«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» icon

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»
Назва«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»
Сторінка1/5
Дата конвертації26.11.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»


Формування та забезпечення конкурентоспроможності української економіки та її ефективне інтегрування у світове економічне співтовариство неможливе без належного оздоровлення та розвитку базової ланки економіки, що ґрунтується на ефективному управлінні фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання.

Сучасні економічні умови вимагають від суб’єктів господарювання та фахівців, які працюють на них, глибокого опанування теоретичних і практичних навичок, підвищення своєї компетентності у нормативних актах, що регулюють практику фінансових відносин. Саме це і створює підґрунтя для кваліфікованої оцінки фінансового стану підприємства, фінансової ситуації в господарстві країни в цілому, прийняття ефективних управлінських рішень, без чого шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі значно зменшуються.

Враховуючи викладене, можна стверджувати, що одним із найважливіших резервів поліпшення параметрів діяльності підприємства є підвищення рівня кваліфікації фахівців, відповідальних за управління фінансами підприємств, та розробка якісно нових підходів до організації роботи фінансових служб саме у сфері фінансування.

Вивченню і розв’язанню саме цих питань і покликана сприяти програма дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, яка передбачає розкриття ролі і видів діяльності, результатом яких є зміни в розмірі та структурі власного та позиченого капіталу.

^ Мета даної дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Завданнями дисципліни є:

  • вивчення змісту та основних напрямків фінансової діяльності підприємств;

  • вивчення способів і методів забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги;

  • ознайомлення з методами формування власного та позичкового капіталу підприємства різних форм власності;

  • вивчення особливостей фінансової діяльності суб`єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин та організації фінансових взаємовідносин підприємств з державою;

  • визначення особливостей,пов’язаних з формуванням оптимальної дивідендної політики підприємства;

  • характеристика відносин, що виникають у процесі здійснення інвестиційної діяльності та оцінювання вартості підприємства;

  • ознайомлення із фінансовими аспектами проведення реорганізації;

  • оволодіння практичними навиками використання можливих форм фінансування підприємств, методами та прийомами фінансового контролінгу.

Предметом дисципліни є фінансово-економічні відносини, що виникають в процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і визначення найефективніших шляхів вкладення коштів.

Базою для вивчення вказаної дисципліни є такі дисципліни, як “Фінанси”, “Фінанси підприємств”, “Економіка підприємств”, “Банківські операції”, “Економічний аналіз”, “Інвестування”, “Фінансовий ринок”. Знання з даної дисципліни будуть базою при вивченні дисциплін “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий менеджмент”, “Ринок фінансових послуг”, “Корпоратині фінанси”.

^ Студенти повинні знати законодавчий та інструктивний матеріал, який містить інформацію про регулювання фінансової діяльності суб`єктів господарювання в усіх сферах економічного розвитку, особливості їх функціонування в конкурентних умовах господарювання.

^ Студенти повинні вміти здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, вміло використовувати бухгалтерську, фінансову, статистичну інформацію для розрахунку основних показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність, творчо оцінювати суспільні явища, що проходять в умовах ринкової економіки.

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від __ __________2010 р.

Завідувач кафедри

_____________ д.е.н., професор В.В. Прядко


^ Структура навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

на ІІ семестр 2010-2011 н.р.

для групи ПС-56 (ФЕФ)

Укладач: асистент Єрмійчук Н.І.


^ Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту

Всього

Розподіл навчальної роботи (годин)

Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями(бали)

^ Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

Лекційні

Семінарські

^ Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота, ІНДЗ

Скорочення

^ Модуль І. Поточний контроль

Змістовий модуль 1. Зміст фінансової діяльності суб’єктів господарювання та форми фінансування

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання

6


2


-

2

49

36

Тема 2. Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу

8

6
Тема 3. Формування власного капіталу підприємств

8


2


-

2

6
9

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

6

4
Тема 5. Дивідендна політика підприємства

8

2

2

-

4
9

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

9

2
2

5

2

9

^ Змістовий модуль 2. Фінансові аспекти інвестиційної діяльності та організації контролінгу на підприємстві

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства

8

2

2
49

27

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства

8


2

-

2

6
9

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства

6

-

4
Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

6

2


2
3
9

Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві

8

2
5
^ Модульна контрольна робота №1

17

17

Разом за модуль І

81

16

6

8

51
2
80

Модуль ІІ. Індивідуальна та самостійна робота

15

^ Заохочувальний бал (За активність та відвідування занять)

5

Загальна кількість годин, балів

81

16

6

8

51
2

 

100Зміст навчальної дисципліни за темами


Змістовий модуль 1. Зміст фінансової діяльності суб’єктів господарювання та форми фінансування


^ Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання


Зміст та завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Поняття фінансування. Класифікація форм фінансування за джерелами походження капіталу. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування.

Організація фінансової роботи підприємства. Компетенція та функції фінансових служб підприємства. Зміст, форми та напрямки правового регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Правила фінансування підприємств. Забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги. Оптимізація структури капіталу.

^ Тема 2. Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу


Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Об’єднання підприємств.

Особливості фінансової діяльності: приватних підприємств; товариств з обмеженою відповідальністю; акціонерних товариств; командитних, повних товариств; підприємств з іноземними інвестиціями.

Специфіка фінансової діяльності кооперативів.

Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації.

Фінансова діяльність державних та казенних підприємств: зміст та особливості її здійснення.

  1   2   3   4   5Схожі:

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» iconСтруктура навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» на І, ІІ семестр 2010-2011 н р
Змістовий модуль Зміст фінансової діяльності суб’єктів підприємництва та форми фінансування
«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» iconЗакон України «Про зайнятість населення». Доводимо до Вашої уваги статті цього Закону, які регулюють Вашу діяльність. Стаття 36. Діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні
До уваги суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні !!!
«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» iconМетодичні основи оцінки ефективності реструктуризації суб’єктів господарювання
Проте, на даний час концепція оцінки ефективності структурних перетворень знаходиться в стадії становлення, оскільки вони торкаються...
«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» iconІнформація про діяльність дозвільного центру (за станом на 01. 03. 2013) Звітний період Район/місто Кількість звернень суб'єктів господарювання

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» iconПерелік суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами,

«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» iconПоложенн я
Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності суб’єктів господарювання, що отримали сертифікат...
«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» icon1. Поняття господарського права
Гк- це діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання...
«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» iconРозпорядження " 08 " 08 2012 р. №513 р Про внесення змін до складу обласної комісії з складання актів обстеження суб’єктів господарювання
Керуючись пунктом 9 статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою ефективного...
«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» iconІнформація щодо графіка роботи дозвільного центру Щоденно, крім неробочих днів: для громадян та суб’єктів підприємницької діяльності: з 30 год до 13. 00 год
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» iconІнформація щодо графіка роботи дозвільного центру Щоденно, крім неробочих днів: для громадян та суб’єктів підприємницької діяльності: з 30 год до 13. 00 год
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи