Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк icon

Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк
Скачати 51.61 Kb.
НазваПоложення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк
Дата конвертації01.05.2013
Розмір51.61 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради №

Протокол № __ від «__»__________р.

Голова педагогічної ради___________

О.Л. Дубровін


ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

МИРОНІВСЬКОГО НВК


Загальні положення

Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського НВК.

Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі співробітників закладу.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в НВК.

Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної й проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами закладу.


^ Завдання й основні напрямки діяльності ради

Методична рада створюється для рішення таких завдань, покладених на навчальний заклад:

• координація діяльності методичних об'єднань та інших структурних підрозділів методичної служби НВК, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

• розробка основних напрямів методичної роботи закладу;

• формування мети й завдань методичної служби НВК;

• забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

• організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідницької діяльності в закладі, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

• організація консультації співробітників НВК щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

розробка заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного до­свіду співробітників НВК;

• участь в атестації співробітників;

• проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;

• професійне становлення молодих викладачів (початківців);

• виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного до­свіду творчо працюючих учителів;

• організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-до­слідними установами з метою обміну досвідом і передовими техноло­гіями в галузі освіти;

• впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методич­них і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизо­ваних систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечен­ня для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.


^ Основні напрямки діяльності методичної ради:

• аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;

• участь у розробці варіаційної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального обсягу й змісту навчальних програм;

• розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і узгодження їх із програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;

• обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактич­них матеріалів за предметами;

• підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційного розряду вчителів;

• обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів;

• обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту ди­дактичних матеріалів до них;

• розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою

роботою учнів;

• організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових інформаційних технологій навчання;

• застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчаль­них курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних

комплексів і т.д.;

• розробка й удосконалювання засобів підвищення наочності навчання (макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі;

• удосконалювання навчально-лабораторної бази (лабораторних і спе­ціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їхнього програмного забезпечення);

• взаємні відвідування занять як усередині методичного об'єднання, так і між учителями різних методичних об'єднань із метою обміну досвідом і вдосконалювання методики викладання навчальних предметів;

• спільні засідання зі спорідненими й взаємозабезпечуючими МО з метою обміну досвідом роботи;

• вивчення досвіду роботи споріднених МО інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи;

• вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й мало- досвідченими вчителями;

• розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за

предметами.


^ Організація роботи ради

До складу ради входять голови МО, керівники інших структурних підрозділів методичної служби, досвідчені вчителі, директор і заступники директора НВК, учені ВНЗ (за наявності співробітництва). Склад ради затверджується наказом директора НВК.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямками діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностика, розробка змісту

й т.п.).

Керує радою заступник директора з методичної роботи. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, уз­годжується з директором закладу й затверджується на засіданні педагогічної ради закладу.

Періодичність засідань ради —1 раз на чверть. Про час і місце проведен­ня засідання голова методичної ради (секретар) зобов'язаний попередити членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секре­тарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяль­ності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.


^ Права методичної ради

Методична рада має право:

• підготовлювати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційного розряду;

• висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в закладі;

• порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового пе­дагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;

• порушувати питання перед адміністрацією закладу про заохочення спів­робітників за активну участь у дослідно-пошуковій, експеримен­тальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

• рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

• висувати вчителів для участі в конкурсах «Учитель року» і «Класний керівник року».


Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором (особою, що ним призначена) відповідно до планів методичної роботи й внутрішкільного контролю.


Схожі:

Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк iconПоложення про методичну раду христинівського райметодкабінету загальні положення
Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби району
Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк iconПоложення про методичну раду освітньої установи Загальні положення
Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби нз
Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк iconПоложення про методичну раду освітньої установи Загальні положення Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби нз
Рада є колективним суспільним органом, об'єднує на добровільній основі педпрацівників нз
Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк iconПоложення про методичний кабінет миронівського нвк
Методичний кабінет Миронівського нвк є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками закладу. Діяльність методичного...
Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк iconРічний план миронівського нвк
У 2008/2009 н р робота колективу Миронівського нвк була спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого...
Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк iconРічний план роботи миронівського нвк
На початку навчального року вся робота нвк була спланована та спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого...
Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк iconІнформація про учнів Миронівського нвк, які стали переможцями та призерами ІІІ етапу олімпіад І конкурсів у 2011-2012 н р. та вчителів, які їх підготували № Прізвище, ім’я, по батькові учнів
Учитель-методист історії та првознавства Миронівського нвк тонковид Фаїна Станіславівна
Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк iconМетодичної роботи Миньковецького нвк на 2013-2014 н р. Методична робота в нвк здійснюється під девізом: Творчість, майстерність, досконалість – це насамперед наполеглива праця
Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України з метою подальшого удосконалення методичної...
Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк iconАналіз роботи Миронівського нвк за 2008/2009 н р
У 2008/2009 н р робота колективу закладу була спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу...
Положення про методичну раду миронівського нвк загальні положення Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського нвк iconПоложення про методичну раду Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області
Методична рада створюється для організації науково-методичного забезпечення діяльності навчального закладу, узагальнення та поширення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи