План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою icon

План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою
Скачати 104.15 Kb.
НазваПлан роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою
Дата конвертації01.05.2013
Розмір104.15 Kb.
ТипПлан роботи

Затверджено

Голова методичної ради НВК

22.08.2011р.

__________________

Л.Г. Майсус

План роботи колективу Миронівського НВК над науково-методичною проблемою

«Формування компетентної особистості для життя в інформаційному  суспільстві".

2 етап — І рік реалізації (2011 – 2012 н.р.)
(упровадження в практику)


Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін

Від­повідальний

1. Засідання методичної ради «Планування ІІ етапу роботи педколективу над проблем­ною темою»

Визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми та визначення шляхів її реалі­зації на ІІ етапі

Створення таблиці «Сис­тема роботи над науково-методичною темою на ІІ етапі»

Серпень

Заступник директо­ра з НМР


2. Анкетування педагогічного колективу

Моніторинг професійного рівня педагогічного колективу щодо проблемної теми

Підготовка до складан­ня плану реалізації теми на ІІ етапі

Серпень

Заступники директо­ра

3.Засідання динамічної групи вчителів для обробки та проведення аналізу одержаних результатів та розробки заходів

З’ясування рівня поінформованості членів педколективу щодо проблемної теми

Виявлення проблем з упровадження проблемної теми серед педагогіч­ного колективу. Виявлення питань для вив­чення, виокремлення до­свіду з цієї теми

Вересень

Директор, заступники директора

4.Засідання творчої групи (директор, заступники дирек­тора, соціальний педагог, керівники МО)

Організаційне засідання творчої групи

5. Консультація з членами методичної ради

Планування та визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми на ІІ етапі

Координування програми роботи НВК над проблемою

Вересень

Заступники директо­ра

6.Практичний семінар «Компетентнісно орієнтовані технології: суть, досвід використання, перспективи»

Обмін досвідом учителів-методистів щодо теми

Інформування педагогічного колективу

Жовтень

Заступник директо­ра з НМР


7.Засідання методичної ради «Технології продуктивного навчання»

Ознайомлення з проблемою

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання.

Жовтень

Заступник директо­ра з НМР


8.Засідання МО «Розвиток життєвої компетентності засобами проектних технологій»

Опрацювання застосування проектних технологій при викладанні конкретних предметів

Ознайомлення членів МО з використанням проектних технологій у конкретних умовах

Протягом 2011-2012 н.р.

Керівники МО

9. Засідання педагогічної ради «Компетентісно орієнтовані освітні технології»

Визначення шляхів вдосконалення навчально-виховного процесу засобами прогресивних освітніх технологій

Інформування педагогіч­ного колективу щодо даного питання.

Жовтень

Директор, заст. директора з НВР


10.Поповнення інформаційної бази «Висвітлення проблеми компетентності та ІКТ у психолого-педагогічній літературі»


Поповнення переліку літератури з проблемиПоповнення довідкового інформаційно-методичного кутка «Пошукова діяльність педагогічного колективу школи з питання проблеми НВК»

Жовтень-листопад

Заступники директо­ра

11. Складання плану роботи НВК над проблемною темою на ІІ етапі її реалізації

Визначення напря­мів роботи, розподіл обов'язків, етап взає­модії учасників навчаль­но-виховного процесу

Забезпечити послідовність вирішення завдань взає­модії всіх учасників нав­чально-виховного процесу

Жовтень

Директор, заступники директо­ра, керівники МО

12.Засідання творчої групи «Пошукова діяльність педагогічного колективу школи з питання проблеми НВК»

Робота щодо розвитку довідкового інформаційно методичного кутка „Пошукова діяльність педагогічного колективу школи з питання проблеми НВК”

Удосконалення рівня обізнаності педагогіч­ного колективу щодо проблеми

Листопад

Заступник директора з НМР

13.Удосконалення комп’ютерної грамотності членів педагогічного колективу

Проходження педагогічними працівниками курсів „Intel

Удосконалення рівня обізнаності педагогіч­ного колективу щодо ІКТ

Протягом року

Заступник директо­ра з НМР

14.Майстер – класи «Впровадження проектних технологій»

Практичне опрацювання застосування проектних технологій

Ознайомлення членів колективу з використанням проектних технологій у конкретних умовах

Листопад

Заступник директо­ра з НМР

15.Засідання методичної ради на тему впровадження ІКТ у навчально-виховний процес

Аналіз процесу використання педагогами можливостей ІКТ.

Обговорення роботи з проблемної теми щодо впровадження ІКТ

Грудень

Заступник директо­ра з НМР

16.Засідання творчої групи

Тренінгові заняття для вчителів „Оволодіння теоретичними основами нових освітніх технологій”

Практичне оволодіння освітніми технологіями, що формують основні компетентності

Грудень

Заступник директо­ра з НМР

17.Робота зі створення картотеки:

    • програмне забезпечення шкільних курсів;

    • портфоліо членів педагогічного колективу з питань використання нових освітніх технологій

Розвиток інформаційного ресурсу

Ознайомлення педагогіч­ного колективу щодо даного питання

Січень

Заступники директора

18.Організація виставки в методичному кабінеті НВК

Розробки уроків (моделей уроків) на основі методик інтерактивного навчання.

Поширення ППД щодо проблеми

Січень

Заступники директора

19.Засідання творчої групи

Презентація портфоліо членів педагогічного колективу з питань використання нових освітніх технологій

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання. Складан­ня портфоліо

Січень

Директор, заступники директора

20.Конкурс відкритих уроків та педагогічних ідей з використанням інтерактивних методів навчання та виховання.

Ознайомлення з проблемою

Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання. Складан­ня планів самоосвіти

Счіень-Лютий

Заступник директо­ра з НМР

21.Засідання методичної ради

Творчий  звіт  діяльності  вчителів, які атестуються,  у  світлі  реалізації  науково-методичної   проблеми  НВК.

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Березень

Заступники директо­ра

22.Практичний семінар «Предметні проекти: суть, досвід використання, перспектива»

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду

Опанування педагогічним колективом відповідних компетентностей

Березень

Заступник директо­ра з НМР

23. Педагогічні читання «Використання ІКТ в навчально-виховному процесі».

Формування ППД з проблеми

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Квітень


Заступник директо­ра з НМР

24.Методичні звіти МО щодо впровадження науково – методичної проблеми школи в життя

Вивчення та апробація сучасних техноло­гій навчання та вихо­вання.

Розробка реко­мендацій для вчителів, програм, планів, струк­тур

Квітень

Керівники МО

25.Психолого-педагогічний семінар «Акмеологічні аспекти розвитку особи-стості вчителя та учня в сучасних умовах»

Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду (ППД)

Опанування педагогічним колективом відповідних компетентностей

Квітень

Заступник директо­ра з НМР

26.Засідання методичної ради

Створення членами педагогічного колективу методичних рекомендацій щодо використання проектних технологій

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Квітень

Заступник директо­ра з НМР

27. Відкриті уроки з використанням ІКТ вчителів-методистів та старших учи­телів

Виявити ППД з проблеми з метою показу зразка тим, хто не визначився в роботі з проблемною темою

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Протягом нав­чального року

Методична рада НВК


28.Засідання методичної ради «Про роботу МО і творчих груп з вивчення та творчого впровадження досвіду з методичної теми НВК»

Вивчення інноваційних технологій, створен­ня банків компетентісно зорієнтованих техно­логій, навчально-мето­дичного забезпечення викладання предметів

Створення навчально-ме­тодичного комплексу з ме­тою підвищення ефектив­ності навчально-виховного процесу та методичного забезпечення проблемної теми

Травень

Заступник директо­ра з НМР

29.Засідання творчих груп

Створення методичних рекомендацій щодо використання нових освітніх технологій: ІКТ та компетентісного підходу.

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів .

Підготовка матеріалів на серпневу конференцію

Травень

Директор, заступники

30.Створення членами колективу методичних рекомендацій щодо використання нових освітніх технологій:

    • проектних технологій;

    • компетентісного підходу

Розробка реко­мендацій для вчителів

Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів

Травень

Заступники директора, керівники МО

31.Анкетування

«Як Ви оцінюєте ефективність роботи над методичною проблемою НВК?»

Виявлення проблем з упровадження проблемної теми серед педагогіч­ного колективу

Травень

Заступник директо­ра з НМР

Схожі:

План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПлан роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою
Засідання методичної ради «Шляхи реалізації науково-методичної проблеми у 2012-2013 н р.»
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПерспективний план організації методичної роботи Жигайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тростянецької районної ради Сумської області у 2013-2018 роках над науково-методичною проблемою
Дослідження готовності вчителів до роботи над науково-методичною проблемою (анкетування)
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПлан роботи колективу Миронівського нвк над проблемною темою Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві
Засідання методичної ради «Створення системи роботи педколективу над проблем­ною темою»
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПерспективний план роботи педагогічного колективу Верхняцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа і-іп ступенів №1 ліцей»
«Загальноосвітня школа і-іп ступенів №1 ліцей» над науково-методичною проблемою
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconРобота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою школи
Малосевастянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради Черкаської області
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПерспективний план організації внутрішкільної методичної роботи Жигайлівської зош І-ІІІ ступенів у 2009-2013 роках над науково-методичною проблемою школи-району

План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconРічний план миронівського нвк
У 2008/2009 н р робота колективу Миронівського нвк була спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого...
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconПлан роботи над науково-методичною проблемою
«формування висококомпетентної особистості учасників навчально-виховного процесу на основі удосконалення їх інформаційної культури...
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconНаказ №122-а Про підсумки методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік
Ця робота проводилася згідно плану роботи педагогічного колективу Вишнівської зош І-ІІІ ступенів №3 над науково-методичною проблемою...
План роботи колективу Миронівського нвк над науково-методичною проблемою iconСхема роботи мо за напрямками діяльності
Закону України «Про освіту» та завдань V етапу роботи над науково-методичною проблемою міста
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи