Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою icon

Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою
Скачати 240.97 Kb.
НазваЗвіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою
Дата конвертації19.10.2013
Розмір240.97 Kb.
ТипЗвітКерівництву КС «ВЕСТА»


Іншим користувачам фінансової


звітності КС «ВЕСТА»


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА»

ЗА 2012 рік
(з 01.01.2012 р. – 31.12.2012 р.)Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАКСИМУМ», код ЄДРПОУ 37726300.

Відповідно до договору № 158/2013 від 18 березня 2013 р. на здійснення аудиту між ^ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАКСИМУМ» (Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4445, від 30.06.2011 р.), та ^ КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ «ВЕСТА», незалежним аудитором Марченком Василем Петровичем (Сертифікат аудитора № 006356 від 13.12.2007 року, чинний до 13.12.2017 року) виконана перевірка річної фінансової звітності та річних звітних даних ^ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА» (далі за текстом – «Кредитна спілка») станом на 31.12.2012 року.


Аудиторську перевірку виконано в Київській область, Ставищенському районі, смт. Ставище, вул. Радянська,44 з 18 березня 2013 року по 22 квітня 2013 року.


Аудиторська перевірка здійснювалась з відома Голови Правління Кредитної спілки, Головатюк Наталії Василівни, яку обрано Головою Правління на посаду у відповідності до Наказу № 7-К від 11 вересня 2006 року.


Управлінський персонал КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА» несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів та річних звітних даних у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвого викривлення у наслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.


Незалежним аудитором проведено перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, які зобов’язують нас планувати та виконувати аудиторську перевірку для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.


Аудиторська перевірка проведена нами з врахуванням вимог Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність».


Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, прийнятих у відповідності до рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 №229/7 в якості національних стандартів аудиту, зокрема (але не виключно) МСА 200, 700, 705 з використанням принципу вибіркової перевірки. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для дотримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року передбачають складання за результатами аудиту фінансової звітності звіту незалежного аудитора.


Аудиторська перевірка проводилась згідно нормативів аудиту діючих в Україні, вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ, Закону України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року N 2908-III, Закону України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року N 2908-III, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об'єднаної кредитної спілки, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 р. N 5202, Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року N 177, Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року N 7.


Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансових звітах суттєвих помилок. Дослідження проводилось шляхом тестування доказів відповідності застосованих принципів обліку – нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.


Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкритті у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкту господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.


Проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою для висловлювання думки стосовно цієї звітності, однак, слід звернути увагу на те, що, відповідно до параграфів Д18 – Д52 МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не абсолютний, рівень упевненості.


За правильність, достовірність первинних документів, документів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та річних звітних даних, що представлені аудитору для перевірки несе Голова Правління КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА» Головатюк Наталія Василівна.


Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення своєї думки.


Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений у трьох оригінальних примірниках. Дата початку аудиту 18 березня 2013 року, дата закінчення - 22 квітня 2013 року. Дата видачі висновку 22 квітня 2013 року.


^ ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ


У зв'язку з тим, що аудитор не був присутнім під час проведення інвентаризації Кредитною спілкою станом на 31 грудня 2012 р., оскільки ця дата передувала запрошенню аудитора, аудитор отримав інформацію про склад активів та зобов’язань за допомогою інших аудиторських процедур.


^ УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА


На нашу думку, крім вказаного у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність та річні звітні дані КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА» у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку справедливо і достовірно відображають фінансовий стан КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА» станом на 31.12.2012р. року, його фінансові результати, рух грошових коштів та інформацію про власний капітал, що підтверджується даними бухгалтерського обліку та первинними документами.


Директор-аудитор ______________ В.П.Марченко

^ 22 квітня 2013 року


(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)

Додаток №1 до Аудиторського висновку

(звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних

звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА»

за 2012 рік (з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.)


 1. ^ ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУНайменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МАКСИМУМ»

Код ЄДРПОУ

37726300

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, № 4445 від 30.06.2012 року


Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;

Марченко Василь Петрович, сертифікат аудитора: серія № 006356 чинний до 13.12.2017 року


Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ Серія А № 001578 від 12.03.2013 року


Телефон

Тел. (044) 227-83-75

Поштова та електронна адреса

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4А, офіс 316

info@maximum-audit.com.ua


^ ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ «ВЕСТА»


Повна назва

КРЕДИТНА СПІЛКА «ВЕСТА»

Скорочена назва

^ КС «ВЕСТА»

Код ЄДРПОУ

26375364

Місцезнаходження

09400, Київська область, Ставищенський район, смт. Ставище, вул. Радянська,44

Дата державної реєстрації (перереєстрації), номер та серія виписки (свідоцтва), орган, що видав виписку (свідоцтво)

04.04.2003 року, Свідоцтво серія АОО № 464373, видане Ставищенською районною державною адміністрацією Київської області

18.01.2012 року, Свідоцтво серія ААБ№ 288397, видане Ставищенською районною державною адміністрацією Київської області

Основні види діяльності відповідно до довідки з ЄДРПОУ

64.92 Інші види кредитування


Кількість працівників на дату звітності

4

Розрахункові рахунки

26509553 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Київ, МФО 380805

Організаційно – правова форма

925 – Кредитна спілка

Кількість відокремлених підрозділів на дату звітності

Відсутні

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, Серія КС №298 від 24.06.2004 року


Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, Серія АВ № 446270 від 22.09.2009 року, строк дії до 10.09.2012 року.


Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів для залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, Серія АВ № 446364 від 05.08.2009 року, строк дії до 23.07.2012 року.

 1. ^ НАЯВНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИЙНЯТА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.


3.1. Бухгалтерський облік Кредитною спілкою ведеться відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 року, Інструкції № 291 від 30.11.1999 року, Національних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації обліку.


3.2. Під час проведення аудиторської перевірки встановлено, що Кредитна спілка має затверджену облікову політику відповідно до вимог п. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Облікова політика Кредитної спілки передбачає принципи та методи організації і ведення бухгалтерського обліку в Кредитній спілці, порядок складання звітності та інші організаційні аспекти здійснення господарської діяльності. Основні положення облікової політики Кредитної спілки в цілому відповідають прийнятим в Україні стандартам бухгалтерського обліку та діючим нормативно-правовим актам щодо здійснення господарської діяльності.


 1. АКТИВИ.


4.1. Облік основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та їх амортизації.


4.1.1. Станом на 31.12.2012 р. на балансі Кредитної спілки нематеріальні активи, відсутні.

4.1.2 Станом на 31.12.2012 р. на балансі Кредитної спілки обліковуються основні засоби, первісна вартість яких складає 4 тис. грн. Сума нарахованої амортизації станом на 31.12.2012 р. складає 3 тис. грн. Обраний метод нарахування амортизації – прямолінійний.

Облік операцій з основними засобами й малоцінними необоротними матеріальними активами та нарахування амортизації відповідає вимогам П(С)БО №7 «Основні засоби».


4.1.3. При проведенні перевірки обліку необоротних активів на підставі наданої Кредитною спілкою інформації, суттєвих порушень чинного законодавства та бухгалтерського обліку нами не встановлено.


4.2. Облік фінансових вкладень (інвестицій).


Станом на 31.12.2012 р. на балансі Кредитної спілки поточні та довгострокові фінансові інвестиції відсутні.


4.3 Облік довгострокової дебіторської заборгованості


Станом на 31.12.2012 р. на балансі Кредитної спілки довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.


4.4. Облік запасів.


За даними обліку та фінансової звітності Кредитної спілки станом на 31.12.2012 р. запаси відсутні.


4.5. Дебіторська заборгованість.


4.5.1. За даними бухгалтерського обліку Кредитної спілки станом на 31.12.2012 р. дебіторська заборгованість за виданими авансами відсутня.

4.5.2. За даними бухгалтерського обліку Кредитної спілки станом на 31.12.2012 р. дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів становить 4 тис. грн.

4.5.3. За даними бухгалтерського обліку Кредитної спілки станом на 31.12.2012 р. інша поточна дебіторська заборгованість становить 261 тис. грн.

Облік розрахунків з дебіторами Кредитної спілки в цілому ведеться відповідно до встановлених норм бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та інших нормативно – правових документів.


4.6. Облік грошових коштів та розрахунків.


4.6.1. Облік касових та банківських операцій Кредитної спілки, на момент проведення аудиту, в повній мірі відповідає чинному законодавству.


4.6.2. Залишки грошових коштів та їх еквівалентів Кредитної спілки станом на 31.12.2012 р. у касі становлять 1 тис. грн., залишки коштів на рахунках в банках становлять 1 тис. грн., що підтверджено банківськими виписками та касовими листками.


4.6.3. Всі господарські операції, які відображають дані бухгалтерського обліку, щодо руху грошових коштів - підтверджено документально та оформлено з дотриманням вимог щодо порядку їх складання первинної документації передбаченими нормативними актами НБУ. При проведенні аудиторської перевірки обліку грошових коштів, суттєвих розбіжностей та порушень законодавства нами не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітності.


4.7. Інші оборотні активи


Станом на 31.12.2012 р. на балансі Кредитної спілки інші оборотні активи відсутні.


4.8. Витрати майбутніх періодів


Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2012 р. за даними Кредитної спілки відсутні.


 1. ^ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.


5.1. Загальний розмір власного капіталу Кредитної спілки станом на 31.12.2012 р. становить 97 тис. грн. Структура власного капіталу Кредитної спілки, станом на 31.12.2012 р. складається із пайового та резервного капіталу та:

- Пайовий капітал станом на 31.12.2012 року складає 45330,00 грн..

- Резервний капітал станом на 31.12.2012 року складає 59448,09 тис. грн. та створений за рахунок отриманих вступних внесків членів Кредитної спілки (169 членів Кредитної спілки по 10,00 грн. та 290 членів Кредитної спілки по 30,00 грн.) на суму 10390,00 грн. і за рахунок доходу на сумму 49058,09 грн.

- Непокритий збиток станом на 31.12.2012 року становить 8 тис. грн.


5.2. При проведенні перевірки порушень, щодо формування господарських операцій Кредитної спілки з обліку власного капіталу Кредитної спілки, аудиторами не встановлено. Дані бухгалтерського обліку відповідають даним фінансової звітності та вимогам чинного законодавства.


 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.


6.1. Забезпечення станом на 31.12.2012 р. відсутні.

6.2. Цільове фінансування Кредитної спілки станом на 31.12.2012 р. відсутнє.


 1. ^ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ.


7.1. За даними бухгалтерського обліку Кредитної спілки станом на 31.12.2012 р. довгострокові зобов’язання відсутні.


 1. ^ ПОТОЧНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ.


8.1. Заборгованість за короткостроковими кредитами банків станом на 31.12.2012 р. відсутня.


8.2. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.2012 р. відсутня.


8.3. За даними бухгалтерського обліку Кредитної спілки кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 р. відсутня.


8.4. Поточна заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2012 р. відсутня.


8.5. Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2012 р. відсутня.


8.6. Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2012 р. становлять 171 тис. грн.


8.7. Облік зобов’язань Кредитної спілки ведеться відповідно до встановлених норм бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО 11 «Зобов'язання», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно – правових документів.


 1. ^ ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРОДІВ.


9.1. Станом на 31.12.2012 р. доходи майбутніх періодів Кредитної спілки відсутні.


 1. ОБЛІК ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ, РОЗМІР ЧИСТИХ АКТИВІВ, ТА ІНШІ ПОКАЗНИКИ


10.1. Доходи Кредитної спілки акумулювались відповідно до правил бухгалтерського обліку, на рахунках класу 7 («Доходи і результати діяльності»), а облік витрат на рахунках класу 8 («Витрати за елементами»), що відповідає «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій». Методи обліку доходів відповідають чинному законодавству та прийнятим в Україні стандартам бухгалтерського обліку.


10.2. Фінансовий результат від здійснення діяльності, витрати Кредитної спілки, відображені в формах звітності (Форма №2), відповідно до даних бухгалтерського обліку.


При проведенні перевірки, на підставі наданої Кредитною спілкою інформації, суттєвих порушень чинного законодавства нами не встановлено.


10.3. За підсумками 2012 року Кредитна спілка отримала збиток у сумі 11 тис. грн.


 1. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ СТОСОВНО ВІДПОВІДНОСТІ РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ВИМОГАМ ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ ТА ОБ'ЄДНАНИМИ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ВІД 25 ГРУДНЯ 2003 РОКУ N 177, ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ11.1. Звітні дані про фінансову діяльність Кредитної спілки (додаток 2).


11.1.1. Кредитна діяльність.

У 2012 році Кредитна спілка видала кредитів своїм членам на загальну суму 359900,00 грн., частка яких, не були повернуті в 2012 році. Станом на 31.12.2012 року залишок суми кредитів, наданих членам Кредитної спілки складає 261008,54 грн.

 • з терміном погашення від 3 до 12 місяців, складають 162090,51 грн.;

 • з терміном погашення понад 12 місяців, складають 98918,03 грн.;

У 2012 році було нараховано процентів по виданим кредитам на суму 111450,35 грн. Сума отриманих процентів дорівнює 110358,71 грн., відповідно заборгованість по нарахованим та не отриманим процентам станом на 31.12.2012 року становить 4183,12 грн.

11.1.2.Фінансові інвестиції.

Фінансові інвестиції в 2012 році по даним Кредитної спілки відсутні.


11.1.3. Рух капіталу кредитної спілки.

Пайовий капітал Кредитної спілки складає 45330,00 грн. (Сорок п’ять тисяч триста тридцять грн.) 00 коп., який сформовано за рахунок обов’язкових пайових внесків 420 членів Кредитної спілки по 20,00 грн. на суму 8400,00 та додаткових пайових внесків Кредитної спілки на загальну суму 36930,00 грн.

Резервний капітал станом на 31.12.2012 року складає 59448,09 (П'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сорок вісім грн.) 09 коп. та створений за рахунок отриманих вступних внесків 169 членів Кредитної спілки по 10,00 грн. та 290 членів Кредитної спілки по 30,00 грн. на суму 10390,00 грн., та доходу на суму 49058,09 грн.

Непокритий збиток станом на 31.12.2012 року становить 11910,52 грн.


11.1.4. Розрахунки за зобов'язаннями кредитної спілки.

У 2012 році Кредитна спілка отримала внески (вклади) на депозитні рахунки Кредитної спілки від своїх членів на загальну суму 187055,00 грн., Було повернуто членам Кредитної спілки в 2012 році вкладів на суму 214159,00 грн.. Станом на 31.12.2012 року залишок суми по отриманим внескам на депозитні рахунки Кредитної спілки від своїх членів з терміном погашення від 3 до 12 місяців, складає 158936,00 грн.;

У 2012 році було нараховано процентів на внески членів Кредитної спілки на депозитні рахунки на суму 32552,97 грн., Було виплачено процентів у 2012 році на суму 28629,13 грн.. Відповідно заборгованість кредитної спілки по нарахованим та не виплаченим процентам на внески членів Кредитної спілки на депозитні рахунки станом на 31.12.2012 року становить 12118,46 грн.


11.1.5 Цільове фінансування та цільові надходження. Забезпечення майбутніх витрат і платежів. Дооцінка активів.

У 2012 році цільове фінансування, цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів та дооцінка активів Кредитною спілкою не здійснювались.


11.1.6 Статистична інформація.

Кредитна спілка станом на 31.12.2012 р. має 420 членів, при цьому кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами складає 51 чол. та за депозитами – 12 чол.

Звітні дані про фінансову діяльність Кредитної спілки, наведені у складі річних звітних даних ^ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА», відповідають даним обліку і первинним документам.


11.2. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3).

Активи ^ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА» станом на кінець 2012 року складаються з продуктивних та непродуктивних активів.

Продуктивні активи Кредитної спілки станом на 31.12.2012 р. складаються з кредитів, наданих членам кредитної спілки загальною сумою 261008,54 грн., заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки, загальною сумою 15820,99 грн.

Непродуктивні активи Кредитної спілки станом на 31.12.2012р.складаються з грошових коштів на суму 1309,13 грн., основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, залишковою вартістю 1407 грн. та витрат майбутніх періодів на суму 197,36 грн.

Пасиви ^ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА» станом на кінець 2012 року складаються із зобов’язань та капіталу Кредитної спілки.

Зобов'язання складаються з внесків на депозитні рахунки членів кредитної спілки на суму 158936,00 грн., заборгованості по інших зобов'язань, на які не нараховуються проценти у розмірі 12118,46 грн.

Доходи майбутніх періодів Кредитної спілки станом на 31.12.2012р. відсутні.

Капітал кредитної спілки сформовано за рахунок пайового капіталу та резервного капіталу.

Пайовий капітал станом на 31.12.2012 р. складає 45330,00 грн.

Резервний капітал, створений за рахунок отриманих вступних внесків, прибутку та за рахунок інших джерел станом на 31.12.2012 р. складає 59448,09 грн.

Непокритий збиток становить 11910,52 грн.

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки відповідають даним обліку і первинним документам.


11.3 Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4).

Доходи ^ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА» у 2012 році сформовано за рахунок отриманих процентів за кредитами, наданими членам кредитної спілки у сумі 110358,71 грн.

Витрати КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА» складаються з витрат, пов’язаних із залученням коштів та операційних витрат.

Нараховані проценти за внесками на депозитні рахунки членів кредитної спілки складають 325552,97 грн.

Загальна сума операційних витрат складають 89716,26 грн.

Фінансовий результат за результатами діяльності Кредитної спілки у 2012 році склав збиток у сумі 11910,52 грн.

Непокритий збиток у 2012 році склав 11910,52 грн.


Звітні дані про доходи та витрати ^ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА» за 2012 рік, відображені в річних звітних даних, відповідають обліковим даним та первинним документам.


11.4 Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від неповернених кредитів кредитної спілки (додаток 5).

Загальна сума прострочених та неповернених кредитів станом на 31.12.2012 року кредитної спілки складається з 4 кредитів на загальну суму 15820,99 грн., які розподіляються таким чином:

4 кредитів 1-го рівня, загальною сумою 15820,99 грн. Оскільки прострочені кредити станом на 31.12.2012 року кредитної спілки складаються із заборгованості за простроченими та неповернутими кредитами 1 рівня прострочення, резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів ^ КРЕДИТНОЙ СПІЛКИ «ВЕСТА» у 2012 році становить 0,00 грн.


11.5 Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6).

Заборгованість станом на кінець 2012 року по неповерненим кредитам складає 261008,54 грн.

Середньорічна зважена процентна ставка становить 33,00 %.

Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки відповідають даним обліку та первинним документам.


11.6 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (додаток 7).

У 2012 році Кредитна спілка не залучала кошти від юридичних осіб.


11.7 Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (додаток 8)

У 2012 році КС «ВЕСТА» (смт. Ставище, вул.. Радянська, 44) видала кредитів на загальну суму 359900,00 грн.

У 2012 році у КС «ВЕСТА» (смт. Ставище, вул.. Радянська, 44) було повернуто кредитів на загальну суму 380447,93 грн.,

У 2012 році КС «ВЕСТА» (смт. Ставище, вул.. Радянська, 44) отримала депозитів на загальну суму 187055,00 грн.

Протягом 2012 року КС «ВЕСТА» (смт. Ставище, вул.. Радянська, 44) повернуло вкладів на загальну суму 214159,00 грн.


Директор-аудитор ______________ В.П. Марченко

^ 22 квітня 2013 року


(Сертифікат аудитора № 004817, від 28.09.2001 року, чинний до 28 вересня 2015 року)

Додаток №2 до Аудиторського висновку

(звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних

звітних даних КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА»

за 2012 рік (з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.)


ДОВІДКА

про фінансовий стан КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВЕСТА»

за 2012 рік

м. Київ 01 квітня 2013 року.

п/п

Показники

Розрахунок показників

Оптимальне значення

Фактичне значення

на 31.12.2012

на 31.12.2011

1

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

Оборотні активи (р.260) / Поточні зобов’язання (р. 620)

> 1

1,56

1,38

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи (р.260) – Запаси (р.100-130) / Поточні зобов’язання (р. 620)

0,6-0,8

1,56

1,38

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (р.230-240) / Поточні зобов’язання (р. 620)

0,2-0,35

0,02

0,01

4

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

(Власний капітал (р.380) + Забезпечення (р.430)) / Підсумок балансу (р.640)

> 0,5

0,36

0,33

5

Коефіцієнт фінансової стабільності

(Власний капітал (р.380) + Забезпечення (р.430)) / Загальна сума зобов’язань (р. 480 + р.620)

> 1,0

0,57

0,50


Аналізуючи показники фінансового стану Кредитної спілки за даними таблиці можна зробити висновок, що за 2012 рік показники коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт автономії та коефіцієнт фінансової стабільності не знаходяться в межах нормативного значення, а коефіцієнти загальної та швидкої ліквідності перевищують нормативне значення.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності вказує на те, яку суму поточних зобов’язань Кредитна спілка може негайно сплатити за рахунок власних коштів та їх еквівалентів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,02.


Станом на 31.12.2012 р. коефіцієнт автономії складає 0,36. Цей показник вказує на те, що станом на 31.12.2012 р. 36 % активів Кредитної спілки складають власні кошти.


Значення коефіцієнтів загальної та швидкої ліквідності вказує на те, що Кредитна спілка може оплатити 100% поточної кредиторської заборгованості за рахунок оборотних коштів.


Значення коефіцієнту фінансової стабільності вказує на те, що власного капіталу і забезпечень у Кредитної спілки достатньо для погашення 57% зобов’язань Кредитної спілки.


Директор-аудитор ______________ В.П.Марченко

^ 22 квітня 2013 року


(Сертифікат аудитора № 006356 чинний до 13 грудня 2017 року)


Додатки:

копія сертифікату аудитора, копія свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, копія свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірку фінансових установ, баланс станом на 31.12.2012 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік, додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік, річні звітні дані Кредитної спілки за 2012 рік.


Всього: 36 на аркушах.Схожі:

Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою iconПриватне підприємство аудиторська фірма
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат»...
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою iconГолові Спостережної ради кредитної спілки „Веста
Прошу прийняти мене в члени кредитної спілки “Веста”. Зі Статутом та Положенням кредитної спілки, включаючи права та обов’язки її...
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою iconПриватне підприємство аудиторська фірма
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Чернівецький хлібокомбінат»...
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "агрофосфат" за 2011 рік Для подання адресатам: власникам цінних паперів; керівництву емітентів
Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою iconЗвіт незалежного аудитора щодо попередньої фінансової звітності, складеної відповідно до мсфз публічного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №1» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до...
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічне акціонерне товариство "сінтрон" за 2011 рік Для подання адресатам: власникам цінних паперів; керівництву емітентів; Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Міністерства фінансів України від 30. 11. 1999 року №291 та інструкцією по його застосуванню із змінами і доповненнями та іншими...
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою iconАудит-Сервіс Свідоцтво апу №2394 від 26 січня 2001 р
Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіт про...
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою iconПримірний кредитний договір № / смт. Ставище ” ” 20 р. Кредитна спілка ”Веста”, далі – «Кредитодавець»
Веста”, (далі – «Кредитодавець»), в особі Голови Правління Головатюк Наталії Василівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони,...
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою iconАудит-сервіс-Чернівці” Україна, 58018 м. Чернівці, вул. Комарова 16, кв. 8, тел.(03722) 4-56-10
Ми провели аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства „Хотинське ртп ” (далі – Товариство), яка включає Баланс...
Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки «веста» за 2012 рік (з 01. 01. 2012 р. 31. 12. 2012 р.) Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою iconПримірний договір № про внесення внеску (вкладу)члена кредитної спілки на депозитний рахунок
«Спілка»), в особі голови правління Головатюк Наталії Василівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та член кредитної спілки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи