Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень icon

Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень
Скачати 115.98 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень
Дата конвертації15.09.2013
Розмір115.98 Kb.
ТипДокументи

Календарно-тематичне планування занять курсу

«Основи теорії літератури»

10 клас

35 год, 1 год на тиждень

Дата

Зміст уроку

Примітки
1. Вступ (3 год)Література як мистецтво слова. Художній образ та літературний тип. Зміст і форма художнього творуІдея художнього твору. Проблематика та конфлікти в художньому творі.^ Практичне заняття № 1. Визначення художніх образів; теми твору та його мотивів, ідеї твору, його проблем й основних конфліктів на прикладі конкрет­них літературних зразків1.2. Композиція (2 год)Композиція зовнішня та внутрішня. Сюжет і позасюжетні елементи. Фабула твору.^ Практичне заняття № 2. Визначення особливо­стей композиції конкретних літературних творів.^ 3. Тропи. Види комічного (6 год)Епітет, сталий епітет. Порівняння і його різнови­ди. Метафора, її різновиди.Метонімія та її різновиди (синекдоха, антоно­мазія, евфемізм, перифраза).Гіпербола, мейозис та літота. Оксиморон.Символ. Ідіоми та крилаті вирази.Види комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск).^ Практичне заняття № 3. Визначення тропів та засобів комічного в уривках художніх творів.^ 4. Поетичний синтаксис (5 год)Інверсія. Тавтологія. Антитеза.Анафора та епіфора. Симплока. Кільце, рефрен.Риторичні фігури. Асиндетон та полісиндетон.Алітерація. Асонанс.^ Практичне заняття № 4. Визначення особливо­стей поетичного синтаксису на прикладі конкретних літературних творів та уривків із них.^ 5. Теорія віршування (3 год)Поняття про віршовий ритм, стопу. Віршові розміри. Двоскладові та трискладові стопи. Пірихій, спондей, бакхій. Цезура.Рима, клаузула, асонанс, консонанс.

^ Практичне заняття № 5. Визначення віршового розміру запропонованого уривка, особливостей його рими.6. Римування (4 год)Основні види римування в катрені (парне, пере­хресне, кільцеве (охопне), тернарне, монорима).Види строф: моностих, дистих (двовірш), тривірш, катрен, п'ятивірш, секстина, терцет, терцина.Види строф: октава, тріолет, сонет, александрини. Верлібр.^ Практичне заняття № 6. Визначення типу ри­мування запропонованого уривка художнього твору. Визначення видів поетичних строф.^ РОДИ І ВИДИ ЛІТЕРАТУРИ

7.Фольклор (11 год)Ознаки фольклору. Міфи.Казки. Особливості казок; стійкі поетичні фігу­ри, традиційні формули.Види казок. Казки про тварин та їх особливості. Чарівні казки та їх особливості. Соціально-побутові казки.Легенди та перекази. ,Народні байки. Народні анекдоти.Народні пісні.Обрядова пісенна творчість. Календарно-обря­дові пісні. Родинно-обрядові пісні.Епічні пісні.Побутові пісні. Родинно-побутова лірика. Соці­ально-побутові пісні. Коломийки.Прислів'я та приказки. Загадки. Скоромовки.^ Практичне заняття № 7. Визначення фольк­лорних жанрів, видів казок та пісень. Аналіз фольк­лорних творів.^ Підсумковий урок


11 клас

35 год, 1 год на тижденьПор.Дата

^ Зміст уроку

Примітки1. Вступ (1 год)
1
Поглиблення поняття про літературні роди: ліри­ку, епос, драму. Ліро-епічні твори.


^ РОДИ І ВИДИ ЛІТЕРАТУРИ

2. Епос (3 год)
2
Малі епічні твори. Середні епічні твори. Великі епічні твори (роман, епопея та ін.).
3
Жанрові різновиди епічних творів.
4
Практичне заняття №1. Визначення жанрового різновиду епічного твору. Аналіз епічного твору.


3. Лірика (6 год)
5
Особливості ліричних творів. Ліричний образ, ліричний герой.
6
Ода. Послання. Епіграма. Елегія. Романс. Акро­стих.
7
Ідилія. Медитативна лірика.
8
Кантата. Вірш. Поезія в прозі.
9
Види ліричних творів за тематикою (патріотична, громадянська, філософська, пейзажна, інтимна лірика).
10
^ Практичне заняття №2. Аналіз ліричного твору.


^ 4. Ліро-епічні твори (4 год)
11
Співомовка. Байка.
12
Дума. Балада.
13
Поема. Роман у віршах.
14
Практичне заняття №3. Аналіз ліро-епічного твору.


5. Драма (6 год)
15
Давня драматургія. Містерія. Міраклі. Мораліте,
16
Вертеп.
17
Шкільна драма. Інтермедії.
18
Композиція драматичного твору. Власне драма та її особливості. Трагедія. Комедія. Трагікомедія.
19
Водевіль. Інтерлюдія. Мелодрама. Фарс.
20
Практичне заняття №4. Аналіз драматичного твору.


^ 6. Інші літературні види (жанри) (3 год)
21
Гумореска. Епітафія. Дружній шарж. Пародія. Пам­флет.
22
Пастораль. Бурлеск. Буфонада. Травестія. Панегі­рик. Притча.
23
Практичне заняття №5. Аналіз літературного твору.


^ 7. Літературні стилі та напрями (11 год)
24
Літературний процес та стиль. Типи художньої творчості (романтичний та реалістичний). Літера­турні напрями й течії. Стиль доби.
25
Періодизація історії української літератури. Літера­турні стилі. Готика.
26
Перехідний стиль (доба Відродження, Реформація). Бароко.
27
Класицизм. Сентименталізм.
28
Романтизм.
29
Реалізм.
ЗО
Модернізм. Неоромантизм. Неокласицизм. Сим­волізм.
31
Імпресіонізм. Експресіонізм. Неореалізм.
32
Футуризм. Сюрреалізм. Соцреалізм.
33
Постмодерн. Особливості розвитку сучасної літера­тури, її стильове та жанрове розмаїття.
34
Практичне заняття №6. Аналіз літературного тво­ру з погляду його стилістичних особливостей.
35
Підсумковий урок (1 год).


Схожі:

Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень iconКалендарно-тематичне планування 2 клас (1 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень iconКалендарно-тематичне планування курсу хімії 11 клас ( всього 35 годин 1 год на тиждень)
Метали та неметали: будова речовин, властивості, застосування. Сполуки металічних та неметалічних елементів
Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень iconКалендарно-тематичне планування з фізики 8 клас (2,5 год на тиждень, всього 210 год)
Швидкість прямолінійного рівномірного руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла
Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень iconКалендарно-тематичне планування уроків української літератури 9 клас, 2 год на тиждень
Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір – нова естетична...
Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень iconКалендарно-тематичне планування факультативного курсу «Практикум з правопису української мови» для 9 класу 35 год, 1 год на тиждень
Складний і складений майбутній час. Наказовий спосіб дієслів. Неособові форми дієслова: активні і пасивні дієприкметники, безособові...
Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень (4 год на тиждень, ущільнене, 31 тиждень )
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські (футуризм, сюрреалізм,...
Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень iconОрієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для
Виділені в програмі години на розсуд учителя (10 год.) розподілено на контрольні роботи мовної змістової лінії, зокрема 8 год. –...
Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень iconКалендарно-тематичне планування 6 клас (1 год на тиждень)
За програмою «Вступ до інформатики.» ( Укладачі: Морзе Н. В., Мостіпан О.І.) зі збірника Програми для загальноосвітніх навчальних...
Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень icon7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 7 клас: Підручник/ Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. – Х.: Видавництво...
Календарно-тематичне планування занять курсу «Основи теорії літератури» 10 клас 35 год, 1 год на тиждень icon11 клас (0,5 год на тиждень, усього 17 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 0 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Астрономія. 11 клас: Підручник/ М. П. Пришляк; за заг ред. Я. С. Яцківа. – Х.: Видавництво...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи