Самостійна робота студентів icon

Самостійна робота студентів
Скачати 97.09 Kb.
НазваСамостійна робота студентів
Дата конвертації05.12.2012
Розмір97.09 Kb.
ТипДокументи

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Бюджетна система» включає такі форми:

самостійна робота з літературними джерелами та Інтернет-ресурсами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій;

підготовка до семінарських, практичних занять; підготовка до виконання завдань модульних контрольних робіт;

виконання різних видів робіт, перерахованих у картці самостійної роботи студента;

систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед екзаменом (поточним модульним контролем).

Самостійна робота студентів оцінюється викладачем під час проведення семінарських, практичних занять відповідно до визначених критеріїв.

^ Завдання для самостійної роботи студентів для груп ДФ-44, ДФ-45, ФП-46, ОП-47, БС-48 (ФЕФ)

(58 год.)

Модуль І Змістовий модуль 1. Бюджет та бюджетний дефіцит

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави (2 год.)

 1. Призначення бюджету.

 2. Роль бюджету у фінансово-кредитному механізмі.

 3. Фактори, які впливають на формування і використання бюджету: економічні,
  соціальні і політичні.

Рекомендована література: 1,2,3,14,15,16,33,38,39,53,55,56.

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави (14 год.)

 1. Організаційні основи бюджетного процесу, організація виконання бюджетів

 1. Роль бюджетного механізму в регулюванні економічних і соціальних процесів в
  державі

 1. Завдання, напрями бюджетної політики на сучасному етапі
 1. Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період

 1. Призначення і роль місцевих бюджетів в бюджетній системі. Доходи та видатки
  місцевих бюджетів, їх суть та джерела формування
 1. Необхідність встановлення бюджетного регламенту на всіх рівнях бюджетної
  системи

 2. Відповідальність органів законодавчої та виконавчої влади за порушення
  бюджетного регламенту

 3. Складання Державного бюджету У країн, інструкції з підготовки бюджетних
  запитів. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету
  України

 4. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет
  України

 1. Матеріали, що додаються до Проекту закону про Державний бюджет України

Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України

 1. Законодавче регулювання місцевих бюджетів. Особливості складання, розгляду та
  затвердження місцевих бюджетів

 2. Системи касового виконання бюджетів: банківська, казначейська, змішана

13. Бюджетний розпис. Порядок внесення та оформлення змін до розпису
14. Казначейська система виконання бюджетів

15. Контроль за виконанням бюджету та повноваження державних органів влади у сфері фінансового контролю

Ретмендоеаналшерашдоа:1,2,3,11,14,15,16,29,33,38,39,42,43,44,46,49,50,51,52,53,55, 56,57.

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування (2 год.)

 1. Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний надлишок, бюджетний
  дефіцит

 2. Заходи щодо подолання дефіциту бюджету в Україні

 3. Методи оптимізації бюджетного дефіциту. Взаємозв'язок дефіциту бюджету і
  державного боргу

Рекомендована література: 2,29,33,38,39,53,55,56.

Змістовий модуль 2. Бюджетна система та міжбюджетні відносини

Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України (8 год,)

 1. Суть та основи бюджетного устрою

 2. Розмежування доходів та видатків між бюджетами

 3. Суть, значення та принципи бюджетного планування

 4. З гадання та методи бюджетного планування

 5. Суть та значення бюджетного прогнозування. Види та методи бюджетного
  прогнозування

 6. Розмежування доходів і видатків між бюджетами

 7. Становлення бюджетних відносин в Англії, Франції, США, Німеччині та Японії

8. Бюджетне прогнозування зарубіжних країн: США, Великобританії, Німеччини,
Франції, Італії, Канади, Японії

Рекомендована література: 2,3,23,24,25,27,28,29,33,38,39,53,55,56,58,59,60,61.

Тема 5. Міжбюджетні відносини в Україні і система бюджетного вирівнювання (2 год.)

1. Суть та значення бюджетного регулювання

 1. Розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системи

 2. Проблеми та напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні. Світова
  практика міжбюджетних відносин

Рекомендоьаналітература: 2,3,25,27,28,29,33,38,39,53,55,56.

Тема 6. Система доходів бюджету (2 год.)

 1. Класифікація податків. Види прямого оподаткування і його роль у системі
  фінансового регулювання. Види непрямих податків, їхні переваги та недоліки

 2. Надходження від приватизації майна державних підприємств. Доходи рентного
  характеру. Інші неподаткові доходи бюджету

 3. Доходи від операцій з капіталом як джерело доходів бюджету

 4. Офіційні трансферти і їх роль у формуванні доходів окремих бюджетів

Рекомендована література: 1,2,3,29,33,38,39,41,43,46,53,55,56.

Модуль II

Змістовий модуль 3. Видатки бюджету на соціально-економічний розвиток та

обслуговування державного боргу

Тема 7. Система видатків бюджету (4 год.)

 1. Необхідність видатків на соціальний розвиток

 2. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб економічного розвитку

 3. Суть та значення кошторисного фінансування

 4. Основні принципи державного фінансування інвестицій

 5. Необхідність позичок з бюджету державним підприємствам. Особливості надання
  державних дотації

Рекомендована література: 2,3,17,25,29,33,38,39,53,55,56.

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку (4 год.)

 1. Склад видатків бюджету на економічну діяльність

 2. Суть, значення та джерела фінансування видатків на науку. Склад видатків на
  науку

 3. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування

 4. Фінансування наукових досліджень у відомчих наукових закладах

 5. Кошторисне фінансування наукових закладів і наукових програм

Рекомендована література: 1,2,3,29,33,38,39,53,54,55,56,60,61.

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу (14 год.)

 1. Видатки на утримання будинків-інтернатів для старих та інвалідів

 2. Формульний підхід до планування видатків на соціальний захист населення

 3. Фінансове забезпечення соціально-культурної сфери

 4. Система освіти на Україні

 5. Джерела фінансування освіти. Склад видатків на освіту

 6. -Додаткові види зарплати вчителів ніколи. Порядок тарифікації вчителів школи

 7. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів

 8. Система закладів охорони здоров'я. Фінансове забезпечення охорони здоров'я

 9. Показники діяльності закладів охорони здоров'я та порядок їх визначення

 10. Посадові оклади медичних працівників та їх підвищення. Доплати та надбавки
  медичним працівникам

 11. Порядок планування поточних та капітальних видатків на охорону здоровая
 1. Склад видатків на культуру і мистецтво за функціональною та економічною
  класифікацією. Джерела фінансування закладів культури і мистецтва

 2. Порядок планування поточних та капітальних видатків на культуру і мистецтво

 3. Фінансове забезпечення розвитку фізичної культури спорту та туризму. Порядок
  планування поточних та капітальних видатків на фізичну культуру і спорт

 4. Особливості державного регулювання діяльності підприємств туристичної сфери
  в Україні

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,9,10,16,18,19,20,21,24,25,26,27,29,33,38,39,53,55,56.

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління (2 год.)

 1. Склад видатків на оборону за функціональною та економічною класифікацією

 2. Джерела фінансування оборони

 3. Видатки бюджету на правоохоронну діяльність і безпеку держави

 4. Видатки бюджету на міжнародну діяльність


Рекомендована література: 2,3,29,31,33,38,39,40,41,43,53,55,56.


Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу (4 год.)

 1. Боргове навантаження в Україні

 2. Економічні та соціальні наслідки державного боргу

 3. Державний борг та особливості боргового фінансування Державного бюджету
  України

Рекомендована література: 2,3,29,31,3338,39,40,41,43,53,55,56.

^ Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів

В освоєнні навчально-програмного матеріалу дисципліни «Бюджетна система» надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів на лекційних, практичних та семінарських заняттях, а й їх самостійна робота. Тільки реальне поєднання всіх форм навчального процесу дасть змогу забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері фінансів, здатних ефективно працювати в умовах ринкової економіки.

У процесі самостійної роботи над матеріалом навчальної дисципліни студент повинен оволодіти як загальнонауковими методами теоретичного узагальнення факторів, так і специфічними статистичними й економічними методами аналізу сучасних економічних відносин. Самостійна робота студента повинна привчати його застосовувати сучасну методику економічного аналізу з використанням графіків, таблиць, діаграм, економічних методів та комп'ютерної техніки.

Самостійна робота студента має своєю метою забезпечити розширення і поглиблення теоретичних знань у сфері бюджету та міжбюджетних відносин, особливостей фінансування соціально-культурної сфери; набуття студентом уміння застосувати теоретичні знання при вирішенні конкретних проблем; опрацювання сучасних наукових праць і використання їх при написанні доповідей на семінарські заняття, статей та тез на наукові студентські конференції.

Студент, який виконує самостійну роботу, отримує досвід самостійного аналізу використаної літератури і статистичного матеріалу, розвиває спроможність творчого наукового мислення, поглиблює свої теоретичні знання, що дасть можливість використати їх у вирішенні проблем у майбутній практичній діяльності.

Навчальною програмою для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» на вивчення дисципліни «Бюджетна система» передбачено 180 годин, з них на самостійну роботу виділено 58 годин.

Структурою навчальної дисципліни «Бюджетна система» передбачена самостійна робота з усіх тем. Окремі питання, які винесені на самостійне вивчення можливість розглядатися студентам разом із викладачем під час проведення консультацій.

Основними видами та формами самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни с: підготовка до семінарського, практичного заняття, робота з конспектом лекцій, опрацювання основної, додаткової літератури, робота з Інтернет-ресурсами; виконання ЩДЗ (написання реферату, науково-пошукової роботи, підготовка доповіді, презентації); аналітичний огляд наукових публікацій за обраною темою, опрацювання статистичних матеріалів; написання наукової статті або тез доповіді; систематизація матеріалу тем змістових модулів та підготовка до написання контрольної роботи.

Для вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання, студентам запропоновано для використання під час підготовки до семінарських, практичних занять список рекомендованої літератури. Опрацьовуючи її, студентам слід керуватись планами цих занять, переліком завдань для самостійного опрацювання і тематикою ШДЗ.

Наполеглива самостійна робота студента над літературними джерелами виробить у нього аналітичне мислення, сформує власний погляд на теоретичні і практичні проблеми функціонування бюджетної системи, міжбюджетних відносин, навчить його робити обгрунтовані висновки і пропозиції під час вирішення актуальних питань особливостей фінансових відносин в умовах економічних реалій.

Студент повинен вміти самостійно підбирати літературні джерела з будь-яких проблемних питань розвитку міжбюджетних відносин як у теоретичному, так і в практичному їх аспекті. Літературні джерела повинні містити повний список нормативно-правових актів, монографій, брошур, статей, які стосуються того чи іншого проблемного питання. Процес формування літературних джерел передбачає складання картотеки на основі використання відповідних бібліотечних каталогів (систематичного каталогу наукової. навчальної та довідкової літератури бібліотеки БДФА; каталогу періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів - у читальному залі бібліотеки). Студент повинен досконало знати, в яких періодичних виданнях публікуються матеріали з особливостей сучасної бюджетної політики держави тощо. Найбільша кількість публікацій із вищеназваних проблем міститься в виданнях: «Голос України», «Урядовий кур'єр»,

«Фінанси Украни», «Казна» тощо. Законодавчi i нормативно-правовi акти публiкуються у вiдомостях «Верховної Ради України» та в iнших перiодичних виданнях. Статистична iнформацiя мiститься у спецiальних виданнях Держкомстату України, Мiнекономiки, Мінфiну, Державної податкової адмiнiстрацiї Украни, Нацiонального банку України тощо. Крiм того, доцiльно використовувати iнформацiю, що розмiщена на рiзноманiтних сайтах мережi Iнтернет, якi мають фiнансове спрямування.

Контроль за рiвнем знань студентiв з питань, що передбаченi для самостiйного винчення, здiйснюсться такими методами:
- шляхом усного опитування студентiв пiд час семiнарських, практичних заняъ;
- вирiшення тестових завдань з окремих тем навчально диециплiни:,
- пiд час проведения модульного контролю знань студентiв — виконання модульних контрольних робiт;

- пiд час виконання ІНДЗ;

- при проведеннi екзамену.Схожі:

Самостійна робота студентів iconСамостійна робота самостійна робота
Самостійна робота – вид позааудиторної роботи студента навчального характеру. Вона спрямована на вивчення програмного матеріалу навчального...
Самостійна робота студентів iconЗавдання для самостійної роботи студентів для груп фк-201-207
Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних занять
Самостійна робота студентів iconСамостійнА роботА з аналітичної хімії для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) на осінній семестр 2005-2006 н р

Самостійна робота студентів iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародні відносини. Викладається на І курсі 2 семестру в обсязі 72 години, з них лекцій – 20 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Самостійна робота студентів iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародні відносини. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 37 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Самостійна робота студентів icon«Основи наратології»
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Fundamentals of Cognitive Narratology”/ “Основи когнітивної наратології” передбачає...
Самостійна робота студентів icon«Основи наукових досліджень»
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
Самостійна робота студентів iconЗворотний зв'язок у навчанні учнів із затримкою психічного розвитку
Тут використовуються загальноприйняті механізми: диференційований підхід, індивідуальна робота, корекційна робота, самостійна і контрольна...
Самостійна робота студентів iconЛ. Б. з досвіду своєї роботи над проблемною темою Самостійна робота на урок
...
Самостійна робота студентів iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародне право. Викладається на ІІІ курсі 5 семестру в обсязі 90 годин, з них лекцій – 37 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи