Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент icon

Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент
НазваТема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент
Дата конвертації05.12.2012
Розмір445 b.
ТипДокументи


Тема: “ОНТОЛОГІЯ”

 • Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент


План 1.Філософський зміст проблеми буття. 2.Свідомість. 3.Діалектика та її альтернативи.Філософський зміст проблеми буття

 • Знання про світ – складова частина вчення про людину. Світ – це єдність природної і суспільної дійсності, зумовленої практичною діяльністю.

 • Типологія світу, в якій людина – це мікрокосм, а Всесвіт – макрокосм, бере початок з міфологічного ототожнення природного і людського буття.Буття – це все те, що існує.

 • Німецький філософ ХХ ст. М.Хайдеггер: “Буття – це присутність у часі”

 • (т.т. динамічний, активний, дієвий характер буття)

 • Філософське осмислення буття дається онтологією.

 • Онтологія – це вчення про суще, про першооснови буття: система найзагальніших понять, за допомогою яких здійснюється осягнення дійсності.У центрі філософії М.Хайдеггера стоїть проблема “сенсу буття”, яке розкривається через аналіз суб`єктивного людського існування.

 • Серед основних форм буття розрізняються:

 • Буття речей (тіл) і процесів;

 • Буття людини.

 • Буття духовного (ідеального).

 • Буття соціального, яке ділиться на буття індивідів і соціумів, спільнот.Буття духовного – особливе місце в онтології

  • Дух в міфології ототожнюється з дією сил природи (вітер, гром, блискавка тощо).
  • Дух в релігії означає душі людей, які мають розум; надприродні сили Бога.


“ Дух ” – здатність людини мислити, відчувати, виявляти вольові зусилля (філос. зміст)

 • Дух – це внутрішній світ людини. Завдяки взаємодії людини і світу відбувається процес відображення всього, що оточує людину в її свідомості. Свідомість – здатність мозку людини цілеспрямовано відображати буття світу, перетворювати його в образи і поняття. Свідомість: індивідуальна, групова та суспільна. • Єдність матерії, руху, простору, часу

 • “ Матерія ” – це об`єктивно реальне буття світу в часі, просторі, русі, детерміноване і пізнаване людиною.

 • “ Рух ” – це найважливіший атрибут матерії, спосіб її існування. У світі немає матерії без руху і руху без матерії. Рух вважається абсолютним, спокій – відносним: спокій – це лише елемент руху. Тіло, що перебуває у спокої відносно Землі, рухається відносно Сонця.Рух виявляється у багатьох формах.

 • В процесі розвитку матерії з`являються якісно нові і більш складні форми руху. Кожному рівню організації матерії (жива, нежива природа, суспільство) притаманна своя, властива лише їй, багатоманітність форм руху. Кількість форм руху безкінечна, рух невичерпний за своєю багатоманітністю, як і матерія.Джерело руху – сама матерія

 • Матерії притаманна здатність до саморуху.

 • Рух матерії – це процес взаємодії різних протилежностей, які є причиною зміни конкретних якісних станів.

 • Матерії притаманна здатність до руху та саморуху.Рух матерії – це процес взаємодії різних протилежностей.

 • Розвиток – це зміна матеріального і духовного світу, його перехід від старого до нового.

 • Розвиток – універсальна властивість Всесвіту, самоперехід до більш високого рівня організації.

 • Саморух відображає зміну світу під дією внутрішніх суперечностей.Простір і час – це філософські категорії, за допомогою яких позначаються основні форми існування матерії

 • Простір і час – форми існування матерії. Кожна частинка світу має власні просторово – часові характеристики.Простір – така форма існування матерії, її атрибут, яка характеризується співіснуванням об`єктів, їхньою взаємодією, протяжністю, структурністю та ін. ознаками.

 • Час – це внутрішньо пов`язана з простором і рухом об`єктивна форма існування матерії, яка характеризується послідовністю, ритмами і темпами, відокремленістю різних стадій розвитку матеріальних процесів.Матеріалізм: ” матерія рухається у просторі і часі ”

 • Теорія відносності Енштейна: “ Простір і час існують не самі по собі, відірвані від матерії, а перебувають в універсальному зв`язку з нею, є сторонами єдиного і багатоманітного цілого ” • У світі довкола немає нічого дивовижнішого і загадковішого за людський розум, інтелект, свідомість.Свідомість сучасної людини – продукт всесвітньої історії, результат діяльності багатьох поколінь.

 • Активна діяльність матерії виходить за рамки звичайних змін і звичайної взаємодії. Вона передбачає існування у матерії іншої властивості, спорідненої з подразливістю й відчуттями.

 • Ця властивість матерії є властивістю відображення.Відображення – це процес, результатом якого є інформаційне відтворення властивостей взаємодіючих об`єктів.

 • Інформація – об`єктивна сторона процесу відображення як властивості всієї матерії. Вона всезагальна. Тому будь-яка взаємодія включає в себе інформаційний процес.Виникнення життя – найвеличніший стрибок у розвитку матерії.

 • Життя – складна форма руху матерії.

 • Живі організми мають такі властивості, яких не існує у неживій природі: подразливість, розмноження, мінливість,спадковість, в основі яких лежить обмін речовин.Нервова матерія – складна за організацією матеріальна система.

 • Поступове удосконалення нервової системи забезпечило виникнення процесів пристосування організмів до навколишнього середовища, сформувало властивість живих істот набувати прижиттєвого досвіду та зберігати його в пам`яті.

 • Вплив середовища із покоління в покоління називається навчанням.П

 • НП

 • ВН.

 • ЗП.

 • ЯВ

 • ОНа

 • ЯЩ

 • Е • ЦО

НД

 • ТО

 • Д

ЩКол

ВсіН

 • П • С4. Прийом відвідувачів

 • Організаторська робота керівника немислима без контактів з підлеглими і працівниками вищих органів управління, з представникам постачальників, партнерів по господарських операціях, контролюючих органів, з фізичними особами, які відвідують дану організацію для вирішення особистих питань.Прийом відвідувачів

 • У ході таких контактів, як правило, здійснюваних у процесі прийому керівником відвідувачів, останній одержує досить цінну інформацію, необхідну для процесів прийняття рішень, найголовніше, - для удосконалення ходу виконання.^ При вирішенні питань прийому відвідувачів необхідно пам’ятати одне важливе правило: час відвідувача не менш цінний, ніж час працівника апарату управління.Дотриманню цього правила сприяють:

 • а) встановлення певних днів та годин прийому відвідувачів зі службових та особистих питань;Прийом відвідувачів зі службових питань потрібно встановити протягом всього робочого тижня в певні години, наприклад, післяобідньої перерви.

 • Тоді керівник до обіду може займатись вирішенням поточних питань, а після обідньої перерви поряд з вирішенням цих питань, приймати відвідувачів – представників підприємств та інших організацій і установ, які пов’язані своїми господарськими взаємовідносинами.Час для прийому відвідувачів з особистих питань, а також працівників колективу краще визначити по днях тижня, поділивши ці обов’язки між керівником та його заступниками.

 • Відвідувачів з особистих питань також краще приймати у другій половині робочого дня, коли керівник вже менше завантажений вирішенням оперативних питань керівництва.Час для прийому відвідувачів повинен бути священним для керівника, тобто його не можна займати вирішенням управлінських питань, нарадами і т.п., включаючи виклики у вищі організації.

 • На випадок його раптової відсутності керівник повинен обов’язково доручити прийом відвідувачів своєму заступнику.В удосконалені практики прийому відвідувачів важливу роль відіграє їх інформаційне обслуговування.

 • Якби відвідувачі знали до кого вони повинні звертатись з певного питання, як його викласти, які і де дістати документи, яка буде форма одержаної відповіді, а крім того, орієнтуватись у тому, якими критеріями керується організація, вирішуючи питання, то, без сумніву, кількість відвідувань зменшилась би в значній мірі, а заяви та інші документи надсилались би поштою.Деякі особливості має прийом з особистих питань працівників

 • Всі працівники повинні бути ознайомлені з місцем і годинами прийому з особистих питань. Причому, бажано, щоб вони наперед повідомляли секретарю особисто або телефоном про наступний візит і його цілі, оскільки без цього складно встановити число можливих відвідувачів і підготуватись до прийому.^ Прийом співробітників з особистих питань характеризується такими особливостями:

 • - ініціатива належить, як правило, відвідувачу і, відповідно, тема або предмет розмови визначається ним;Прийом співробітників з особистих питань характеризується такими особливостями:

 • - особиста зацікавленість відвідувача у вирішенні того чи іншого питання може призвести до емоційного напруження ситуації і потрібно бути готовим до цього;До приходу відвідувача керівник повинен ознайомитись із суттю справи

 • Доцільно наперед потурбуватись про те, щоб не заважали проведенню прийому, наприклад, доручити секретарю чи помічнику обмежити доступ непередбачених відвідувачів, відповідати на телефонні дзвінки, що не потребують оперативного вручання керівника.При переході до основної теми розмови потрібно створити невимушену обстановку, яка сприяла б обміну думкам, а потім надати відвідувачу можливість висловити своє прохання

 • Роблячи якісь зауваження в ході розмови, слід рахуватися з психічним станом співробітника, уникати різних формулювань, які можуть викликати небажану реакцію відвідувача і зашкодити з’ясуванню суті справи.При підведенні підсумку бесіди не рекомендується поспішати з висловленням своєї точки зору

 • Спочатку потрібно детально обговорити і обдумати ситуацію, яка склалась, і тільки потім чітко сформулювати аргументовану думку. У випадку неможливості задовольнити побажання чи прохання співробітника необхідно роз’яснити причини відмови, але в жодному випадку не давати обіцянок, які не можна виконати.Однією з важливих форм керівництва є бесіди з працівником за ініціативою керівника

 • Практично необхідність в них виникає щоденно в процесі виконання керівником своїх функцій, причому приводи до цього надзвичайно різноманітні і можуть зачіпати буквально всі аспекти діяльності організації.Важливо наперед підготуватись до кожної розмови. З’ясувати її причини, мету, а також склад її учасників, забезпечити нормальну обстановку для її проведення, підготувати необхідні документи та інше.

 • Особливу увагу необхідно приділити ознайомленню з індивідуальними особливостями очікуваного співрозмовника.Щоб вона виявилась корисною, доцільно дотримуватись деяких порад, у числі яких нагадаємо основні:^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Анкундинов Ю.А. Хозяйственный руководитель. Стиль и методы работы. М.: Экономика, 1988.

 • 2. Вудком М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. М.: Изд-во Дело, 1991.

 • 3. Зайверт Л. Ваше время – в наших руках. М.: Экономика, 1990.

 • 4. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. М.: Экономика, 1990.

 • 5. Ниссинен Й. Зоутилайнен. Время руководителя: эффективность использования. М.: Экономика, 1988.Дякую за увагу! До зустрічі!

Схожі:

Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconТема лекції: Фінансово-господарська діяльність керівника навчального закладу Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент

Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconТема: Основні риси сучасної епохи Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент
Сутність науково-технічної революції Науково-технічна революція бере початок у середині 50-х років ХХ ст
Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconТема: Основні риси сучасної епохи Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент
Сутність науково-технічної революції Науково-технічна революція бере початок у середині 50-х років ХХ ст
Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconФілософське осмислення екологічних проблем в системі освіти для дорослих
Москалик Геннадій Федорович, начальник управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради, кандидат філософських наук
Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconГ. Ф. Москалик, кандидат філософських наук, доцент можливості верифікації продуктивності допрофесійної підготовки у регіоні
Закріпленню вказаних позицій у державі та введенню виважених компетентних змін у галузі освіти повинне сприяти і чинне законодавство,...
Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconКодекс україни
України; Тихий В. П., доктор юридичних наук, професор, члеи-кореснондент Академії правових наук України; Тютюгін В. І., кандидат...
Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Тема: “онтологія” Москалик Геннадій Федорович, кандидат філософських наук, доцент iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету
Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи