Українська мова пояснювальна записка icon

Українська мова пояснювальна записка
НазваУкраїнська мова пояснювальна записка
Сторінка1/3
Дата конвертації03.12.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3
УКРАЇНСЬКА МОВА

Пояснювальна записка

"Українська мова" в початковій загальноосвітній школі є одним із провідних, оскільки рівень засвоєння цього предмету значною мірою визначає рівень засвоєння основ наук у початковій ланці освіти.

Водночас, специфіку вивчення української мови учнями з затримкою психічного розвитку зумовлюють загальні психофізіологічні порушення, які притаманні цим дітям:

 • обмежений обсяг знань і уявлень про оточуючий світ;

 • порушення моторики;

 • знижена пізнавальна активність;

 • відставання у розвитку наочно-образного мислення;

 • уповільнене отримання і відтворення інформації;

 • низька комунікабельність і недостатній розвиток мовлення.

Недорозвинення усного мовлення у більшості дітей з порушеннями психофізичного розвитку визначається у структурі основного дефекту і не є фатально обмежуваним фактором, який стримує їхній загальний розвиток. І тому розробка змісту курсу "Українська мова" здійснювалась на основі комунікативно-діяльнісного та корекційно-розвивального підходів, які відповідають основним принципам навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Загальнонавчальні завдання цього курсу полягають у:

 • виробленні в учнів мотивації навчання рідної мови;

 • формуванні комунікативних умінь;

 • розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письма);

 • інтенсифікації психічного розвитку.

Першочерговими корекційно-розвивальними завданнями є:

 • подолання мовленнєвого недорозвитку у дітей з психофізичними порушеннями;

 • розвиток у них мовленнєвої та дрібної моторики;

 • вироблення навичок свідомого сприймання та розуміння зверненого мовлення;

 • розвиток можливостей слухо-зорового сприймання мовлення; тренування у використанні мовних засобів висловлення думки.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти навчальний предмет українська мова будується за такими основними змістовими лініями:

 • комунікативною;

 • лінгвістичною (мовно-теоретичною);

 • лінгвоукраїнознавчою;

 • діяльнісною;

 • корекційно-розвивальною.

Комунікативна лінія є провідною в шкільній освіті і передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів із затримкою психічного розвитку, їхнє вміння користуватися мовою як засобом спілкування. Комунікативний підхід зумовлює розвиток й удосконалення у школярів всіх видів мовленнєвої діяльності, насамперед усних, слухання і розуміння почутого, діалогічного і монологічного мовлення.

Водночас, учні оволодівають писемним мовленням, користуються ним як засобом комунікації.

^ Лінгвістична (мовно-теоретична) змістова лінія забезпечує елементарний обсяг науково правильних знань про мову, про елементи її системи. На цій основі формуються в учнів із затримкою психічного розвитку фонетичні, лексичні і граматичні уміння, які використовуються в процесі говоріння, читання й письма.

^ Лінгвоукраїнознавча змістова лінія передбачає розширення уявлень школярів про сьогодення та духовну спадщину українського народу. В учнів формується усвідомлене ставлення до рідної мови як до першоджерела знань, скарбниці народної мудрості, до її значущості в європейській та світовій культурі.

^ Діяльнісна лінія є основоположною і пронизує всі три попередні змістові лінії, оскільки передбачає оволодіння учнями з порушеннями психофізичного розвитку самостійною навчальною діяльністю.

На фонетичному, графічному, лексичному, граматичному матеріалі в процесі засвоєння мови та мовлення удосконалюються розумові дії: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, групування, узагальнення.

Діяльнісно-мовленнєва спрямованість початкового навчання дає змогу визначати основними для контролю не теоретичні знання про мову, а мовні й мовленнєві вміння школярів.

^ Корекційно-розвивальна лінія шляхом використання спеціальних методів і форм навчання, технічних засобів, спеціального обладнання тощо, забезпечує корекцію вторинних відхилень у сенсомоторній та емоційній сферах, розвиток мовлення, психічних процесів, інтелектуальних можливостей учнів із затримкою психічного розвитку, сприяє подоланню мовленнєвих порушень, усуненню мовленнєвого недорозвинення.

Навчання мови на початковому етапі проводиться за такими напрямами: „Навчання грамоти”, „Мовленнєва діяльність”, „Знання про мову, мовні уміння”, „Правопис”, „Графічна навичка письма. Техніка письма.”

Основною метою вивчення початкового курсу української мови є формування і розвиток навичок мовленнєвої діяльності : слухання-розуміння (аудіювання), говоріння, читання і письмо.В основі розвитку навичок мовленнєвої діяльності лежить уміння слухати і розуміти усне мовлення. Це зумовлює необхідність з самого початку достатню увагу приділити формуванню у школярів із ЗПР навички аудіювання, яка передбачає уміння зосереджувати увагу на мовленому слові, а, відповідно, і усвідомленому розумінню. Розвиток умінь уважно слухати, розуміти прослухане, повинно слугувати не тільки формуванню знань про мову, а й , що є важливим для школярів з певним недорозвиненням, розширенню уявлень про оточуючий світ, розвитку образного та словесно-логічного мислення. Аудіювання в початкових класах для дітей із ЗПР передбачає виконання інструкції після одного чи кількох прослуховувань, в залежності від наявних умінь концентрувати свою увагу, зосереджуватись на головному. На початковому етапі в роботі з аудіювання використовують фронтальні види роботи, які передбачають виконання невербальних завдань ( виконати запропоновану дію, підібрати відповідний малюнок або намалювати його, визначити правильний варіант відповіді тощо).Навички розуміння словесної інформації, усвідомлення та правильного виконання завдань та інструкцій мають закріплюватися на корекційно-розвиткових заняттях, які проводяться дефектологом (логопедом).

Формування навичок мовленнєвої діяльності передбачає роботу над побудовою усного та письмового діалогічного і монологічного висловлювання. Зважаючи на недостатню комунікативну готовність учнів із ЗПР до шкільного навчання, розвитку діалогічного та монологічного усного мовлення необхідно приділити особливу увагу уже з перших днів перебування дитини у школі. На перших етапах в організації мовленнєвої діяльності важливо створювати такі ситуації, які б спонукали дітей до висловлювання, використовуючи при цьому різнопланові сюжетно-рольові ігри, визначивши місце дії, мету висловлювання, співрозмовника .Значущим у цій роботі є складання усних і письмових висловлювань з комунікативною метою (вітання, запрошення, оголошення).

Враховуючи різну готовність дітей із ЗПР до шкільного навчання програма передбачає варіативність підбору мовного матеріалу та термінів його засвоєння, однак обов’язковим при цьому має бути корекційно-розвивальна складова уроків рідної мови.

Корекційно-розвивальний напрям при вивченні рідної мови у школах інтенсивної педагогічної корекції є значущим, оскільки у дітей із затримкою психічного розвитку на тлі загального недорозвитку пізнавальних процесів у багатьох випадках визначається недорозвинення мовлення ( вади звуковимови, порушення фонематичного сприймання, несформованість граматичного ладу та зв’язного мовлення тощо); досить части вади усного мовлення у дітей із затримкою психічного розвитку супроводжуються недорозвиненням дрібної моторики, оптико-просторового сприймання, гальмуванням кінестетичних відчуттів, нескоординованісттю роботи ока та руки і т. ін.. Коригуванню цих порушень, попередженню дисграфій, дисорфографій та дислексій вчитель має приділяти увагу на уроках рідної мови, проводячи фронтальні, групові та індивідуальні види роботи ( певним чином узгоджуючи їх зі змістом корекційно-розвиткових занять).

Читанню і письму у розвитку мовленнєвої діяльності в початкових класах приділяється особлива увага, оскільки саме на цій основі ґрунтується повноцінне писемне мовлення, а в подальшому і все навчання в цілому. Специфічним у роботі з читання на уроках мови є те, що увагу дітей перш за все варто привертати до правильного вимовляння слів, інтонування речень, розділових знаків у реченнях і текстах, правопису певних слів. Навчанню письму мають передувати вправи на розвиток мілкої моторики( пальчикова гімнастика), просторових орієнтувань ( зверху, знизу, вперед, назад, ліворуч, праворуч, посередині тощо), рухового стереотипу, узгодженості роботи руки та ока.

Навчання мови у 1-4 класах спеціальних шкіл інтенсивної педагогічної корекції передбачає формування початкових знань про мову як знакову систему, однак головна увага має приділятися практичним умінням користуватися мовними засобами, умінню аналізувати оцінювати, удосконалювати власне мовлення.

Правопис у програмі початкового навчання виділено в окремий розділ, однак формування умінь правильно писати слова, вживати розділові знаки проводиться на кожному уроці. Співвіднесення фонетичного і графічного образів слова, засвоєння алгоритму застосування граматичних правил, використання пунктуаційних знаків відбувається у процесі виконання школярами системи відповідних вправ, різних видів навчальних завдань, в тому числі і тестових, у роботі над виправленням помилок.

Формуванню орфографічних навичок у молодших школярів передує робота з розвитку графічних умінь. Графічна навичка письма перш за все передбачає автоматизовану скоординованість рухів, яка формуються у дітей із затримкою психічного розвитку на підготовчому етапі. Автоматизація графічних дій базується на основі розвитку мислительних операцій, і тому у цій роботі важливим є врахування індивідуальних можливостей та особливостей дітей, однак робота над технікою письма не обмежується певним періодом, а продовжується в наступних класах разом з формуванням охайності, розбірливості та прискоренням темпу письма.


У к р а ї н с ь к а м о в а

2 клас

(136 год.; 4 год. на тиждень)К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

І
^ Розвиток навичок мовленнєвої діяльності

(протягом року)І.1.
^ Слухання-розуміння усного мовлення

(протягом року)


Сприймання на слух усного мовлення, мовного матеріалу (звуків, складів, слів, словосполучень), визначення серед них тих, які відповідають певним ознакам.

 • Слухає і розуміє усні висловлювання;

 • Визначає на слух кількість речень, слів у реченні, звуків у слові;

 • Виділяє на слух слова та звуки, які відповідають певним ознакам;

Розвиток слухового сприймання.

Розвиток усвідомленого сприйняття мовних елементів (речень, слів, звуків)Сприймання на слух, розуміння та запам’ятовування з 1-2 прослуховувань невеликих текстів різних стилів ( розмовного, художнього).Усвідомлення фактичного змісту тексту,

 • Усвідомлює зміст прослуханого;

 • Уявляє про що йдеться в тексті;

 • Розуміє та виконує словесну інструкцію;

 • Визначає на слух правильність промовляння слів і вимови звуків;

Розвиток фонематичного слуху.


Збагачення словникового запасу.

Розвиток мовленнєвої уваги та пам’яті.
запам’ятовування основних подій.

Сприйняття на слух та виконання різнопланових інструкцій.

 • Усвідомлює зміст тексту;

- Розуміє і правильно виконує інструкції;
І.2.
Говоріння

(протягом року)

Вироблення правильної звуковимови, умінь регулювати дихання, силу голосу, темп мовлення.

 • Правильно вимовляє всі звуки, регулює силу голосу і темп мовлення;

Формування правильної звуковимови, адекватної регуляції сили голосу, відповідного темпу мовлення.Читання напам’ять віршів, загадування загадок, промовляння чистомовок і скоромовок.

 • Читає напам’ять невеликі вірші, загадки, скоромовки тощо;

Розвиток словесної пам’яті.

Збагачення словникового запасу.
Участь у складанні, розігруванні діалогів після прослуховування казок, невеликих оповідань.Складання діалогу за допомогою вчителя

Дотримання правил мовленнєвого етикету

Переказування прослуханого тексту за запитаннями, поданим планом та опорними словами та словосполученнями.

 • Формулює запитання та відповіді

 • За прослуханим текстом;

 • Складає невеликий діалог на задану тему з допомогою вчителя;

 • Знає основні правила спілкування;
 • переказує сюжетний текст, орієнтуючись на запитання, запропонований план та опорні слова;

Формування граматичного ладу мовлення.

Стимулювання мовленнєвої активності.

Формування умінь правильно будувати діалогічне мовлення;

Розвиток культури спілкування.


Формування словесної уваги та дотримання логічної послідовності висловлювання.Побудова зв’язного висловлювання за поданим початком ,малюнком, серією малюнків.Самостійне переказування епізоду переглянутого фільму, телепередачі тощо


 • самостійно будує зв’язне висловлювання за поданим початком, малюнком, серією малюнків.

 • Самостійно переказує невеличкі епізоди фільмів, телепередач ;

Формування умінь будувати висловлювання з опорою на допоміжні матеріали

Розвиток довільної уваги, спостережливості.

Формування образного мислення на основі вербального та невербального матеріалу

І.3.
^ Читання і письмо

(протягом року)

Удосконалення навичок читання.

Розвиток навичок читання цілими словами

Формування навичок миттєво розпізнавати малі слова, власні назви, орієнтування на заголовки та абзаци.

Розуміння прочитаних інструкцій до виконання завдань

- читає цілими словами;

 • читає, усвідомлює прочитане, правильно інтонує речення;

- розпізнає малі слова, власні назви,

-правильно виділяє заголовки та абзаци;


- розуміє прочитані інструкції;

Формування свідомого ставлення до процесу навчання.

Розвиток допитливості та інтересу до знань.

Удосконалення навичок читання.


Розвиток осмисленого розуміння прочитаного.Записування назв предметів під відповідними малюнками.

Записування речень, що передають

- самостійно підписує малюнок;


- записує речення, що передають зміст

Формування свідомого ставлення до процесу навчання.зміст малюнка (2-3 речення).

Складання та записування запитань до однокласників, товаришів, батьків. Запис їхніх відповідей.

Складання записок із використанням слів ввічливості.

Робота з реченнями та текстами з деформованим порядком слів і речень.

малюнка;

 • складає та записує запитання та відповіді;


- складає інформаційні записки до друзів, учителів із використанням слів ввічливості;

- відновлює деформовані речення і тексти;

Розвиток зв’язного мовлення;

Формування комунікативних навичок

Формування писемного мовлення.

Розвиток логічного мислення, писемних мовленнєвих навичок.

Розвиток допитливості та інтересу до знань.

Виховання комунікабельності, потреби у спілкуванні.

Розвиток умінь складати та записувати речення, визначати його початок і кінець.

ІІ.
^ Знання про мову. Мовні уміння (протягом року)ІІ.1
^ Закріплення знань і вмінь, здобутих у 1 класі

Звуки і букви української мови. Голосні та приголосні звуки, тверді та м”які приголосні.

Алфавіт.Алфавітні назви літер.

Літери малі і великі, друковані і рукописні.

- знає і правильно називає алфавітні назви букв і звуки, які вони позначають;

-розрізнює великі і малі, друковані і рукописні літери;


Удосконалення умінь узагальнувати та порівнювати мовні явища.

Розвиток умінь усвідомлено аналізувати звуки мовлення, співвідносити їх з буквами, виконувати звуковий та звуко-буквений аналіз.Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків.

- розрізнює значення слів, у яких –змінено один голосний або приголосний;Склад. Складотворча роль голосних звуків.

Визначення наголосу у словах.

Правила переносу слів з рядка в рядок по складах.Правила переносу слів зі збігом приголосних, з літерами й та ь у середині слів.

- співідносить кількість складів у слові з кількістю голосних звуків;

- уміє визначати наголос у словах;

- не розриває злиття приголосного з голосним при переносі частин слова з рядка в рядок, не відриває при переносі літери ь та й від попередньої букви;

Розрізнення понять склад та слово.

Формування умінь поділу слова на склади, визначення наголосу.
Закріплення знань про слово, речення.

Окреме написання слів у реченні.

Велика буква на початку речення, крапка, знак оклику, знак питання в кінці речення.

- пише з великої букви,

 • правильно використовує розділові знаки;
Формування усвідомленого засвоєння правил переносу, використання розділових знаків і великої букви на початку речення.

ІІ.2.
^ Мова і мовлення

Мова як засіб людського спілкування. Рідна мова і споріднені мови. Звучання, написання та значення слів у споріднених мовах.

Слово як основна одиниця мови.
 • визначає звучання рідної мови серед інших мов;

 • розрізнює на слух звучання іншомовних слів;


Розвиток слухового сприймання.

Формування правильної звуковимови.

Збагачення словникового запасу.
Речення як основна одиниця мовлення. Практичне розрізнення усного і писемного мовлення.

Культура мовлення та спілкування. Форми звертання, слова ввічливості.

Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння.


 • усвідомлює мовленнєву відмінність слова та речення;

 • практично розрізнює усне і писемне мовлення;

 • користується у своєму мовленні і спілкуванні словами ввічливості та звертаннями;

 • узгоджує силу голосу і темп мовлення в процесі говоріння і читання;

Розвиток комунікативних навичок та мовленнєвої активності.

Автоматизація правильної звуковимови


Розвиток умінь адекватного використання сили голосу та темпу мовлення.ІІ.3.
Текст


Текст. Розрізнення окремих речень і тексту

Заголовок, його відповідність змістові тексту.

Практичні спостереження за будовою тексту: речення –зачин, у якому повідомляється про що йтиметься у тексті; основна частина, в якій викладено основний зміст; заключна частина - речення, що завершує розповідь.
 • Уміє розрізнювати окремі речення від тексту;

 • Вибирає з-поміж запропонованих відповідний заголовок до тексту;

 • Правильно добирає заголовки до тексту;
 • уміє визначати в тексті зачин, основну частину, кінцівку;

Розвиток умінь розрізняти окремі речення від тексту, визначати про що йдеться в тексті, правильно добирати заголовок до тексту та сюжетних малюнків.

Розвиток зв’язного мовлення

Коригування звуковимови у процесі

роботи з текстами.

Збагачення словникового запасу.

Розвиток логічного мислення та

Встановлення логічних зв’язків між

реченнями.ІІ.4.

Роль абзаців у тексті, дотримування абзаців відповідно до трьох його основних частин.

Практичні спостереження за використанням слів (він, вона, вони, цей, ця, це, ці, тоді, після того) для зв’язку речень у тексті.

Речення

Зміст та інтонаційне оформлення речення.

Речення, які вимовляються з підвищеною інтонацією. Знак оклику наприкінці таких речень.

Речення, у яких є запитання. Спостереження за інтонацією та логічним наголосом таких речень.

Речення, які спонукають до дії (

прохання , наказ, заклик).

Розділові знаки у кінці речень(. !.?)

Велика літера у першому слові речення.

Звертання у спонукальних реченнях,


розділові знаки при них.

Поширення речень за питаннями, утворення складного речення з двох простих за допомогою вчителя, за зразком.


- пояснює поділ тексту на абзаци;;

 • дотримується абзаців під час запису;

 • упорядковує деформований текст за

 • наданим зразком;

- будує власні усні тексти за опорними словами, ілюстраціями, відео матеріалами тощо.


- визначає початок та кінець речення;

 • правильно інтонує окличне речення, ставить на письмі відповідний розділовий знак;

 • правильно інтонує питальне речення.

 • усвідомлює усні та письмові ознаки питального речення;

 • визначає кількість речень у тексті;
 • дотримується розстановки розділових знаків;- пише речення з великої букви;

- будує речення зі звертанням, виділяє інтонаційно та розділовим знаком;

- поширює речення за запитаннями, утворює складне речення з двох простих;

- усвідомлює усні та письмові ознаки питального речення;

 • визначає в усному мовленні слово, як одиницю мови;

 • розпізнає на слух слова, усвідомлює їх значення;

 • розподіляє та підбирає слова за певними ознаками;

 • розрізнює слова, близькі за значенням і протилежні за значенням;


Розвиток умінь аналізувати і порівнювати мовний матеріал.


Розвиток умінь визначати висловлену закінчену думку.

Формування уявлень про окличні речення, інтонування цих речень, позначення їх на письмі.


Формування уявлень про питальні речення, умінь правильно їх інтонувати та використовувати логічний наголос.


Формування уявлень про спонукальні речення, визначення різних форм спонукання.


Розвиток умінь визначати речення, висловлені з особливим почуттям, позначати їх знаком оклику на письмі.


Розвиток лексики-граматичного ладу мовлення.

Розвиток уявлень про слово як одиницю мови, умінь визначати в усному мовленні різні слова за структурою та звучанням.

Розвиток умінь аналізувати слова за значенням.

Формування умінь логічного словесного аналізу.Слово

Лексичне значення слова.

Тематичні групи слів. Розподіл і підбір слів за певними ознаками (видовими або родовими).

Слова, близькі за значенням.

Слова, протилежні за значенням.

Поділ слів, в залежності від того, на яке питання вони відповідають.


Слова, що відповідають на питання хто? що?( слова з предметним та абстрактним значенням);

Підбір слів, які подібні чи протилежні за значенням.

Зміна слів, які відповідають на питання хто? що? за числами;

має уявлення про розподіл слів за значенням та питаннями; ;

 • розрізнює слова, що відповідають на питання хто? що?

 • підбирає слова подібні чи протилежні за значенням;

Збагачення словникового запасу словами, що відповідають на питання хто? що?,

Розвиток умінь аналізуватиці слова за значенням, визначати подібне і відмінне.Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей, у кличках тварин, назвах країн, міст, сіл.

Слова, які відповідають на питання який? яка? які?, їх зв’язок зі словами, що відповідають на питання хто? що? Визначення серед слів тих, які подібні чи протилежні за значенням. Утворення словосполучень, які відповідають на питання хто? що? який? яка ?

 • правильно вживає велику букву на письмі;
 • уміє правильно визначати слова , що означають ознаки предметів, змінювати їх за числами, визначати зв’язок з іншими словами.

 • Підбирає подібні чи протилежні за значенням;

 • Утворює словосполучення, які відповідають на питання хто? що? який? яка?

Засвоєння основних пра правописних умінь.


Збагачення словникоого запасу словами-ознаками.

Формування практичних умінь граматичної узгодженості слів.
Слова, які відповідають на питання

 • Впізнає слова- назви дій

Збагачення словникового запасущо робити? що зробити? що робить? що зробив? що робитиме?

Групування слів з певним лексичним значенням дії: пересування, говоріння, навчальні дії тощо.

Визначення слів з подібним і протилежним значенням.

Практичне ознайомлення зі словами, необхідними для побудови речень ( на, в.до, над, під, але, і тому що).


Корінь слова. Спільнокореневі слова.


Спостереження за значенням спільнокореневих слів, виділення в них кореня.

Добір спільнокореневих слів з найбільш вживаними коренями.

Розрізнення слів, що звучать однаково, але означають різні предмети, добір до кожного з них

 • уміє групувати слова з певним лексичним значенням;

 • визначає слова-дії з подібним і протилежним значенням;

 • впізнає і використовує слова, необхідні для побудови речень- усвідомлює значення спільнокореневих слів;

- визначає спільнокореневі слова;

- уміє добирати спільнокореневі слова з найбільш вживаними коренями;

- добирає до омонімічних слів спільнокореневі;


словами-діями.

Конкретизація та уточнення лексичних значень слів;

Формування узагальнення, порівняння та аналізу на словесному матеріалі.

Встановлення словесних логічних зв’язків.


Розвиток усвідомленого сприйняття словесного матеріалу;

Збагачення словникового запасу;


Розвиток словесної пам’яті;

ІІІ.
спільнокореневих.

Складання речень із спільнокореневими словами.

Правопис

(протягом року)


Позначення звуків буквами .

Використання м’якого знака наприкінці слова та букв я, ю,є, і для позначення м’яких приголосних звуків.

Перенос слів з рядка в рядок.

Промовляння і написання слів з ненаголошеними голосними, з апострофом перед я, ю, є, ї.

Вживання прописної букви на початку речення, в іменах людей, кличках тварин, назвах міст і сіл.

Вживання розділових знаків ( крапка, знак питання, знак оклику) наприкінці речень.


 • складає речення із спільнокореневими словами;- правильно записує слова, написання яких співпадає з вимовою;

 • позначає на письмі м’якість приголосних звуків;


- правильно переносить слова із рядка в рядок;

 • правильно записує слова під орфографічне промовляння;

 • дотримується правил вживання великої букви;


- дотримується правил вживання розділових знаків наприкінці речень;

Удосконалення звуковимови.

Розвиток слухового сприймання та фонематичного слуху.


Удосконалення навичок звуко-буквеного аналізу.


Формування орфографічної пильності, словесної уваги та пам’яті.


ІV.
^ Графічні навички письма, техніка письма, культура оформлення письмових робіт

Закріплення гігієнічних навичок письма.

Виконання вправ щодо попередження оптичної дисграфії і розвитку дрібної моторики.

Формування усвідомленої графічної навички.

Письмо великих і рядкових букв, буквосполучень.

Поступове прискорення письма та написання безвідривних поєднань (ви, им, ем, ля та ін.)

^ Повторення й узагальнення вивченого за рік

Список слів вимову і правопис яких учні повинні запам’ятати :
 • дотримується гігієнічних правил письма;

 • має достатньо розвинену мілку моторику;

 • визначає розташування елементів букви у просторі;

- уміє каліграфічно писати великі і малі літери алфавіту;

 • дотримується відповідної швидкості письма;


Удосконалення навичок письма.

Коригування розвитку мілкої моторики.

Розвиток оптико-просторової орієнтації.

Удосконалення графічних навичок.

Формування активності мисленнєво-мовної діяльності, часових та просторових орієнтувань.

Батьківщина, ведмідь, вересень, вулиця, диктант, диван, дитина, завдання, заєць, календар, килим, неділя, олівець, ознака, помилка, понеділок, предмет, робітник, середа, учитель, учителька, цибуля, читання, черговий, черевики, чотири, шофер, ясен.


  1   2   3Схожі:

Українська мова пояснювальна записка iconУкраїнська мова пояснювальна записка
Українська мова в початковій загальноосвітній школі є одним із провідних, оскільки рівень засвоєння цього предмету значною мірою...
Українська мова пояснювальна записка iconПояснювальна записка Українська мова один з основних предметів, що вивчаються у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції розумового розвитку.
Українська мова – це державна мова України, основний засіб спілкування її народу. Як навчальний предмет, вона виконує важливі функції...
Українська мова пояснювальна записка iconУкраїнська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
Українська мова пояснювальна записка iconУкраїнська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
Українська мова пояснювальна записка iconУкраїнська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
Українська мова пояснювальна записка iconУкраїнська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
Українська мова пояснювальна записка iconУкраїнська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
Українська мова пояснювальна записка iconУкраїнська мова 1 клас загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
Українська мова пояснювальна записка iconМетодичні рекомендації до правил з орфографії Зразки диктантів. Список рекомендованої літератури Пояснювальна записка
«Українська мова» (диктант) для вступників до коледжу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Українська мова пояснювальна записка iconУкраїнська мова 10-11 класів академічний рівень Пояснювальна записка
Цією модернізацією передбачено реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, переорієнтацію процесу навчання на розвиток...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи