145.1.2) передбачено затвердити терміни корисного використання кожного об’єкта основних засобів відповідним наказом по підприємству. Відсутність такого документу ставить під сумнів правильність нарахування амортизації основних засобів.

3.3 Незавершені капітальні інвестиції

Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються капітальні інвестиції, обладнання, що потребує монтажу в сумі 298 тис. грн.., що є показником балансу несуттєвим, а тому аудитором не досліджувався.

3.4 Довгострокові фінансові інвестиції по балансу Товариства не рахуються.

3.5 Справедлива вартість інвестиційної нерухомості

На балансі Товариства станом на 31.12.2012 року первісна вартість інвестиційної нерухомості не обліковується.

3.6 Відстрочені податкові активи по балансу Товариства не рахуються.

3.7 Виробничі запаси

Порядок визнання та первісна оцінка запасів у Товаристві відповідає вимогам МСБО 2 „Запаси” та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 02 листопада 1999 року за № 751/4044. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Вибуття запасів здійснюється методом середньозваженої собівартості. На звітну дату запаси та товари обліковуються за середньозваженою собівартістю. Переоцінка запасів Товариством не проводилася.

На балансі Товариства станом на 31.12.2012 року обліковуються виробничі запаси в сумі 3102 тис. грн., що підтверджено даними бухгалтерського обліку по рахунках 2-го класу та матеріалами проведеної по кожному рахунку інвентаризаціями матеріальних цінностей.

3.8 Товари

На звітну дату на балансі Товариства обліковуються товари вартістю 7388 тис. грн., що рахувалися у підзвіті 32-х матеріально-відповідальних осіб. В тому числі по особовому рахунку ТОВ „Ланівський” (м. Полтава, Київський р-н, вул. Половка, 64) більше 2-х років рахуються без всякого руху ( по дебету і кредиту) товари, що були передані Товариством під реалізацію (на відповідальне збереження) на суму 1669,2 тис. грн. Претензійну справу до аудиту не було надано. Через пошукову систему „Інформаційно-ресурсний центр” було встановлено, що ТОВ „ канівський молочний комбінат” перебуває у стадії ліквідації, проте Товариством не було подано до ліквідаційної комісії заяву на відшкодування заборгованості в указаній сумі. Вказана сума підлягає списанню з балансу як нереальна до погашення.

3.9 Векселі одержані

Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються векселі одержані вартістю 20900 тис. грн.

За даними бухгалтерського обліку векселі одержані обліковуються на рахунку 341 „Векселі отримані”, з них:


№ п/п

Цінний папір

Кількість

Вартість придбання, грн.

1

Простий вексель АА 2127266

1

2 000 000

2

Простий вексель АА 2127267

1

2 000 000

3

Простий вексель АА 2127268

1

2 000 000

4

Простий вексель АА 2127269

1

2 000 000

5

Простий вексель АА 2127271

1

2 000 000

6

Простий вексель АА 2127272

1

2 000 000

7

Простий вексель АА 2127273

1

2 000 000

8

Простий вексель АА 2127274

1

2 000 000

9

Простий вексель АА 2127275

1

2 000 000

10

Простий вексель АА 2127277

1

1 000 000

11

Простий вексель АА 2127278

1

1 900 00011

20 900 000


Аудитором висловлюється власна думка, щодо сумнівності відшкодування векселедавцем ВАТ „ХК Хлібні інвестиції” вартості наведених векселів і рекомендовано розглянути питання щодо доцільності перебування на балансі Товариства такого активу, оскільки це суперечить вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.


3.10. Дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства відображено дебіторську заборгованість в загальній сумі 22120 тис. грн., що становить 30% від підсумку активу балансу, в тому числі:

 • за товари, роботи і послуги – 1523 тис. грн.;

 • по розрахунках з бюджетом – 2130 тис. грн.;

 • за виданими авансами – 11040 тис. грн.;

 • інша дебіторська заборгованість – 8117 тис. грн.

Аудитором досліджувалися лише суттєві статті дебіторської заборгованості. Встановлено, що по коду балансу 180 „Дебіторська заборгованість за виданими авансами” фактично відображається стан розрахунків з постачальниками за товарно-матеріальні цінності. Такі розрахунки згідно плану розрахунків бухгалтерського обліку (МФ № 291 від 30.10.99 р.) слід було відображати по статті балансу 161 „Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги”, як це відображалося в балансі за 2011 рік.

Аналізом наведених сум дебіторської заборгованості встановлено, що у складі такої заборгованості рахуються по окремих особових рахунках суми боргу на користь Товариства, які не погашаються (без руху) протягом 3-х років і фактично становлять безнадійну до відшкодування дебіторську заборгованість в сумі 1182,8 тис. грн.. Така заборгованість згідно чинних вимог МСФЗ (та і П(с)БО) підлягає списанню з балансу на збитки минулих років.

Крім того, по вказаній статті балансу рахуються суми дебіторської заборгованості, що не погашаються більше 1 року в сумі 4905 тис. грн.. Наведену суму слід було додатково зарахувати по балансу за 2012 рік до резерву сумнівних боргів (збитки) як цього вимагають чинні норми ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ (і за П(с)БО).

Аудитором висловлюється власна думка про те, що відображений в балансі Товариства стан розрахунків з дебіторами не в повній мірі відповідає чинним нормативним вимогам.

3.11. Грошові кошти та їх еквіваленти

В рядку 230 балансу Товариством відображено залишок грошових коштів в національній валюті в розмірі 970 тис. грн., в тому числі в касі 189 тис. грн., що підтверджено виписками банків та квитанціями на отримання грошових коштів з вечірньої каси.

3.12. Інші оборотні активи

На Балансі Товариства станом на 31.12.2012 року інші оборотні активи обліковуються в сумі 3274 тис. грн. на рахунку 643 «Податкові зобов'язання» та рахунку 644 «Податковий кредит». Наведені суми підлягають уточненню та коригуванню згідно МСФЗ.

^ 4. Класифікація та оцінка зобов'язань

Облік зобов'язань Підприємство здійснює згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за №85/4306.


4.1. Забезпечення наступних витрат і платежів

Станом на 31.12.2011 р. у балансі Товариства забезпечення наступних витрат і платежів не обліковувалося.

Відповідно до пункту 13 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. за № 85/4306, забезпечення створюються для відшкодування операційних витрат на виплату відпусток працівникам. При трансформації балансу відповідно до МСФЗ було донараховано 387 тис. грн. резерву відпусток. Сума достовірна.

4.2 Довгострокові зобов’язання

Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов’язання в сумі 16805,1 тис. грн. За даними бухгалтерського обліку це довготермінові кредити банків, а саме:

 • Договір з банком „Райффайзенбанк Аваль” № 010/42 від 22.12.2010 р.; сума кредиту 20900 тис. грн. з терміном погашення до 30.11.2013 р. Залишок непогашеного боргу перед банком становить на 31.12.2012 р. – 14076,9 тис. грн.

 • Договір з банком „Кредобанк” з терміном погашення до 23.12.2013 р. Залишок непогашеного боргу становить станом на 31.12.2012 р. – 2728,2 тис. грн. Суми достовірні.

4.3. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Облік кредиторської заборгованості, відповідає вимогам МСБО та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 11 лютого 2000 року за №85/4306.

Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковується кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 19962 тис. грн.

Аудитор не висловлює своєї думки щодо правильності відображення кредиторської заборгованості, оскільки не вся сума такої заборгованості підтверджена актами звірок.


^ 5. Класифікація та оцінка власного капіталу

5.1. Правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення

Статутний капітал Товариства визначено в розмірі 1028 тис. грн.

Статутний капітал, протягом 2012 року не змінювався.

Станом на 31.12.2012 року Товариством обліковується інший додатковий капітал в сумі 2035 тис. грн. За даними бухгалтерського обліку - це суми дооцінки основних засобів, що періодично проводилася після 01.01.2000 р. Сума достовірна.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012 р. становить 24691 тис. грн., який підлягає коригуванню за рахунок недоліків, встановлених аудитом.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за попередній 2011 рік Товариством отримано прибуток в сумі 3839 тис. грн. Згідно рішення загальних зборів акціонерів (прот. № 1 від 19.04.2012 р.) всю суму чистого прибутку було направлено на розвиток виробництва, дивіденди акціонерам було вирішено не виплачувати. Дивіденди акціонерам по балансу Товариства за 2012 рік не виплачувалися.

5.2. Величина статутного капіталу згідно з установчими документами, склад та структура внесків

Статутний капітал Товариства станом на 01.01.2012 року визначено в розмірі 1027540 грн. (один мільйон двадцять сім тисяч п’ятсот сорок грн.).

Статутний капітал (фонд) було поділено на 4 110 160 (чотири мільйони сто десять тисяч сто шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. в кількості 4 110 160 штук на загальну суму 1 027 540 грн. видано ДКЦПФР 20.08.2010 р. Дата реєстрації 20.08.2010 р., реєстраційний № 06/24/1/10.

Реєстр акціонерів станом на звітну дату аудиторам надано

^ 6. Чисті активи Товариства

Товариство визначило чисті активи (активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань) у розмірі 27 754 тис. грн., що більше від розміру статутного капіталу Товариства на 26 759тис. грн.

Аудитор вважає, що розмір чистих активів Товариства відповідає нормам чинного законодавства, а саме, статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 155 Цивільного кодексу України.

^ 7. Сплата статутного фонду (капіталу)

Станом на 31.12.2012 року статутний капітал сплачено повністю в сумі 1 028 тис. грн. (один мільйон двадцять вісім тисяч грн). Статний капітал протягом 2012 року не змінювався.

Про обслуговування випуску цінних паперів емітента, прийом та зберігання від емітента цінних паперів, переведення цінних паперів з документарної форми в бездокументарну, виконання операцій емітента з випуску цінних паперів на підставі його розпоряджень, Товариство уклало договір з ПрАТ „Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”, код ЄДРПОУ 35917889, який діє на підставі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності серії АВ № 498004, що видана ДКЦПФР 19.11.2009 р.

^ 8. Реальність та точність фінансових результатів діяльності, відображених у фінансовій звітності

8.1. Визнання та облік доходів

Формування інформації про доходи та її розкриття у фінансовій звітності Товариством здійснюється відповідно до методологічних засад, визначених МСБО та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за №860/4153.

Всього за 2012 рік Товариство визнало:

• дохід від реалізації товарів, робіт, послуг 154254 тис. грн.

• інші операційні доходи – 920 тис. грн. (реалізація іноземної валюти, доходи від операційної оренди)

• Інші доходи - 26 тис. грн.

8.2. Витрати виробництва та обігу

Ведення обліку витрат виробництва та обігу відповідає вимогам МСБО та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318.

Витрати в бухгалтерському обліку Товариства відображаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Для обліку витрат Товариство використовує рахунки класу 8 «Елементи витрат» та 9 „Витрати діяльності".

Склад витрат відповідає вимогам П(С)БО 16 «Витрати».

Всього за 2012 рік Товариство визнало витрати:

 • Податок на додану вартість – 22449 тис. грн.;

 • Собівартість реалізованої продукції – 92892 тис. грн.

 • Адміністративні витрати – 8798 тис.грн.

 • Витрати на збут – 21744 тис. грн.

 • Інші операційні витрати – 1798 тис. грн.

 • Фінансові витрати - 3949 тис. грн.

 • Інші витрати -101 тис. грн.

 • Податок на прибуток – 1146 тис. грн.

8.3. Фінансовий результат

Надзвичайні доходи Товариство визнало у 2012 р. в сумі 6,0 тис. грн.

Прибуток, що відображений у звіті про фінансові результати Товариства за 2012 рік, становив 2329 тис. грн., який підлягає коригуванню за рахунок встановлених аудитом недоліків.

8.4. Розрахунок показників прибутковості акції

Товариством отримано у 2012 році прибуток. Сума прибутку за 2012 рік, що припадає на одну просту акцію визначено підприємством в сумі 0,57467 грн.


9. Інформація, про дії, які відбулись протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"


9.1. Зміна складу посадових осіб емітента

У звітному році не відбулося жодних змін посадових осіб емітента.

9.2 Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв та інше.

За інформацією, отриманою від Товариства протягом 2012 року рішення про утворення філій не приймалося.

9.3 Зміна власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

На рахунку ТОВ „Хлібні інвестиції” (м.Київ, вул. Тургенівська, 15/65, код ЄДРПОУ 32373248) відбулося збільшення кількості простих акцій з 3130743 шт., що становило 76,16% від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі Товариства до 3556223 шт., що становить 86,52% від загальної кількості голосуючих акцій в статутному капіталі Товариства.

^ 10. Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління

Протягом періоду, охопленого перевіркою, Товариством здійснювався ряд заходів, направлених на поліпшення фінансово-господарської діяльності.

Загальними зборами акціонерів, протокол загальних зборів від 19.04.2012 року № 1 було затверджено результати діяльності Товариства за 2011 р., а також прийнято рішення не проводити розподіл прибутку, не формувати резервний капітал та не проводити виплату дивідендів акціонерам Товариства за підсумками роботи за 2011 рік.

Аналіз протоколів Загальних зборів Товариства, листів-запитів акціонерів та інших документів засвідчив, що Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема прав на участь в управлінні товариством шляхом участі та голосування на загальних зборах, в тому числі – зборах, до порядку денного яких внесено питання затвердження підсумків фінансово-господарської діяльності та розподілу та отримання прибутку, інших найважливіших питань діяльності Товариства.


Директор

ПП АФ „Аудит-Центр”,

незалежний аудитор Д.Г. Кошара

Схожі:

Приватне підприємство аудиторська фірма iconПриватне підприємство „аудиторська фірма „західаудит”
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3620 від 30 червня 2005 року
Приватне підприємство аудиторська фірма iconПриватне підприємство аудиторська фірма
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат»...
Приватне підприємство аудиторська фірма iconПриватне підприємство фірма “ураган”
Україна м. Львів, вул. Богданівська, 11, тел/факс (+032) 294-89-10 /11 /12, тел. 242-06-70
Приватне підприємство аудиторська фірма iconХарактеристика місця, де стався нещасний випадок
Приватне підприємство «Нінон» засноване на власності громадянина України Мумладзе Г. А. і є юридичною особою з правами й обов’язками,...
Приватне підприємство аудиторська фірма iconПриватне підприємство “Адвокатська компанія „ ”
Київ 06. 10. 2011 р
Приватне підприємство аудиторська фірма iconАудиторський висновок незалежної аудиторської фірми тов «Аудиторська фірма «Довіра»
Управлінням юстиції в районі. Свідоцтво про державну реєстрацію дк з ррфпу, реєстраційний №14100396, серія а 01 №104191. Тел
Приватне підприємство аудиторська фірма iconТов «Аудиторська фірма «Модуль-Аудит»
Для подання адресатам: керiвництву тов крц «еліт клуб»; Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Приватне підприємство аудиторська фірма iconІнформація про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма „Профі-Аудит. Місце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Січня, 4
Адресат: управлінський персонал публічного акціонерного товариства „Херсонська теплоелектроцентраль”
Приватне підприємство аудиторська фірма iconДоговір м. Львів 200 р. Приватне підприємство «Аланда», надалі «Продавець», в особі директора Демків Ганни Іванівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони,
Приватне підприємство «Аланда», надалі «Продавець», в особі директора Демків Ганни Іванівни, що діє на підставі Статуту з однієї...
Приватне підприємство аудиторська фірма iconПовідомлення про виникнення особливої інформації
Повне найменування емітента: Спеціалізоване підприємство підрядних робіт Приватне акціонерне товариство "Сансервіс"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи