Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України icon

Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України
Скачати 83.25 Kb.
НазваТема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України
Дата конвертації26.11.2012
Розмір83.25 Kb.
ТипРеферат

8. Тематика рефератів та критерії їх оцінювання

 

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці


1.      Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України.

2.      Особливості структури фінансового ринку та діяльності його суб'єктів в Україні та закордоном.

3.      Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа.

4.      Заощадження та інвестиції: особливості їх формування в Україні.

5.      Механізми забезпечення ефективного кругообігу фінансових ресурсів.

6.      Особливості функціонування українського ринку золота і дорогоцінних металів.

7.      Особливості розвитку фінансового ринку в Україні протягом 1998-2009 років.

8.      Аналіз тактичних та стратегічних напрямків розвитку фінансового ринку України (по окремих сегментах).

9.      Світова фінансова криза та її вплив на вітчизняний ринок фінансових послуг.

 

Тема 2. Регулювання фінансового ринку

1.      Державне регулювання фінансового ринку в Україні, його значення та основні механізми.

2.      Особливості регулювання фінансового ринку в США.

3.      Особливості регулювання фінансового ринку в європейських країнах (за вибором).

4.      Система заходів щодо державного регулювання фінансового ринку в Україні: основні проблеми та механізми їх вирішення (по окремих сегментах).

5.      Антимонопольні заходи держави і створення конкурентного середовища на фінансовому ринку України.

6.      Саморегулівні організації, їх функції та роль на фінансовому ринку. Розвиток саморегулювання на фінансовому ринку України

7.      Міжнародні стандарти розвитку фінансового ринку та їх застосування в Україні (по окремих сегментах).

8.      Механізми реагування української влади на світову фінансову кризу.

 

Тема 3. Фінансові посередники

1.      Роль банківської системи в господарській системі країни. Аналіз функціонування комерційних банків в Україні.

2.      Кредитні спілки та їх роль на ринку фінансового посередництва України.

3.      Особливості фінансових послуг, що надаються ломбардами в Україні.

4.      Сучасний стан і перспективи розвитку факторингових компаній в Україні.

5.      Сучасний стан і перспективи розвитку лізингових компаній в Україні.

6.      Страхові компанії як специфічні фінансові посередники українського та світового ринку фінансових послуг.

7.      Особливості фінансових послуг недержавних пенсійних фондів як контрактних фінансових інститутів в Україні та закордоном.

8.      Роль торговців цінними паперами в забезпеченні руху фінансових ресурсів. Аналіз їх діяльності в Україні.

9.      Інститути спільного інвестування та компанії з управління активами: їх роль та аналіз діяльності на вітчизняному фінансовому ринку.

 

Тема 4. Процентні ставки та їх структура

1.    Вплив політики Національного банку України на формування процентних ставок.

2.    Вплив інфляції на результати фінансових розрахунків.

3.    Роль банківського компаундингу та дисконтування.

4.    Визначення основних параметрів ануїтету: розміру платежу, нарощеної і теперішньої суми.

5.    Сучасні Підходи до визначення процентних ставок.

6.    Роль та значення процентних ставок у структурі економіки України.

 

Тема 5. Ризик і ціна капіталу

1.      Основні тереотичні основи зародження ризику капіталу.

2.      Ризик та ціни капіталу на фінансовому ринку.

3.      Основні методи управління фінансовими ризиками.

4.      Специфіка ціноутворення на фінансовому ринку.

5.      Процес ціноутворення ціни капіталу на фінансовому ринку України.

6.      Основні методи оцінювання вартості капіталу.

 

Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів

1.      Сутність та види облігацій.

2.      Методика обліку облігацій власної емісії.

3.      Обсяг ринку корпоративних облігацій в Україні у порівнянні з іншими ринками країн Центральної та Східної Європи.

4.      Роль та значення реквізитів облігацій.

5.      Сучасні тенденції розвитку ринку облігацій в Україні та світі.

6.      Ринок українських міжнародних облігацій

 

Тема 7. Ринок пайових цінних паперів

1.   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

2.   Інвестиційний сертифікат як один із видів пайових цінних паперів.

3.   Сутність дивідендів і дивідендної політики.

4.    Особливості функціонування й розвитку ринку акцій в Україні.

5.   Процес анулювання, консолідація та дроблення акцій.

6.   Емісія, реєстрація, розміщення та обіг акцій.

7.   Фактори, що визначають дивідендну політику.

 

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів

1.      Причини появи та розвиток ринку похідних фінансових інструментів, його роль в економіці країни.

2.      Проблеми і перспективи становлення ринку фінансових деривативів в Україні.

3.      Особливості міжбанківського ринку в Україні. Ринок операцій своп.

4.      Різновиди опціонних контрактів, особливості їх укладення на світовому фінансовому ринку.

5.      Світовий ф’ючерсний та форвардний ринки.

6.      Фінансове інвестування за допомогою депозитарних розписок.

7.      Фінансове інвестування за допомогою варантів.

8.      Необхідність та особливості функціонування ринку “синтетичних” цінних паперів.

 

Тема 9. Грошовий ринок і ринок банківських позичок

1.      Фінансові операції на депозитному ринку країн з розвиненою ринковою економікою та в Україні.

2.      Вексель та його місце на фінансовому ринку. Особливості банківських операцій з векселями в Україні та світі.

3.      Депозитні сертифікати НБУ як монетарний інструмент у здійсненні грошово-кредитної політики в Україні.

4.      Казначейські векселі: специфіка випуску та обігу в Україні.

5.      Ринок євродоларів: стан, особливості здійснення операцій.

6.      Грошово-кредитна і бюджетна політика України: “перемоги” та “поразки” 2008 року.

7.      Банківське кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

8.      Споживче кредитування в Україні: основні проблеми та механізми їх вирішення.

9.      Особливості користування платіжними картками, переваги та недоліки.

10.  Іпотека як інструмент житлового інвестування. Особливості іпотечного кредитування в Україні та світі.

11.  Криза іпотечного ринку США та її вплив на ринок нерухомості в Україні.

12.  Інвестиційне кредитування підприємств в Україні.

13.  Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку факторингу та форфейтингу в Україні.

14.  Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку лізингу в Україні.

 

Тема 10. Валютний ринок

1.      Конверсійні операції на вітчизняному валютному ринку

2.      Особливості міжбанківського валютного ринку в Україні.

3.      Ринок поточних валютних операцій спот в Україні та світі.

4.      Світовий ф’ючерсний та форвардний валютний ринок.

5.      Валютні свопи: особливості їх  укладення та виконання, основні переваги та недоліки.

6.      Акредитивна та інкасова форми міжнародних розрахунків вітчизняних суб’єктів господарювання.

7.      Особливості валютного регулювання у країнах з розвиненою економікою та в Україні.

8.      Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку валютного ринку в Україні.

9.      Сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного валютного ринку та євроринку.

 

Тема 11. Фондова біржа і біржові операції

1.      Історичні аспекти розвитку ринку цінних паперів в Україні та світі.

2.      Становлення і розвиток фондових бірж в Україні та у країнах з розвиненою економікою.

3.      Діяльність фондових бірж в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.

4.      Фондова біржа ПФТС – лідер серед організаторів торгівлі на фондовому ринку України.

5.      Проблеми і перспективи розвитку позабіржового фондового ринку в Україні.

6.      Аналіз розвитку організаційно-оформленого ринку цінних паперів в Україні.

7.      Біржові індекси та рейтинги як основні індикатори стану фондового ринку. Тренди 2009 р. і тенденції на 2010 р.

8.      Напрямки розвитку та функціонування Національної депозитарної системи України.

 

Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз

1.      Історія зародження фундаментального аналізу.

2.      Сутність та завдання фундаментального аналізу корпоративних прав.

3.      Характеристика основних складових  фундаментального аналізу корпоративних прав: аналіз надійності, аналіз прибутковості.

4.      Значення тренду у технічному аналізі.

5.      Теорія «хвиль».

6.      Основні засади методу «моменту».

7.      Прибуток у контексті управління портфелем цінних паперів.

8.      Управління портфельним ризиком.

9.      Функціонування фундаментального і технічного аналізу в Україні.

 

КРИТЕРІЇ

оцінювання реферативних робіт

 

Однією з форм самостійної роботи студентів є написання реферату. Реферат - це короткий виклад в письмовій формі наукової праці студента, який допомагає глибше вивчити і закріпити теоретичні знання з тем навчальної дисципліни.

Оцінювання  реферативних робіт здійснюється за чотирибальною шкалою.

1.            "Відмінно" - студент  володіє проблематикою реферату, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує широке коло наукових праць, і його реферативна робота відповідає всім вимогам щодо оформлення. При захисті реферату  демонструє обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання.

2.            "Добре" - студент володіє знанням матеріалу на рівні п.1, але допускає певні неточності у трактуванні окремих проблем і досить лаконічно узагальнює теоретичний матеріал. В роботі спостерігаються незначні недоліки щодо її оформлення. При захисті  допускає незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, проте за допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді.

3.            "Задовільно" - студент орієнтується в тематиці роботи, але не може чітко зробити висновки. Оформлення реферату не відповідає вимогам. При захисті студент  дає на всі питання малообгрунтовані, неповні відповіді і лише з допомогою викладача може виправити допущені помилки.

4.            "Незадовільно" - студент не орієнтується в проблемі теми реферату, показав незадовільну теоретичну підготовку. При захисті дає неправильні відповіді, допускається грубих помилок і не може їх виправити.Схожі:

Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України iconМіністерство освіти України
Розвинений внутрішній фінансовий ринок міг би істотно полегшити задачу інтеграції в світовий фінансовий ринок і створити канал для...
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України iconФінансовий ринок
України фахівців з економічних спеціальностей. При її вивченні студенти оволодівають знаннями щодо особливостей перерозподілу фінансових...
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України iconМісце фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни
Крім того, важливе значення набуває стадія розвитку (формування) економіки: зокрема, для пострадянських країн характерним є становлення...
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України iconВступ (3 5) Суть і функції ринку цінних паперів
Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку...
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України iconСучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні Зміст І. Ринок праці в економічній системі 1 Соціально-економічна категорія «ринок праці»
Ринок праці є важливою складовою всієї ринкової си­стеми. Перед тим, як визначити його соціально-еконо­мічну сутність, необхідно...
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України iconПоурочне планування курсу Основи економіка 11 клас
Урок 15. Ринки виробничих ресурсів. Ринок праці. Ринок земліУрок 16. Виробничі ресурси. Особливості ринку капіталів (кредитних ресурсів)....
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України iconРинок. По визначенню ринок
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних,...
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України icon«Фінансовий ринок» Метою вивчення
Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, які виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів та організації...
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України iconСтруктура навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” на 2010-2011 н р. для груп фк-201, фк-202, фк-203, фк-204, фк-205, фк-206, фк-207 (фмсдп)
Змістовий модуль Суть, учасники фінансового ринку та особливості регулювання їх діяльності
Тема Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці > Фінансовий ринок як складова частина фінансової системи України iconКомерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний банк, його місце в кредитній системі
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так і бінківської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи