План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві icon

План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві
НазваПлан роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві
Дата конвертації01.05.2013
Розмір68.3 Kb.
ТипПлан роботи

План роботи колективу Миронівського НВК над проблемною темою

«Формування компетентної особистості для життя в інформаційному  суспільстві".


1 етап — підготовчий (2010 - 2011 н.р.)
(діагностичний, теоретичне обґрунтування методичної проблеми)


Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін

Від­по-відальний

1. Засідання методичної ради «Створення системи роботи педколективу над проблем­ною темою»

Визначити шляхи реалі­зації проблемної теми через усі підсистеми навчально-виховного процесу

Створення таблиці «Сис­тема роботи над науково-методичною темою»

Серпень

(Заступник директо­ра з НМР)


2. Анкетування педагогічного колективу

Виявлення проблем і зон­дування розуміння пробле­ми

Підготовка до складан­ня плану реалізації теми

Вересень

(Заступники директо­ра)

3.Створення динамічної групи вчителів для обробки та проведення аналізу одержаних результатів та розробки заходів

Обробка даних анкету­вання

Виявлення рівня обізнаності педагогіч­ного колективу. Виявлення питань для вив­чення, виокремлення до­свіду з цієї теми

Вересень

(Директор, заступники директора )

4.Засідання творчої групи (директор, заступники дирек­тора, соціальний педагог, керівники МО)

5. Консультація з членами методичної ради

Планування та визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми

Складання програми роботи НВК

Вересень

(Заступники директо­ра)

6.Створення інформаційної бази «Висвітлення проблеми компетентності та ІКТ у психолого-педагогічній літературі»


Складання переліку літератури з проблемиСтворення довідкового інформаційно-методичного кутка «Пошукова діяльність педагогічного колективу школи з питання проблеми НВК»

Жовтень-листопад

(Заступники директо­ра)

7. Складання плану роботи НВК над проблемною темою

Визначення напря­мів роботи, розподіл обов'язків, етап взає­модії учасників навчаль­но-виховного процесу

Забезпечити послідовність вирішення завдань взає­модії всіх учасників нав­чально-виховного процесу

Листопад

(Директор, заступники директо­ра, керівники МО)

8.Удосконалення комп’ютерної грамотності членів педагогічного колективу

Проходження педагогічними працівниками курсів „Intel

Удосконалення рівня обізнаності педагогіч­ного колективу

Протягом року

(Заступник директо­ра з НМР)

9. Засідання методичної ради «Шляхи розвитку життє­вої компетентності в умовах НВК »

Затвердження програ­ми роботи над пробле­мою

Ознайомлення всього ко­лективу, обговорення, за­твердження програми роботи з проблемної теми

Листопад

(Директор НВК,)


10.Тренінгові заняття для вчителів „Оволодіння теоретичними основами нових освітніх технологій”

Ознайомлення з проблемою

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання.

Грудень

(Заст. директо­ра, пси­холог)


11.Робота зі створення картотеки:

    • програмне забезпечення шкільних курсів;

    • портфоліо членів педагогічного колективу з питань використання нових освітніх технологій

Ознайомлення з проблемою

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання.

Січень

(Заступник директо­ра з НМР)

12. Теоретичний семінар «Жит­тєва компетентність — по­тенціал сучасної педагогіки і психології»

Ознайомлення з проблемою

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання. Складан­ня планів самоосвіти

Лютий

(Заст. директо­ра, пси­холог)


13. Практичний семінар «ІКТ: суть, досвід використання, перспектива»

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду (ППД)

Опанування педагогічним колективом відповідних компетентностей

Березень

(Заст. директо­ра з НМР, керів­ники творчих груп)


14. Конференція «Життєва ком­петенція як феномен»

Формування ППД з проблеми

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Квітень


(Заступник директо­ра з НМР)

15. Організація роботи твор­чих груп «Формування професійної компетенції вчителя шляхом створення інноваційного середовища закладу»

Вивчення та апробація сучасних техноло­гій навчання та вихо­вання.

Розробка реко­мендацій для вчителів, програм, планів, струк­тур

Протягом нав­чального року

(Керівники твор­чих груп, заст. директора з ВР)

16. Відкриті уроки з використанням ІКТ вчителів-методистів та старших учи­телів

Виявити ППД з проблеми з метою показу зразка тим, хто не визначився в роботі з проблемною темою

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Протягом нав­чального року

(Методична рада школи)


17 Батьківські збори «Кроки до життєвого успіху»

Провести батьківський лекторій з проблемної теми

Створення комплексної системи формування жит­тєвої компетентності ви­пускника

Січень

(Заст. директо­ра з ВР)

18 Засідання педагогічної ради «Активізація роботи педагогічного колективу з творчого впровадження перспективного педагогічного досвіду з проблеми НВК»

Визначити шляхи вдосконалення про­фільного навчання

Створення компетентнісно зорієнтованої моделі ви­пускника профільного кла­су, коледжу

Січень

(Директор, заст. директора з НВР


19 Засідання предметних МО «Шляхи активізації методичної діяльності педагогів», «Технології фор­мування життєвої компетент­ності»

Вивчення інноваційних технологій, створен­ня банків особистісно зорієнтованих техно­логій, навчально-мето­дичного забезпечення викладання предметів

Створення навчально-ме­тодичного комплексу з ме­тою підвищення ефектив­ності навчально-виховного процесу та методичного забезпечення проблемної теми

Листопад, бере­зень

(Керівники МО)


20.Створення членами колективу методичних рекомендацій щодо використання нових освітніх технологій:

    • ІКТ;

    • компетентісного підходу

Розробка реко­мендацій для вчителів

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Травень

(Заступники директора, керівники МО)

Схожі:

План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві iconПлан роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою
Засідання методичної ради «Планування ІІ етапу роботи педколективу над проблем­ною темою»
План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві iconПротокол №1 від 23. 08. 2010 р. Голова методичної ради Л. Г. Майсус
Науково-методична проблема: «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві»
План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві iconРічний план миронівського нвк
У 2008/2009 н р робота колективу Миронівського нвк була спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого...
План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві iconЛ. Б. з досвіду своєї роботи над проблемною темою Самостійна робота на урок
...
План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві iconПлан роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою
Засідання методичної ради «Шляхи реалізації науково-методичної проблеми у 2012-2013 н р.»
План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві iconДодаткові заходи щодо роботи педколективу езош №2 над єдиною науково-методичною проблемною темою педагогічних працівників школи «Творче спрямування інноваційної
«Творче спрямування інноваційної діяльності педагогічного колективу на всебічний розвиток особистості учнів та зростання професійної...
План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві iconОсвітня стратегія Зіньківського нвк: від інноваційної особистості – до інноваційного стилю діяльності
...
План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Протягом 2011-2012 н р. школа буде працювати над проблемною темою
Забезпечення якості педагогічного процесу та формування потенційної готовності особистості учня
План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві iconРічний план роботи миронівського нвк
На початку навчального року вся робота нвк була спланована та спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого...
План роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві iconАналіз роботи Миронівського нвк за 2008/2009 н р
У 2008/2009 н р робота колективу закладу була спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи