Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями icon

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями
Скачати 47.32 Kb.
НазваПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями
Дата конвертації26.11.2012
Розмір47.32 Kb.
ТипПоложення

Список рекомендованої літератури


Основна література


 1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05. 1992 року № 2343-ХІІ (в редакції Закону № 784-ХІV від 30.06.1999) // Відомості Верховної Ради України. – 1999.-№ 42 – 43.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583) зі змінами і доповненнями.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583) зі змінами і доповненнями.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583) зі змінами і доповненнями.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов‘язання”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 37 (583).

 11. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посібник.- 2-ге вид., без змін. / М. Д. Білик – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

 12. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств: навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К., 2004. – 177 с.

 13. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 328 с.

 14. Економічний аналіз: навч. посібник / За ред. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 15. Ізмайлова К. В. Фінансовій аналіз: навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. – К. : МАУП, 2001. – 146 с.

 16. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч.посіб. / М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2001. – 378 с.

 17. Коробов М. Я. Фінансово-економічній аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. / М. Я. Коробов. – К. : Знання, 2002. – 294 с.

 18. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / В. О. Подольська, О. В. Яріш – Київ: Центр навчальної літератути, 2007. – 488 с.

 19. Старостенко Г. Г. Фінансовий аналіз : навч.посіб. / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 224 с.

 20. Цал-Цалко Ю. Фінансова звітність підприємств та її аналіз : навч.посіб. / Ю. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.

 21. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз : навч.посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2005. – 196 с.

 22. Шиян Д. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К. : "А.С.К.", 2005. – 240 с.

 23. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с.


Додаткова література


 1. Білоцький С. С. Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності / С. С. Білоцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 36-38.

 2. Гладка У. Б. Інвестиційна діяльність та її державне регулювання / У. Б. Гладка // Регіональна економіка. – 2009. – №2. – С. 49-55

 3. Дубіщев В. П. Аналіз економічної моделі систематизації управління фінансово-інвестиційним потенціалом регіону / В. П. Дубіщев, В. І. Іщук, С. М. Малинський // Економіка і регіон. – 2009. – №3. – С. 38-44.

 4. Задорожний В. П. Інноваційна діяльність в системі інвестиційної політики України / В. П. Задорожний // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №4. – С. 26-29. – Бібліогр.: с.29

 5. Кириченко К. Т. Аналіз діяльності підприємств в умовах світової фінансово-економічної кризи / К. Т. Кириченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 9-12.

 6. Кіндрацька Г. І. Проблеми адаптації методики фінансового аналізу до умов економічної кризи / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: тези доповідей ІІ наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2009 р., Львів / НУ Львівська політехніка та ін. – Львів : Вид-во "Львів. політехніка", 2009. – С. 50-52.

 7. Комарницький Я. Фінансово-інвестиційний аналіз: навч. посіб. / Я. Комарницький. – К., 1996. – 300 с.

 8. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськьгосподарських підприємств: навч.посіб. / Л. А. Лахтіонова. – К., 2004. – 365 с.

 9. Лахтіонова Л. А. Аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати підприємницької діяльності / Л. А. Лахтіонова, Н. О. Кириченко // Вісник ДДФА. – 2008. – №1. – С. 22-29.

 10. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник. / Т. В. Майорова– К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 376 с.

 11. Маргасова В. Г. Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 207-213. – Бібліогр.: с.213

 12. Прокопець О. В. Аналіз інвестиційно-фінансової діяльності підприємств / О. В. Прокопець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №4. – С. 93-95

 13. Салига С.Я. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / С. Я. Салига – Київ: Центр навчальної літератути, 2006. – 210 с.

 14. Старостенко Г.Г. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / Г. Г. Старостенко, Н.В. Мірко – Київ: Центр навчальної літератути, 2006. – 224 с.

 15. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на прикладі роботи ВУЗу) : навч. посіб. / А. О. Таркуцяк. – К., 2001. – 201 с.

 16. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

 17. Юрій С.М. Аналіз ефективності оборотного капіталу в управлінні фінансовим станом підприємства / С. М. Юрій // Науковий вісник БДФА. Економічні науки: зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці, 2008. – Вип. 4. – С. 383-388. – Бібліогр.: с.388

 18. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.


Ресурси

 1. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [сайт http//www.kmu.gov.ua].

 2. Офіційний сайт Міністерства Економіки України[сайт http //www.me.gov.ua].

 3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http//www.minfin.gov.ua ].

 4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [сайт http//www.ukrstat.gov.ua ]

 5. Офіційний сайт Чернівецької області [сайт http//www.bucoda.cv.ua].

 6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [сайт http//www.nbuv.gov.ua].

 7. Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки [сайт http//www.alpha.rada.kiev.ua ].

 8. Офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівської комерційної академії [сайт http//www.dev.lac.lviv.ua/lib].

 9. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича [сайт http//www.lib-gw.univ.kiev.ua].Схожі:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14. 05. 1992 року №2343-хіі (в редакції...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" n 87, 31. 03. 1999, Положення, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ПОЛОЖЕНН Я n 87 від 31. 03. 99
Наказами Мінфіну n 37 від 24. 02. 2000 n 131 від 14. 06. 2000 n 304 від 30. 11. 2000 n 583 від 18. 12. 2001 n 989 від 25. 11. 2002...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconНадія Гура. Методика бухгалтерського обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків Загальні положення
Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 99р. №996, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconНаказ №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 р за №1025/8346 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1591 ( ) від 09.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconНаказ №779 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за №823/14090 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1591 ( ) від 09.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconНаказ №559 від 30. 11. 2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19 грудня 2001 р за №1050/6241 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" { Із змінами,
Наказами Міністерства фінансів №363 ( z0462-03 ) від 23. 05. 2003 №1591 ( z1556-11 ) від 09. 12. 2011 }
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його...
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" n 559, 30. 11. 2001, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 559 від 30. 11. 2001
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 \"Звіт про фінансові результати\": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31. 03. 1999 №87 // Все про бухгалтерський облік. 2001. №37 (583) зі змінами і доповненнями iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" n 181, 28. 07. 2000, Наказ, Міністерство фінансів України МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКА З n 181 від 28. 07. 2000 м. Київ
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи