Державний стандарт базової І повної середньої освіти icon

Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Скачати 180.18 Kb.
НазваДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Дата конвертації12.12.2012
Розмір180.18 Kb.
ТипДержавний стандарт

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів визначені Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та навчальними програмами.

З фізики Держстандартом визначені такі змістові лінії освіти:


  • речовина і поле;

  • рух і взаємодії;

  • закони і закономірності фізики;

  • фізичні методи наукового пізнання;

  • роль фізичних знань у житті людини та суспільному розвитку.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ


базової і повної середньої освіти


Загальна частина

Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі - Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її досягненні.

Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Виконання вимог Державного стандарту є обов'язковим для всіх навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.

Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:

для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей, науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти,

взаємоповаги між націями і народами, світського характеру школи;

для надання навчанню українознавчої спрямованості, що безпосередньо забезпечується вивченням української мови, української літератури, історії України, географії України, українського мистецтва тощо;

для індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у старшій школі, запровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.

Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим навчальної діяльності. У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Між ступенями шкільної освіти забезпечується наступність і перспективність змісту та вимог щодо його засвоєння учнями.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у Державному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх галузях: мови і літератури, суспільствознавство, естетична культура, математика, природознавство, здоров'я і фізична культура, технології, що є органічним продовженням змісту відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

Зміст освітньої галузі структурується і реалізується в системі відповідних навчальних предметів та курсів, програми яких затверджує МОН.

Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для всіх учнів; особистісно орієнтований підхід здійснюється через варіативність методик організації навчання залежно від пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.

У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв'язку з цим зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за трьома рівнями: обов'язкові результати навчання, визначені Державним стандартом, профільний, зміст якого визначають програми затверджені МОН, та академічний, за програмами якого вивчаються дисципліни, що тісно пов'язані з профільними предметами (наприклад, фізика у хіміко-біологічному профілі), а також здійснюється загальноосвітня підготовка учнів, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.
^

Базовий навчальний планБазовий навчальний план основної і старшої школи охоплює дві складові: інваріантну та варіативну.

Інваріантна складова передбачає дотримання всіма навчальними закладами, що надають загальну середню освіту, єдиних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів.

Варіативна складова спрямована на забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту освіти.

Під час складання типових навчальних планів для учнів спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів дозволяється перерозподіляти між освітніми галузями до 15 відсотків навчального часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального

плану.


Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової визначається Державним стандартом.

Змістове наповнення варіативної складової формується навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу закладу, індивідуальних освітніх потреб учня.

В основній школі навчальні години варіативної складової використовуються головним чином для загальноосвітньої підготовки учнів, індивідуальних занять та консультацій, факультативного навчання.

У старшій школі, у тому числі в сільських однокомплектних школах, де створюються різнопрофільні навчальні групи учнів, за рахунок варіативної складової здійснюється профільне навчання. Години цієї складової можуть використовуватися також для вивчення предметів за вибором учнів, факультативних занять тощо.

На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів. У типових навчальних планах визначається перелік навчальних предметів і курсів, відповідно до змісту освітніх галузей,

кількість годин, відведених на їх вивчення у кожному класі. Типові навчальні плани можуть відображати різні варіанти структурування, інтеграції та розподілу навчального змісту за роками навчання в межах годин, визначених Базовим навчальним планом. На основі типових навчальних планів навчальні заклади складають робочі навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова освіти з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу.


^ Базовий навчальний план загальноосвітніх

навчальних закладів II-III ступенів

(розподіл навчального часу між освітніми галузями)

--------------------------------------------------------------------------

| Загальна кількість годин

|-------------------------------------------------------

Освітні галузі |II ступінь |III ступінь |II+III ступені

|(5-9 класи) |(10-12 класи) |(5-12 класи)

|-------------------+---------------+-------------------

|тиж- | рік |від-|тиж-| рік |від-|тиж- | рік |від-

|день | |сот-|день| |сот-|день | |сот-

| | |ків | | |ків | | |ків

--------------------------------------------------------------------------

Інваріантна складова


Мови і літератури 42 1470 27 19 665 19 61 2135 23,9


Суспільствознавство 12 420 7,7 10 350 10 22 770 8,6


Естетична культура 8 280 5,1 2 70 2 10 350 3,9


Математика 20 700 13 8 280 8 28 980 11


Природознавство 26 910 16,7 13 455 13 39 1365 15,3


Технології 8 280 5,1 6 210 6 14 490 5,5


Здоров'я і 17,5 612,5 11,4 9 315 9 26,5 927,5 10,4

фізична культура

__________________

Разом 133,5* 4672,5 86 67 2345 67 200,5 7017,5 78,6


Варіативна складова

Додаткові години 21,5 752,5 14 33 1155 33 54,5 1907,5 21,4

на освітні галузі,

предмети за

вибором,

профільне

навчання,

факультативи,

індивідуальні

заняття та

консультації


Гранично допустиме 130 4550 90 3150 220 7700

навчальне

навантаження на

учня

__________________

Разом (загальне 155 5425 100 100 3500 100 255 8925 100

навчальне

навантаження)

_____________

* Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" не враховуються в гранично допустимому навантаженні учнів.


У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин, у спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.


^ Основна школа

Освітня галузь "Природознавство"


Основною метою освітньої галузі є розвиток учнів за допомогою засобів навчальних предметів, що складають природознавство як наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в природокористуванні.

Відповідно до цієї мети в учнів формується система знань з основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.

Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою та основною, основною і старшою школою, між загальною середньою і вищою освітою. Зокрема, він враховує природознавчу підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої галузі "Людина і світ". Зміст освітньої галузі в старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній підготовці учнів основної школи з основ природничих наук. Цим забезпечується наступність навчання в початковій, основній і старшій школах.

Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:

рівні і форми організації живої і неживої природи, які структурно представлені в кожній компоненті освітньої галузі специфічними для неї об'єктами і моделями;

закони і закономірності природи;

методи наукового пізнання, специфічні для кожної з природничих наук;

значення природничо-наукових знань у житті людини та їхня роль у суспільному розвитку.

Зміст освітньої галузі може реалізовуватися як окремими навчальними предметами (астрономія, біологія, географія, фізіка, хімія та інші галузі природознавства), що відображають основи відповідних фундаментальних наук, так і завдяки інтегрованим курсам.

Зміст загальноприродничої компоненти забезпечує формування в свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу.

Зміст фізичної компоненти створює передумови для забезпечення усвідомлення учнями наукових фактів, ознайомлення з історією розвитку фізичної науки, формування в учнів знання основних фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища і процеси, розвиток експериментальних умінь і дослідницьких навичок, умінь застосовувати набуті знання для розв'язування фізичних задач і пояснення фізичних явищ і процесів, формування наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну картину світу, розкриття ролі знання з фізики в житті людини та суспільному розвитку.

Завданнями реалізації змісту освітньої галузі в основній школі є:

ознайомлення учнів з науковими фактами природознавства та усвідомлення ними фундаментальних ідей природничих наук;

оволодіння учнями понятійно-термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу описати і зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;

набуття учнями досвіду практичної та експериментальної діяльності, застосування знань у пізнанні світу;

формування в учнів ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям.


^ Фізична компонента освітньої галузі

Речовина і поле Уявлення про атомно-молекулярну

будову речовини, дискретність

Будова речовини. Будова електричного заряду,

атома. Радіоактивність. електромагнітну індукцію,

світловий промінь, особливості

Агрегатні стани речовини. поширення світла в різних

середовищах, активність

Всесвітнє тяжіння. радіонуклідів.

Електричне і магнітне поля. Знання властивостей речовин в

Електромагнітна індукція. твердому, рідкому і

газоподібному станах, способів

Світлове випромінювання. зміни внутрішньої енергії тіла,

Прямолінійне поширення будови атома, видів

світла. Відбивання і радіоактивності, притягання тіл

заломлення світла до Землі, прояви електричного і

магнітного полів, спектр

світла.

Уміння розв'язувати задачі на

розрахунок характеристик

теплових процесів, кількості

теплоти згорання палива,

побудову зображень, що дають

плоске дзеркало та лінзи

Рух і взаємодії Уявлення про різні види

механічного руху, гравітаційну

Механічний рух. Рівномірний та електромагнітну взаємодію,

прямолінійний рух. Рух по поширення механічних коливань у

колу. Коливальний рух. пружному середовищі, взаємодію

заряджених тіл і магнітів,

Взаємодія тіл. Сили в природу електричного струму та

природі. Деформація. Тертя. його механічну, теплову,

хімічну і магнітну дії.

Елементи гідроаеростатики.

Механічна робота та Знання основних характеристик

потужність. Кінетична і потен механічного руху і взаємодії,

ціальна енергія. видів теплопередачі і

параметрів, що їх

Тепловий рух. Теплообмін. характеризують, характеристик

Види теплопередачі. електричного струму і ділянок

кола.

Взаємодія заряджених тіл.

Взаємодія магнітів. Уміння розв'язувати задачі на

розрахунок характеристик

Постійний електричний струм механічного руху, умову

рівноваги важеля, рівняння

теплового балансу, коефіцієнт

корисної дії механізму чи

пристрою, електричних кіл,

роботи та потужності

електричного струму

Закони і закономірності Уявлення про загальні

фізики закономірності плину фізичних

явищ різної природи, хід

Основні фізичні закони, що теплових процесів.

визначають перебіг

механічних, теплових, Знання суті законів: збереження

світлових, електричних і енергії, Архімеда, Паскаля,

магнітних явищ Гука, Ома для ділянки кола,

Джоуля-Ленца, відбивання та

заломлення світла; умов

рівноваги важеля; рівняння

теплового балансу.


Уміння застосовувати вивчені

закони для пояснення фізичних

явищ і процесів та

розв'язування задач

Фізичні методи наукового Уявлення про етапи пізнавальної

пізнання діяльності в природничо-

наукових дослідженнях, елементи

Експериментальні і теоретичні метрології.

методи наукового пізнання. Знання алгоритмів

Елементи метрології. спостереження, проведення

досліду, вимірювання.

Методи розв'язування фізичних

задач Уміння планувати дослід,

складати дослідні установки,

вимірювати фізичні величини -

довжину, масу, об'єм тіл,

густину речовини, температуру

тіл, час, період, силу, тиск,

силу струму, напругу,

електричний опір провідника,

оптичну силу лінзи,

радіоактивний фон,

користуватися вимірювальними

приладами, будувати таблиці і

графіки, аналізувати та

оформляти результати

дослідження, розв'язувати

фізичні задачі різними методами

Роль фізичних знань в житті Уявлення про історичний

людини та суспільному характер становлення фізичних

розвитку знань, сфери застосування

фізичних знань; про природничо-

Фізичні характеристики стану наукову картину світу.

природного середовища.

Фізичні основи екології. Знання параметрів нормальних

Фізика і техніка. Фізичні умов життєдіяльності людини та

основи сучасних технологій і її безпеки, допустимих норм

виробництва. Фізика і науково- забруднення природного

технічний прогрес середовища та методів його

очищення.


Уміння застосовувати набуті

знання для пояснення

практичного використання

законів фізики в технічних

пристроях, на виробництві, у

різних сферах життєдіяльності

людини
^

Старша школаУ старшій школі зміст освітньої галузі спрямований на системне вивчення основ природничих наук, розвиток здобутих знань і вмінь відповідно до обраного ними рівня програми, поглиблення їхньої компетентності в окремих предметних галузях знань, які визначають їх подальший життєвий шлях (продовження навчання, вибір

професії тощо). Опанування змістом освітньої галузі здійснюється на засадах профільного навчання.

Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в старшій школі є:

засвоєння учнями змісту навчального матеріалу на рівні теоретичних узагальнень (гіпотез, моделей, концепцій, законів, теорій тощо), що дають змогу зрозуміти і пояснити перебіг різних явищ природи, наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій;

оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами пізнання природи, формування в них наукового світогляду, уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу;

формування екологічної культури учнів, уміння гармонійно взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і значення наукового знання в суспільному розвитку.


^ Загальноприроднича компонента освітньої галузі

------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів

------------------------------------------------------------------

Фізична компонента освітньої галузі

Речовина і поле Уявлення про всесвітнє

тяжіння, модель ідеального

Гравітаційне поле. газу, молекулярну будову

рідин, кристалічну будову

Основи молекулярної фізики. твердих тіл, механічні,

електричні, магнітні, оптичні

Кінетична теорія ідеального властивості речовини,

газу. електричне і магнітне поля як

складові єдиного

Властивості речовини в різних електромагнітного поля,

агрегатних станах. природу електричного струму в

різних середовищах,

Електричні та магнітні електромагнітну природу та

властивості речовини. хвильові властивості світла,

світлові кванти, корпускулярно-

Провідники, напівпровідники та хвильовий дуалізм, моделі

діелектрики. атома і ядра, види

радіоактивного випромінювання.

Електромагнітне поле.

Знання основних фізичних

Характеристики електричного і величин - кількість речовини,

магнітного полів. відносна вологість повітря,

коефіцієнт поверхневого

Електромагнітна природа світла. натягу, електричний заряд,

напруженість і напруга

Хвильові властивості світла. електричного поля,

електроємність, індуктивність,

Світлові кванти. магнітна індукція, показник

заломлення світла, частота і

Ядерна модель атома. Спектри довжина хвилі, енергія зв'язку

випромінювання і поглинання. нуклонів, доза випромінювання,

період напіврозпаду.

Модель атомного ядра.

Уміння досліджувати фізичні

Радіоактивність. Ядерні параметри довкілля, визначати

реакції. характеристики приладів і

установок

Елементарні частинки та їх

властивості

Рух і взаємодії Уявлення про види

Сучасні уявлення про простір і фундаментальних взаємодій,

час. Рівномірний і відносність руху, вільне

рівноприскорений рухи. падіння тіл, інертність,

Взаємодія тіл. Гравітаційна способи зміни внутрішньої

взаємодія. Рівновага тіл. енергії тіла, необоротність

Перетворення енергії в теплових процесів, умови

механічних процесах. поширення механічних і

Механічні коливання і хвилі. електромагнітних коливань,

Електромагнітні коливання і електромагнітну індукцію,

хвилі. Вільні та вимушені радіоактивність, механізм

коливання. випромінювання і поглинання

Тепловий рух. Температура. світла, класифікацію

Ізопроцеси. Теплові машини. елементарних частинок.

Електромагнітна взаємодія. Рух

заряджених частинок в Знання основних фізичних

електричному і магнітному величин - прискорення, кутова

полях. швидкість, період і частота

Електричний струм у різних коливань, сила, вага, тиск,

середовищах. імпульс, кінетична і

Взаємодія провідників з потенціальна енергії,

струмом. коефіцієнт корисної дії,

Квантові постулати Бора. температура, внутрішня

Сильна і слабка взаємодії. енергія, кількість теплоти,

Взаємні перетворення сила струму, напруга,

елементарних частинок електричний опір,

електрорушійна сила, робота та

потужність електричного

струму, магнітний потік, квант

енергії.


Уміння вимірювати прискорення

вільного падіння, період

коливань математичного

маятника, силу, тиск,

температуру, силу струму,

напругу, електричний опір

провідника, електрорушійну

силу джерела струму, довжину

світлової хвилі, досліджувати

фізичні параметри довкілля,

характеристики приладів і

установок

Закони і закономірності фізики Уявлення про загальні

закономірності перебігу

Основні фізичні закони, що фізичних явищ і процесів

визначають перебіг механічних, різної природи, екологічні

теплових, світлових, наслідки природокористування.

електромагнітних явищ, плин

теплових і ядерних процесів Знання законів динаміки,

всесвітнього тяжіння,

збереження імпульсу,

збереження енергії; газових

законів, першого і другого

законів термодинаміки;

збереження електричного

заряду, Кулона, Ома для

повного кола, електролізу,

Ампера, електромагнітної

індукції, заломлення світла,

радіоактивного розпаду;

рівнянь рівномірного

прямолінійного та

рівноприскореного рухів,

гармонійних коливань, стану

ідеального газу, фотоефекту,

взаємозв'язку маси і енергії;

принципу сталості швидкості

світла у вакуумі.


Уміння застосовувати зазначені

закони і закономірності для

пояснення фізичних явищ і

процесів, розв'язування задач,

проведення досліджень

Фізичні методи наукового Уявлення про структуру

пізнання наукового пізнання, основні

Загальна структура наукового фізичні моделі, науковий стиль

пізнання. Експеримент. мислення, наближений характер

Гіпотеза. Моделювання. вимірювання, екологічні

Дослідження. Прямі і непрямі наслідки впливу людини на

вимірювання. Оброблення та довкілля.

інтерпретація результатів

дослідження. Знання фундаментальних

Методи розв'язування фізичних дослідів, основоположних

задач гіпотез і принципів фізики,

способів обчислення похибок.


Уміння досліджувати фізичні

явища і процеси адекватними

засобами, використовувати в

пізнавальній діяльності

алгоритми спостереження,

вимірювання; вимірювати

відносну вологість повітря,

показник заломлення світла;

розв'язувати фізичні задачі

різними методами

Фізичне знання в житті людини Уявлення про природничо-

та суспільному розвитку наукову картину світу на

Історія розвитку фізичних різних етапах розвитку науки,

теорій. Становлення сучасної місце фізичного знання в

фізичної картини світу. Фізичні суспільному прогресі,

основи екології. Фізичні методи фундаментальний і прикладний

і засоби вимірювання характе характер фізичного знання.

ристик довкілля. Фізичні основи

техніки, виробництва, сучасних Знання історії становлення

технологій. Фізика і науково- основних фізичних ідей та їх

технічний прогрес. Внесок творців, прикладів

українських вчених у розвиток застосування фізичного знання

фізики в різних галузях людської

діяльності, безпечних умов

життєдіяльності людини.


Уміння гармонійно взаємодіяти

з навколишнім природним

середовищем, приймати

екологічно виважені рішення в

природокористуванніСхожі:

Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПроект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconПроект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної...
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи