Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПрограма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/12
Дата конвертації04.12.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ


ПОБУДОВА КАР’ЄРИ

Програма для 10 – 11 класів загальноосвітніх

навчальних закладів


Київ - 2008


Побудова кар’єри: Програма для 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І.Д.Бех (науковий консультант), О.В.Мельник, Л.А.Гуцан, С.М.Дятленко, О.Л.Морін, І.І.Ткачук, О.В.Скалько, М.Л.Шабдінов. – К.: Мегапринт, 2008. – 34 с.


Рекомендовано МОН України (№1/11 - 6441 від 16. 08. 2007 р.)


Програма „Побудова кар’єри” розроблена відповідно до рішення Протоколу наради з питань підвищення ролі профорієнтаційної роботи у формуванні конкурентоспроможного трудового потенціалу України (22 грудня 2006 р.) та Розпорядженням Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів, спрямованих на розвиток системи професійної орієнтації населення, на період до 2009 року” (№ 576-р від 25 липня 2007р.).

Зміст програми „Побудова кар’єри” представлений у варіантах з кількістю 70, 35, 17 та 9 годин. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи. Головною метою реалізації програми курсу є підготовка учнів 10 – 11 класів до професійного самовизначення в умовах ринку праці.


Рецензенти:

Рибалка В.В., д. психолог. н., проф..

^ Мешко Г.М., к. пед., н., доцент.


Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Інституту проблем виховання АПН України, протокол № 3 від 29. 03. 2007 р.


^ Пояснювальна записка

Демократизація освіти, надання їй професійної спрямованості у старшій школі вимагає пошуку шляхів удосконалення підготовки учнів 10 – 11 класів до обґрунтованого вибору ними майбутньої професії. Розв’язати означену проблему кожній дитини має допомогти програма курсу „Побудова кар’єри”.

Програма курсу „Побудова кар’єри” розроблена відповідно до рішення Протоколу наради з питань підвищення ролі профорієнтаційної роботи у формуванні конкурентоспроможного трудового потенціалу України, яка відбулася 22 грудня 2006 року під головуванням Віце – прем’єр - міністра України Д.В. Табачника.

Підставою для запровадження у навчально-виховний процес сучасної школи курсу „Побудова кар’єри” є Рішення колегії Міністерства освіти і науки України „Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі” (№ 10/13 від 25.09.03 р.), згідно з яким профільна підготовка здійснюється у старших класах з метою забезпечення підготовки учнів до вибору та оволодіння професією, сприяння у побудові ними власної освітньої траєкторії.

Головними напрямами профільного навчання є: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний. Формами реалізації профільної підготовки учнів старшої школи визначено таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором. Курс „Побудова кар’єри” є обов’язковою і невід’ємною складовою такої підготовки, зміст якого слугує системоутворюючою основою для узагальнення учнем отриманих знань про світ професій та напрями побудови майбутньої професійної кар’єри. Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи.

Головна мета курсу „Побудова кар’єри” – підготовка учнів 10 – 11 класів до професійного самовизначення в умовах ринку праці. Мета курсу реалізується у процесі вирішення комплексу навчальних і виховних завдань: виховання в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху; активізація процесів самопізнання, самооцінки та актуалізація потреби у самовдосконаленні; формування системи знань учнів про зміст та структуру світу професій, сучасні вимоги соціального середовища до фахівців на ринку праці, стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому; ознайомлення учнів із способами і прийомами прийняття обґрунтованих рішень про вибір майбутньої професії, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення стратегії професійного зростання у майбутньому.

Результатом реалізації змісту курсу „Побудова кар’єри” є готовність учнів 10 – 11 класів до професійного самовизначення. Змістовно рух до такого результату є процесом узгодження учнем знань про світ професій і їх вимоги до людини (Образ „Я - у світі професій”) зі сформованими та усвідомленими ним в процесі розвитку можливостями та потребами (образ „Я”). Проміжною ланкою між вимогами обраної професії і можливостями учня є його самодіяльність (власні емоційно-вольові зусилля вихованця) у напрямі зрівноважування об’єктивних вимог майбутнього професійного середовища (об’єктивно задана потреба обрати майбутню професію у 10 – 11 класі) та суб’єктивних факторів (майбутні професійні домагання) оволодіння в майбутньому бажаною професією. Результатом такого процесу є вибір майбутньої професії. До того ж вибір професійного навчального закладу для продовження освіти й оволодіння бажаною професією є першим кроком у реалізації професійної кар’єри.

Програма курсу „Побудова кар’єри” складається з пояснювальної записки і таких розділів: навчальний матеріал, який включає знання, вміння і навички з основ побудови професійної кар’єри учнями 10 – 11 класів; орієнтовні критерії оцінювання підготовленості учня до професійного самовизначення, результатом якого є стратегія і тактика досягнення у майбутньому професійного успіху; додатки (критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, перелік рекомендованої літератури, орієнтовний зміст „Щоденника вибору майбутньої професії”).

Головними компонентами навчального матеріалу, який включає знання, вміння і навички з основ побудови кар’єри учнями 10 – 11 класів є три модулі: світ професій, що поєднує у собі знання про види професійної діяльності та їх вимоги до людини; образ „Я”, який поєднує у собі знання про індивідуально-психологічні особливості учня, його можливості і домагання, напрями самовдосконалення до рівня вимог обраної професії; технологія побудови кар’єри, яка поєднує у собі знання правил вибору учнем майбутньої професії, його уміння складати та корегувати індивідуальну освітню траєкторію, аналізувати суперечності і уникати усталених помилок.

Обов’язковою умовою реалізації змісту курсу „Побудова кар’єри” є активізація внутрішніх механізмів (самооцінка, самопізнання і самовдосконалення) самодіяльності особистості, формування у старшокласника прагнення до реалізації побудованого плану кар’єрного зростання. Для виконання цієї умови у програмі курсу „Побудова кар’єри” передбачено ведення кожним учнем „Щоденника вибору майбутньої професії”, у якому узагальнюються навчальні та особистісні досягнення, результати професійних проб, індивідуальних та колективних творчих справ.

Важливою складовою „Щоденника вибору майбутньої професії” є „Робочий зошит”, який використовується дитиною для виконання самостійних робіт. Кількість таких робіт визначається темами програмового матеріалу у програмах, розрахованих на 35, 17 і 9 годин. Орієнтовний перелік тем для самостійної роботи учнів запропонований на початку змісту кожної з програм. Головною функцією „Робочого зошита” є накопичення даних учнем про власні досягнення, які використовуються ним для складання програми самовдосконалення. Надзвичайно важливим є те, що зміст „Робочого зошита” є обмеженою для розповсюдження особистою інформацією учня, яка використовується вчителем лише у процесі індивідуальної роботи.

Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з основ вибору учнями 10 – 11 класів майбутньої професії є дотримання принципів організації профорієнтаційної діяльності суб’єкта профільного й професійного навчання. Найвагомішими серед них є принцип: науковості, полікультурності, системності, інтегрованості, єдності навчання і виховання, наочності, доступності, системності і послідовності.

У процесі реалізації змісту курсу „Побудова кар’єри” використовуються різноманітні форми педагогічної роботи, відбір яких педагогом залежить від складу і кількості осіб, місця проведення, тривалості роботи. Згідно з цими характеристиками педагогом можуть використовуватися різноманітні форми профорієнтаційної роботи. Серед них загальні, які традиційно використовуються у навчально-виховному процесі школи та специфічні, яким притаманні особливості профорієнтаційної діяльності вчителя та учнів. До загальних форм відносяться: індивідуальні, групові, колективні, класні і позакласні, шкільні і позашкільні. Специфічні форми профорієнтаційної роботи поділяються: за тривалістю (разові, короткострокові, середньотривалі, довготривалі), за напрямом допомоги (учні, батьки), за характером допомоги (інформаційні, діагностичні, формуючі, коригуючі).

Домінуючою формою організації навчально-виховного процесу з основ побудови учнями 10 – 11 майбутньої програми кар’єрного самозростання є урок. Профорієнтаційний урок - це форма організації діяльності педагога та учнів в умовах, які лімітовані визначеними заздалегідь часовими і просторовими параметрами. Крім профорієнтаційного уроку можуть використовуватися також лекції, конференції, тематичні зустрічі, усні журнали, читацькі диспути, творчі конкурси, вікторини, ігри, екскурсії тощо.

Головними вимогами до організації заняття з основ побудови учнями 10 – 11 класів кар’єри є: забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, навчальних і особистісних досягнень, фізичного розвитку, стану здоров’я та статі; формування в учнів уміння самостійно відшуковувати та аналізувати необхідну професіографічну інформацію, навичок прийняття обґрунтованого рішення у галузі праці та власної відповідальності за нього; розвиток початкових навичок прийняття обґрунтованого рішення щодо побудови кар’єри та власної відповідальності за її реалізацію; використання інноваційних методів активізації профорієнтаційної діяльності учнів; здійснення міжпредметних зв’язків з навчальними предметами інваріантної та варіативної складової базового навчального плану; залучення батьків учнів до наповнення та проведення профорієнтаційних уроків.

Обов’язковою умовою реалізації змісту курсу „Побудова кар’єри” є проведення практичних робіт, які включені до програми для ґрунтовного вивчення блоку питань, пов’язаних з розумінням загальних понять про деякі психічні процеси та індивідуальні особливості старшокласника. Учні, досліджуючи свої якості під час виконання практичних робіт, виробляють уміння аналізувати професії та зосереджуватися на самоаналізі. Така діяльність учнів спрямована на формування у них адекватної самооцінки та потреби у самовдосконаленні до рівня вимог обраної професії.

Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінка знань, яка здійснюються відповідно до поданих у додатку 1 критеріїв. Специфікою при оцінюванні за 12-бальною системою є те, що за нормативним показником визначають рівень навчальних та особистісних досягнень старшокласника, а згодом за результатами виконання практичних робіт та професійних проб рівень його готовності до побудови та реалізації кар’єри.

Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі однієї години на тиждень. Програми обсягом 35, 17, та 9 годин реалізуються у 11 класі. Змістове наповнення модулів курсу „Побудова кар’єри” та зміни у погодинному розподілі вивчення окремих тем може бути уточнене навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу закладу та індивідуальних освітніх потреб учня у межах 20% від загальної кількості виділених годин. Такі зміни рекомендується проводити під час вивчення модулю світ професій залежно від профілю навчання.

Головними документами планування навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі з основ побудови кар’єри учнями 10 – 11 класів є: навчальна програма; навчальний план загальноосвітнього навчального закладу; графік розподілу навчального матеріалу; робочий план реалізації навчальної програми на рік або ж на півріччя; план-конспект уроку або системи уроків.


^ ПРОГРАМА ПОБУДОВА КАР’ЄРИ

10 - 11 клас (70 годин)


Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалуп/п

Розділи, підрозділи

Класи

10 клас

11 клас

Теорет.

Практ.

Теорет.

Практ.

^ Розділ 1. Особистість в умовах сучасного ринку праці

23

22

-

-

1.

Вступ

1

-

-

-
Розділ 1.1. Загальні уявлення про трудову діяльність людини.

4

4

-

-

2.

Розділ 1.2. Професіографія.

6

6

-

-

3.

Розділ 1.3. Професійна придатність. Здоров’я і вибір професії.

5

5

-

-

4.

Розділ 1.4 Основні ситуації вибору професії.

7

7

-

-

Розділ 2. Індивідуальні особливості старшокласника і побудова кар’єри

12

11

-

-

5.

Вступ.

1

-

-

-

6.

Розділ 2.1. Індивідуальні особливості старшокласника і їх врахування у процесі побудови кар’єри.

10

10

-

-

7.

Розділ 2.2. Стратегія і тактика побудови кар’єри.

1

1

-

-

Розділ 3. Людина в умовах ринку праці

-

-

35

35

8.

Вступ.

-

-

1

-

9.

Розділ 3.1. Сучасний ринок праці.

-

-

9

9

10.

Розділ 3.2. Перші кроки на шляху побудови професійної кар’єри.

-

-

12

12

11.

Розділ 3.3. Кар’єра і соціальне середовище майбутнього професійного зростання.

-

-

13

13


Рекомендовані теми для самостійної роботи учнівп/п

Назви тем для самостійної роботи учнів

1.

Творче завдання у робочому зошиті: „Суб’єктивні та об’єктивні фактори впливу на вибір майбутньої професії”.

2.

Творче завдання у робочому зошиті: „Мої особисті досягнення”.

3.

Професійні проби.

4.

Творче завдання у робочому зошиті: „Мій основний та резервний професійний план”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Схожі:

Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я Бойченко Т.Є
Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»...
Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів
Ністрів України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін...
Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами нацменшин
Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України 10 11 класи Профільний рівень Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Програма призначена для 10-11 класів історичного профілю загальноосвітніх навчальних закладів в її основу покладено вимоги Закону...
Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи