Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» icon

Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
НазваКомунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Сторінка3/4
Мельник В.Л
Дата конвертації26.11.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4

^ Підготовка вчителів до проведення інтегрованих уроків

і поєднання різних видів діяльності молодших школярів


Одним із найважливіших методологічних принципів формування наукового світогляду в процесі навчання є активізація творчого мислення, розвиток його самостійності. Учень не навчиться правильно мислити, якщо перед ним не ставляться все більш складніші пізнавальні проблеми. На нашу думку, активізація мислення учня, його аналітичних і творчих можливостей, хоч і не повністю, але головним чином залежить від стилю і методів викладання, від організації пізнавальної діяльності школяра.

Варіативність шляхів досягнення мети навчання й виховання у початковій школі є значною теоретичною та практичною проблемою і залежить від професійної майстерності вчителя. Викладання будь-якого предмета націлене не лише на збагачення учня змістовними знаннями, а й на розвиток його особистості, формування прийомів розумової діяльності.

Більша частина реального навчально-виховного процесу належить уроку, і тому є очевидним вплив організації процесу навчання на уроці на розширення меж загального розвитку дитини. Учитель, який викладає іноземну мову в початкових класах має вміло керувати пізнавальною діяльністю учнів на уроці. Він має володіти методами і засобами формування позитивної установки, організації оптимальної праці, сприйняття, уваги, мислення, уяви учнів. Для кращого забезпечення наступності між початковою та середньою ланками навчання йому потрібно прагнути більше часу виділити для проблемного методу, самостійної роботи учнів. Учитель чітко й переконливо має інформувати дітей, що і навіщо вони будуть робити на даному уроці. Матеріал пов'язується з певною цікавою проблемою, ставляться проблемні запитання. Важливо пояснити учням значення матеріалу, що вивчається, для практичної діяльності, пізнання інших наук. Вважаємо, що організаційні можливості для посилення пізнавальної діяльності надає інтеграція знань.

Вирішити проблему інтеграції знань можна, лише опираючись на ідею цілісності процесу навчання, тобто єдності його мети, змісту, засобів, методів та організаційних форм. Зокрема, інтегроване навчання сприяє не лише систематичності та наступності у вивченні основ наук, а й підсилює науковість навчання і його зв’язок з практикою, підвищує пізнавальну активність учнів, допомагає у виборі засобів індивідуального підходу і робить знання більш доступними й міцними.


Інтегровані уроки відрізняються від уроків з використанням міжпредметних зв'язків. Особливість інтегрованого уроку в тому, що тут поєднуються блоки знань з різних предметів. Тому вважаємо, що інтегровані уроки допоможуть зрозуміти молодшим школярам, що знання з різних предметів тісно пов’язані, всі вони корисні й цікаві, а тому всі навчальні предмети необхідно вчити, незалежно від того, який учитель буде цей предмет викладати в середніх і старших класах.


Під час проведення інтегрованих уроків учителю доводиться самостійно визначати зміст навчального матеріалу, питому вагу видів діяльності з різних предметів. При цьому важливо усвідомлювати мету цього уроку, як він сприятиме цілісності навчання і формуванню знань учнів. Метою уроків з елементами інтеграції є створення передумов для різнобічного розгляду учнями певного об'єкта, предмета, явища, формування системного мислення, збудження уяви, позитивного емоційного ставлення до пізнання.

Особливо виразною є продуктивність інтегрованих уроків для формування й удосконалення в молодших школярів мовленнєвої діяльності, яка в умовах початкового навчання відіграє провідну роль на всіх уроках.


Проведення інтегрованих уроків показує,

що в шкільне життя вони вносять елементи новизни, сприяють вихованню інтересу до предмета, зменшують перевантаження дітей.


Тому інтеграція є необхідною в початковій школі, бо забезпечує оптимальні умови для розвитку творчої особистості. Адже одночасний контакт учня з різними видами творчої діяльності не тільки сприяє системному, цілісному сприйманню предметів та явищ, а й забезпечує емоційне благополуччя учнів на навчальному занятті, спонукає кожну особистість до самореалізації сутнісного потенціалу, тобто сприяє збагаченню учнів досвідом через їхні почуття. А такі знання є міцними та особистісно значущими. Тобто при використанні у своїй роботі інтегрованих уроків, вчителі іноземних мов, які викладають предмет у початкових класах, навчають учнів практичному, прикладному застосуванню набутих знань, що в свою чергу сприятиме успішній адаптації учнів до навчання в п’ятих класах.

Вважаємо, що при такій організації роботи вчителів іноземних мов, які викладають предмет у початкових класах та тих, які розпочинають таку роботу в середніх класах проблема забезпечення наступності навчання буде вирішена.

^ ЗРАЗКИ НАКАЗІВ ПО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З ПИТАНЬ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


«Про результати контролю за говорінням та навичками читання

з іноземної мови учнів 4-6 класів»


На виконання плану роботи школи в грудні 20.. року адміністрацією школи відвідано уроки вчителів іноземної мови ………….. та ……………. з метою здійснення контролю за розвитком діалогічного і монологічного мовлення учнів та проведено перевірку техніки читання в учнів 4-6 класів.

За результатами відвіданих уроках прослідковується, що вчитель ………… приділяє увагу розвитку мовленнєвих навичок в учнів, намагається створити на уроках ситуації, у яких учні висловлюють свої думки за темою уроку. Але мовна діяльність учнів має рецептивний характер, коли учні оперують лексичним і граматичним матеріалом на рівні слова. Учитель ……………… використовує тематичні ігри, які підвищують зацікавленість учнів під час роботи. Але не розвивають навички спонтанного діалогічного та монологічного мовлення.

Вищезазначені вчителі обмежуються використанням лише традиційних форм викладання: читання, перекладу на рідну мову та переказу тексту, що є малоефективним у роботі з учнями на уроках іноземної мови.

Контроль діалогічного та монологічного мовлення учнів 4-6 класів показав такі результати:


Учитель

Класи

Кількість учнів

^ Рівень навчальних досягнень

Середній бал

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%


Типовими недоліками в мовній підготовці школярів є недосконала вимова, обмежений лексичний запас, недостатнє усвідомлення граматичних структур. Недостатні навички самостійного мовлення.

Метою перевірки техніки читання був контроль за нормативною швидкістю та якістю читання. До уваги також бралися вимова, інтонація та правильність читання.

Перевіркою виявлено, що більшість учнів читають відповідно до норм техніки читання. Найкращі результати показали учні 4 класу (учитель - …………), що видно зі зведеної таблиці:


Учитель

Класи

Кількість учнів

^ Рівень навчальних досягнень

Середній бал

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%


Темп читання більшості учнів 4-6 класів відповідає нормі. Проте не всі учні 6 класу виконують вимоги щодо читання (учитель - ……..), не вміють правильно інтонувати прочитане п’ятикласники (учитель - ……….), відсутні навички читання діалогів, окремі роблять неправильні логічні наголоси у реченні (учитель - ……..).

На підставі вищезазначеного,


НАКАЗУЮ:

 1. Учителям іноземної (англійської/німецької/французької) мови - ……………..:

  1. Проаналізувати результати контролю діалогічного та монологічного мовлення учнів та перевірки техніки читання.

До 10.01

  1. Працювати з учнями, які показали низькі результати, використовуючи індивідуальні форми роботи.

Протягом ІІ семестру

  1. Розробити серію диференційованих завдань «Комунікативні вправи на уроках іноземної мови».

До 25.01

  1. Учителю іноземної мови …………… відвідувати уроки учителя ………. з метою набуття необхідного методичного досвіду щодо формування та розвитку навичок іншомовного говоріння та читання.

Протягом року

  1. В ході організації самоосвітньої роботи опрацювати методику навчання учнів говорінню та читанню, зробити відповідні добірки методичних рекомендацій.

До 01.09

  1. Критерії оцінювання вивісити в кабінеті іноземних мов для загального ознайомлення учнів та батьків

До 05.01

 1. Шкільному методичному об’єднанні вчителів іноземних мов:

  1. Обговорити результати контролю говоріння та техніки читання учнів 4-6 класів. Січень

  2. Вивчити критерії оцінювання і єдині вимоги щодо мовленнєвої діяльності та техніки читання учнів.

До 10.01

 1. Заступнику директора з НВР:

  1. Вказати вчителям ……… та ……….. на необхідність приділяти більше уваги розвитку діалогічного та монологічного мовлення учнів.

Протягом року

  1. Систематично контролювати роботу вчителів іноземної мови з питання відпрацювання техніки читання та розвитку мовлення на уроках.

Не рідше 1 разу в семестр

  1. Провести в повторний контроль навичок говоріння та техніки читання учнів 4-6 класів з іноземної мови й узагальнити його в книзі контролю.

Березень (або квітень)

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор школи …………………………

«Про моніторинг викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів

з іноземної мови»

Згідно з річним планом роботи школи протягом грудня – березня 20.. року проводився моніторинг викладання та рівня знань, умінь і навичок учнів з іноземної (вказати якої саме) мови.

Модернізація іншомовної освіти в школі відбувалася протягом 20.. – 20.. років. Визначилися наступні пріоритетні напрями в галузі викладання іноземних мов, а саме:

 • запровадження вивчення іноземних мов з 1 класу;

 • апробація нових навчально-методичних комплексів з іноземної мови для початкових класів відповідно до нових навчальних програм;

 • перегляд критеріїв оцінювання та рівнів володіння іноземними мовами відповідно до програм і загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

 • виконання державних вимог та рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти/ базової і повної загальної середньої освіти.

Саме ці напрями визначали орієнтири методичної роботи в школі.

Протягом 20..-20.. років узагальнення щодо моніторингу викладання іноземної мови здійснювалося в три етапи:

 1. аналітико-прогнозуючі заходи (20..-20.. н.р.);

 2. надання методичної допомоги (20..-20.. н.р.);

 3. моніторинг викладання іноземної мови в школі (20..-20.. н.р.).

Висновки про контроль за викладанням іноземної мови зроблені також на основі аналізу рівня теоретичної, методичної та мовної підготовки вчителів, відвіданих уроків, перевіреної шкільної документації, учнівських зошитів, словників, бесід з учнями та діагностичних контрольних робіт з письма, усного мовлення, аудіювання та читання, які показали сформованість знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови.

Адміністрацією школи відвідано 19 уроків, 3 позакласних заходи, перевірено стан ведення учнівських робочих зошитів та словників з іноземної мови та зошитів для контрольних робіт за видами мовленнєвої діяльності.

Навчально-виховний процес з іноземної мови в школі забезпечується 3-ма вчителями ………, …….. та ………:

 • 1 учитель вищої категорії …………………;

 • 1 учитель ІІ категорії ……………;

 • 1 учитель категорії «Спеціаліст».

Методичне забезпечення викладання предмета здійснюється на основі програм «Іноземні мови» (вказати всі програми та роки видання) та підручниками з іноземної мови для 1-11 класів, які рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Інформаційний збірник, № …, … рік).

Аналіз відвіданих уроків продемонстрував, що вчитель ……….. має високий рівень теоретичної, методичної та мовної підготовок, майстерно проводить уроки, використовує різноманітні форми та прийоми роботи з активізації діяльності учнів на уроці та підвищенні її ефективності. Учитель ………….. взаємопов’язує паралельне вивчення усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо, говоріння. аудіювання), створює доброзичливий мікроклімат на уроці, вміє зацікавити своїм предметом, формуючи особистісні проблеми вивчення іноземної мови. Її уроки значно посилюють інтерес учнів до вивчення іноземної мови, дають змогу учням висловлювати свою думку, розвивати уміння і навички усного мовлення, правильно оформлених у граматичному відношенні, адекватно відповідати на запитання співрозмовників.

Молоді спеціалісти ………. та ……….. демонструють достатній ступінь науковості, володіють певними методичними прийомами, планують уроки відповідно до діючих програмових вимог, намагаються створити найсприятливіші умови для вивчення іноземної мови.

Хоча вищезгадані вчителі мають порівняно невеликий педагогічний досвід, до уроків вони готуються з повною відповідальністю, виготовляють роздаткові та дидактичні матеріали, урізноманітнюють початок уроку, проводячи лексичну та фонетичну зарядки.

Учитель ………… достатньо уваги приділяє розвитку умінь і навичок читання учнів 2-4 класів, тому учні читають правильно, техніка їх читання відповідає вимогам програми. Але на навчально-виховний процес впливають слабка дисципліна на уроках та недостатня мотивація до вивчення іноземної мови. А тому рівень лексичної та граматичної підготовки учнів ще досить низький і не дає змоги реалізувати усне ситуативне мовлення та діалогічне спілкування.

Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час проведення контрольних замірів вибірково в 3, 4, 5, 7-А, 7-Б, 9, 10 та 11 класах:п/п

Учитель

Клас

Кількість учнів

^ Види мовленнєвої діяльності

Аудіювання

Говоріння

Письмо

Читання

В

Д

С

П

В

Д

С

П

В

Д

С

П

В

Д

С

П

Із даної таблиці видно, що рівень умінь і навичок учнів з письма є низьким. У вчителя …………….. прослідковується тенденція завищення оцінок учням 3-5 класів, що не відповідає критеріям оцінювання з предмета. Слабкі навички креативного (творчого) письма в учнів 7-Б класу (учитель - …………) та учнів 9 та 11 класу (учитель - ………..). Рівень знань, умінь і навичок учнів з мовлення та аудіювання відповідає вимогам програми середньої загальноосвітньої школи.

Рівень якості навчання становить 55,6 %.

Аналіз шкільної документації показав, що вчителі систематично перевіряють учнівські зошити,словники, записи у класних журналах ведуть правильно, відповідно до вимог. Разом з тим у вчителя ………. Словники учнів 5 класу за І семестр не перевірені. У вчителя ………… в робочих зошитах учнів 7-А, 7-Б та 8 класів не були виставлені оцінки за ведення зошитів та відсутня корекційна робота після перевірки.

Учителям - ………, ……… необхідно приділити більше уваги формуванню в учнів навичок письма, відповідальніше ставитися до перевірки класних і домашніх робіт, дотримуватися єдиного орфографічного режиму та критеріїв оцінювання.

Учителі іноземної мови беруть участь у роботі шкільного методичного об’єднання (назвати ШМО), проводять відповідні заходи в рамках предметних тижнів. Разом з тим залишається актуальною організація роботи з обдарованими дітьми. Результати участі учнів в предметній олімпіаді досить низькі.

Залишається проблемою матеріально-дидактична база кабінету іноземної мови. Шкільний огляд кабінетів показав, що за рейтингом кабінет іноземної мови має останнє місце.

Виходячи зі сказаного вище та з метою усунення недоліків:


НАКАЗУЮ:


 1. Заступнику директора школи з НВР ……….:

  1. Надати методичну допомогу вчителям ………, ……… щодо опрацювання критеріїв оцінювання, програмових вимог та вимог щодо ведення шкільної документації, підготовки до уроків.

До 01.04

  1. Вести контроль за викладанням іноземної мови в школі.

Систематично

  1. Провести повторні контрольні заміри з письма учнів 7-А, 9 та 11 класу.

До 15.05

 1. Учителям іноземної мови ………, ……. та …….:

  1. Приділяти належну увагу розвитку умінь і навичок письма як одного з основних засобів навчання іноземної мови.

Постійно

  1. Пройти курсову перепідготовку при Вінницькому ОІПОПП для вчителів іноземної мови.

До грудня 20.. року

  1. Під час складання завдань та підготовки до уроків особливе значення приділяти диференціації навчання.

Систематично

  1. Звернути увагу на недоліки в системі перевірки та оцінювання знань учнів, підготовці до контрольних робіт, відповідності виставлення балів за ведення зошитів та словників.

З 01.04, постійно

  1. Активізувати роботу з підготовки учнів до шкільного та районного етапів предметної олімпіади.

До 20.09

  1. Оформити необхідні дидактичні матеріали для кабінету іноземної мови, тематичні папки та ілюстративний матеріал для проведення уроків в початковій та середній ланках.

До 01.09

  1. Підготувати добірку розвиваючих ігор з вивчення іноземної мови для учнів початкових класів

До 01.05

  1. Підготувати творчий звіт учителя з обов’язковим проведенням відкритого уроку.

До 20.04

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Директор школи …………………

«Про стан ведення учнівських словників з іноземної мови»


За планом роботи школи …… було здійснено перевірку ведення словників з іноземної мови. Перевірка показала, що всі учні 3-11 класів систематично ведуть словники.

Вчителі …….. та ……регулярно перевіряють учнівські словники та виставляють оцінки за їх ведення один раз на семестр, про що свідчать відповідні записи в словниках та класних журналах.

Словники учнів …. класів (учитель ……) відзначаються охайністю, порядком запису лексичного матеріалу, чітко виділяються теми, правильно написані знаки транскрипції.

Разом з тим при перевірці виявлено недоліки в плані недотримання вимог до ведення словників:

 • у 4 класі (учитель ………..), 5 класі (учитель ……..) та 11 класі (учитель ………..) на час перевірки відсутні словники відповідно у 3-х, 4-х та 6-ти учнів були відсутні словники;

 • у 3-му класі (учитель ……….) знаки транскрипції замінено українськими буквами;

 • словники 7 класу (учитель ………….) за І семестр не перевірені, хоча оцінки в журналі виставлені;

 • у 10 класі (учитель ……..) у переважної більшості учнів словники неохайні, немає транскрипції слів, відсутній контроль з боку вчителя.

Виходячи з вищесказаного,


НАКАЗУЮ:


 1. Учителям іноземної мови ……., ……. та ……..:

  1. Обговорити вимоги до писемного мовлення та оформлення робіт у словниках на ШМО.

До …

  1. Усунути недоліки, виявлені під час перевірки стану ведення словників учнів ……. класів.

До …

  1. Організувати виставку кращих словників учнів в рамках проведення предметного тижня.

Згідно графіка

 1. Заступнику директора з НВР:

  1. Організувати індивідуальні консультації для молодих учителів іноземної мови щодо оформлення словників.

До …

  1. Перевірити повторно ведення словників …… учнів …… класів.

До …

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР … .Директор школи …………….

1   2   3   4Схожі:

Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Будьте обережні на воді! (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» Організація навчально-тематичних екскурсій для школярів (методичні рекомендації)
Стахова Світлана Миколаївна – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Овчарук Оксаною Олександрівною методистом комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Актуальні питання викладання освітньої галузі "Мови і літератури" Державного стандарту початкової загальної освіти
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет» сзш І-ІІІ ст с. Вищеольчедаїв
Вони невибагливі до умов довкілля, поселяються першими на необжитих місцях. Вони виділяють кислоти і руйнують скелі
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconМурованокуриловецький районний методичний кабінет Планування роботи в днз
Овчарук О. О. – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Скоромовки та чистомовки урізноманітнюють прийоми навчальної роботи. Їх слід використовувати як дидактичний матеріал при вдосконаленні...
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Серветник Василь Григорович керівник районного методичного об'єднання вчителів математики, вчитель математики середньої загальноосвітньої...
Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет» iconКомунальна установа «Млинівський районний методичний кабінет» Млинівської районної ради Рівненської області
Вський районний методичний кабінет повідомляє, що у зв’язку з виробничою необхідністю 3-є засідання районного методичного об’єднання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи