Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання icon

Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Скачати 102.39 Kb.
НазваЕкспертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Дата конвертації29.11.2012
Розмір102.39 Kb.
ТипДокументи

Експертний висновок

щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Р8 – 903


  1. Відповідність змісту рукопису підручника навчальній програмі з предмета

Навчальний матеріал за змістовим наповненням відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання за усіма освітніми лініями – мовленнєвою, мовною, соціокультурною, діяльнісною та за тематикою навчальних текстів і ситуацій.

Рукопис складається із 60 навчальних та 5 підсумкових занять.

Підбір завдань і вправ зорієнтовано на забезпечення базових компонентів змісту освіти навчального предмета. Вони мають реальний потенціал щодо забезпечення зафіксованих у програмі вимог до рівня навчальних досягнень учнів: слухати і розуміти текст, аналізувати його, складати монологічні висловлювання різного типу, читати, застосовувати вивчені правила на практиці, працювати з простим і складним реченнями, володіти поняттям «текст».

Зміст рукопису направлений на реалізацію основного методологічного принципу програми – комунікативності та методичних принципів: домінуючої ролі вправ, обумовленості мовленнєвої діяльності заданою тематикою навчальних текстів і ситуацій, врахування знань, отриманих на уроках української мови.

  1. ^ Чіткість структурування навчального матеріалу у змісті рукопису

Рукопис підручника чітко структурований, містить передмову, розділи , параграфи за темами, довідкові матеріали.

У передмові містяться роз’яснення щодо того, як працювати з підручником, як користуватися умовними позначками.

Теоретичний матеріал викладено блоками, до кожного з яких дібрано відповідні вправи (Теорія А – Практика А…). Такий розподіл дуже зручний для організації діяльності на уроці як учня, так і вчителя.

Перша частина заняття забезпечить мовну освітню лінію, друга – мовленнєву. Їх співвідношення вчитель може розподіляти самостійно, враховуючи підготовку учнів.

Тексти розміщено у відповідності до тематики, рекомендованої програмою.

Апарат організації засвоєння навчального матеріалу містить систему вправ, завдань некомунікативного, умовно-комунікативного, комунікативного спрямування, репродуктивного та продуктивного характеру.

Автори пропонують різні види роботи на уроці, які допоможуть реалізувати навчальну, розвивальну, виховну мету: робота в парах, рольові ігри, інсценізація, тренувальні вправи, аналіз тексту, творчі роботи, система післятекстових завдань тощо.

Навчальний матеріал, завдання і вправи підібрано таким чином, щоб досягти реалізації внутрішньопредметних (опора на раніше вивчене) , міжпредметних (українська мова, література) зв’язків.

Рукопис орієнтує вчителя на залучення учнів до всіх видів діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма.

В рукописі наявні довідкові матеріали: рубрики «Чи знаєте ви?», «Радимо запам’ятати», «Пам’ятайте!», підказки, біографічні довідки про відомих людей, схеми синтаксичного та пунктуаційного розбору, зразки виконання завдань, проте відсутні словники – тлумачний, термінологічний, а також узагальнюючі таблиці.

^ 3. Наукова коректність змісту, повнота розкриття основних положень, використання сучасної загальноприйнятої термінології

Пропонований у рукописі навчальний матеріал відповідає встановленим у лінгвістичній науці положенням.

Процес формування мовних понять і уявлень учнів забезпечено науково точними означеннями, термінологією, прийнятою в науці, повнотою розкриття сутності об’єкту вивчення.

Факти, наведені в рукописі, науково коректні. Їх достовірність підтверджується посиланнями на авторів та конкретні джерела.

Тексти, запропоновані учням для аналізу, знайомлять їх з еволюцією ідей і понять, боротьбою науковців за утвердження наукової істини.

Запропонований матеріал відповідає принципу науковості.

^ 4. Практична спрямованість навчального матеріалу, зв’язок його з життям

Запропоновані автором матеріали мають практичну спрямованість.

Система завдань, тексти, підібрані авторами для ознайомлення та аналізу, мають потенційні можливості щодо формування здатності учнів використовувати здобуті знання на практиці.

Тексти, наповнені цікавою і корисною для дев’ятикласників інформацією (життєві ситуації та шляхи їх вирішення, відносини у сім»ї, у школі, здоровий спосіб життя, культура поведінки, обговорення проблем залежності від сучасних технічних засобів комунікації тощо), формують їхню готовність до вирішення різноманітних практичних проблем, а система післятекстових завдань - до використання здобутих знань і вмінь у навчальних і життєвих ситуаціях.

Автори пропонують учням відповідні прийоми: самостійну роботу, роботу в парах, рольові ігри, звернення вчителя до життєвого досвіду самих учнів (напр.., «Чи розділяєте ви думку автора..?»). Це забезпечить можливість не тільки оволодіти навичками мовної, мовленнєвої діяльності, але й певною мірою адаптує учнів до сучасного та майбутнього дорослого життя, послужить формуванню комунікативних і соціокультурних умінь і навичок учнів.

^ 5. Можливості підручника для забезпечення диференційованого підходу до навчання дев»ятикласників

Рукопис містить матеріал, достатній для здійснення диференційованого навчання учнів з різними навчальними можливостями.

Для організації навчальної діяльності учнів з різними здібностями і навчальними можливостями автори пропонують систему творчих робіт, вправи для повторення, в тому числі і поглибленого, завдання змагального характеру: хто краще, хто швидше; рубрики «Тренуємося», «Радимо запам’ятати», «Чи знаєте ви?», довідкові матеріали: довідки, поради щодо виконання окремих вправ і завдань, плани та схеми розбору, зразки виконання.

Підбір текстів і вправ мовної та мовленнєвої лінії передбачає можливість самостійного перерозподілу вчителем навчального матеріалу, враховуючи рівень підготовки учнів.

^ 6. Відповідність змістового наповнення рукопису віковим особливостям учнів 9 класу

Відібраний навчальний матеріал відповідає віковим особливостям дев’ятикласників. Матеріал доступний – як у теоретичному, так і в практичному змістовому наповненні.

Поділ теоретичного матеріалу на окремі логічно завершені одиниці – блоки та підбір до кожної з них матеріалу для вироблення практичних умінь та навичок допоможе значно спростити процес самостійного засвоєння нових понять і положень

Тексти та матеріал теоретичної частини містять нормативну кількість нових термінів і суджень.

Пояснення до нових понять вичерпні, з достатньою кількістю прикладів. Наявні поради, інструкції щодо виконання окремих завдань, завдання для самоперевірки та повторення.

Мова рукопису чітка, відповідає нормам сучасної літературної мови.

Матеріал, пропонований авторами, викладено на доступному рівні, учні можуть успішно користуватися підручником для самостійного навчання (учні з невисокими навчальними можливостями – за умови диференціації завдань).

Тексти зрозумілі, коректні відносно віку та психологічних особливостей учнів.

Є зауваження щодо коректності тексту на ст.. 90 (один із абзаців може викликати неадекватну реакцію учнів).

Авторами пропонується достатня кількість ілюстрацій, хоч вони не всі мають дидактичну та культурно-естетичну цінність.

  1. ^ Мова викладу навчального матеріалу в рукописі

Мова викладу навчального матеріалу в рукописі точна, лаконічна, зрозуміла для учнів. Навчальні тексти характеризуються чіткістю побудови, очевидністю логічних зв’язків між їхніми частинами, доступністю лексичного наповнення.

Автори уникають дуже складних синтаксичних конструкцій: теоретичний матеріал викладено в основному за допомогою простих та складнопідрядних речень.

Тексти підручника несуть ознаки наукового (теоретична частина) та науково-популярного (практична частина) стилів.

Тематика текстів повністю відповідає вимогам програми.

Частина завдань та текстів, запропонованих авторами, носять діалогічний характер, наявні звертання до читача, спонукання його до співпраці, до активної навчальної діяльності на уроці: рубрики «Тренуємося», «Читаємо», «Граємось», рольові ігри, робота в парах та інші прийоми.

^ 8. Реалізація у змісті рукопису підручника виховних можливостей предмета

Тексти, ілюстрації, використані в рукописі, мають високий потенціал щодо позитивного впливу на формування в учнів справжніх життєвих цінностей, почуття патріотизму, національної самосвідомості, високих моральних якостей, переваг здорового способу життя, естетичних смаків, екологічної культури.

Вправи, які пропонуються учням, побудовано на кращих зразках світової (в тому числі і української) літератури.

Навчальний матеріал доступний та коректний відносно впливу на почуття школярів.

^ 9.Українознавче наповнення змісту рукопису підручника

При вивченні теоретичного матеріалу проводяться паралелі з українською мовою.

Українознавче наповнення рукопису підручника, необхідне для інформаційного забезпечення та виховного впливу на учнів, недостатнє.

Тематичні блоки «Наука», «Життя суспільства» та інші представлені в рукописі рядом текстів, у яких наявна інформація про великих українців (О.Розумовський, В.Даль, Є.Гребінка, Д.Неверівський) а також про зв’язки України з Росією, про перебування видатних росіян на українській землі та про вклад українців у російську історію і культуру.

Та для перекладу авторами не пропонується жодного із творів класиків української літератури; дані про побут, національні традиції українського народу в рукописі відсутні.

Дуже збіднено українознавче наповнення ілюстративного матеріалу.

^ 10. Мотивація навчальної діяльності учнів, розвиток інтересу до предмета засобами, запропонованими в рукописі

Навчальний матеріал рукопису спрямовано на розвиток творчих здібностей учнів, навичок самоосвіти. Це забезпечується як змістовим наповненням текстів, вправ, так і прийомами, які пропонуються: рольові ігри, робота в парах, інсценування, лінгвістичні ігри, творчі роботи, тести, робота науково-дослідницького характеру (реферат).

На мотивацію навчальної діяльності учнів, розвиток інтересу до предмета спрямовано систему текстів, що пропонують обговорення та різні моделі вирішення окремих молодіжних проблем, ситуацій, які потім учні зможуть перенести до реального життя.

Діалогічність навчального матеріалу формує комунікативні навички школярів.

Цікава інформація про розвиток лінгвістичної науки, про науковців-лінгвістів пробудить інтерес учнів до предмета.

Та все ж у рукописі недостатньо завдань проблемно-пошукового характеру.

^ 11. Дидактична доцільність системи завдань, поданих у рукописі

Вміщені в рукописі завдання складають дидактично доцільну систему , яка в основному може забезпечити передбачені програмою освітні результати.

Можливості для здійснення диференційованого навчання забезпечуються підбором відповідних завдань, рубрик, додаткових засобів засвоєння матеріалу.

Система завдань логічно вибудувана і включає вправи на повторення, засвоєння, практичне використання отриманих знань.

Система післятекстових завдань сприятиме формуванню комунікативних навичок.

Робота з таблицями (в тому числі і з порівняльними), схемами, сформують уміння класифікувати, узагальнювати, порівнювати.

Основної вимоги програми – інтегрування мовного і мовленнєвого матеріалу при складанні підручників – в основному дотримано.

Раціональне поєднання завдань репродуктивного і творчого характеру забезпечить реалізацію головного принципу програми – комунікативності.

На виявлення результатів навчання дібрано систему завдань контролюючого характеру (в тому числі і домашня робота).


^ 12. Можливості рукопису підручника для здійснення учнями самостійної навчальної діяльності

Навчальний матеріал рукопису доступний, відповідає віковим особливостям учнів 9 класу.

У передмові наявні поради щодо того, як працювати з підручником, як користуватися рубриками, які допомагають орієнтуватися в змісті навчального матеріалу.

У процесі засвоєння нового матеріалу, при повторенні вивченого проводяться паралелі з українською мовою.

Автори пропонують пам’ятки, інструкції, завдання для самоконтролю («Підводимо підсумки», тести), рубрики «Радимо запам’ятати», «Пам’ятайте!», підказки, тематичні словники, зразки виконання завдань різних типів, зразки усного та письмового розбору речення, поділ теоретичного матеріалу на логічно завершені частини та підбір відповідного матеріалу для їх практичного засвоєння, матеріали для довідок нададуть учням широкі можливості для здійснення ними самостійного навчання.

^ 13. Логіка розміщення та використання ілюстративного матеріалу як самостійного або додаткового джерела інформації

Ілюстрації – це найслабше місце рукопису. Автори пропонують близько 50 ілюстрацій на 278 сторінках навчального матеріалу.

Підбір ілюстрацій орієнтовний, не завжди чітко визначений (або… - або…).

Більшість запропонованих ілюстрацій - фотографічні зображення, піктограми. Недостатньо використано репродукцій відомих художників (в тому числі і українських), які б мали самостійну культурно-естетичну цінність та несли, крім інформаційного, емоційне та виховне навантаження.

Майже відсутні ілюстрації на українську тематику.


Загалом, рукопис Р8 – 903 може претендувати на отримання статусу підручника для 9 класу загальноосвітнього закладу з українською мовою навчання, але лише при умові серйозних доопрацювань.

Рукопис має як переваги, так і недоліки.

Зразок-фрагмент оригінал-макету виконано на якісному папері; друк, шрифти відповідають санітарним нормам. Оформлення підручника за своїми естетичними показниками в основному задовольнить вимоги читача.

Найбільшою перевагою даного рукопису, що відрізняє його від інших, є спрощення процесу сприйняття та засвоєння нових знань шляхом розподілу теоретичного матеріалу на невеликі, логічно завершені частини та підбору до кожної з них відповідних тренувальних вправ.

Розподіл навчального матеріалу за видами освітньої діяльності, наявність достатньої кількості довідкових матеріалів полегшить роботу учня та вчителя щодо організації диференційованого та самостійного навчання.

Чітка відповідність тематиці навчальних текстів і ситуацій, діалогічний характер та практична спрямованість навчальної діяльності забезпечить реалізацію основного принципу чинної програми – комунікативності.

До серйозних недопрацювань авторів слід віднести збіднене українознавче наповнення змісту рукопису, не дуже вдалий підбір ілюстративного матеріалу, відсутність додатків (узагальнюючих таблиць, словників - тлумачного та термінологічного).


Незалежний експерт Коровченко Ірина Юріївна _________ ______ _____________ 2008р.


Підпис експерта Коровченко Ірини Юріївни підтверджую.


Начальник відділу освіти

Катеринопільської РДА

Черкаської області Ткаченко Микола Вікторович


_____ ______________ 2008 р.Схожі:

Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconЕкспертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
...
Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconЕкспертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Тематика навчальних текстів і ситуацій не просто не витримана (33 тексти та більшість вправ на тему природи і екології): авторами...
Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Рідна (українська) мова
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПлан завозу підручників для 2 класу знз на 2013/2014 н р
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconПлан завозу підручників для 1 класу знз на 2012/2013 н р
Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою
Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconНаказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Ук­раїни від 06. 03. 2012 №14. 1/10-760 «Про проведення моніторингового до­сліджен­ня якості підручників для 10-го класу загальноосвітніх...
Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconНаказ №137 м. Київ Про проведення моніторингу якості підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
України «Про про­ведення мо­ні­торингу якості підручників для 9 класу (2009 року видання) загальноосвіт­ніх навчальних закладів»...
Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconТиповий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Експертний висновок щодо якості рукопису підручника для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання iconГрафік проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі
Українська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи