Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів icon

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів
Скачати 483.46 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів
Сторінка1/5
Дата конвертації26.11.2012
Розмір483.46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор

к.е.н., доцент


___________ В.Д. Попова


"___"_______________2010р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФІНАНСИ"


Чернівці - 2010

Укладачі: к.е.н. Юрій Е.О., викладач Грубляк О.М., асистенти Сокровольська Н.Я. Нікіфоряк Л.С.., Підлипчак О.А.

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри фінансів


Протокол №____ від "___"_____________ 2010р.


Завідувач кафедри: ________________ д.е.н., професор Прядко В. В.


^ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, АКТУАЛЬНІСТЬ,

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Сучасна економіка вимагає від всіх господарюючих суб’єктів підвищення ефективності діяльності, фінансової конкурентоспроможності і платоспроможності на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм та методів господарювання й управління.

У таких умовах важлива роль в реалізації цієї задачі належить дослідженню та аналізу діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, за допомогою яких дається об’єктивна оцінка їх фінансового стану та фінансових результатів, обґрунтовується стратегія і тактика розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви та визначаються шляхи їх мобілізації.

Щоб вирішити на певному рівні поставлені сучасною економікою завдання, кваліфікований економіст, фінансист, бухгалтер, фінансовий менеджер та аудитор повинні добре володіти новітніми методиками аналізу, на що й спрямовано виконання дипломної роботи.

Дипломна робота – це самостійне наукове дослідження окремої економічної проблеми, яким завершується підготовка спеціаліста у вищому навчальному закладі. Студентові надається право самостійно обрати тему наукової роботи згідно з тематикою, затвердженою кафедрою фінансів.

Студент може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування її актуальності та доцільності.

Актуальність теми полягає у визначенні проблеми та перспектив розвитку досліджуваного об’єкта.

Метою дипломної роботи є:

- систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, науково-практичних та виробничих завдань;

- розвиток навиків самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження і експериментування у вирішенні актуальних проблем;

- набуття практичних навиків економічної роботи з плановою, звітною та оперативно-обліковою документацією;

- визначення рівня підготовки випускника для самостійної роботи в умовах сучасної ринкової економіки;

- формування власного погляду щодо виявлених проблем і напрямків їх вирішення.

Дипломна робота повинна мати виробничу спрямованість. Об'єктом вивчення має бути конкретне підприємство, організація, установа. У роботі необхідно ставити конкретні практичні завдання.

У процесі виконання дипломної роботи необхідно глибоко вивчити законодавчий, методичний та інструктивний матеріал, літературні джерела з теми, теоретично обґрунтувати основні положення теми, проаналізувати роботу підприємства, організації, установи із заданої теми, сформулювати конкретні висновки та дати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення фінансової діяльності підприємства, організації, установи.

При написанні дипломної роботи студент повинен показати:

- оволодіння економічною теорією та діалектичним методом пізнання;

- поглиблене на основі літературних джерел знання досліджуваних проблем;

- широке застосування прийомів і методів збирання та аналізу інформації, обробки інформації на ПК;

- систематичну і цілеспрямовану дослідницьку роботу над темою;

- формування власного погляду щодо виявлених проблем і напрямків їх вирішення.

До написання дипломної роботи допускаються студенти, які оволоділи всіма видами теоретичного і практичного навчання.

Конкретна мета кожної дипломної роботи залежить від обраної теми та об'єкта дослідження. Вибір теми проводиться студентом разом з його керівником із запропонованої кафедрою тематики, а також є науково-творчим продовженням теми курсової роботи, затвердженої відповідною кафедрою.


^ 2. ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Теми дипломних робіт розробляються викладачами навчального закладу разом із спеціалістами-працівниками підприємств, організацій, установ, замовниками випускників та обговорюються і затверджуються на засіданні випускаючої кафедри.

Теми дипломних робіт повинні відповідати сучасним вимогам і містити питання, які за ступенем складності, обсягом теоретичних знань і практичних навичок відповідають знанням, що одержані в навчальному закладі протягом всього терміну навчання. Зміст дипломного дослідження повинен повністю відповідати затвердженій темі.

Практично доведено, що дипломна робота може бути виконаною якісно і ефективно, коли студент дотримується такої логічно обґрунтованої схеми роботи:

  • складання і уточнення плану дослідження;

  • відбір і підготовка матеріалів;

  • виношування основних ідей роботи;

  • написання і редагування рукопису.

Дипломна робота повинна складатись зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків.

Обсяг дипломної роботи не повинен перевищувати 65-85 сторінок, що залежить від кожної конкретної теми зокрема. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Кожен розділ складається з 2-4 підрозділів. Кількість текстових сторінок підрозділу не повинна бути меншою за 7 сторінок.

Розділи дипломної роботи повинні бути пов'язані один з одним або доповнювати один одного і становити певну цілісність. Кожен розділ повинен завершуватись обґрунтованими висновками і містити логічний перехід до наступної структурної частини. Теоретичні і методичні положення, викладені в першому розділі, є вихідною точкою для аналізу економічних явищ, що висвітлюються в другому розділі. В свою чергу, дані цього аналізу, а також теоретичні передумови - основа рекомендацій, що висвітлюються в заключному третьому розділі роботи.

Орієнтовна структура дипломної роботи та її обсяг в кількості друкованих сторінок
Зміст

Кількість сторінокРозділ 1

Вступ

3 – 4

Розділ 1

Викладення теоретико-методологічних питань з досліджуваної проблеми

17 – 22

Розділ 2Економічна характеристика досліджуваного об’єкта, аналіз його діяльності у вибраному напрямку досліджень

25 – 32


Розділ 3

Проблеми та шляхи удосконалення роботи на досліджуваному об'єкті, обґрунтування пропозицій

17 – 22
Висновки і пропозиції

3 – 5

Список використаних джерел
Додатки  1   2   3   4   5Схожі:

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів, робіт для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломних проектів, робіт для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів iconМетодичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури
Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури та національної літератури....
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів iconМетодичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів всіх форм навчання
Менеджмент на ринку товарів та послуг” згідно з чинними стандартами України. Вони мають на меті надання допомоги студентам під час...
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів iconМетодичні рекомендації з підготовки та написання дипломних робіт для студентів окр „Бакалавр" спеціальностей 030508 „Фінанси І кредит", 030504 „Економіка підприємства"
Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри економічної теорії та права 15 вересня 2011 року, протокол №2
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів iconМетодичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт освітньо-кваліфікаційний рівень
Затверджено на засіданні кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів кнтеу від 3 лютого 2010 р
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів iconМетодичні вказівки для виконання дипломних робіт
Червен І.І. – д е н., професор, завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова(англійська)» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів заочної форми навчання...
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів iconМетодичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних завдань, курсових, дипломних і кваліфікаційних робіт, рефератів тощо
Навчально-методичний комплекс (нмк)– це система дидактич­них засобів навчання з конкретної дисципліни, метою якої є повна реалізація...
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів iconНавчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету Сумдпу ім. А. С. Макаренка Суми-2009 зміст вступ 2
Методичні матеріали щодо підготовки курсових, кваліфікаційних дипломних та магістерських робіт на кафедрі експериментальної та теоретичної...
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки
Нелінійні електричні кола. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи