Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури icon

Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури
НазваКонтроль за діяльністю вчителя фізичної культури
Сторінка1/5
Дата конвертації03.12.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5
1. /методична робота фк/АналiзУроку.doc
2. /методична робота фк/КлючТестиУчень.doc
3. /методична робота фк/Контроль за д_яльн_стю вчителя ф_зичнох культури.doc
4. /методична робота фк/КонтрольСтануФв.DOC
5. /методична робота фк/Критер_х оц_нки роботи вчителя ФК.doc
6. /методична робота фк/Методика анал_зу уроку ФК.doc
7. /методична робота фк/Система роботи вчителя.doc
8. /методична робота фк/ТестиУчням1.doc
9. /методична робота фк/ТестиУчням2.doc
10. /методична робота фк/ТестиУчням3.doc
11. /методична робота фк/докурсов_ ФК.doc
Методика і технологія системного аналізу уроку фізичної культури
1 в 2 б 3 б 4 а 5 а 6 д 7 б 8 в 9 а
Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури
Ефективність здійснення основних функцій управлінської діяльності
Критерії оцінки результативності роботи вчителя фізичної культури
Методика системного аналізу і оцінки ефективності уроку фізичної культури
Система роботи вчителя, яка підлягає контролю
[4] Тренування за будь-яких умов має позитивні наслідки
[2] Відмітьте правильне твердження
[3] Яке з наведених продовжень речення є правильним? Ефект тренування це
Закон України "Про фізичну культуру і спорт". Духовне здоров"я людини. Емоції та стрес. Вплив на здоров"я позитивних та негативних емоцій. Способи психофізичної саморегуляції під час занять фізичними вправами та в процесі життєдіяльності

Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури

У складному педагогічному процесі фізичного виховання важлива роль відводиться контролю і самоконтролю за професійною діяльністю вчителя. Це один із потужних засобів формування в педагога переко­нань у потребі аналізу й самоаналізу власної праці; спосіб поєднання педагогічної теорії з практикою навчальне — виховної роботи; основи узагальнення й розповсюдження передового педагогічного досвіду; уп­ровадження інноваційних технологій, спроможних забезпечити взаємо­дію вчителя і учня на суб'єкт-суб'єктних стосунках; поштовх до профес­ійного зростання через самоосвітню діяльність; інструмент впливу на кінце­вий результат праці вчителя (Конартевский Ф.А. Анализ урока.—М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. — С. 132—133).

У практиці сучасної школи утвердилися різні види контролю:

 • попередній — застосовується в роботі з молодими вчителям фізкультури й учителями початкових класів для надання їм допомоги в проведенні уроків і позакласній спортивно-масовій роботі

 • оглядовий—дає змогу зрозуміти ступінь фізичної підготовки учнів шляхом проведення експериментів або неконтрольних нормативів, які передбачених програмою; проводиться тричі нарік (вересень, грудень, квітень). Залежно від контрольних результатів директор (його заступ ник) рекомендує вчителям вносити зміни в зміст і методик)' проведен­ня уроків і позакласних занять;

 • індивідуальний—дає можливість керівнику тривалий час працюва­
  ти з окремими вчителями для підвищення їхньої педагогічної майстер­
  ності; надавати реальну допомогу молодому вчителю фізичної культури;

 • тематичний — перевірка тільки одного питання, наприклад, ви­
  користання технічних засобів навчання на уроках фізкультури, дифе­
  ренційований підхід на заняттях фізичними вправами і т.д.;

 • вибірковий — перевіряється не вся робота, а тільки деякі найваж­
  ливіші її сторони;

 • фронтальний — контроль цієї системи фізичного виховання, що
  дає змогу керівникові школи повністю ознайомитися із роботою одно­
  го вчителя або методичного об'єднання і на цій основі всебічно про­
  аналізувати їхню діяльність, вказати на недоліки в роботі й попереди­
  ти їх, а також вивчити найкращий досвід для його розповсюдження.

 • Такий контроль проводиться в повному обсязі, перевіряється ро­бота вчителів з самоосвіти, планування, виконання програм, якість викладання й формування навичок учнів, позакласна спортивно-ма­сова робота і т.д.

 • До перевірок з усіх видів контролю рекомендуємо залучати за­ступника директора школи з навчально-виховної роботи, педагога-організатора, заступника директора школи з виховної роботи, найкра­щих учителів, тренерів ДЮСШ і т.д.

 • Основними методами контролю, які застосовуються в школі можуть бути:

 • бесіда з учителями та учнями;

 • вивчення і перевірка планування навчально-виховної роботи;

 • спостереження і хронометраж під час відвідування уроків і за­
  нять спортивних секцій;

 • — облік пройденого матеріалу та успішність учнів;

 • — письмовий контроль (звіт або довідка вчителів, письмова робо­
  та учнів).

 • Результати перевірки слід записати в журнал внутрішньошкільно-го контролю, уважно систематизувати й узагальнити, а висновки по­відомити вчителям.

 • Висновки перевірки рекомендуємо висвітлювати в такому по­рядку:

 • виконання навчальної програми з фізичної культури;

 • організація позакласних занять;

 • стан фізичної підготовки учнів;

 • стан матеріальної бази;

 • документація і т.д.

 • Результати контролю бажано обговорювати на оперативних нара­дах, педагогічній раді.

 • Керівники школи повинні стежити за правильною організацією навчального процесу з предмета «Фізична культура і здоров'я». Для цього їм потрібно не тільки відвідувати уроки, а й перевіряти плану­вання, класні журнали, проводити бесіди з учителями, зустрічатися з учнями, їхніми батьками.

 • Важливо відмітити позитивне в роботі вчителів, нове в їхній діяль­ності, підтримувати виявлену ініціативу, тобто піднімати авторитет учителів фізичної культури в педагогічному колективі.

 • Одна із форм допомоги вчителям фізичної культури — спільна ро­бота над планом навчально-виховної роботи на навчальний рік.

 • У плані формуються основні питання, що випливають з аналізу ро­боти за минулий рік, визначаються завдання на новий навчальний рік.

 • На основі розробленого й затвердженого плану повинні вирішува­тися й питання створення умов для проведення уроків фізичної куль­тури та спортивно-масової роботи.

 • Обладнання й устаткування гімнастичного залу, пришкільного спортивного майданчика залежить від позиції директора школи, у якого зосереджено матеріальні ресурси і влада.

 • Найголовнішим у фізичному вихованні учнів був і є урок. Від якості його проведення в основному залежить успіх вирішення завдань фізич­ного виховання.

 • Результати роботи кращі там, де вчитель фізичної культури ро­зумно використовує можливості для якісного проведення уроків, свідомо й добросовісно готується до них, де контролюється якісне викладання «Фізичної культури» керівниками школи й працівника­ми відділу освіти.

 • Аналіз джерел, які висвітлюють проблеми управлінського контро­лю (Е.Вільчковський, 1979; А.Безкопильний, 1986; Б.Мінаєв, Б.Шиян, 1989, 1993, 2001; Б.Ашмарін, 1990; Т.Круцевич, 2003; Н.Островерхо-ва, 2003 та ін.), переконливо доводить що він повинен відповідати та­ким вимогам: бути всебічним — охоплювати всі найважливіші сторо­ни навчально-виховного процесу; об'єктивним — базуватися на дос­татній кількості зібраних матеріалів; результативним — сприяти по­зитивним зрушенням у роботі.

Здійснюючи контроль за фізичним вихованням, потрібно з'ясувати:

 • чи правильно вчителі розуміють фізичне виховання учнів і чи
  враховують під час проведення занять їхні вікові і статеві особливості,
  розрізняючи стан фізичної підготовки;

 • чи сприяють уроки фізкультури і позакласні заходи підготовці учнів
  до праці, активній участі в громадському житті й охороні Батьківщини;

 • чи достатньо ефективна система відбору вчителями засобів і ме­
  тодів фізичного виховання, які застосовуються на уроках, позаклас-
  них заняттях, чи здійснюються міжпредметні зв'язки;

 • наявність і кількість спортивного обладнання, інвентарю, наоч­
  ності, технічних засобів навчання.

У практиці управлінської діяльності керівників загальноосвітніх шкіл утвердилися традиційні технології контролю, об'єктом яких с: /. Робота вчителя фізичної культури

 1. Прізвище, ім'я та по батькові вчителя фізичної культури, освіта,
  стаж роботи, кваліфікаційна категорія.

 2. Педагогічне навантаження, де навчається, чи задіяний до інших
  форм методичної допомоги.

 3. Оцінка роботи вчителя за результатами перевірки навчальної та
  спортивно-масової роботи.

7/. Організація та проведення занять з фізичної культури

1. Фізкультурні заходи в режимі навчального дня:

 • зарядка перед навчання;

 • фізкультурні заходи під час великих перерв;

 • фізкультурні хвилинки;

 • робота спортивних секцій.
 1. Медичний контроль за станом фізичної культури в школі. Дата
  проведення медичного огляду в школі. Взаємозв'язок лікаря та учите­
  ля фізкультури.

 2. Виконання програми на уроках фізкультури.

 3. Місце фізичної культури в розкладі уроків.

 4. Розподіл учнів за станом здоров'я на групи: основну, підготовчу
  й спеціальну.

 5. Планування занять з фізичної культури в групах подовженого дня.

7. Оцінка проведення уроку фізичної культури.
///. Стан навчальної документації

1. Наявність у школі державної програми Міністерства освіти і науки України з фізичної культури і здоров'я, календарних планів на семестри для кожного класу, планів-конспектів.

 1. Річний план фізкультурно-оздоровчих заходів, календарний план
  спортивних заходів.

 2. Положення шкільної спартакіади з програми «Старти надій».

 3. Журнал обліку роботи колективу фізкультури школи на навчаль­
  ний рік.

 4. Робочий зошит учителя на навчальний рік.

 5. Журнал техніки безпеки та проведення інструктажу.

 6. Куточок, стенди з фізичної культури і здоров'я.

 7. Наявність у вчителя фізкультури керівних матеріалів та розпо­
  ряджень відділу освіти, комітетів з фізичної культури та спорту.

IV. Організаційно-масова робота

Проведення виборів фізоргів класів, ради колективу фізкуль­тури школи, розроблення й затвердження на раді фізкультури пла­ну роботи колективу фізкультури школи, організації масових зма­гань, туристичних походів, огляду-конкурсу на кращу організацію навчальної спортивно-масової роботи серед класів, спортивних секцій і т.д.

V. Навчально-спортивна робота

Проведення занять спортивних секцій, свят, оформлення куточка фізичної культури, складання календарного плану, графіків здачі тес­тових випробувань.

Розроблення й затвердження положення шкільної спартакіади, участь у районних (міських) змаганнях, складання планів спортивних секцій і груп ЗФП. Підготовка громадських інструкторів і суддів з різних видів спорту.

VI. Спортивно-масова й агітаційно-пропагандистська робота
Організація спортивно-масових заходів (спортивних свят, ве­
чорів, передач по радіо, проведення бесід, лекцій, доповідей на
спортивні теми, закупівля спортивної літератури, передплата
спортивної періодики).

VII. Господарська робота

Ремонт і придбання спортивного інвентарю, обладнання спортив­ного залу і фізкультурного містечка.

VIII. Лікарський контроль

Медичний огляд. Робота з учнями, зарахованими до спеціальної та підготовчої груп.

Орієнтовні моделі контролю, аналізу та самоаналізу різних форм фізичного виховання учнів, так і вивчення загального стану проблеми в умовах загальноосвітньої школи подано у розділі «Додатки».


Аналіз і самоаналіз уроку фізичної культури

Аналіз уроку як цілісної, складної динамічної системи передбачає вивчення основних його аспектів: організаційного, дидактичного, пси­хологічного, виховного, санітарно-гігієнічного в їхньому органічно­му взаємозв'язку.

Як будь-який цілеспрямований і завершений вид діяльності людини, робота на уроці фізичної культури складається з трьох частини: підготовчої, основної і заключної. Такий поділ уроку обо­в'язковий. На кожне окреме заняття потрібно дивитися як на єдиний, цілісний процес.

Підготовча частина вирішує завдання організації класу, мобілі­зації уваги учнів на подальший вид діяльності, активізації обміну ре­човин в організмі, створення доброго, життєрадісного настрою. Тут потрібно приділяти максимальну увагу стройовій підготовці, домага­тися чіткості її виконання на уроці. У цій частині уроку вчитель фізіо­логічне й психологічно готує учнів до найскладнішої роботи. На неї відводиться не більш як 10 хвилин.

В основній частині уроку вивчається навчальний матеріал, перед­бачений програмою, розвиваються потрібні якості: сила, спритність, швидкість і т.д., а також формуються позитивні морально-вольові риси: патріотизм, сміливість, любов до Батьківщини. Учитель повинен за­безпечити достатньо високий рівень фізичного навантаження й мак­симально використати всі наявні умови праці. Тому потрібно зазда­легідь продумати хід уроку, підготувати наявний інвентар, технічні засоби навчання, нестандартне обладнання, накреслити додаткові зав­дання учням залежно від їхньої фізичної підготовленості. Час, відве­дений для основної частини, — 25—30 хвилин.

Заключна частина уроку (5—8 хвилин) повинна спрямовуватись на приведення організму в спокійний стан після високих навантажень. Учитель понижує навантаження й емоційно-психічний стан учнів. Коротко підбиває підсумки уроку, виставляє оцінки, дає учням завдан­ня для самостійних занять удома.

За правильної організації заключної частини пам'ять та увага учнів на наступних заняттях не повинна знижуватися, а, навпаки, зростати. Тому заключна частина уроку особливо важлива.

Готуючись до відвідування та спостереження уроку, слід пам'ята­ти (Островерхова, 2003 р.), що якість аналізу уроку як цілісної, склад­ної, динамічної системи значною мірою залежить від підготовки ке­рівника школи до його спостереження, збору потрібної і достатньої інформації в процесі спостереження, яка дасть змогу зробити об'єктивні висновки про ефективність уроку та виявити резерви його подальшого вдосконалення. Тому для керівника школи важливо відпо­відним чином підготуватися до відвідування та спостереження уро­ку, зокрема:

 • визначити об'єкт переважного спостереження на уроці (компо­нент, аспект, урок як цілісна система, учитель, учні);

 • поставити мету поглибленого вивчення об'єкта переважного спо­стереження на уроці з урахуванням його специфіки;

 • розробити технологію спостереження та аналізу уроку залежно від специфіки об'єкта, що поглиблено вивчається;

 • попередити вчителя про відвідування уроків, ознайомити його з
  метою і завданнями вивчення та аналізу одного чи системи уроків;

 • уточнити разом з учителем, які уроки і в яких класах будуть відвіду­ватися, під час вивчення яких тем програмного матеріалу;

 • ознайомитися з навчальними програмами, підручниками, навчаль­ними посібниками з предмета, що контролюється; з'ясувати, за яким варіантом навчального плану працює вчитель (Міністерства освіти і науки України, авторський, змішаний);

 • визначити теми, які вивчатимуться відвідувачем, з'ясувати їхні
  логіко-структурні, дидактичні та методичні особливості викладання;

 • ознайомитися з новітніми досягненнями теоретико-прикладних
  досліджень у галузі психології та педагогіки навчального предмета,
  який перевіряється;

 • ознайомитися з передовим педагогічним досвідом роботи інших
  учителів з того ж навчального предмета, який перевіряється;

 • перевірити шкільну документацію, вивчити систему опитування
  учнів, стан ведення класного журналу, планування уроків;

 • в індивідуальній бесіді дістати інформацію про систему роботи
  вчителя над підвищенням своєї кваліфікації, розвитком творчості;

 • з'ясувати, якою мірою вчитель ознайомлений з новітньою психолого-педагогічною літературою, передовим педагогічним досвідом.

Підвищенню ефективності сприйняття, усвідомлення та осмислен­ня психолого-педагогічних процесів, які спостерігаються на уроці, сприяє вдало розроблена технологія спостереження. Це сукупність форм, прийомів та засобів фіксації педагогічних процесів, фактів і явищ на уроці, тобто тих сторін навчально-виховного процесу, які передба­чені метою та зумовлені специфікою об'єкта переважного спостере­ження. Це можуть бути таблиці, картосхеми, хронокарти, графіки, технічні засоби, які фіксують хід та зміст уроку.

Від уміння спостерігати урок, фіксувати явища, процеси, факти значною мірою залежить ефективність його аналізу. При цьому слід дотримувати такі вимоги до спостереження та аналізу уроку:

 • чітко дотримувати мету та завдання спостереження уроку;

 • у разі потреби загальну мету та завдання спостереження розчле­нувати на проміжні цілі та конкретніші завдання;

 • тримати постійно в полі зору той компонент чи аспект уроку, який є об'єктом переважного спостереження;

 • фіксувати педагогічні факти, явища та процеси відповідно до по­
  ставленої мети й особливостей об'єкта переважного спостереження;

 • оптимально використовувати розроблену технологію спостере­ження уроку, тобто сумлінно заповнювати таблицю, схему, карту тощо;

 • дотримувати етику взаємовідносин з учителем та учнями в про­
  цесі спостереження уроку.

Унаслідок спостереження уроку керівник школи повинен отрима­ти потрібну та достатню кількість педагогічної інформації, яка дала б змогу об'єктивно оцінити навчально-виховний процес та його резуль­тативність. Тому серед вимог до цієї інформації слід назвати такі, як об'єктивність, оптимальність, точність, конкретність.

В додатках подано орієнтовні схеми аналізу та самоаналізу уроку фізичної культури.


Перелік обов’язкової документації

Пакет документації, що регламентує спортивно-масову і фізкуль­турно-оздоровчу роботу у школі обов'язково повинен включати на­ступні документи:

 1. Державна програма.

 2. Календарний план на семестр.

 3. План-конспект уроку.

 4. Річний звіт (форми).

 5. План роботи шкільного колективу фізкультури.

 6. Журнал з техніки безпеки на уроках фізкультури з видів спорту
  (за програмою).

 7. Склад шкільного колективу фізкультури і розподіл обов'язків між
  його членами.

 8. Список фізоргів.

 9. Список учнів, які за станом здоров'я віднесені до основної, підго­товчої та спеціальної медичної груп.

 1. Положення про шкільну спартакіаду з видів спорту.

 2. Зведена таблиця результатів спартакіади.

 3. Календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів.

 4. Розклад занять спортивних секцій.

Журнал обліку роботи спортивних секцій

 1. Накази директора школи про хід здачі державних тестів.

 2. Зведені відомості ходу здачі тестів випускних класів.

 3. Папка протоколів про проведення змагань із видів спорту.

 4. Таблиця рекордів школи.

 5. Стінгазети, фотостенди, фотомонтажі. Тексти лекцій чи бесід
  на теми: «Здоров'я — це щастя і його потрібно берегти з дитинства»,
  «Рух — основа життя і розвитку» тощо.

 6. Акт прийому спортивного залу (кімнати).


Планування виховного процесу

Планування навчального матеріалу з фізичної культури і спорту проводиться згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Перший етап — вивчення матеріалу програми й розподіл його на семестри. При цьому враховуються кліматичні умови, матеріально-технічна база, кількість уроків на семестр, склад учнів і т.д.

На кожний семестр даються завдання і відповідний програмний матеріал, а також навчальні нормативи.

Наступний етап планування — написання календарного плану на семестр, який затверджується директором школи. У ньому конкрети­зуються навчально-виховні завдання, порядок вивчення, завдання на оцінку контрольних нормативів та тестів.

Планування виховного процесу

Планування навчального матеріалу з фізичної культури і спорту проводиться згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Перший етап — вивчення матеріалу програми й розподіл його на семестри. При цьому враховуються кліматичні умови, матеріально-технічна база, кількість уроків на семестр, склад учнів і т.д.

На кожний семестр даються завдання і відповідний програмний матеріал, а також навчальні нормативи.

Наступний етап планування — написання календарного плану на семестр, який затверджується директором школи. У ньому конкрети­зуються навчально-виховні завдання, порядок вивчення, завдання на оцінку контрольних нормативів та тестів.


Зразок оформлення календарного плану з фізичної культури


Затверджую

Директор школи


Календарний план з фізичної культури
на ___семестр_____ навчального року№ уроку

Основний зміст

Кількість годин

Дата проведення

План склав ______________________________________________________

учитель фізичної культури ___________________________________ школи

План перевірив____________________________________________________

заступник директора школи з навчально-виховної роботи


Зразок оформлення плану-конспекту уроку з фізичної

культури


План-конспект уроку № ____

з фізичної культури
для учнів ______ класу


Мета уроку._______________________________________________________

Завдання уроку:

1. _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3._________________________________________________________________

Дата проведення „___” _______________________________ 200__ р.

Місце проведення _________________________________________________
Інвентар: _______________________________________________________


Частини уроку

Зміст уроку

Дозування вправ

Організаційно-методичні вказівки

Підготовча


Основна


Заключна


Література:

Зауваження на уроці:

Підпис учителя


У плані-конспекті пишуть завдання, а не тему, тому що в урок вклю­чається матеріал із різних розділів програми.

  1   2   3   4   5Схожі:

Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури iconПосадова інструкція №2 Вчителя фізичної культури
Вчитель фізичної культури призначається і звільняється з посади управлінням освіти і науки за поданням директора школи
Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури iconВимоги до плану роботи методичної структури, наприклад, мо
Як у Вашому знз проводиться самоосітня робота з педагогічнними працівниками ? Контроль за самоосвітньою діяльністю вчителя з боку...
Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури icon2011 Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра виховання та розвитку особистості Відділ фізичної культури і спортивно-масової роботи
Автор висвітлює особистий погляд на важливість проведення цього заходу, розкриває шляхи його організації та проведення. Посібник...
Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури iconПортфоліо вчителя фізичної культури Андруса І. Б

Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури iconСкічко Оксану Миколаївну, вчителя фізичної культури Валявської зош і-іііст.; Марченко Оксану Євгенівну, вчителя біології Городищенського економічного ліцею; та диплом
Конкурсанти захищали власні ідеї педагогічного досвіду, його результативності. Особливістю конкурсу є те, що кожен учасник супроводжував...
Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури iconАнкета для батьків Чи подобаються вашій дитині уроки фізичної культури? Чи розпитуєте ви свою дитину вдома про заняття фізичною культурою?
Повідомлення даних про вплив фізичної культури на розвиток особистості (можливе залучення викладача фізичної культури та медичних...
Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури icon«Погоджено» «Затверджую» Голова пк директор школи
Правила безпеки під час занять з фізичної культури та спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації...
Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури iconНаказ №35 Про організацію та проведення І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу в 2011 році в навчальних закладах району
Провести І (районний) тур Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами...
Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури iconНаказ №11 м. Київ Про проведення І і ІІ турів Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу
Федерації футболу України щодо розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних закладах України, наказу Міністерства освіти...
Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури iconКримський республіканський, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, Київський університет імені Б
«Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу». Умови та терміни конкурсу розміщені на сторінці...
Контроль за діяльністю вчителя фізичної культури iconНаказ №33 Про проведення І (районного) та участь у ІІ (обласному) турах Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
України 23 листопада 2011 року №1036/20074, наказу департаменту освіти І науки Київської обласної державної адміністрації від 23...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи