Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета icon

Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета
Скачати 180.66 Kb.
НазваАнотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета
Дата конвертації26.11.2012
Розмір180.66 Kb.
ТипДокументи

Анотація

до програми з дисципліни «Фінанси підприємств»

Мета дисципліни – навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх сторонах фінансової діяльності суб'єктів підприємницької діяльності на тлі правового простору, що створений в Україні нормами фінансового законодавства.

Завдання дисципліни полягають у:

- з'ясуванні сутності фінансових ресурсів підприємств, методів та джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємств;

- набутті навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, прибутку і його розподілу, впливу оподаткування на використання прибутку, визначенні потреби в обігових коштах, джерел фінансування відтворення основних виробничих засобів;

- оволодінні методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, санації підприємств.

Предметом вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" є процеси формування, розподілу і використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб виробництва і реалізації продукції та здійснення інших видів підприємницької діяльності.

Тема 1. Основи фінансів підприємств

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств

Тема 3. Грошові надходження підприємств

Тема 4. Формування і розподіл прибутку

Тема 5. Оподаткування підприємств

Тема 6. Обігові кошти

Тема 7. Кредитування підприємств

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

Тема 11. Фінансова санація підприємств

Список рекомендованої літератури


Основна література


 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 3436-ІV. Із змінами та доповненнями.

 2. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України ві 18 червня 1991 року №1201-XII. Із змінами та доповненнями.

 3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121- ІІІ. Із змінами та доповненнями.

 4. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року №1560-ХІІ. Із змінами та доповненнями.

 5. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року №1251-ХІІ. Із змінами та доповненнями.

 6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV. Із змінами та доповненнями.

 7. Про лізинг: Закон України прийнятий Верховною Радою України від 11 грудня 2003 року. Із змінами та доповненнями.

 8. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-ІІІ. Із змінами та доповненнями.

 9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ. Із змінами та доповненнями.

 10. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року №1058 - ІV. Із змінами та доповненнями.

 11. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 року №2240-ІІІ. Із змінами та доповненнями.

 12. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 року №2213-ІІІ. Із змінами та доповненнями.

 13. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР. Із змінами та доповненнями.

 14. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 року №283/97-ВР. Із змінами і доповненнями.

 15. Про плату за землю: Закон України в редакції Закону N 378/96-ВР від 19.09.96. Із змінами та доповненнями.

 16. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів: Закон України від 18 лютого 1997 р. Із змінами та доповненнями.

 17. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №18-92. Із змінами та доповненнями.

 18. Про місцеві податки та збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №56-93. Із змінами та доповненнями.

 19. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Затверджено наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 N 14.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87. // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 // Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 13 (1046).

 32. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджено постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.// Все про бухгалтерський облік. - 2004. - № 37 (948).

 33. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджено постановою правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637// Все про бухгалтерський облік. - 2005. - № 11 (1044).

 34. Азаренкова Г. М., Журавель Т. М., Михайленко Р. М.. Фінанси підприємств: Навч. посібник для самост. вивчення дисципліни — 2. вид., випр. і доп. — К. : Знання-Прес, 2007. — 288с.

 35. Бондаренко Н. І., Войчук Г. І. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для студ. екон. ф-ту різних форм навчання — Х. : ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2005. — 62с.

 36. Біла О.Г. Фінанси підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ. – Львів. Магнолія 2006, 2008. – 383 с.

 37. Білик М. Д. та ін. Фінанси підприємств: практикум : Навч. посібник – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 196 с.

 38. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 271 с.

 39. Гриб С.М. Фінанси підприємств: в таблицях та схемах. Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 224 с.

 40. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання -Прес, 2004. - 424 с.

 41. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник. – К: КНТ, 2009. – 272 с.

 42. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Кондор, 2003. - 364 с.

 43. Любенко Н. М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К: ЦУЛ , 2009 р.– 264 с.

 44. Онисько С. М., Марич П. М.Фінанси підприємств: Підручник. - 2-ге вид., випр. i доп. - Львів: Магнолія 2006, 2008. - 366 c.

 45. Партин Т.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

 46. Рудницька О. М. та ін. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / О.М. Рудницька, О.Й. Вівчар, Р.Й. Желізняк, І.Я. Цигіль – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. – 208 с.

 47. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. Навчальний посібник для економічних спеціальностей .- 3-є вид. - К.: ЦУЛ, 2004. - 460с.

 48. Філімоненков О. С., Дема Д. І. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: Алерта, 2009. – 496 с.

 49. Фінанси підприємств: Навч. посібник: Курс лекцій / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 268 с.

 50. Фінанси підприємств: Підручник / A.M.Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.– 7-те вид., без змін - К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

 51. Шило В.П., Ільіна С.Б., Доровська С.С., Барабанова В.В. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): Теоретично-практичний посібник. - К.: Професіонал, 2006. – 288 с.Додаткова література


 1. Аксьонова Т.М., Гулько Л.Г. Фінансові ресурси підприємства: оптимізація структури капіталу // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспект: збірник статей II Всеукраїнської наук.-прак. конференції молодих учених та студентів, 14-15 травня 2009 р. – Хмельницький, 2009. – Т.2. – С. 7-8.

 2. Бердар М.М. Податкова система як елемент управління фінансовими ресурсами підприємств // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №12. – С. 51-56.

 3. Бердар М.М. Бюджетування у системі управління фінансовими ресурсами підприємств // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №5. – С. 82-88.

 4. Білик М.Д. Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах // Фінанси України.– 2006.– №4.

 5. Бланк И.А. Основи финансового менеджмента.- К.: Ника - Центр, Эльга, 1999.-425 с.

 6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001.-528с.

 7. Вульчин Н.Я., Нікіфоряк Л.С. Аналіз фінансового стану підприємств у кризових умовах економіки // Розвиток національної економіки в умовах євроатлантичної інтеграції та світової фінансової кризи: матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції молодих учених та студентів, 5-6 березня 2009 р. – Чернівці, 2009. – С. 97-299.

 8. Гарькава Л.О. Підходи щодо сутності управління оборотним капіталом підприємства // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем Європейської інтеграції: збірник наукових статей у 2 т. – Х.: Континент, 2008. – Т.2. – С. 218-220.

 9. Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 10. Джеппарова З.Р. Методические подходы оценки показателей финансовой независимости предприятия // Науковий вісник БДФА. Економічні науки: збірник наукових праць.– Чернівці, 2008. – Вип.4. – С. 97-106.

 11. Зеленська І. В. Особливості кредитної політики підприємства // Держава та регіони. – 2007. - № 3. – С. 281-285.

 12. Івашківська І. Фінансовий аналіз злиттів та поглинань компаній // Фінансовий ринок України. – 2008. - № 2. – С. 29-33.

 13. Ковалюк О.М Методологічні основи фінансового механізму // Фінанси України.– 2003.– №4. – С.51–59.

 14. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006.– 520с.

 15. Лисенко А.В., Сніжко Т.О. Обґрунтування вибору фінансової стратегії підприємства // Держава та регіони. – 2009. – №1. – С. 109-113.

 16. Матвійчук А. В. Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки // Фінанси України. – 2007. - № 12. – С. 115-128.

 17. Мищак О.В., Чий І.Р. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів:„Магнолія-2006”, 2007. – 216 с.

 18. Мозенков О.В. Механізм управління процесом санації підприємств – банкрутів // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 122-126.

 19. Поддєрьогін А. М., Невмержицький Я. І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства // Фінанси України. – 2007. - № 11. – С. 119-127.

 20. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 630 с.

 21. Приказюк О. Прибуток у формуванні фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств // Банківська справа. – 2009. – №2. – С. 82-88.

 22. Прокопець Л.В. Суть фінансового стану підприємства // Розвиток національної економіки в умовах євроатлантичної інтеграції та світової фінансової кризи: матеріали Міжнародної наук.-прак. конференції молодих учених та студентів, 5-6 березня 2009 р. – Чернівці, 2009. – С. 297-299.

 23. Роговий А. В. Концептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 1.- С.45-50.

 24. Соловйова Н. І. Концептуальна модель системи фінансового прогнозування в агропідприємствах // Економіка АПК. – 2008. - № 1. – С. 64-71.

 25. Ширягіна О. Є. Прибуток підприємства: історичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007 – Випуск 12. – С. 156-159.

 26. Шморгун Н. П., Головко І. В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.

 27. Шумило О.Ю. Шляхи вдосконалення аналізу та оцінки операційних, фінансових та інших витрат на підприємстві // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №3. – С. 25-28.

Інтернет – ресурси


 1. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 2. www.bank.gov.ua – Національний банк України

 3. www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

 4. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

 5. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

 6. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень

 7. www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від __ __________2010 р.

Завідувач кафедри

д.е.н.,проф.ПрядкоВ.В.

(підпис)


^ Структура навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”

на 2010-2011 н.р.

для груп ЕП-34, ЕП-35 (ОЕФ)


Укладач: асистент Гнідан В.І.

з/п


Тема

всього

Розподіл навчальної роботи (години)

Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали)

^ Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

Лекційні заняття

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота, ІНДЗ

Скорочення

^ МОДУЛЬ I.

Змістовий модуль 1. Суть фінансів підприємств та їх організація

1

Основи фінансів підприємств

7

2

2

2

5

1

5

25

2

Організація грошових розрахунків підприємств

8

2

2

3

1

5

3

Грошові надходження підприємств

10

2

2

5
5

4

Формування і розподіл прибутку

10

2

2

5
5

5

Оподаткування підприємств

12

2

2

7
5

Модульна контрольна робота №1

10

10

^ Змістовий модуль 2. Оцінка основних аспектів діяльності підприємства та здійснення їх планування

6

Обігові кошти

10

4

2

3

6
5

30

7

Кредитування підприємств

8

2

2

3
5

8

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

10

4

2

3
5

9

Оцінка фінансового стану підприємства

13

4

6

2
5

10

Фінансове планування на підприємствах

10

2

2

5
5

11

Фінансова санація підприємств

10

2

2

5
5

Модульна контрольна робота №2

10

10

^ МОДУЛЬ II. Індивідуальна та самостійна робота
10

Заохочувальний бал (за активність та відвідування занять)

5

^ Загальна кількість годин/балів

108

28

26

43

11

2
100Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Бюджетна система України» включає такі форми:

 • самостійна робота з літературними джерелами та Інтернет-ресурсами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій;

 • підготовка до семінарських, практичних занять;

 • підготовка до виконання завдань модульних контрольних робіт;

 • виконання різних видів робіт, перерахованих у картці самостійної роботи студента;

 • систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед екзаменом (поточним модульним контролем).

Самостійна робота студентів оцінюється викладачем під час проведення семінарських, практичних занять відповідно до визначених критеріїв.


^ Завдання для самостійної роботи студентів

для груп ЕП-34, ЕП-35 (ОЕФ)


(43 год)


Змістовий модуль 1. Суть фінансів підприємств та їх організація


Тема 1. Основи фінансів підприємств

(2 год)


 1. Сутність державного регулювання формування фінансових ресурсів.

 2. Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

 3. Особливості організації фінансів залежно від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.^

Рекомендована література: 1, 3, 20-23, 31, 34, 36, 38-42, 47, 48, 50, 52, 56, 64Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств

(3год)

 1. Порядок відкриття підприємствами рахунків у банку, їх види. Використання коштів з поточного рахунку.

 2. Розрахунки заліку взаємної заборгованості.

 3. Економічні та фінансові санкції у системі грошових розрахунків та платежів.^

Рекомендована література: 1, 3, 7, 8, 21-23, 32, 34, 38-42, 47, 50, 56Тема 3. Грошові надходження підприємств

(5 год)

 1. Методи ціноутворення.

 2. Значення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) в діяльності підприємства.

 3. Фактори, що впливають на розмір виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

 4. Надходження від надзвичайних подій.


Рекомендована література: 4, 21, 22, 28, 33, 35, 36, 39,40, 42,43, 45, 50, 57, 70


Тема 4. Формування і розподіл прибутку

(5 год)


 1. Характеристика прибутковості підприємств України за галузями економіки.

 2. Формування прибутку від фінансових операцій.

 3. Формування прибутку від іншої звичайної діяльності підприємства.

 4. Формування надзвичайного прибутку.

 5. Розподіл і використання прибутку підприємств.


Рекомендована література: 4, 20-23, 29, 31, 36, 39,41, 43, 45, 47, 51, 72, 76, 78


Тема 5. Оподаткування підприємств

(7 год)


 1. Пільги щодо сплати ПДВ.

 2. Визначення оподатковуваного прибутку підприємств.

 3. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств.

 4. Місцеві податки та збори, які сплачують підприємства.

 5. Обовязкові відрахування підприємств у цільові державні фонди та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.


Рекомендована література: 5, 10-18, 29,30, 36, 39,40, 43, 44, 47, 50, 53


^
Змістовий модуль 2. Оцінка основних аспектів діяльності підприємства та здійснення їх плануванняТема 6. Обігові кошти

(3 год)


 1. Система організації оборотних коштів підприємства.

 2. Необхідність визначення потреби в обігових коштах.

 3. Вплив розміщення оборотних коштів підприємства на його фінансовий стан.


Рекомендована література: 20-22, 25-28, 34, 35, 38, 39, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 59, 60, 65, 77


Тема 7. Кредитування підприємств

(3 год)


 1. Кредитний договір: сутність і порядок укладання. Відповідальність сторін за порушення кредитного договору.

 2. Способи отримання кредиту.

 3. Порядок погашення кредиту. Позичковий процент. Фактори, що на нього впливають, джерела сплати.

 4. Кредитування малих та середніх підприємств.


Рекомендована література: 1–3, 7, 8, 27, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 56, 62, 68


Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

(3 год)


 1. Фактори, що впливають на структуру основних засобів підприємства.

 2. Фінансування капітальних вкладень залежно від способу проведення капітальних робіт.

 3. Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення.


Рекомендована література: 20, 21, 24, 35, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 58, 60, 65, 71, 77


Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства

(2 год)


 1. Зміст ділової активності підприємства та показники, що її характеризують.

 2. Аналіз ліквідності балансу.

 3. Типи фінансової стійкості підприємства.


Рекомендована література: 6, 9, 19, 20-24, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 71, 73, 77


Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

(5 год)


 1. Інформаційна база фінансового планування.

 2. Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і здійснення платежів, його призначення.

 3. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування.

4. Бізнес - план підприємства, його значення у збільшенні прибутку.

5. Сутність та значення контролінгу.

^

Рекомендована література: 1, 20-27, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 57, 65, 74, 75Тема 11. Фінансова санація підприємства

(5 год)


 1. Санаційний аудит.

 2. План санації.

 3. Державна фінансова підтримка санацій підприємства.

 4. Санація реорганізацією. Приватизаційні аспекти санації субєктів господарювання.

 5. Черговість задоволення вимог кредиторів.

 6. Мирова угода як один з шляхів вирішення справи про банкрутство..

Рекомендована література: 1, 9, 19-27, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 57, 63, 65, 69
Схожі:

Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета iconПояснювальна записка з метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі тем дисципліни, які складені
З метою складання вступних випробувань з дисципліни «Фінанси підприємств ii» студентам пропонується 120 тестів та 30 задач в розрізі...
Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета iconАнотація до навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»
В сучасних умовах підприємство є головним суб'єктом господарювання, незалежним товаровиробником, економічний простір для якого практично...
Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета iconАнотація до навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»
В сучасних умовах підприємство є головним суб'єктом господарювання, незалежним товаровиробником, економічний простір для якого практично...
Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета iconМісце фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни
Крім того, важливе значення набуває стадія розвитку (формування) економіки: зокрема, для пострадянських країн характерним є становлення...
Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета iconЛекція 7 Вплив психологічних факторів на фінанси та діяльність бірж
Фінанси як сукупність всіх коштів, що перебувають у розпорядженні держави, банків, підприємств, а також система їхнього формування,...
Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета icon1: Основи фінансів підприємств
Тому можна стверджувати, що фінансове становище усієї країни визначається станом фінансів підприємств. Вихідним моментом у розумінні...
Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета iconПротокол № від 2010р. Завідувач кафедри д е. н., професор В. В. Прядко Структура навчальної дисципліни "Фінанси" на 2010-2011 н р. для груп: еп-24, еп-25 (оеф)
Структура навчальної дисципліни “Фінанси” на 2010-2011 н р для груп: еп-24, еп-25 (оеф)
Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінанси підприємств”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2010 р. – 28 с
Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Кооперативне право за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напрямів підготовки
...
Анотація до програми з дисципліни «Фінанси підприємств» Мета iconПрограма вступних іспитів до аспірантури
Вступники до аспірантури складають вступний іспит із спеціальності в обсязі навчальних програм для спеціаліста з навчальних дисциплін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи