Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю icon

Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю
Скачати 113.93 Kb.
НазваПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю
Дата конвертації02.12.2012
Розмір113.93 Kb.
ТипПоложення
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З13.04.2011 N 329

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2011 р.
за N 566/19304


Про затвердження Критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної
середньої освіти


Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 27.08.2010 N 778 ( 778-2010-п ) "Про затвердження Положення
про загальноосвітній навчальний заклад" та з метою додержання
державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.

2.2. До 01.08.2011 розробити вимоги до оцінювання навчальних
досягнень учнів (вихованців) з предметів інваріантної складової
навчального плану.

3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства
та на освітньому порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно
України".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Б.М.Жебровського.

Міністр Д.В.Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України
13.04.2011 N 329

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2011 р.
за N 566/19304


КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень
учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти


1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення
рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у
системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність
між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки
в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

2. Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів
досягнень: початковий, середній, достатній, високий (додатки 1
та 2).

Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці)
фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет
вивчення.

Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний
навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє
елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні
ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні
закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних
ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом,
абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки,
виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна,
логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є
глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати
їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність
позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації,
явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до
попереднього, а також додає нові.

3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі
повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів на
уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних
досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та
фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні
роботи, тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами,
графіками, схемами, контурними картами; практичної, зокрема
виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних
проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів.

При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

характеристики відповіді: правильність, логічність,
обґрунтованість, цілісність;

якість знань;

сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і
навичок;

рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати,
синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити
висновки тощо;

вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати
гіпотези;

самостійність оцінних суджень.

4. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення
учнів з предметів інваріантної складової навчального плану
закладу.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь
і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за
12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються
цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального
закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і
навичок учнів другого класу.

У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня
(учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".

Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з
особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства.

5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання
навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами
управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за
семестри, рік, результати державної підсумкової атестації
переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.

До інших систем оцінювання може відноситися рейтингова
система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює
можливості для:

підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;

розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів
на кожному етапі навчального процесу;

підвищення об'єктивності оцінювання не лише протягом
навчального року, а й за весь період навчання;

градації значущості балів, які отримують учні за виконання
різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча
робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт,
науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах
учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути
використаний метод оцінювання портфоліо.

Портфоліо - це накопичувальна система оцінювання, що
передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і
організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних
видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку;
активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок;
підвищення ролі самооцінки.

Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення
учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу;
спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня
тощо.

Впровадження рейтингової системи оцінювання та методу
оцінювання - портфоліо здійснюється з урахуванням рекомендацій
МОНмолодьспорту.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти О.В.Єресько


Додаток 1
до Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі
загальної середньої освіти


КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень
учнів початкової школи


------------------------------------------------------------------

|Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок |

| досягнень | | учнів |

|----------------+----+------------------------------------------|

| I. Початковий | 1 |Учні засвоїли знання у формі окремих |

| | |фактів, елементарних уявлень |

| |----+------------------------------------------|

| | 2 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу, володіють окремими |

| | |видами умінь на рівні копіювання зразка |

| | |виконання певної навчальної дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 3 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу; з допомогою вчителя|

| | |виконують елементарні завдання, потребують|

| | |детального кількаразового їх пояснення |

|----------------+----+------------------------------------------|

| II. Середній | 4 |Учні відтворюють частину навчального |

| | |матеріалу у формі понять з допомогою |

| | |вчителя, можуть повторити за зразком певну|

| | |операцію, дію |

| |----+------------------------------------------|

| | 5 |Учні відтворюють основний навчальний |

| | |матеріал з допомогою вчителя, здатні з |

| | |помилками й неточностями дати визначення |

| | |понять |

| |----+------------------------------------------|

| | 6 |Учні будують відповідь у засвоєній |

| | |послідовності; виконують дії за зразком у |

| | |подібній ситуації; самостійно працюють зі |

| | |значною допомогою вчителя |

|----------------+----+------------------------------------------|

| III. Достатній | 7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх |

| | |зміст, уміють наводити окремі власні |

| | |приклади на підтвердження певних думок, |

| | |частково контролюють власні навчальні дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 8 |Учні вміють розпізнавати об'єкти, які |

| | |визначаються засвоєними поняттями; під час|

| | |відповіді можуть відтворити засвоєний |

| | |зміст в іншій послідовності, не змінюючи |

| | |логічних зв'язків; володіють вміннями на |

| | |рівні застосування способу діяльності за |

| | |аналогією; самостійні роботи виконують з |

| | |незначною допомогою вчителя; відповідають |

| | |логічно з окремими неточностями |

| |----+------------------------------------------|

| | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

| | |застосовують знання в стандартних |

| | |ситуаціях, володіють вміннями виконувати |

| | |окремі етапи розв'язання проблеми і |

| | |застосовують їх у співробітництві з |

| | |учителем (частково-пошукова діяльність) |

|----------------+----+------------------------------------------|

| IV. Високий | 10 |Учні володіють системою понять у межах, |

| | |визначених навчальними програмами, |

| | |встановлюють як внутрішньопонятійні, так |

| | |і міжпонятійні зв'язки; вміють |

| | |розпізнавати об'єкти, які охоплюються |

| | |засвоєними поняттями різного рівня |

| | |узагальнення; відповідь аргументують |

| | |новими прикладами |

| |----+------------------------------------------|

| | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог |

| | |навчальних програм, вміють застосовувати |

| | |способи діяльності за аналогією і в нових |

| | |ситуаціях |

| |----+------------------------------------------|

| | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

| | |та в межах вимог навчальних програм, |

| | |усвідомлено використовують їх у |

| | |стандартних та нестандартних ситуаціях; |

| | |самостійні роботи виконують під |

| | |опосередкованим керівництвом; виконують |

| | |творчі завдання |

------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі
загальної середньої освіти


КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень учнів
основної й старшої школи


------------------------------------------------------------------

|Рівні навчальних|Бали| Вимоги до знань, умінь і навичок учнів |

| досягнень | | |

|----------------+----+------------------------------------------|

| I. Початковий | 1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення |

| |----+------------------------------------------|

| | 2 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу, мають нечіткі |

| | |уявлення про об'єкт вивчення |

| |----+------------------------------------------|

| | 3 |Учні відтворюють частину навчального |

| | |матеріалу; з допомогою вчителя виконують |

| | |елементарні завдання |

|----------------+----+------------------------------------------|

| II. Середній | 4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють |

| | |основний навчальний матеріал, можуть |

| | |повторити за зразком певну операцію, дію |

| |----+------------------------------------------|

| | 5 |Учні відтворюють основний навчальний |

| | |матеріал, здатні з помилками й |

| | |неточностями дати визначення понять, |

| | |сформулювати правило |

| |----+------------------------------------------|

| | 6 |Учні виявляють знання й розуміння основних|

| | |положень навчального матеріалу. Відповіді |

| | |їх правильні, але недостатньо осмислені. |

| | |Вміють застосовувати знання при виконанні |

| | |завдань за зразком |

|----------------+----+------------------------------------------|

| III. Достатній | 7 |Учні правильно відтворюють навчальний |

| | |матеріал, знають основоположні теорії і |

| | |факти, вміють наводити окремі власні |

| | |приклади на підтвердження певних думок, |

| | |частково контролюють власні навчальні дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 8 |Знання учнів є достатніми. Учні |

| | |застосовують вивчений матеріал у |

| | |стандартних ситуаціях, намагаються |

| | |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші |

| | |зв'язки і залежність між явищами, фактами,|

| | |робити висновки, загалом контролюють |

| | |власну діяльність. Відповіді їх логічні, |

| | |хоч і мають неточності |

| |----+------------------------------------------|

| | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

| | |застосовують знання в стандартних |

| | |ситуаціях, уміють аналізувати й |

| | |систематизувати інформацію, використовують|

| | |загальновідомі докази із самостійною і |

| | |правильною аргументацією |

|----------------+----+------------------------------------------|

| IV. Високий | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні |

| | |використовувати їх у практичній |

| | |діяльності, робити висновки, узагальнення |

| |----+------------------------------------------|

| | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог |

| | |навчальних програм, аргументовано |

| | |використовують їх у різних ситуаціях, |

| | |уміють знаходити інформацію та |

| | |аналізувати її, ставити і розв'язувати |

| | |проблеми |

| |----+------------------------------------------|

| | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

| | |та в межах вимог навчальних програм, |

| | |усвідомлено використовують їх у |

| | |стандартних та нестандартних ситуаціях. |

| | |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, |

| | |узагальнювати опанований матеріал, |

| | |самостійно користуватися джерелами |

| | |інформації, приймати рішення |

------------------------------------------------------------------

{ Д документа - zakon1.rada.gov.ua }Схожі:

Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 n 778 ( 778-2010-п ) Про затвердження Положення
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня Міністрів України від 27. 08. 2010
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів н а к а з у ю iconНаказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти
Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи