Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих icon

Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих
Скачати 131.48 Kb.
НазваФілософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих
Дата конвертації05.12.2012
Розмір131.48 Kb.
ТипДокументи

Москалик Геннадій Федорович, начальник управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради, кандидат філософських наук


Філософське осмислення екологічних проблем

в системі освіти для дорослих

Дослідження питань філософського осмислення екологічних проблем в Україні в системі освіти для дорослих належить до актуальних завдань сучасної філософської думки. Формування філософського підґрунтя з даних проблем є завданням важливим і невідкладним.

Впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, поява нових матеріалів і технологій призвели до різких змін у житті суспільства, посилили антропогенний вплив на природу. У ньому переплітаються позитивні й негативні явища, що має суперечливий характер. З одного боку, вдосконалення технологій і зростання виробництва сприяють більш повному задоволенню потреб людей, раціональному користуванню природними ресурсами, збільшенню виробництва продуктів харчування тощо. З іншого — забруднюється природне середовище, знищуються ліси, посилюється ерозія грунтів, випадають кислотні дощі, зменшується озоновий шар землі, погіршується стан здоров'я людей тощо.

Філософами сучасності доведено, що чим вищий історичний етап розвитку суспільства, тим більшою мірою стан природного середовища детермінується цілепокладаючою людською діяльністю. Поглиблення і розширення масштабів такої діяльності можуть призвести до глобальних суперечностей у розвитку цивілізації, які можна подолати лише шляхом проведення докорінних змін у рамках розвитку самого суспільства.

Філософія стосунків людини з природою показала, що науково-технічна революція створює нові умови існування людини, помітно впливає на спосіб її життя і праці. Використовуючи сучасні засоби виробництва, людство впливає на природу в планетарному масштабі. Різке збільшення масштабів такого впливу загострило проблему передбачення наслідків людської діяльності. Екологічне прогнозування стало необхідною умовою оптимізації процесу взаємодії суспільства і природи. Тому важливо мати еколого-економічну оцінку науково-технічного прогресу. Ця суперечливість пов'язана з нерівномірністю розвитку різних галузей виробництва, науки і техніки. Подальше вдосконалення техніки має здійснюватись із врахуванням її негативного впливу на стан природного середовища. Це свідчить про необхідність глибокого теоретичного дослідження питання філософського осмислення екологічних проблем в Україні, вироблення шляхів удосконалення, що вказує на актуальність теми дослідження.

^ Об’єктом дослідження виступає філософське осмислення екологічних проблем в Україні, предметом – аналіз системи екологічних та пов’язаних з ними соціально-економічних, демографічних проблем в Україні.

Основною метою дослідження є пошук ефективних напрямів розв’язання проблем екології, виробити шляхи філософського осмислення екологічних проблем та екобезпечного розвитку в Україні в системі освіти для дорослих.

Вказана мета обумовила розв’язання наступних завдань: визначити причини безгосподарського ставлення гірничовидобувних підприємств до мінеральної сировини та зростання її необгрунтованих втрат; провести аналіз причин погіршення якісного складу орних земель; визначити причини неефективного використання води всіма галузями промисловості; з`ясувати причини повільного зниження атмосферних викидів і зменшення рівнів забруднення повітря; відстежити причини сучасних демографічних «ям»; напрацювати пропозиції та рекомендації щодо розвитку і удосконалення системи покращення екологічної ситуації в країні.

У процесі роботи застосовувались як загальнонаукові так і спеціальні методи дослідження.

Як теоретична основа дослідження були використані наукові праці В.І.Вернадського, В.В.Євдокимова, С.Н.Ковальова, Махмуда Ахмед Алі Аль-Намрі, Платона, А.В.Толстоухова, Томазо Кампанелли, Томас Мора та інших, що дало можливість оцінити стан досліджуваної проблеми, відтворити цілісну картину того, що було зроблено, визначити коло питань, які залишилися за межами досліджень теоретиків філософії екобезпечного розвитку.

^ Наукова новизна одержаних результатів визначається комплексним підходом до теми, що дав нам можливість розробити, сформулювати і подати низку висновків, пропозицій і положень, які є новими або мають елементи новизни, становлять теоретичний і практичний інтерес з питань екобезпечного розвитку соціуму.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в процесі діяльності менеджерів, політиків, соціальних екологів та філософів.

У сучасній екологічній ситуації важливо при оцінці економічної ефективності науково-технічного прогресу враховувати екологічні наслідки впровадження нової техніки, проводити комплексні еколого-економічні експертизи нової техніки. Такій експертизі мають підлягати не тільки створені техніка і технології, а й технічні ідеї, розробки, проекти нових технічних засобів. Саме під цим кутом зору розглянемо стан навколишнього середовища в Україні.

Україна здобула статус незалежної держави і вступила в новий історичний період свого розвитку. За природними умовами вона є однією з багатих країн світу, що дає підстави з оптимізмом дивитися у майбутнє. Територія України займає площу 60355 тис га. Близько 95% її території — рівнинна частина, а на долю гірських систем Карпат та Криму припадає лише 5%. Ліси займають 19% її території.

Разом з тим Україна є однією з найбільш неблагополучних в екологічному відношенні країн Європи. Економіка України формувалась без урахування об'єктивних потреб та інтересів її народу, в той час як фінансування природоохоронних заходів здійснювалось за залишковим принципом. Внаслідок цього її економіка перенасичена хімічними, металургійними та гірничорудними виробництвами із застарілими технологіями і значним руйнівним впливом на навколишнє середовище.

Деформована галузева структура виробництва спричинила деформовану його територіальну організацію. Виникли гігантські центри надмірного зосередження промисловості, що характеризуються високим антропогенним впливом на природне середовище. Це насамперед Донбас і Придніпров'я — найбільш забруднені регіони в Європі.

Географічне положення України сприятливе у природно-ресурсному відношенні. За різноманітністю і багатством мінерально-сировинної бази Україна може забезпечити збалансований розвиток базових галузей промисловості і агропромислового комплексу. Україна виробляє близько 5% світового обсягу мінеральної сировини. На її території розвідано близько 8 тис. родовищ майже 90 видів корисних копалин. Потребують промислового освоєння такі нові види мінеральної сировини, як золото, поліметали, деякі рідкісні метали (літій, скандій та ін.), алуніти, флюорити, абразивна сировина, апатити, фосфорити, цеоліти. Багато родовищ залягають у вигідних географічних і еколого-економічних умовах, що підвищує їхню цінність.

За запасами окремих корисних копалин Україна випереджає такі розвинуті країни, як США, Канаду, Англію, Німеччину та інші. Це ставить її в ряд країн, які при дбайливому ставленні до своїх надр можуть в основному забезпечити свої потреби за рахунок власної сировини і вийти для її реалізації на міжнародний рівень.

Для цього потрібні докорінні зміни в ставленні до мінерально-сировинної бази нашої країни. Недосконалі технології видобування та переробки мінеральної сировини, незадовільне вирішення питання комплексного освоєння родовищ призводить до того, що в надрах залишається і втрачається: розвіданих запасів нафти — 70%, солей — 50%, вугілля — 40%, металів — 25%.

Відходи видобутку і переробки корисних копалин майже не використовуються в народному господарстві і займають при цьому десятки тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, ускладнюючи екологічну ситуацію.

У складному стані перебувають земельні ресурси та грунти України. Її земельний фонд (60,4 млн. га) характеризується високим рівнем освоєності. Розораність території становить 56%, чого немає в жодній країні світу. Для порівняння у США цей показник 27%, у Франції — 42%, у ФРН — 33%. Високий рівень розвитку продуктивних сил і сприятливі грунтово-кліматичні умови для ведення сільського господарства обумовили інтенсивне використання земель.

Одночасно мають місце значні втрати угідь і відведення земель для несільськогосподарських потреб. Якісний склад орних земель при цьому погіршився, тому що з обігу були виведені більш родючі землі.

Внаслідок екстенсивного розвитку сільського і лісового господарства, водних і хімічних меліорацій відбувається інтенсивний розвиток ерозійних процесів, ущільнення орного шару грунту, зниження його родючості, ослаблення стійкості природних ландшафтів України. Стан грунтів у цілому досяг критичного і перебуває на грані виснаження. Це зумовлено тривалим екстенсивним використанням земельних угідь, і особливо ріллі, що не компенсувалося рівнозначними заходами з відтворення родючості грунтів.

Внаслідок нераціонального застосування засобів хімізації сільського господарства в грунтах накопичуються залишки мінеральних добрив і пестицидів. Нині в Україні забезпеченість складськими приміщеннями для зберігання добрив становить 54% від потреби. В останні роки намітилась тенденція до зменшення застосування хімічних і зростання біологічних засобів захисту рослин.

Аналіз стану земельних ресурсів показує, що в результаті інтенсифікації землеробства і безконтрольного застосування засобів хімізації якість грунтів постійно погіршується, а родючість їх знижується. В цих умовах необхідно реально забезпечити існування різних форм власності на землю, звести розораність території України до екологічно обгрунтованих норм, здійснити випуск сільськогосподарських машин, які б не переущільнювали грунти, впровадити нові нормативи відведення земель для несільськогосподарських потреб.

Населенням і народним господарством України щорічно використовується близько 30 млрд. куб. м води. Головними водокористувачами є: енергетика, металургія, сільське господарство та комунальна сфера. Слід відзначити дуже неефективне використання води всіма галузями промисловості, чому сприяють застарілі технології та відсутність обліку використання води.

За останні роки намітилась тенденція до зменшення викидів забруднених речовин в атмосферне повітря.

Головна причина повільного зниження викидів і зменшення рівнів забруднення — використання застарілих і неефективних технологій.

Значна частка у забрудненні атмосфери належить транспорту. З метою їх зменшення потрібно застосовувати альтернативні види моторного палива з меншим вмістом свинцю, перевести дизельні автомобілі на використання газодизельних сумішей, що зменшує димність відпрацьованих газів та вміст у них токсичних сполук.

Екологічна ситуація в Україні з метою її оздоровлення потребує мобілізації зусиль усіх урядових і неурядових організацій, вчених, виробничників, господарських і контролюючих органів, громадськості.

Народонаселення — передумова та суб'єкт історичного процессу. Поряд із природним середовищем значною мірою природним фактором розвитку суспільства є народонаселення, постійне відтворення людей.

Філософське бачення цієї системи сукупності відносин полягає у тому, що демографічна система, по-перше, внутрішньо спрямована на самозбереження, самовідтворення, і, по-друге, це — цілісність, динамічна система, яка змінюється з історичним розвитком суспільства.

Причини зниження народжуваності у багатьох країнах світу є предметом дослідження демографів, урядовців і політиків.

Найефективніший шлях до кількісно великої нації — створення як у межах держави, так і за її межами умов для розширеного відтворення, розвиток економіки, спрямованої на максимальне задоволення потреб людини, припинення воєн, скорочення виробництва зброї, турбота про охорону здоров'я людей та збереження навколишнього середовища тощо. Тому за таким, здавалося б, простим, делікатним і глибоко інтимним питанням, як кількість народжених у сім'ї дітей постають справді надзвичайно серйозні проблеми майбутнього і націй, і рас, і людства. Саме тут сьогодні філософський і політичний виміри проблем.

У чому вбачають причини зниження народжуваності демографи? З цього питання є кілька концепцій: 1) теорія "перешкод"; 2) теорія зміни ціннісних орієнтацій; 3) теорія витіснення потреби у дітях; 4) інтегративна теорія або теорія народжуваності як адаптивної реакції сім'ї до всієї сукупності умов життя людей.

Важливою характеристикою демографічної системи є якісний стан населення. Насамперед, це стан здоров'я (фізичного, генетичного), освіта, кваліфікація населення тощо. А тому оптимальний тип відтворення населення забезпечується за допомогою демографічної політики, спрямованої на розширене відтворення не тільки з точки зору кількісних показників, а й якісних характеристик.

Найголовніший показник якісного стану населення — стан здоров'я людей. У зв'язку з цим вся діяльність людства, зокрема держави, має бути зорієнтована на відтворення здорової, повноцінної людини.

Розглянемо дещо уважніше окремі сторони діяльності держави на шляху забезпечення відтворення населення. Насамперед у поле зору потрапляють такі заходи, як будівництво лікарень, підготовка медичних працівників, вдосконалення методик лікування, будівництво житла, дитячих садків, шкіл. Іншими словами, — це турбота про стан здоров'я всього населення країни. І це правильно. Звичайно, і тут ще залишається багато невирішених питань: наявність необхідного житла, рівень і якість медичного обслуговування, харчування, оздоровлення, виховання дітей тощо. Над їх вирішенням необхідно працювати не одне десятиліття. Парадоксально, але багато в чому така важлива справа як народження людини поки що у нас, як і в багатьох інших країнах, залишається поза увагою суспільства, і зокрема держави. Ніхто у державі не планує і належним чином не жде народження конкретної дитини, окрім самої матері, не розраховує бажаних чи можливих якостей очікуваної людини. Державою майже нічого не робиться, щоб ця дитина народилась нормальною.

Ми далекі від ідеї поставити відтворення населення на однозначну, селекційне чітко сплановану — а це означає жорстку основу, як уявляли собі цю сторону життя, наприклад, ще Платон, а пізніше Томас Мор, Томазо Кампанелла і багато інших. Безперечно, народження дитини має залишатись таїнством, недоторканим і вільним від будь-якого зовнішнього диктату. Але сьогодні держава, суспільство не можуть не турбуватись про стан здоров'я жінки, яка має народжувати дітей, причому жінка має народжувати дітей у період найбільшого розквіту фізичних і духовних сил. Те ж стосується і чоловіків — потенційних батьків. Потрібно, щоб чоловік і жінка — батьки майбутньої дитини — були насамперед генетичне сумісні, а краще було б, якби вони були сумісні також психологічно, економічно, соціальне, за рівнем культури, знань, виховання, емоційного розвитку. Навіть у фізично здорових чоловіка і жінки для народження здорової, найкращої дитини, мають бути відповідні умови і належний стан.

Тривалий час у розвитку людства, і зокрема в Україні, ці питання вирішувались, так би мовити, самі собою, завдяки дотриманню людьми віками сформованих звичаїв, традицій, релігійних норм, усталеного способу життя. Тепер, в умовах інтенсивної урбанізації, міграції, забруднення навколишнього середовища, поширення масової культури, надзвичайно високої анонімності особистого життя людей, а тим більше молодих, все це самоплинно не вирішується. Навпаки, дуже часто пари сходяться випадково, вживають алкоголь, каву, курять, нерідко у шлюб вступають люди генетичне, економічно, психологічно несумісні, які майже на 100 відсотків не можуть бути батьками здорової дитини.

За таку байдужість до народження дітей суспільство розплачується здоров'ям цих дітей, їхніми долями. Саме тут причини зростання кількості народжених дітей з відхиленнями у фізичному і розумовому розвитку. Поки що тут іде відбір як на полі, що не обробляється: що посіялось, те і виросло. А росте на такому полі, як відомо, головним чином бур'ян.

Звичайно, було б нерозумно думати, що це прості питання. Вони дуже складні, вимагають великих коштів, високого рівня організації життя суспільства, можна сказати, в усіх сферах. Але це не означає, що ними можна нехтувати або що вони ще не на часі.

Шляхів вирішення названої проблеми багато. Найважливішими, на наш погляд, є створення в Україні розгалуженої і доступної системи медико-генетичних консультацій.

Потенційні батьки, хлопець чи дівчина, чоловік чи жінка, ні за яких обставин не повинні працювати на виробництві, де не забезпечуються необхідні санітарно-гігієнічні норми, або жити в умовах, шкідливих для їхнього здоров'я. З боку суспільства має бути справжня турбота про сім'ю, появу на світ і викохування майбутньої людини, починаючи ще до народження дитини, і, звичайно, після нього. Має вестися також відповідна просвітницька робота у суспільстві. Тільки при належній увазі до цих і багатьох інших питань, пов'язаних із забезпеченням необхідних умов для народження і розвитку здорової дитини, можна з оптимізмом дивитись у майбутнє.

Висновки. Покращення екологічної ситуації в Україні, забезпечення екобезпечного розвитку локального соціуму можливе при вирішенні наступних питань: 1. Для дбайливого ставлення гірничовидобувних підприємств до мінеральної сировини та зменшення її необгрунтованих втрат потрібні докорінні зміни в ставленні до мінерально-сировинної бази нашої країни, вироблення чіткого механізму управління і необхідного державного нагляду за використанням та охороною надр. 2. Забезпечення використання в народному господарстві відходів видобутку і переробки корисних копалин і звільнення при цьому десятків тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, покращуючи екологічну ситуацію. 3. Введення до складу орних земель тих, що раніше були виведені. 4. Розробка заходів з відтворення родючості грунтів. 5. Будівництво нових та реконструкція старих складських приміщень для зберігання добрив для повного задоволення потреб у цьому. 6. Забезпечення існування різних форм власності на землю, зведення розораність території України до екологічно обгрунтованих норм, здійснення випуск сільськогосподарських машин, які б не переущільнювали грунти, впровадження нових нормативів відведення земель для несільськогосподарських потреб. 7. Оновлення промислових технологій використання води та запровадження обліку її використання. 8. Заборона використання застарілих і неефективних технологій, що призводять до надмірних викидів і збільшення рівнів забруднення. 9. Забезпечення застосування альтернативних видів моторного палива з меншим вмістом свинцю, переведення дизельних автомобілів на використання газодизельних сумішей, що зменшує димність відпрацьованих газів та вміст у них токсичних сполук. 10. Спрямування діяльності людства, зокрема держави на відтворення здорової, повноцінної людини. 11. Створення в Україні розгалуженої і доступної системи медико-генетичних консультацій.

У подальших дослідженнях можна здійснити конкретніше обґрунтування окремих запропонованих напрямків, побудувати рекомендації та алгоритми реалізації окремих викладених питань, розробку нових філософських концепцій стосунків людини з природою.


Використана література:

1. Вернадский В.И. Биосфера. – Л.,1926.

2. Євдокимова В.В. Бідність як світова проблема і трансформація українського суспільства./ В.Євдокимова// Нова парадигма.- 2008.-№81.-С.24-26.

3. Ковальов С.Н. Знание Сократа и неведение софистов./ С. Ковальов// Нова парадигма.- 2008.-№77.-С.120-123.

4. Переход России к устойчивому развитию: носферная стратегия/ А.Д.Урсул.– М., 1998.-125с.

5. Радей А.С. До питання про співвідношення понять «культура» і «екологічна культура»./ А. Радей// Нова парадигма.- 2008.-№80.-С.79-82.

6. Сидоренко С.В. Філософія виживання людства у глобалізованому світі/ С.Сидоренко // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.:Центр духовної культури, 2006.- №55.-С.37-42.


У статті аналізується проблема пошуку екобезпечного розвитку людства, забезпечення умов нормального функціонування локальних соціумів.


Ключові слова: екобезпечний розвиток, цивілізація, навколишнє середовище, демографічна ситуація.


В публикации анализируется проблема поиска экобезопасного развития человечества, обеспечения условий нормального функционирования локальных социумов.


Ключевые слова: экобезопасное развитие, цивилизация, окружающая среда, демографическая ситуация.


The problem of search of the ecologically safe development of humanity, providing of normal operating conditions of the local society is analysed in the article.


Keywords: ecologically safe development, civilization, environment, demographic situation.Схожі:

Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих iconФілософське осмислення системи освіти Кременчука в ХІХ ст
Г. Ф. Москалик, доцент, к філос н., начальник Управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради
Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих iconФілософське осмислення реформування освіти Кременчука у 1956-1964 р р. в епоху десталінізації та початку науково-технічної революції
Г. Ф. Москалик, к філос н., начальник Управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради
Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих iconПоложенн я
...
Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих iconТестові завдання з курсу “Релігієзнавство”
Конфесійне, богословське і релігійно-філософське та неконфесійне, академічне, філософське і конкретно-наукове
Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих iconСутність поняття ікт-компетентності педагога
У системі безперервної освіти дорослих компетентність є однією з основних характеристик результативності освіти в ланцюжку понять:...
Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології в Луганській області
Мета олімпіади: розвиток у школярів інтересу до наукової діяльності щодо вирішення екологічних проблем, підвищення творчої активності...
Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих iconПоложення про обласний огляд-конкурс учнівських екологічних агітбригад мета та головні завдання конкурсу
Головною метою конкурсу с активізація екологічного руху в області, формування екологічної культури учнівської молоді, привернення...
Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих iconТема Філософське вчення про буття (онтологія) 1 Філософське усвідомлення світу, його сутність та проблеми
Ми закінчили розгляд різних напрямків світової філософії. Тепер приступимо до з’ясування однієї з найважливіших тем філософської...
Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих iconО. М. Кротенко формування світогляду учнів засобами екологічної освіти у позашкільному закладі
Успішне розв’язання екологічних проблем, збереження природи для нащадків, під силу тільки людям з високим рівнем екологічної культури...
Філософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих iconТема: Олександр Довженко. «Зачарована Десна». Автобіографічний характер твору. Джерела становлення особистості письменника. Філософське осмислення краси людини і природи
Справжнього мистецтва, дошукатися до джерел творчості О. Довженка, навчити робити власні висновки з прочитаного тексту, розвивати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи