Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення icon

Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення
Скачати 98.82 Kb.
НазваПоложення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення
Дата конвертації03.02.2013
Розмір98.82 Kb.
ТипПоложення

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІНЬКОВЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________

(посада роботодавця і найменування

___________________________

установи, закладу освіти)

___________________ № _____

(число, місяць, рік)

М.П. _____________________

(Підпис)


ПОЛОЖЕННЯ

про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації


смт. Віньківці 2007


1. Загальні положення.

1. 1 Згідно з Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створюється для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.

1.2 На основі даного Положення про службу охорони праці з урахуванням видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів, визначається структура служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права працівників відповідно до законодавства.

1.3 Служба охорони праці створюється у відділі освіти і підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти.

1.4. Назви посад (професій) установлюються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" ( vb375609-05 ), затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ), а кваліфікаційні вимоги - відповідно до розділу 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуск 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336( v0336203-04 )".

1.5 Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

1.6 Працівники служби охорони праці відділу освіти в своїй діяльності керуються Законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства.

1.7 Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації установи.

1.8 Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, в тому числі за сумісництвом.

1.9 Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем не менше 3-х років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках.

1.10 Служба охорони праці входить до структури відділу освіти як одна з основних виробничо-технічних служб.

1.11 За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб установи.


^ 2. Основні завдання служби охорони праці.

2.1 Відповідно до цілей, зазначених у п. 1.1. цього типового положення, служба охорони праці вирішує завдання:

- забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

- забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

- професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних умов праці, пропаганди безпечних методів праці;

- вибору оптимальних режимів праці;

- професійного добору виконавців для визначених видів робіт;

- проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

- запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;

- вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;

- контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;

- інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

^ 3. Функції служби охорони праці

3.1 Служба охорони праці відділу освіти виконує такі основні функції:

3.1.1 Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи;

3.1.2. Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці;

3.1.3. Складає разом з структурними підрозділами закладу комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, (підвищеного існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені норми досягненні), а також розділ «Охорона праці» у колективному договорі;

3.1.4. Проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці;

3.1.5. Підготовляє проекти наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд начальнику відділу освіти;

3.1.6. Складає звітність з охорони праці за встановленими формами;

3.1.7. Проводить спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, повноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

3.1.8. Веде облік та проводить аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди;

3.1.9. Забезпечує належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;

3.1.10. Складає за участю директорів навчальних закладів перелік професій, посад і видів робіт на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах навчального закладу, надання методичної допомоги під час їх розроблення;

3.1.11. Інформує працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах навчального закладу.

3.2 Розглядає:

3.2.1. Питання про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства;

3.2.2 листи, заяви, скарги працівників навчальних закладів і відділу освіти, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

3.3 Організовує:

3.3.1. Забезпечення навчально-виховних закладів правилами, стандартами , нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці;

3.3.2. Атестацію та паспортизацію робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

3.3.3. Роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо.

3.4 Бере участь у :

3.4.1. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою КМУ від 25 серпня 2004 року №1112;

3.4.2. Складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

3.4.3. Проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

3.4.4. роботі комісії з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

3.4.5. Розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;

3.4.6. Складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язково попередні і періодичні медичні огляди;

3.4.7. Організації навчання з питань охорони праці;

3.4.8. Роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

3.5 Контроль за:

3.5.1. Виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

3.5.2. Проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

3.5.3. Наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням до них змін;

3.5.4. Своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

3.5.5. Своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

3.5.6. Забезпеченням працівників відповідно до законодав­ства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту, мийними та знешкод­жувальними засобами;

3.5.7. Організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спе­ціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

3.5.8. Санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умова­ми працівників згідно з нормативно-правовими актами;

3.5.9 Своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпе­ченням їх лікувально-профілак­тичним харчуванням, мо­локом або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

3.5.10. Дотриманням у належному безпечному стані терито­рії підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

3.5.11. Організацією робочих місць у відповідності з норма­тивно-правовими актами з охорони праці;

3.5.12. Використанням цільових коштів, виділених для виконан­ня комплексних заходів для досягнення встановлених нор­мативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

3.5.13. Застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, які молод­ші 18 років, відповідно до законодавства;

3.5.14. Виконанням приписів посадових осіб органів держав­ного нагляду за охороною праці та подання страхово­го експерта з охорони праці;

3.5.15. Проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, робо­тах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.


^ 4. Права працівників служби охорони праці

4.1 Спеціалісти служби охорони праці мають право:

4.1.1. Видавати директорам навчальних закладів обов'язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише начальник відділу освіти. При­пис складається в 2 примірниках, один з яких видається директору навчального закладу , другий залишається та ре­єструється у службі охорони праці і зберігається протягом 5 років. Якщо директор навчального закладу відмовляється від підпису в одержанні припису, спе­ціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я начальника відділу освіти;

4.1.2. Зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, меха­нізмів, устатковання у разі порушень, які створюють за­грозу життю або здоров'ю працівників;

4.1.3. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не прой­шли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допу­ску до відповідних робіт або не виконують вимоги нор­мативно-правових актів з охорони праці;

4.1.4. Надсилати начальнику відділу освіти подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які пору­шують вимоги щодо охорони праці;

4.1.5. За поліпшення стану безпеки праці вносити пропози­ції про заохочення працівників за активну працю;

4.1.6. Залучати, за погодженням з начальником відділу освіти і директорами навчальних закладів, спеціалістів відділу освіти для проведення перевірок стану охорони праці.

^ 5. Організація роботи служби охорони праці

5.1. Робота служби охорони праці підприємства по­винна здійснюватись відповідно до плану роботи та гра­фіків обстежень, затверджених начальником відділу освіти .

5.2. Робочі місця працівників служби охорони праці ма­ють розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засо­бами зв'язку і бути зручними для прийому відвідувачів.

5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет з охо­рони праці відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 р. № 191, зареєстрованого в Міні­стерстві юстиції України 08.10.97 р. за № 458/2262.

5.4. відділ освіти забезпечує стимулювання ефек­тивної роботи працівників служби охорони праці.

5.5. Працівники служби охорони праці не можуть залу­чатися до виконання функцій, не передбачених Законом Ук­раїни «Про охорону праці» та цим Типовим положенням.

5.6. Служба охорони праці взаємодіє з іншими струк­турними підрозділами, службами, фахівцями підприєм­ства та представниками профспілки, а за її відсутності — з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.


Розробив спеціаліст господарської групи В. В. КримінськийСхожі:

Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення iconПоложення про службу охорони праці закладу освіти Затверджую Директор 20 положення
Положення про службу охорони праці конкретного закладу, визначає структуру служби, її чисельність, основні завдання, функції та права...
Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення iconПоложення "Про організацію охорони праці у закладі" 9 Положення "Про службу охорони праці" 15 Положення "Про навчання з питань охороні праці" 19 Положення "Про медичний огляд працівників певних категорій" 32
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці ", „Положення про навчання з питань охорони праці ", "Правила охорони праці, для підприємств громадського харчування"
Дія інструкції поширюється на працівників кухні навчальних закладів відділу освіти Сквирської рда
Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення iconПоложення про службу охорони праці закладу освіти та посадової інструкції керівника служби охорони праці
Питань, які необхідно вивчити в закладі освіти при проведенні перевірки та наданні допомоги адміністрації і профспілковому комітету...
Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення iconПоложення про організацію роботи з охорони праці Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до закону України «Про охорону праці», «Про освіту» і поширюється на учасників навчально-виховного...
Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Положення про службу охорони праці. Наказ директора про призначення відповідальних осіб за
Орієнтовний перелік документів з безпеки життєдіяльності, які рекомендується мати у навчальному закладі
Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення iconПоложення про Службу безпеки відділу охорони та безпеки Департаменту охорони та безпеки нтуу «кпі» (спеціальний підрозділ охорони громадського порядку) I. Загальні положення
Сб входить до складу відділу охорони та безпеки Департаменту охорони та безпеки нтуу «кпі»
Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації „затверджую” Начальник відділу освіти райдержадміністрації
Відповідальний за електрогосподарство зобов`язаний дотримуватись вимог нормативних документів з питань охорони праці, правил внутрішнього...
Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення iconПоложення про службу охорони праці в навчальному закладі. Затвердити Положення про організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі. Затвердити Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці
Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 р. №563 (зі змінами і доповненнями, внесеними відповідно до наказу Міністерства...
Положення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення iconПоложення про навчання з питань охорони праці інструкції з питань безпечного ведення робіт; Положення про службу охорони праці (за необхідності)
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи